Halk Sigorta Anonim Şirketi

advertisement
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
21 Şubat 2014
Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim
raporu ile 74 sayfa finansal tablo ve
dipnotlarından oluşmaktadır.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Halk Sigorta Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan
konsolide olmayan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide olmayan gelir tablosunu,
konsolide olmayan özsermaye değişim tablosunu ve konsolide olmayan nakit akış tablosunu ve
önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız
denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik
ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların
bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
2
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Halk Sigorta Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını,
sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (Not 2) çerçevesinde
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul,
21 Şubat 2014
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Erdal Tıkmak
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’NİN
31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL RAPORU
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte
bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan hesap
dönemine ait finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların “Sigorta ve Reasürans
Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve
Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz.
İstanbul, 21 Şubat 2014
Bülent SOMUNCU
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
Kıvanç ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Suat İNAN
Finansal
Yönetim
Genel Müdür
Yardımcısı
Hatice ÇİL
Muhasebe Müdürü
A.Korhan AKÇÖL
Aktüer
Ahmet ÇAKMAK
Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı
I- Cari Varlıklar Toplamı
Dipnot
14
14
14
14
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
17
12
4.2,12
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
292.554.318
225.590.018
66.964.300
53.409.014
4.710
49.460.742
3.943.562
68.381.673
67.954.161
(2.076.895)
(141)
19.252.092
(16.747.544)
16.843
16.843
1.775.323
122.556
1.652.767
34.307.447
33.654.200
7.316
645.931
8.168.525
158.418
7.997.437
(5.415)
18.085
458.613.143
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
1
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
251.448.889
152.380.797
(110)
99.068.202
41.819.764
1.929
41.817.835
40.786.900
38.376.378
(520.827)
(141)
18.274.280
(15.342.790)
16.843
16.843
804.534
804.534
34.967.086
34.753.713
8.092
205.281
1.315.736
127.513
1.175.743
(1.510)
13.990
371.159.752
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
7- Birikmiş İtfalar
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları
H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı
Dipnot
12
9
9
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
61.965
61.965
38.476.911
38.476.911
-
6
6,7
6
6
6
6
6
6
8
8
8
21
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
2
2.718.632
613.771
225.003
4.912.564
11.550
931.970
(3.976.226)
2.567.014
6.697.535
(4.130.521)
2.943.469
2.943.469
46.767.991
505.381.134
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
118.321
118.321
4.386.464
4.386.464
2.295.820
469.271
225.003
3.814.143
11.550
927.776
(3.151.923)
1.989.186
4.846.741
(2.857.555)
2.046.499
2.046.499
10.836.290
381.996.042
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
4- SGK’ya Borçlar
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık –
Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
19
19
19
19, 45
19
19
19
19
19
17
17
2.24,17
17
19
35
23
23
10,19
10,19
23
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
39.365.964
39.365.964
280.794
267.206
13.588
15.896.756
381.737
9.697.874
5.817.145
248.127.263
148.147.726
99.979.537
-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
17.250.115
17.250.115
345.549
279.506
66.043
16.109.329
324.325
7.026.054
8.758.950
233.543.479
168.248.675
84.869
65.209.935
-
14.971.397
4.089.293
290.645
10.591.459
438.108
438.108
13.289.310
11.892.234
1.397.076
332.369.592
5.411.393
4.354.826
236.105
820.462
349.146
349.146
9.240.381
9.235.240
5.141
282.249.392
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
4- SGK’ya Borçlar
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
3- Hayat Matematik Karşılığı – Net
4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin
Ayrılan Karşılık – Net
7- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
19
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
607.856
-
3.352.407
-
-
-
-
-
607.856
3.352.407
3.964.342
-
2.770.337
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
23
3.964.342
2.770.337
2.921.564
-
2.186.314
-
-
-
23
23
23
2.921.564
2.186.314
1.541.461
1.541.461
1.032.146
1.032.146
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.035.223
9.341.204
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZSERMAYE
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı
2- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
V- Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
70.000.000
70.000.000
70.000.000
70.000.000
-
-
-
-
15
-
-
-
95.152
95.152
95.152
95.152
-
-
-
-
-
-
-
-
15
51.633.243
1.790.144
13.740.933
1.461.676
-
-
15
11.494.612
5.253.719
-
-
4.2,15
15
31.642.220
-
6.706.267
7.025.538
-
-
-
(8.875.357)
(8.875.357)
42.247.924
42.247.924
15.444.718
15.444.718
-
-
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
-
-
-
163.976.319
90.405.446
505.381.134
381.996.042
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler
1.1.3 – SGK’ya Aktarılan Primler
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı
1.2.3-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
4-Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri
B- Hayat Dışı Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
4- Faaliyet Giderleri
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak
5.1- Matematik Karşılıklar
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı
6- Diğer Teknik Giderler
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler
6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri
6
Dipnot
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
5
5, 17
5,17
5,10,17
17
333.619.508
320.126.398
299.940.580
470.364.461
(152.888.845)
(17.535.036)
195.831.296
185.352.821
272.945.775
395.169.723
(106.422.900)
(15.801.048)
5,17,29
17
10,17
17
20.100.949
(8.695.178)
30.631.391
(1.835.264)
(96.216.976)
(117.284.620)
12.318.317
8.749.327
5,17,29
5,17,29
17
17,29
5,17
5,10,17
84.869
358.197
(273.328)
11.671.196
645
645
1.821.269
(287.517.512)
(202.463.607)
(167.694.005)
(191.702.667)
24.008.662
8.624.022
11.928.904
(3.304.882)
8.527.419
306.429
306.429
1.644.627
(179.157.287)
(123.446.909)
(105.150.160)
(163.990.622)
58.840.462
17,29
5,17
5,10,17
(34.769.602)
(47.046.159)
12.276.557
(18.296.749)
(6.247.007)
(12.049.742)
(1.194.005)
(76.463.900)
(7.396.000)
(7.396.000)
46.101.996
-
(577.130)
(47.009.358)
(8.123.890)
(8.123.890)
16.674.009
-
-
-
-
-
5
2.21
5,17,29
32
32
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda
Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda
Reasürör Payı
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
6- Faaliyet Giderleri
7- Yatırım Giderleri
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri
3- Faaliyet Giderleri
4- Diğer Teknik Giderler
Dip
not
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
-
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dip
not
I-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil
2- Yatırımlar Değer Azalışları
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar
6- Kambiyo Zararları
7- Amortisman ve İtfa Payı Giderleri
8- Diğer Yatırım Giderleri
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve
Zararlar
1- Karşılıklar Hesabı
2- Reeskont Hesabı
3- Özellikli Sigortalar Hesabı
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
46.101.996
46.101.996
26.765.585
16.103.757
34.390
3.883.174
4.575.051
2.151.004
6.000
12.209
(17.261.727)
(137.284)
(60.455)
(37.144)
(11.671.196)
(3.258.379)
(2.097.269)
-
16.674.009
16.674.009
14.855.845
7.390.547
4.381.799
1.473.444
1.604.295
5.760
(12.272.087)
(8.527.419)
(2.110.928)
(1.633.740)
-
(2.766.471)
(3.895.261)
393.625
817.153
104.274
(186.262)
42.247.924
52.839.383
(10.591.459)
42.247.924
-
(2.992.587)
(1.426.301)
(362.320)
(1.064.837)
59.977
(199.106)
15.444.718
16.265.180
(820.462)
15.444.718
-
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5,6,8
47
47
35
35
35
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
8
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
516.488.969
392.262.840
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
-
-
Dipnot
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı
(477.369.581)
(297.838.931)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
-
-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
-
-
39.119.388
94.423.909
-
-
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit
8. Faiz ödemeleri
9. Gelir vergisi ödemeleri
(6.821.694)
-
10. Diğer nakit girişleri
2.844.032
12.905.275
11. Diğer nakit çıkışları
(6.174.198)
(122.476)
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
28.967.528
107.206.708
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
-
1. Maddi varlıkların satışı
6,8
2. Maddi varlıkların iktisabı
6,8
(3.097.909)
(2.445.580)
3. Mali varlık iktisabı
11
(52.182.471)
(31.667.926)
4. Mali varlıkların satışı
11
44.323.955
27.145.310
5. Alınan faizler
-
16.039.649
8.919.391
6. Alınan temettüler
2.151.004
1.604.295
7. Diğer nakit girişleri
4.697.534
1.649.053
8. Diğer nakit çıkışları
(5.395.535)
(2.655.656)
6.536.227
2.548.887
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
-
29.120.514
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
-
-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri
-
-
4. Ödenen temettüler
-
-
5. Diğer nakit girişleri
-
95.152
6. Diğer nakit çıkışları
-
-
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
29.215.666
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
-
-
35.503.755
138.971.261
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
14
230.811.000
91.839.739
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
14
266.314.755
230.811.000
9
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Öz sermaye Değişim Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2011
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H – Net Dönem Karı/(Zararı)
I – Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler
J – Dağıtılan Temettü
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2012
Dipnot
I – Önceki Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2012
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H – Net Dönem Karı/(Zararı)
I – Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlardan Transferler
J – Dağıtılan Temettü
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2013
Sermaye
Bağımsız Denetimden Geçmiş Öz sermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2012
Öz sermaye
Yabancı
İşletmenin
Finansal
Enflasyon
Para
Hisse Senedi
Kendi Hisse
Varlıkların
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
İhraç
Senetleri
Değerlemesi
Farkları
Farkları
Yedekler
Primleri
Diğer Yedekler
ve
Dağıtılmamış
Karlar
Net Dönem
Kar/(Zararı)
Geçmiş Yıllar
Karları/(Zararları)
Toplam
40.000.000
-
-
3.000
-
1.461.676
-
12.322.448
(8.042.062)
-
45.745.062
29.120.514
879.486
70.000.000
-
-
(3.000)
-
-
1.461.676
95.152
95.152
(876.486)
833.295
12.279.257
15.444.718
8.042.062
15.444.718
(8.875.357)
(8.875.357)
29.215.666
15.444.718
90.405.446
Bağımsız Denetimden Geçmiş Öz sermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2013
Öz sermaye
Yabancı
İşletmenin
Finansal
Enflasyon
Para
Hisse Senedi
Kendi Hisse
Varlıkların
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
İhraç
Senetleri
Değerlemesi
Farkları
Farkları
Yedekler
Primleri
Diğer Yedekler
ve
Dağıtılmamış
Karlar
Sermaye
70.000.000
70.000.000
-
31.642.220
31.642.220
-
-
1.461.676
328.468
1.790.144
95.152
95.152
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
12.279.257
(319.271)
6.240.893
18.200.879
Net Dönem
Kar/(Zararı)
15.444.718
42.247.924
(15.444.718)
42.247.924
Geçmiş Yıllar
Karları/(Zararları)
(8.875.357)
8.875.357
-
Toplam
90.405.446
(319.271)
31.642.220
42.247.924
163.976.319
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Kar Dağıtım Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL
B
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [ (A - (1.3 + 1.4 + 1.5) ]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-)
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.14 DİĞER YEDEKLER
1.15 ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
37
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
52.022.230
(9.774.306)
(10.591.459)
817.153
42.247.924
0,0060
0,0060
-
17.330.017
(1.885.299)
(820.462)
(1.064.837)
15.444.718
(8.875.357)
328.468
6.240.893
0,0038
0,0038
-
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1
Genel bilgiler
1.1
Ana şirketin adı ve grubun son sahibi
Halk Sigorta Anonim Şirketi (“Şirket”), T.Halk Bankası A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır.
1.2
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Halk Sigorta A.Ş. Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi No:23 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet
göstermekte olup, TTK hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile söz konusu kanunlarla ilgili resmi bildirileri doğrultusunda
faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket’in faaliyet gösterdiği branşlar; yangın ve doğal afetler, nakliyat, kaza,
kara araçları, hava araçları, su araçları, genel zararlar, kara araçları sorumluluk, finansal kayıplar, genel
sorumluluk, sağlık, emniyeti suistimal, raylı araçlar, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk ve
kredi branşlarıdır.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması
Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ve yürürlükte bulunan diğer yönetmelik ve düzenlemeler
çerçevesinde yürütmektedir.
1.5
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Üst kademe yöneticiler (*)
Diğer personel
5
220
5
187
Toplam
225
192
(*)
1.6
31 Aralık 2012
Şirket’in genel müdür ve genel müdür yardımcıları dahil edilmiştir.
Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel
müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı 1.533.284 TL’dir (31 Aralık 2012: 1.227.510 TL).
12
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1
Genel bilgiler (devamı)
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar
Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslarla ilgili Hazine
Müsteşarlığı’nın 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta
Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”si yine Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 9 Ağustos 2010 tarih ve 2010/9 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı
Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin
Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge” ile değiştirilmiştir.
Buna göre; Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların
yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılır.
yatırıma
Faaliyet giderleri alt branşlara; her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim
miktarı ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar
adedine oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtılmaktadır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği
İlişikteki finansal tablolar, sadece Şirket’in finansal bilgilerini içermekte olup, Not 2.2’de daha detaylı
anlatıldığı üzere 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolar hazırlanmamıştır.
1.9
1.10
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama dönemi
sonundan beri olan değişiklikler
Şirket’in Ticaret Unvanı
: Halk Sigorta Anonim Şirketi
Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi
: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:23
Şişli/İstanbul
Şirket’in elektronik site adresi
: www.halksigorta.org
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin açıklamalar Not 46 – Raporlama döneminden sonra ortaya
çıkan olaylar notunda detaylı olarak sunulmuştur.
13
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti
2.1
Hazırlık esasları
2.1.1
Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler
Şirket, finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında
Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından
muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere
(tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlamaktadır.
Söz konusu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; sigorta sözleşmelerine, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen
ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar, kamuya açıklanacak finansal
tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların Hazine
Müsteşarlığı’nca çıkarılacak tebliğler ile belirleneceği belirtilmiştir.
18 Nisan 2008 tarih ve 26851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tabloların Sunumu Hakkında
Tebliğ” ile finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını
teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriği düzenlenmiştir.
2.1.2
Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları
Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki
değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek enflasyonlu
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemindeki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden 2005 yılı başından
itibaren finansal tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulaması sona ermiştir.
2.1.3
Geçerli olan ve raporlama para birimi
İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
2.1.4
Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.
14
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli Muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1
Hazırlık esasları (devamı)
2.1.5
Finansal tabloların düzenlenmesine kullanılan ölçüm temeli
Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun bedelleri üzerinden ölçülen
finansal varlıklar hariç, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine
kadar enflasyon muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiş tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
2.1.6
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar dışında 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan
finansal tablolar ile tutarlı olarak hazırlanmıştır.
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, ilk uygulama tarihi olan 1 Ocak 2013 itibarıyla, diğer
standartlardaki dolaylı değişiklikler de dahil olmak üzere aşağıdaki yeni standart ve değişiklikleri kabul
etmiştir:
Revize TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü” standardı gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında
nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya
kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için
rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama
yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde
uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece TFRS 13’ün
uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı
açıklama gerekmemektedir. Şirket, düzeltilmiş standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmiş ve finansal tablolarında gerekli düzenlemeleri tamamlamıştır.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 12 Mart 2013 tarihli
28585 sayılı resmi gazete ile yayınlanan “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı (“TMS 19”) Hakkında Tebliğ” ile yürürlüğe konulan ve 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemlerinde geçerli olan TMS 19’a göre tanımlanmış net fayda borcunun yeniden ölçülmesi ile
ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançlar özkaynaklar altında diğer kapsamlı gelirde
muhasebeleştirilmelidir ve bu etki geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Şirket geçmiş dönemler aktüeryal
kayıp ve kazançlar rakamlarının önemlilik tutarının altında kaldığından dolayı sadece cari dönem aktüeryal
kayıp ve kazançlarını özsermaye hesaplarında diğer kar yedekleri hesabında muhasebeleştirmeye
başlamıştır.
Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan herhangi bir değişiklik veya tespit edilmiş hata
bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 3- Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir
15
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.2
Konsolidasyon
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla konsolidasyona tabi bağlı ortaklık veya iştiraki bulunmadığından
konsolide finansal tablolar hazırlanmamıştır.
2.3
Bölüm raporlaması
Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan
işlemlerden doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu
(karar almaya yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen,
performansı ölçülen ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ana
coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıştır. Şirket’in bölümlere göre
faaliyet raporlamasına ilişkin bilgiler TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standardı kapsamında Not 5’te
açıklanmıştır.
2.4
Yabancı para karşılıkları
İşlemler, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden
gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerde geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir.
Raporlama dönemi itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama
dönemindeki kurlardan TL’ye çevrilmekte ve çevirim sonucu oluşan çevirim farkları, sonucun pozitif veya
negatif olmasına göre finansal tablolarda kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına yansıtılmaktadır.
2.5
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyetlerinden birikmiş amortisman düşülerek finansal tablolara yansıtılmıştır.
Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmiş maliyet
tutarları ile izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varlıklar için herhangi bir enflasyon
düzeltmesi yapılmamış, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyona göre endekslenmiş tutarlar maliyet tutarı
olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan maddi duran varlıklar maliyet
değerleriyle kayıtlara yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hasılatı ile ilgili
maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi
olması beklenen değişiklik bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür süreleri şöyledir:
Tahmini Ekonomik
Ömür (Yıl)
3 – 50
5
3 – 10
Maddi Duran Varlıklar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi duran varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
16
Amortisman
Oranı (%)
2.0– 33.33
20.00
10.0– 33.3
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.6
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek
amacıyla elde tutulmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dahil edilmek üzere maliyetleri
ile muhasebeleştirilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür süreleri
şöyledir:
Tahmini Ekonomik
Ömür (Yıl)
50
Maddi Duran Varlıklar
Binalar
2.7
Amortisman
Oranı (%)
2.0
Maddi olmayan duran varlıklar
Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları yazılım programlarından oluşmaktadır. Maddi olmayan duran
varlıklar “TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıklar” standardı uyarınca kayıtlara maliyet bedelleri
üzerinden alınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife
giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31
Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak daha sonraki tarihteki
girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin itfa paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre normal
amortisman yöntemini kullanarak maliyet değerleri üzerinden ayırmaktadır.
17
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.8
Finansal varlıklar
Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir finansal
varlık edinme veya karşılıklı olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı
işlemlerini ifade eder.
Finansal varlıklar, alım-satım amaçlı finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar,
satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta sınıflandırılabilir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, ilişikteki finansal tablolarda alım-satım
amaçlı finansal varlıklar olarak tanımlanmıştır. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal
varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem
görmeyen ve borçluya para, mal ve hizmet sağlama yoluyla yaratılan türev olmayan finansal varlıklardır.
Şirket’in finansal tablolarında kredi ve alacaklar, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı
düşülerek, itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan finansal
varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk kayda alımlarını takiben, var
ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş
maliyetleri ile muhasebeleştirilmektedir.
Şirket’in önceden vadeye kadar elde tutulan yatırımlar arasında sınıflandırılan ancak, sınıflandırma
esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlığı
bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların ilk kayda alınmaları maliyet bedelleri üzerinden olup, müteakip
dönemlerde değerlemesi ilgili finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden yapılmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve
menkullerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki
farkı ifade eden gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal varlıkların
değerlemesi” hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda
gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan kazanç ve kayıplar, kar veya
zarara yansıtılmaktadır. Bağlı menkul kıymetler ilişikteki finansal tablolarda satılmaya hazır finansal varlık
sınıfında değerlendirilmiştir.
Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçeğe uygun değer, değer belirleme yöntemleri
kullanılarak hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem
gören benzer menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti yapılmaktadır.
Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir. Finansal varlıklar,
Şirket bu varlıkların üzerindeki sözleşmeye bağlı haklardaki kontrolü kaybettiği zaman kayıtlardan çıkarılır.
Bu durum bu hakların gerçekleşmesi, vadesinin dolması veya teslim edilmesi durumunda oluşur.
18
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.9
Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Bir finansal
varlık ya da finansal varlık grubu, sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden fazla zarar/kayıp olayının meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının ilgili finansal
varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları
üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması
durumunda değer düşüklüğüne uğradığı varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur.
Alacaklar, tahsil edilememe riskine karşı özel karşılıkları düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir.
Kredi ve alacaklar tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir
durumun söz konusu olması halinde alacaklar için tahsil edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılır.
Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleriyle
ölçülen borçlanma araçlarının geri kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz
oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.
Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini
nesnel olarak sağlıyorsa değer düşüklüğü geri çevrilir. İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal varlıklar ile
satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerindeki değer düşüklüğünün geri
çevrilmesi gelir tablosundan yapılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış sermaye
araçlarından oluşan finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan özkaynaklardan
yapılır.
Duran varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, her raporlama döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir
belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili
varlığın geri kazanılabilir tutarını “TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı” çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında
olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
2.10
Türev finansal araçlar
Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in türev finansal araçları bulunmamaktadır.
2.11
Finansal varlıkların netleştirilmesi
Finansal varlıklar ve borçlar, Şirket’in netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip olması
ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal
varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları
üzerinden gösterilmektedir.
Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartları’nca izin verildiği sürece veya Şirket’in alım satım işlemleri
gibi benzer işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.
2.12
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Şirket’in serbest kullanımında
olan veya bloke olarak tutulmayan kasa, alınan çekler, diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar ve vadesiz
banka mevduatları ile orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki vadeli mevduatlar ile menkul
kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.
19
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.13
Sermaye
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Adı
31 Aralık 2013
Pay Tutarı
Pay Oranı
(TL)
(%)
31 Aralık 2012
Pay Tutarı
Pay Oranı
(TL)
(%)
T.Halk Bankası A.Ş.
Diğer
62.426.162
7.573.838
89,18
10,82
62.426.162
7.573.838
89,18
10,82
Ödenmiş Sermaye
70.000.000
100,00
70.000.000
100,00
Şirket hisseleri 28 Mayıs 2012 tarihinden itibaren İMKB Serbest İşlem Platformu’nda (“SİP”) işlem
görmeye başlamıştır.
Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları
Yoktur.
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar
Yoktur.
Şirket’te kayıtlı sermaye sistemi
Şirket’in kayıtlı sermaye tutarı 150.000.000 TL’dir. (31 Aralık 2012: 150.000.000 TL)
Şirket’in geri satın alınan kendi hisseleri
Yoktur.
20
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.14
Sigorta ve yatırım sözleşmeleri - sınıflandırma
Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz bir olayın
(sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi durumunda, Şirket’in poliçe sahibinin zararını tazmin
etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği sözleşmeler sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırılmaktadır. Sigorta riski, finansal risk dışında kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri
kapsamında alınmış olan bütün primler yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir.
Değişkeni sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan bir değişken durumunu hesaba
katan belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu
ya da kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki yalnızca değişikliklere dayanan
ödemeyi yapmayı öngören sözleşmeler yatırım sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Raporlama dönemi itibarıyla Şirket’in önceden belirlenmiş bir riski teminat altına alan yatırım sözleşmesi
olarak sınıflandırılmış sözleşmesi bulunmamaktadır.
2.15
Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri
Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda
yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik sözleşmeye dayalı bir haktır:
(i) Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;
(ii) Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan ve
(iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:
(1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;
(2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçekleşmiş ve/veya
gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine; veya
(3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına.
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya yatırım sözleşmesi
bulunmamaktadır.
2.16
İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi
bulunmamaktadır.
2.17
Borçlar
Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit yada başka bir finansal varlık verilmesini gerektirecek
işlemler sonucunda oluşan yükümlülükleri ifade etmektedir. Şirket’in finansal tablolarında finansal
yükümlülükler, iskonto edilmiş değerleriyle gösterilmektedir. Bir finansal yükümlülük ödendiğinde
kayıtlardan çıkarılmaktadır.
21
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.18
Vergiler
Kurumlar vergisi
Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi ve vergi yasalarında yer alan istisna ve
diğer indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanmaktadır. Kar dağıtılmadığı takdirde
başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bu kurumlara yapılanlar dışındaki temettü
ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj uygulanmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere
yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde
ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine
mahsup edilebilmektedir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi borcu veya varlığı, “TMS 12 – Gelir Vergileri” standardı uyarınca varlıkların ve borçların
finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki
“geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre
varlıkların ya da borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu
hesaplamanın dışında tutulmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece
Şirket’in cari vergi varlıklarını, cari vergi yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa net
olarak gösterilmektedir.
Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlara
ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları doğrudan doğruya
özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında
muhasebeleştirilmektedir.
Transfer fiyatlandırması
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç
dağıtımı” başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde
yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu
hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.
İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk
ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karların
transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması
yoluyla örtülü kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.
22
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.19
Çalışanlara sağlanan faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden
Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat
eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık
maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 3.254 TL
(31 Aralık 2012: 3.034 TL) ile sınırlandırılmıştır.
“TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal
metotların kullanılmasını gerektirir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla kullanılan
aktüeryal tahminler şöyledir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İskonto oranı
%3,20
%2,38
Tahmin edilen personel devir hızı
%7,25
%11,31
Çalışanlara sağlanan diğer faydalar
Şirket, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto
edilmemiş, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar için finansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık
ayırmaktadır.
2.20
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu
karşılık muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, raporlama dönemi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi
için yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin
önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir
olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkma ihtimalinin
bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda
açıklanmaktadır.
Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Şirket’in tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir
veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan
varlıklardır. Şirket koşullu varlıkları finansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin finansal
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli olarak değerlendirmeye tabi
tutmaktadır. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık
ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda
girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu koşullu varlık finansal tablo dipnotlarında
gösterilmektedir.
23
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Yazılan primler
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe
primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil
etmektedir.
Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler
Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 tarihli “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin 2010/13 sayılı Genelge”si
uyarınca, sigorta şirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin tazminat
ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekont mektubu)
almış olmaları ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta
şirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacakları tahakkuk ettirilebilmektedir. Ancak, söz konusu tutarın
tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde 3.
şahıslardan tahsil edilememesi durumunda alacak karşılığı ayrılması gerekmektedir.
Diğer yandan, yukarıda açıklanan altı ve dört aylık süreler içinde borçlu sigorta şirketi veya 3. şahıslar ile
rücu alacaklarını toplamda oniki ayı aşmayacak şekilde ödeme planına bağlayan bir protokol imzalanması
ya da ödeme için çek, senet vs. gibi bir belge alınması halinde, bu alacaklardan sigorta şirketleri için vadesi
altı ayı, 3. şahıslar için ise dört ayı aşan ve kabul ve tahsil süreci içinde olan taksitler için karşılık
ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, toplamda oniki ayı aşan ödeme planını içeren bir protokol yapılması ya da belge alınması halinde 12
ayı aşan vade veya vadelere isabet eden alacak tutarı için protokol imzalandığı ya da belge alındığı tarihte
karşılık ayrılması gerekmektedir. Ayrıca, protokol veya alınan belgede belirtilen ödeme tarihlerine
bakılmaksızın, ödeme planına bağlanan alacaklardan tazminatın ödendiği tarihten itibaren 12 aylık süre
içinde vadesi gelen taksitlerden herhangi birinin veya tek vade tanınması halinde alacağın tamamının
ödenmemesi durumunda mevcut veya kalan ve daha önce karşılık ayrılmamış taksit/alacak tutarlarının
tamamı için karşılık ayrılması gerekmektedir.
Rücu talebinin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu işlemlere başlandığı tarih itibarıyla tahakkuk
işlemi yapılacak ve aynı tarih itibarıyla bu tutar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.
Sovtaj gelirinin tahakkuk ettirilebilmesi için, kısmi zarar görmüş malların sigorta bedelinin tamamının
tazmin edilmesi ve sonra bu malların sigorta şirketinin mülkiyetine veya feri zilliyetine geçmesi (sovtaj)
halinde bunların satışından elde edilebilecek gelirlerin rücu alacakları gibi ilgili dönemlerde tahakkukun
yapılması gerekmektedir. Bu durumda, şirketin feri zilliyeti altında bulunan malların üçüncü bir kişi
(gerçek/tüzel) aracılığı ile satışının yapılması veya sigortalıya bırakılması ya da doğrudan şirket tarafında
satışının yapıldığı durumlarında da sovtaj gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenen tazminatlardan ya da
muallak tazminatlardan tenzil edilmemesi gerekmektedir.
24
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)
Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler (devamı)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin net tahsil edilen rücu ve
sovtaj gelirlerinin branş bazında detayı aşağıdaki gibidir:
Kara Araçları
Kara Araçları Sorumluluk
Nakliyat
Yangın ve Doğal Afetler
Genel zararlar
Genel Sorumluluk
Kaza
Finansal Kayıplar
Toplam
31 Aralık 2013
30.210.048
1.539.002
707.581
251.726
48.812
3.057
26
1.842
31 Aralık 2012
24.978.980
559.924
107.060
245.768
26.339
851
347
32.762.094
25.919.269
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla tahakkuk edilen net rücu ve sovtaj gelirleri branş
bazında detayı aşağıdaki gibidir:
Kara araçları sorumluluk
Kara araçları
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Kaza
Emniyeti Suistmal
Su Araçları
Hastalık sağlık
Nakliyat
Toplam
31 Aralık 2013
1.117.910
512.156
204.415
3.483
1.919
506
(147)
(18.973)
31 Aralık 2012
646.533
716.298
151.899
(2.907)
(5.000)
3.885
133.921
1.821.269
1.644.629
Alınan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında
reasürörlerden alınan komisyon gelirleri aşağıda 2.24 nolu dipnotta daha detaylı anlatıldığı üzere; 1 Ocak
2008 tarihinden önce üretilen poliçeler için kazanılmamış primler karşılığı hesaplamasında, 1 Ocak 2008
tarihinden sonra üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş komisyon giderleri ve ertelenmiş komisyon
gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle tahakkuk esasına göre poliçenin ömrü boyunca faaliyet
sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Faiz gelir ve giderleri
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin
faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını defter
değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün kayıtlara alınmasıyla
hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.
Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan
ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, finansal bir varlık ya da
yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek
maliyetlerdir.
25
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)
Ticari gelir/gider
Ticari gelir/gider, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ile satılmaya hazır
finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir. Ticari gelir ve
ticari gider, ilişikteki finansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen
karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir.
Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
2.22
Kiralama işlemleri
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise finansal kiralama işlemlerinden borçlar olarak
kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun
değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan
finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere
yayılmaktadır.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde meydana gelmiş düşüş ve varlıklardan gelecekte
beklenen yarar, varlığın defter değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile
değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara
göre amortisman hesaplanmaktadır.
Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydedilmektedir.
2.23
Kar payı dağıtımı
10 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket’in 2012 yılı
faaliyetleri sonucunda oluşan 15.444.718 TL tutarındaki dönem net karının 8.875.357 TL’sinin geçmiş
dönem zararı, 328.468 TL’sinin birinci tertip yedek akçe ayrılması, kalan 6.240.892 TL’sinin de olağanüstü
yedek akçelere ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2.24
Kazanılmamış primler karşılığı
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış
primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir
komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap
dönemlerine sarkan kısmından oluşmaktadır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası
sözleşmelerinde, son üç ayda tahakkuk etmiş primlerden sonra kalan tutarın %50’si kazanılmamış primler
karşılığı olarak ayrılmaktadır.
Kazanılmamış primler karşılığı, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için
ayrılmaktadır. Yıllık veya bir yıldan kısa süreli aralıklarla yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun
süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık sigorta teminatına karşılık gelen primleri için de kazanılmamış primler
karşılığı hesaplanmaktadır.
26
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.24
Kazanılmamış primler karşılığı (devamı)
7 Ağustos 2007 tarihinde yayımlanan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe
girmiş olması nedeniyle; Teknik Karşılıklar Yönetmeliğinin yayımı tarihi ile yürürlüğe girme tarihi arasında
geçen süre içinde teknik karşılıklara ilişkin olarak uygulanacak hükümleri belirlemek üzere Hazine
Müsteşarlığı, 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin
Genelge”’sini (“Uyum Genelgesi”) yayımlamıştır. Daha önce yapılan hesaplamalarda kazanılmamış primler
karşılığı hesabı sırasında deprem primleri düşülürken; Uyum Genelgesi ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra
tanzim edilen poliçeler için, kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında deprem primlerinin
düşülmemesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, 14 Haziran 2007 tarihinden önce yazdığı deprem
primleri için kazanılmamış primler karşılığı hesaplamazken bu tarihten sonra yazdığı deprem primleri için
kazanılmamış primler karşılığı hesaplamaya başlamıştır.
Önceki yıllarda, kazanılmamış primler karşılığı yürürlükte bulunan poliçeler için tahakkuk etmiş primlerden
komisyonlar düşüldükten sonra hesaplandığından, 28 Aralık 2007 tarihli Hazine Müsteşarlığı’nın
“Kazanılmamış Primler Karşılığının Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelir ve Giderleri İçin
Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin 2007/25 sayılı Genelgesi”nde 2007 yılı için komisyon düşülerek
ayrılan kazanılmamış primler karşılığının 2008 yılı finansal tablolarına devredilmesinde uygulamada ortaya
çıkacak sorunların önlenmesini teminen, 1 Ocak 2008 tarihinden önce tanzim edilen poliçeler için
komisyonlar düşüldükten sonra kazanılmamış primler karşılığı ayrılması uygulamasına devam edilmesi,
yeni yılda tanzim edilecek poliçeler için ise yeni sisteme göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik
Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” uyarınca, kazanılmamış primler karşılığının hesaplanması sırasında, sigorta teminatının
başladığı gün ile bitiş günü yarım gün olarak dikkate alınıp ve buna göre hesaplama yapılmaktadır.
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin kazanılmamış
primler karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir kur belirtilmemişse ilgili primin
tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de ilan ettiği döviz satış
kurları dikkate alınmaktadır.
27
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.25
Devam eden riskler karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında, şirketler, kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte
bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için
ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12
ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler
karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı,
gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net - devreden
muallak hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış primler
karşılığı, net – kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur. Kazanılmış primlerin
hesaplamasında; devreden kazanılmamış primler karşılığı ile ilgili dönemin kazanılmamış primler karşılığı
içinde net olarak gösterilen aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlerden alınan komisyonların ertelenen
kısımları dikkate alınmaz.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2012/15 sayılı genelgesi uyarınca; önceki dönemlerde her bir alt branş için yapılan
hesaplamalar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ana branş bazında yapılmaya başlanmıştır. Bu hesaplamaya
göre beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış
primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar ilgili ana branşın kazanılmamış primler karşılığına
ilave edilir. İlgili test sonucu, raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket, finansal tablolarında devam eden
riskler karşılığı (31 Aralık 2012: 358.197 TL) ve devam eden riskler karşılığı reasürans payı (31 Aralık
2012: 273.328 TL) bulunmamaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/18 sayılı genelgesi uyarınca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branşlarına ait devam eden riskler karşılığı
hesaplanmasında kullanılan beklenen hasar prim oranı hesaplamasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(“SGK”) aktarılacak prim ve hasara ilişkin tüm tutarlar pay ve paydadan indirilerek hesaplama yapılmıştır.
28
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.26
Muallak tazminat karşılığı
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap
döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır.
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığının hesaplanması sırasında;
hesaplanmış veya tahmin edilmiş eksper, bilirkişi, danışman, dava ve haberleşme giderleri de dahil olmak
üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınıp ve ilgili hesaplamalarda
rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemez.
Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir.
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme
Merdiven Metoduna İlişkin Genelge”si uyarınca, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat
karşılığı ile aktüeryal zincirleme merdiven metotları (“AZMM”) kullanılarak bulunan tutar arasındaki farkın
(“AZMM yöntemi ile bulunan IBNR”), test IBNR (gerçekleşmiş ancak ihbar edilmemiş muallak tazminat
karşılığı) ile karşılaştırılacağı ve bunlardan hangi tutar büyük ise bu yöntemin finansal tablolara
yansıtılacağı belirtilmiştir. 17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili
Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile test IBNR hesaplama zorunluluğu kaldırılmış
ve “Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli, içeriği ve uygulama esasları Müsteşarlıkça
belirlenen aktüeryal zincirleme merdiven metodu veya Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hesaplama
yöntemleriyle hesaplanır” hükmü getirilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı genelgesi uyarınca 1 Ocak 2012 tarihi
itibarıyla yapılan hesaplamalarda branşlar bazında AZMM metodu kullanılarak bulunan negatif IBNR’ın
%100’ü dikkate alınmıştır. Aktüeryal zincirleme merdiven metodu hesabında tahakkuk eden rücu, sovtaj ve
benzeri gelirler tahsilatlarla birlikte dikkate alınmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/18 sayılı genelgesi uyarınca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branşlarına ait aktüeryal zincirleme merdiven
metodu hesabında, tedavi giderlerine ilişkin ödenen tazminatlar, muallak tazminatlar ve tahsil edilen rücu,
sovtaj ve benzeri gelirler hakkındaki tüm veriler hariç tutulmuştur.
Aktüeryal Zincir Merdiven Metodu (“AZMM”) içerisinde 5 farklı yöntem bulunmaktadır. Şirket’in branş
bazında seçmiş olduğu AZMM yöntemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket ilk defa 31 Aralık 2010
itibarıyla olmak üzere, branşlar itibariyle kullanılan Zincir yöntemleri seçmiş, takip eden üç yıl boyunca bu
yöntemleri değiştirmeyecektir. Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/16 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven
Metoduna İlişkin Genelge”si uyarınca Maksimum Tutar yönetimi ile büyük hasar eliminasyonu yapılan
branşlar, Zorunlu Trafik, Yangın, Sağlık, Genel Sorumluluk branşlarıdır.
29
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.26
Muallak tazminat karşılığı (devamı)
31 Aralık 2013
Munich Zinciri
Standart Zinciri
Munich Zinciri
Munich Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Standart Zinciri
Munich Zinciri
Kara araçları
Su araçları
Zorunlu trafik
İhtiyari mali sorumluluk
Hava araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Hava araçları
Kaza
Genel zararlar
Finansal kayıplar
Sağlık
Emniyeti suistimal
Hukuksal koruma
Nakliyat
Genel sorumluluk
Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna
İlişkin Genelge”si uyarınca AZMM hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapılmış ve Şirket’in yürürlükte
bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalarına bağlı olarak net rakamlara ulaşılmıştır.
Şirket, raporlama dönemi sonu itibarıyla, AZMM hesaplaması sonucunda bulunan ek karşılığın %100’ünü
dikkate alarak gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri ile ilgili olarak finansal tablolarında
29.822.742 TL (31 Aralık 2012: 14.351.566 TL) tutarında net muallak tazminat karşılığı ayırmıştır.
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yeni faaliyete başlayan branşlar ve hasar adedi
yetersizliği ile ilgili olarak aktüerler tarafından belirlenmiş muallak tazminatlar karşılıklarının yeterliliğinin
ölçülmesi haricinde sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketleri mali yıl sonlarında muallak tazminat
karşılığı yeterlilik testi yapmak zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, Şirket 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık
2012 tarihleri itibarıyla muallak tazminat karşılığı yeterlilik testi yapmamıştır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/23 sayılı “Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı (IBNR)
Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge”si uyarınca şirketler dava sürecinde olan dosyalar
için genelgede belirtilen esasları dikkate alarak muallak tazminat karşılığından indirim yapabilirler. Ayrıca,
Hazine Müsteşarlığı’nın 2012/1 sayılı “Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin
İlave Açıklamalar Hakkında Genelge”sinin 3.maddesinde belirtildiği üzere Şirket, ilgili kazanma oranını
bütün branşlar için %15 olarak dikkate almış ve 5.392.353 TL (31 Aralık 2012: 2.779.880 TL) tutarını
muallak tazminatlar karşılıklarından tasfiye etmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2013/13 sayılı “AZMM’ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi
Hakkında Sektör Duyurusu” uyarınca Şirket, yaptığı hesaplamalar sonucunda Genel Sorumluluk branşında
geçmişe dönük seriyi bozacak nitelikte olan dört adet muallak hasar dosyası tespit etmiştir. Söz konusu
hasarlara ilişkin geçmişe yönelik gerekli güncellemeler yapılarak ilgili branş AZMM hesaplamalarında
geçmişe dönük bozulan seriler düzeltilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla söz konusu hesaplama sonucu
Genel Sorumluluk IBNR tutarı 260.590 TL hesaplanmış ve ilişikteki mali tablolarda muallak hasar ve
tazminat karşılığı hesabında muhasebeleştirilmiştir.
30
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.26
Muallak tazminat karşılığı (devamı)
2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair
Genelge” Kapsamında Trafik Kazaları Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Yeni Düzenleme
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2’nci maddeleri, 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu kanunun 59’uncu maddesiyle, 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren, trafik kazalarına sağlık
teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin %15’ini aşmamak üzere
Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) aktarılması ve bu
aktarımla birlikte sigorta şirketlerinin trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalar neticesinde ortaya çıkan
tedavi giderlerine ilişkin sorumlulukların SGK’ya devredildiği hükme bağlanmıştır. Yine aynı kanunun
Geçici 1’inci maddesi ile 59’uncu madde kapsamında aktarılacak tutarın %20’sini aşmamak üzere Hazine
Müsteşarlığınca belirlenecek tutarın SGK’ya aktarılması ile 25 Şubat 2011 tarihinden önce trafik
kazalarından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin sunulan tedavi hizmetlerinin de SGK tarafından
karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı “Trafik
Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik ve Hazine Müsteşarlığı’nın
17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin
Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına
Dair Genelge”si uyarınca Şirket, Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
sonucunda oluşan tedavi masraflarına ilişkin net 455.898 TL tutarındaki tahakkuk eden muallak hasar
dosyalarını aynı kanunun hükümleri uyarınca tazminat ödemesi yapmaksızın kapatmış olup, ilgili
genelgenin 5’inci maddesi uyarınca tekrar açarak 4’üncü maddesindeki hükümlere göre “Ödenen
Tazminatlar” hesabıyla karşılıklı çalıştırarak tasfiye etmiştir. Bu tutarlar Şirket’in finansal
tablolarında “Diğer Borçlar” altında “SGK’ ya borçlar” olarak sınıflanmıştır.
Şirket 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla tüm Kanun kapsamına giren tedavi
masraflarına ilişkin veriler hariç ve dahil olmak üzere iki AZMM tablolarını kullanarak gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tutarı hesaplamıştır. İki hesaplama arasındaki net 448.060 TL fark tasfiye edilecek
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tutar olarak “Ödenen Tazminatlar” hesabıyla karşılıklı çalıştırılarak
tasfiye edilmiştir. Aynı tutar Şirket’in finansal tablolarında “Diğer Borçlar” altında “SGK’ ya borçlar”
olarak sınıflanmıştır.
31
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.27
Dengeleme karşılığı
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip
eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve
katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması
gerekmektedir. İlk defa 2008 yılında uygulanmaya başlanan bu karşılık, her bir yıla tekabül eden deprem ve
kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanmaktadır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilmektedir. Karşılık ayrılmasına son beş
finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Hasarın
meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet limitinin
altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen
tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre
dengeleme karşılıklarından düşülür. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hesaplanan dengeleme karşılıkları
3.964.342 TL (31 Aralık 2012: 2.770.337 TL) tutarında olup, ilişikteki finansal tablolarda uzun vadeli
yükümlülükler kısmında “diğer teknik karşılıklar” hesabı içerisinde gösterilmiştir.
Şirket, 2011 yılı içinde Van ilinde gerçekleşen deprem neticesinde konservasyonunda kalan 272.232 TL (31
Aralık 2012: 235.538 TL) tutarı geçmiş yıllar dengeleme karşılığından düşmüştür.
2.28
İlişkili taraflar
Finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve
kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek
yönetime tabi ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.
2.29
Hisse başına kazanç/(zarar)
Hisse başına kazanç/(zarar) Şirket’in dönem net karının/(zararının), dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi
sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Türkiye’de firmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak
suretiyle geçmiş yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına
kazanç/(zarar) hesaplamasında bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir.
2.30
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal durumu hakkında ilave bilgi sağlayan raporlama dönemi
sonrası olaylar (raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar) finansal
tablolara yansıtılır. Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektirmeyen önemli
olaylar ise dipnotlarda belirtilir.
32
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.31
Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki
finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara
yapılan bir takım güncellemeler bulunmaktadır. Bu yeni standartlar ve standartlara güncellemelerin TFRS 9
dışında Şirket’in finansal tablolarına önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. KGK tarafından 30
Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete – 2.Mükerrer’de yayımlanan son standartlar ve aşağıda
kısaca özetlenen TFRS 9 – Finansal Araçlar standardı, TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve
Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniş kapsamlı bir projenin bir parçası
olarak Kasım 2009’da yayımlanmıştır.
Başlatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara ilişkin finansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık
bir hale getirilmesi hedeflenmiş ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile
ilgili prensiplerin oluşturularak, finansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki nakit akımları
hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri
için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır. TFRS 9, finansal varlıklar için gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal
varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir. Bu sınıflamanın temeli
işletmenin iş modeline ve finansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine
dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma muhasebesine ilişkin TMS 39
içerisindeki düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiştir.
TFRS 9, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe
girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 öncesinde başlayan
raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya başlayan işletmeler için geçmiş dönem finansal
tablolarının yeniden düzenlenmesi şartı aranmamaktadır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum(değişiklik): Finansal varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
Yapılan değişiklik ile “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının
bulunması” ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme
prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
geriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletmeler TFRS 7’deki değişikliklere istinaden gerekli
açıklamaları yaptıysa bu değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Şirket, bu değişikliğin erken
uygulanmasını planlamamaktadır ve söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
33
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
3
Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri
Bu bölümde verilen notlar, sigorta riskinin (Not 4.1) ve finansal riskin (Not 4.2) yönetimine ilişkin verilen
açıklamalara ilave olarak sağlanmıştır.
Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe
ilkelerinin uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin ve yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili
sonuçlar cari tahminlerden farklı olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
Özellikle, ilişikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki
belirsizliklere ve kritik olan yorumlara ait bilgiler aşağıdaki notlarda açıklanmıştır:
Not 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi
Not 4.2 – Finansal riskin yönetimi
Not 10 – Reasürans varlıkları
Not 12 – Kredi ve alacaklar
Not 17 – Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Not 17 – Ertelenmiş üretim komisyonları
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi
4.1
Sigorta riskinin yönetimi
Sigorta sözleşmelerine ilişkin risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak
olan hasar tutarının bilinemiyor olmasıdır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk
rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez.
Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket’in
sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık
karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen
sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir.
Şirket, söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu
reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir.
34
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Şirket tarafından çalışılan belli başlı reasürans şirketleri ve bu şirketlerin en güncel derecelendirme notları
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Şirket Adı
Aaıc
Acr
Ama1200
Aml 2001
Amlin Bermuda
Amlin Zurih
Arab Re
Arig
Axa
Best Re
Brit
Ccr Algerıa
Chaucer
Cnp4444
Devk
Eurasıa
Everest
Faır
Fdy435
Fubon
Gıc
Gmf
Hannover
Hdu382
Helvetıa
Kuwait
Labuan
Llyods
Malaysian Re
Mapre Re
Milli Re
Milli Re Ek Kapasite
Mitsui
Odssey
Partner Re
Pool 17
Qıc
Scor
Scr Algeria
Swıss
Trans Atlantıc
Transıb
Trust
Tunıs
Unıty
Vanbreda Delta
Vanbreda Gıc
Vanbreda Sava
Vanbreda Scor
Derecelendirme Yapan Kuruluş
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
S&P
S&P
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
A.M. Best
S&P
A.M. Best
S&P
A.M. Best
S&P
A.M. Best
35
Derecelendirme
A+
AA
A
A
A+
B+
B++
AB+
A
A++
A
A
A+
B++
A+
A
A
AAA
A+
A
A
AAA
AA
B+
B+
A+
AA+
Aa
A
A
Bbb+
A+
A+
B
AB
B+
A+
AAA
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta riski yoğunlaşmaları
Şirket’in branşlar bazında sigortacılık riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
Kara Araçları Sorumluluk
Genel Zararlar
Yangın ve Doğal afetler
Kara Araçları
Nakliyat
Genel Sorumluluk
Kaza
Finansal Kayıplar
Hastalık / Sağlık
Su Araçları
Hava Araçları
Hukuksal Koruma
Toplam hasar yükümlülüğü (*)
55.176.213
19.138.360
18.759.342
17.532.332
4.283.547
3.692.465
2.418.915
299.233
258.196
70.897
37.155
17
121.666.672
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
31 Aralık 2013
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(5.146.655)
(17.149.832)
(15.322.952)
(31.348)
(3.776.960)
(2.843.128)
(1.382.505)
(296.586)
(129.129)
(1.283)
(37.146)
(46.117.524)
31 Aralık 2012
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
50.029.558
1.988.528
3.436.390
17.500.984
506.587
849.337
1.036.410
2.647
129.067
69.614
9
17
75.549.148
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
Kara Araçları Sorumluluk
27.546.846
(2.416.634)
25.130.212
Kara Araçları
21.741.176
(74.911)
21.666.265
Yangın ve Doğal Afetler
14.945.564
(11.922.126)
3.023.438
Genel Zararlar
11.065.676
(9.282.039)
1.783.637
Kaza
2.267.215
(1.278.119)
989.096
Genel Sorumluluk
1.813.472
(1.185.903)
627.569
Nakliyat
1.129.977
(784.336)
345.641
Finansal Kayıplar
155.941
(130.351)
25.590
Su Araçları
41.625
(14.692)
26.933
Hastalık / Sağlık
42.196
(22.848)
19.348
Emniyeti Suistimal
3.370
(2.865)
505
Hava Araçları
8
8
Hukuksal Koruma
6
6
Toplam hasar yükümlülüğü (*)
80.753.072
(27.114.824)
53.638.248
(*) Toplam hasar yükümlülüğü, indirilmiş davalı muallak tutarlarını ve gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerini
içermemektedir.
36
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta riski yoğunlaşmaları
Şirket’in hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası)
olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Toplam hasar yükümlülüğü
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Toplam hasar yükümlülüğü
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
31 Aralık 2013
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
52.077.769
24.346.924
11.587.854
10.945.654
8.767.822
8.029.116
5.911.533
121.666.672
(28.751.970)
(9.871.840)
(1.393.987)
(1.530.249)
(1.874.954)
(1.549.558)
(1.144.966)
(46.117.524)
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
31 Aralık 2012
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
33.720.875
17.036.105
7.523.827
6.762.116
6.394.535
4.836.521
4.479.093
80.753.072
(12.679.893)
(8.143.938)
(1.720.084)
(1.111.705)
(1.588.054)
(1.138.555)
(732.595)
(27.114.824)
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
23.325.799
14.475.084
10.193.867
9.415.405
6.892.868
6.479.558
4.766.567
75.549.148
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
21.040.982
8.892.167
5.803.743
5.650.411
4.806.481
3.697.966
3.746.498
53.638.248
Düzenlenen sigorta sözleşmelerinin, para birimine göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans
sonrası) olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
Diğer
Toplam hasar yükümlülüğü
109.385.563
9.691.369
2.579.179
10.561
121.666.672
Brüt Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
Türk Lirası
Euro
Amerikan Doları
Diğer
Toplam hasar yükümlülüğü
76.283.008
3.037.586
1.407.476
25.000
80.753.072
37
31 Aralık 2013
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(34.088.595)
(9.598.959)
(2.419.938)
(10.032)
(46.117.524)
31 Aralık 2012
Toplam Hasar
Yükümlülüğü
Reasürör Payı
(23.510.285)
(2.276.414)
(1.304.373)
(23.750)
(27.114.824)
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
75.296.968
92.410
159.241
529
75.549.148
Net Toplam
Hasar
Yükümlülüğü
52.772.723
761.172
103.103
1.250
53.638.248
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi
Giriş ve genel açıklamalar
Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Şirket’in maruz kaldığı riskleri, Şirket’in bu doğrultuda risklerini
yönetmek ve ölçmek için uyguladığı politika ve prosedürlerini ve amaçlarını ve sermaye yönetimi ile ilgili
bilgileri göstermektedir. Şirket finansal araçların kullanımından kaynaklanan aşağıdaki risklere maruz
kalmaktadır:



kredi riski
likidite riski
piyasa riski
Risk yönetim yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Yönetim
Kurulu risk yönetim sisteminin etkinliğini Şirket’in iç denetim departmanı aracılığıyla yürütmektedir.
Şirket’in risk yönetim politikaları; Şirket’in karşılaştığı riskleri tanımlamak ve analiz etmek, risk limitlerini
ve kontrolleri belirlemek, riskleri ve belirlenen limitlere uyumu izlemek için tesis edilmiştir. Risk yönetim
politikaları ve sistemleri, piyasa koşullarındaki ve sunulan ürün ve servislerdeki değişikleri yansıtacak
şekilde düzenli bir şekilde gözden geçirilir. Şirket, eğitim ve yönetim standartları ve prosedürleri ile bütün
çalışanlarının kendi görev ve sorumluluklarını anladığı, disipline edilmiş ve yapıcı bir kontrol çevresi
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kredi riski
Kredi riski en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca
bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:









bankalar
diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar
satılmaya hazır finansal varlıklar
sigortalılardan prim alacakları
acentelerden alacaklar
reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans payları
ilişkili taraflardan alacaklar
diğer alacaklar
Şirket’in kredi riskine tabi finansal varlıkları ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri ile Türkiye’de
yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduatları temsil etmekte ve bu
alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir.
Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi
yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak Şirket’in yükümlülüğünü ortadan
kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Şirket’in poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu
devam eder. Şirket, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz konusu şirketin
finansal durumunu inceleyerek değerlendirir.
38
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Kredi riski (devamı)
Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Finansal varlıklar (Not 11)*
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 17)
Diğer alacaklar (Not 12)
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 12)
Gelir tahakkukları (Not 12)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
292.554.318
68.381.673
53.409.014
44.275.586
1.837.288
16.843
7.316
460.482.038
251.448.889
40.786.900
41.817.835
31.999.029
922.855
16.843
8.092
367.000.443
(*) 3.268 TL (31 Aralık 2012: 1.929 TL) tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Brüt tutar
Vadesi gelmemiş alacaklar
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 61-180 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 181-365 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 1 yıldan fazla gecikmiş alacaklar
Toplam
31 Aralık 2012
Ayrılan
karşılık
53.723.054
2.721.988
2.312.886
5.258.264
1.999.163
21.190.757 (18.824.439)
87.206.112 (18.824.439)
Brüt tutar
Ayrılan
karşılık
32.322.300
673.947
1.767.071
2.649.748
963.171
18.274.280 (15.863.617)
56.650.517 (15.863.617)
Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kanuni takipteki 19.252.092 TL (31 Aralık 2012: 18.274.280 TL)
tutarındaki alacakları için elinde bulundurduğu teminatları da dikkate alarak 16.747.544 TL (31 Aralık
2012: 15.342.790 TL) tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. Ayrıca Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla henüz kanuni takibe düşmemiş fakat değer düşüklüğüne uğradığını düşündüğü alacakları için söz
konusu alacaklar karşılığında almış olduğu teminatları düşerek 2.076.895 TL (31 Aralık 2012: 520.827 TL)
tutarında alacak karşılığı ayırmıştır.
Dönem başı sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Dönem içinde yapılan tahsilatlar
Dönem içinde ayrılan şüpheli alacaklar karşılıkları (aracılardan alacaklar)
Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları (rucü alacakları)
Dönem sonu sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (Not 12)
39
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
15.863.617
(835.062)
2.239.816
1.556.068
18.824.439
15.029.620
(962.183)
1.733.400
62.780
15.863.617
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in parasal yükümlülüklerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük
yaşaması riskidir.
Likidite riskinin yönetimi
Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması
gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit
değerler muhafaza edilmektedir.
Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları:
31 Aralık 2013
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara
ait finansal yatırımlar
Gelir tahakkukları
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam parasal varlıklar
Sigortacılık teknik karşılıkları(*)
Diğer borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
Ödenecek vergi ve benzeri diğer
yükümlülükler ile karşılıkları
Diğer borç ve gider karşılıkları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
İlişkili taraflara borçlar
Toplam parasal yükümlülükler
31 Aralık 2012
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Finansal varlıklar ve riski sigortalılara
ait finansal yatırımlar
Gelir tahakkukları
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Toplam parasal varlıklar
Sigortacılık teknik karşılıkları(*)
Diğer borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
Ödenecek vergi ve benzeri diğer
yükümlülükler ile karşılıkları
Diğer borç ve gider karşılıkları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
İlişkili taraflara borçlar
Toplam parasal yükümlülükler
(*)
Kayıtlı
değeri
292.554.318
68.381.673
1 aya kadar
13.943.346
2.721.988
1 – 3 ay
278.610.972
2.312.886
3 – 6 ay
5.258.264
55.722.217
1 yıldan uzun
2.366.318
53.407.572
7.316
16.843
1.837.288
416.205.010
3.946.830
7.316
1.775.323
22.394.803
280.923.858
14.855.768
20.114.032
9.346.511
16.843
65.085.571
25.258.463
61.965
27.686.746
99.979.537
16.504.612
39.365.964
1.491.283
18.223.474
12.823.240
8.763.980
424.413
3.061.366
99.979.537
1.157.820
9.317.144
607.856
-
14.971.397
2.921.564
1.979.569
280.794
176.003.437
Kayıtlı
değeri
251.448.889
40.786.900
14.971.397
34.686.154
21.587.220
3.485.779
438.108
280.794
111.173.403
2.921.564
1.541.461
5.070.881
41.819.764
8.092
16.843
922.855
335.003.343
6 – 12 ay
1 aya kadar
1 – 3 ay
13.887.861 237.561.028
673.948
1.767.071
3 – 6 ay
2.649.748
6 – 12 ay
32.994.793
1 yıldan uzun
2.701.340
2.244.163
8.092
804.534
17.618.598 239.328.099
2.649.748
3.944.562
16.843
36.956.198
35.631.039
118.321
38.450.700
65.209.935
19.461.736
17.250.115
8.561.817
14.740.664
4.674.602
313.573
3.210.348
65.209.935
1.055.092
803.348
3.352.407
-
5.411.394
2.186.314
1.381.293
345.549
111.246.336
5.411.394
13.973.211
19.415.266
3.523.921
349.146
345.549
67.763.070
2.186.314
1.032.147
6.570.868
Muallak tazminat karşılıkları ilişikteki finansal tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.
40
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oranı ve döviz kurları gibi piyasa fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Şirket’in gelirini
veya elinde bulundurduğu finansal araçların değerini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk
karlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerle kontrol edilebilmesidir.
Kur riski
Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Yabancı para işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal
ettirilmektedir. Dönem sonlarında, yabancı para aktif ve pasif hesapların bakiyeleri, dönem sonu T.C.
Merkez Bankası döviz alış kurlarından değerlemeye tabi tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları
kambiyo işlemleri karı veya zararı olarak kayıtlara yansıtılmıştır.
Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir:
ABD Doları
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
14.990.718
2.104.027
17.094.745
3.886.584
561.899
4.448.483
152.051
152.051
19.029.353
2.665.926
21.695.279
94.103
94.103
196.712
196.712
528
528
291.343
291.343
17.000.642
4.251.771
151.523
21.403.936
ABD Doları
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
Esas faaliyetlerden alacaklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Toplam yabancı para varlıklar
3.068.506
334.580
3.403.086
4.423.365
280.830
4.704.195
238.872
238.872
7.730.743
615.410
8.346.153
Esas faaliyetlerden borçlar
Toplam yabancı para yükümlülükler
(209.487)
(209.487)
(164.341)
(164.341)
-
(373.828)
(373.828)
Bilanço pozisyonu
3.193.599
4.539.854
238.872
7.972.325
31 Aralık 2013
Esas faaliyetlerden alacaklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Toplam yabancı para varlıklar
Esas faaliyetlerden borçlar
Muallak hasar ve tazminat karşılığı
Toplam yabancı para yükümlülükler
Bilanço pozisyonu
31 Aralık 2012
Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları
gösterilmiştir.
41
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Raporlama dönemi sonu itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
ABD Doları
Avro
ABD Doları
Avro
2,1343
2,9365
1,7826
2,3517
Raporlama dönemi sonundaki döviz kurları
Maruz kalınan kur riski
TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
tarihlerinde sona eren dönemlerde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış ve
azalışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit
kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimleri karşısında yüzde 10 değer kazanması
durumunda etki ters yönde ve aynı tutarda olacaktır.
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Gelir
Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*)
tablosu
ABD Doları
1.700.064
1.700.064
319.360
319.360
Avro
425.177
425.177
453.985
453.985
Diğer para birimleri
15.152
15.152
23.887
23.887
Toplam, net
2.140.393
2.140.393
797.232
797.232
(*)
Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu
etkisini de içermektedir.
Maruz kalınan faiz oranı riski
Gerçeğe uygun değerleriyle takip edilen finansal araçların ve değişken faizli finansal varlıkların maruz
kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit akımlarında meydana gelecek
dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz
oranı riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden
onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Şirket’in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve
yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Sabit getirili finansal varlıklar:
Sabit faizli finansal varlık ve yükümlülükler:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar – devlet borçlanma senetleri (Not 11)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar – devlet borçlanma senetleri (Not 11)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar – ters repo (Not 11)
Bankalar (Not 14)(*)
13.641.097
2.350.215
749. 127
223.937.521
9.814.852
151.192.355
Değişken faizli finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar – devlet borçlanma senetleri (Not 11)
35.819.645
32.002.983
(*) 1.652.478 TL tutarında vadesiz bankalar mevduatı dahil edilmemiştir ( 31 Aralık 2012:
1.188.442 )TL)
42
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Finansal enstrümanların faize duyarlılığı
Finansal varlıkların faize duyarlılığı, faiz oranlarında varsayılan değişim sonucu 31 Aralık 2013 ve 31
Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin, Şirket portföyünde bulunan satılmaya hazır ve alım satım
amaçlı ve değişken faizli finansal enstrümanların vergi etkileri hariç gerçeğe uygun değerlerindeki değişim
dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit
olduğu varsayılmaktadır.
31 Aralık 2013
Gelir tablosu
100 bp artış
100 bp azalış
Özkaynak (*)
100 bp artış
100 bp azalış
Vadeye Kadar Elde Tutulacak finansal varlıklar
Alım satım Amaçlı finansal varlıklar
172.395
(356)
(172.395)
356
172.395
(356)
(172.395)
356
Toplam, net
172.039
(172.039)
172.039
(172.039)
31 Aralık 2012
Gelir tablosu
100 bp artış
100 bp azalış
Özkaynak (*)
100 bp artış
100 bp azalış
Vadeye Kadar Elde Tutulacak finansal varlıklar
224.728
( 224.728)
224.728
(224.728)
Toplam, net
224.728
(224.728)
224.728
(224.728)
(*)
Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de
içermektedir.
Gerçeğe uygun değer gösterimi
Finansal araçların tahmini piyasa değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse
uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir. Şirket, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini
vadeye kadar elde tutulacak ve alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırmış ve aşağıdaki
tabloda ilgili finansal varlıkları dönem sonu itibarıyla borsalarda oluşan fiyatlar üzerinden göstermiştir.
Nominal
Değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Devlet Tahvili – TL
Alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Devlet Tahvili – TL
Hisse senetleri
Ters repo
Kayıtlı
Değeri
46.401.377
45.466.364
48.395.006
49.460.742
2.451.000
2.348.181
904.675
749.000
49.468.220
2.350.215
844.220
749.127
52.338.568
2.350.215
844.220
749.127
53.404.304
31 Aralık 2012
Maliyet
Gerçeğe
Bedeli Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
749.000
49.601.377
Nominal
Değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Devlet Tahvili – TL
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
Bedeli Uygun Değeri
47.194.571
38.964.879
38.964.879
42.952.361
42.952.361
41.817.835
41.817.835
Şirket yönetimi diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kısa vadeli olmaları
nedeniyle kayıtlı değerlerinden önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir
43
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma
“TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden
ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin
önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas
olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir
nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte
olmayan veriler ise Şirket’in piyasa tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu
şekilde bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.
1 inci Seviye: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
2 nci Seviye: 1 inci sırada yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir
nitelikteki veriler;
3 üncü Seviye: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
1. Seviye 2. Seviye
Finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar – hisse senetleri
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Bağlı menkul kıymetler(*)
Toplam finansal varlıklar
3. Seviye
Toplam
4.710
3.943.562
-
-
4.710
3.943.562
310.128
-
38.166.783
38.476.911
4.258.400
-
38.166.783
42.425.183
31 Aralık 2012
1. Seviye 2. Seviye
3. Seviye
Toplam
Finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar – hisse senetleri
1.929
-
-
1.929
Toplam finansal varlıklar
1.929
-
-
1.929
(*) Şirket, bağlı menkul kıymetlerini gerçeğe uygun değerleri ile izlemektedir. Hisse senetleri aktif bir piyasada
(borsada) işlem görmeyen bağlı menkul kıymetler için bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme
raporları ile gerçeğe uygun değerler tespit edilmiş ve hisse senetleri aktif bir piyasada (borsada) işlem gören bağlı
ortaklıklar için söz konusu piyasadaki (borsadaki) kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerler tespit
edilmiştir.
Dönem başındaki bağlı menkul kıymetler
Alışlar
Bedelsiz hisseler
Değerleme artışı
Dönem sonundaki bağlı menkul kıymetler
44
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.386.464
300.000
2.151.004
31.639.443
2.539.904
250.000
1.596.560
-
38.476.911
4.386.464
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Sermaye yönetimi
Şirket’in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:



Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak,
Şirket’in sürekliliğini sağlayarak hissedarlara ve paydaşlara devamlı getiri sağlamak,
Sigorta poliçelerinin fiyatlamasını, alınan sigorta risk düzeyi ile orantılı belirleyerek, hissedarlara yeterli
getirinin sağlanması.
Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta
ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik” uyarınca 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda
gerekli özsermaye tutarı 112.223.001 TL (31 Aralık 2012: 114.596.572 TL) olarak belirlenmiştir. 31 Aralık
2013 tarihi itibarıyla Şirket’in özsermayesi 162.240.661 TL (31 Aralık 2012: 89.575.783 TL) olup,
50.017.660 TL sermaye fazlası bulunmaktadır.
45
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar:
5
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerinden elde
edilen faiz gelirleri
Kambiyo karları
Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri
Sermayede payı temsil eden menkul kıymetlerden elde edilen temettü gelirleri (Not 9)
Repo işlemlerinden elde edilen faiz gelirleri
Diğer Finansal Varlıklar
3.883.174
4.575.051
16.103.757
2.151.004
34.390
12.209
4.381.799
1.473.444
7.390.547
1.604.295
-
Yatırım gelirleri
26.759.585
14.850.085
Yatırım yönetim giderleri
Yatırımlar değer azalışları
Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar
Kambiyo zararları
(137.284)
(60.455)
(37.144)
(3.258.379)
(2.110.928)
Yatırım giderleri
(3.493.262)
(2.110.928)
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar toplamı, net
23.266.323
12.739.157
Bölüm bilgileri
Bir bölüm, Şirket’in ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) ilişkili ayrılabilen bir parçası ya da
ürün ve hizmetlerin üretildiği risk ve faydaların diğer bölümlerden ayırt edilebildiği ekonomik çevredir
(coğrafi bölüm).
Faaliyet alanı bölümleri
Şirket’in bölümlere göre faaliyet raporlamasına ilişkin bilgiler TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standartı
kapsamında bu bölümde açıklanmıştır.
Coğrafi bölümlere göre raporlama
Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama
sunulmamıştır.
46
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5
Bölüm bilgileri
Kara araçları
sorumluluk
Hastalık /
Sağlık
Kara
araçları
Yangın ve
doğal
afetler
Diğer
Dağıtılmayan
Toplam
1 Ocak – 31 Aralık 2013
1- Kazanılmış Primler -Net
176.494.681
7.815.383
83.466.203
32.655.703 19.694.428
-
320.126.398
1.1- Yazılan Primler - Net
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında
Değişim - Net
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında
Değişim - Net
160.824.883
9.408.127
73.829.723
35.894.563 19.983.284
-
299.940.580
15.669.798 (1.592.744)
9.636.480
(3.238.860)
(373.726)
-
20.100.949
2- Diğer Teknik Gelirler - Net
3- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj
Gelirleri
Teknik gelir (*)
1- Gerçekleşen Hasarlar -Net
-
-
-
-
84.869
-
84.869
-
645
-
-
-
-
645
1.117.910
(147)
512.156
204.415
(13.065)
-
1.821.269
177.612.591
7.815.881
83.978.359
32.860.118 19.681.362
-
321.948.312
(132.698.585)
(998.870) (59.376.595)
(6.718.452) (2.671.105)
-
(202.463.607)
(6.918.285) (2.961.475)
-
(167.694.005)
1.1- Ödenen Hasarlar - Net
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında
Değişim - Net
2- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim Net
(94.194.643)
(785.188) (62.834.414)
(38.503.942)
(213.682)
3.457.819
199.833
290.370
-
(34.769.602)
-
-
-
(1.194.005)
-
-
(1.194.005)
3- Faaliyet Giderleri
(37.840.681) (4.072.642) (19.502.543)
(8.707.581) (6.340.453)
-
(76.463.900)
(210.363)
-
(7.396.000)
(174.361.285) (5.475.897) (81.119.120) (17.339.289) (9.221.921)
-
(287.517.512)
4- Diğer Teknik Giderler
Teknik gider
Yatırım gelirleri
(3.822.019)
5.878.685
(404.385)
(2.239.982)
760.789
970.099
(719.251)
2.556.533
1.505.091
Yatırım giderleri
Diğer
Net dönem karı
(*)
9.129.991
3.100.773
3.829.340
18.077.362 11.964.532
Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri/(giderleri) dahil edilmemiştir.
47
15.094.388
26.765.585
(5.590.531)
(5.590.531)
(13.357.930)
(13.357.930)
(3.854.073)
42.247.924
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5
Bölüm bilgileri (devamı)
Kara araçları
sorumluluk
1.1- Yazılan Primler - Net
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında
Değişim – Net
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında
Değişim – Net
2- Diğer Teknik Gelirler - Net
3- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
Teknik gelir (*)
Kara
araçları
Yangın ve
doğal afetler
1 Ocak – 31 Aralık 2012
1- Kazanılmış Primler -Net
Hastalık /
Sağlık
1.1- Ödenen Hasarlar - Net
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim –
Net
2- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim - Net
3- Faaliyet Giderleri
4- Diğer Teknik Giderler
Teknik gider
61.846.567
27.997.404 17.741.310
-
185.352.821
142.320.723
4.553.411
75.502.246
30.537.520 20.031.875
-
272.945.775
(73.377.815)
(764.896) (17.059.015)
(2.540.116) (2.475.134)
-
(96.216.976)
5.036.117
-
3.403.336
-
184.569
-
8.624.022
34.036
(20.518)
39.978
251.893
1.040
-
306.429
646.533
-
716.298
151.899
129.897
-
1.644.627
74.659.594
3.767.997
62.602.843
28.401.196 17.872.247
-
187.303.877
(60.956.078)
(673.450) (51.960.115)
(5.252.418) (4.604.848)
-
(123.446.909)
(42.551.930)
(623.701) (51.904.682)
(7.394.158) (2.675.689)
-
(105.150.160)
(18.404.148)
(49.749)
(55.433)
2.141.740 (1.929.159)
-
(18.296.749)
-
-
(73.500)
(496.130)
(7.500)
-
(577.130)
(604.670) (15.328.040)
(7.726.345) (4.646.767)
-
(47.009.358)
(147.826)
(1.539.353)
(739.682)
-
(8.123.890)
(83.408.453) (1.425.946) (69.309.845) (15.014.246) (9.998.797)
-
(179.157.287)
6.328.425
14.855.844
(3.745.824)
(3. 745.824)
(3.811.892)
(3.811.892)
(1.229.291)
15.444.718
(18.703.536)
(3.748.839)
(1.948.190)
5.055.543
199.129
1.195.750
1.172.734
904.263
Yatırım giderleri (*)
Diğer
Net dönem karı
(*)
Toplam
3.788.515
Yatırım gelirleri
Dağıtılmayan
73.979.025
1- Gerçekleşen Hasarlar -Net
Diğer
(3.693.316)
2.541.180
(5.511.252)
14.559.686
Teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri/(giderleri) dahil edilmemiştir.
48
8.777.713
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
6
Maddi duran varlıklar
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Birikmiş amortismanlar:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Net defter değeri
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2013
469.271
4.039.146
11.550
927.776
5.447.743
144.500
1.098.421
4.194
1.247.115
-
613.771
5.137.567
11.550
931.970
6.694.858
104.050
2.636.346
3.465
408.062
3.151.923
9.691
626.930
2.310
185.372
824.303
-
113.741
3.263.276
5.775
593.434
3.976.226
2.295.820
2.718.632
1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2012
Maliyet:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Birikmiş amortismanlar:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller (Not 7)
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Net defter değeri
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2012
469.271
3.685.793
577.066
4.732.130
402.683
11.550
411.252
825.485
(49.330)
(60.542)
(109.872)
469.271
4.039.146
11.550
927.776
5.447.743
96.030
2.173.683
269.005
2.538.718
8.020
505.439
3.465
177.668
694.592
(42.776)
(38.611)
(81.387)
104.050
2.636.346
3.465
408.062
3.151.923
2.193.412
Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır.
Dönem içerisinde yapılan finansal kiralama sözleşmesi yoktur (31 Aralık 2012: Yoktur).
49
2.295.820
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
7
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller için girişler, çıkışlar, dönemin amortisman gideri ve birikmiş amortismanları
“6 – Maddi duran varlıklar” notunda maddi duran varlıkların dönem içi hareketleri tablosunda verilmiştir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal tablolarda maliyet ile takip edilmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden yıl içerisinde elde edilen kira gelirlerinin toplamı 6.000 TL’dir (31
Aralık 2012: 5.760 TL).
8
Maddi olmayan duran varlıklar
1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık
2013
4.846.741
1.850.794
-
6.697.535
4.846.741
1.850.794
-
6.697.535
2.857.555
1.272.966
-
4.130.521
2.857.555
1.272.966
-
4.130.521
Maliyet:
Yazılım Programları
Birikmiş tükenme payları:
Yazılım Programları
Net defter değeri
1.989.186
2.567.014
1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak 2012
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık
2012
3.226.646
1.620.095
-
4.846.741
3.226.646
1.620.095
-
4.846.741
1.917.251
940.304
-
2.857.555
1.917.251
940.304
-
2.857.555
Maliyet:
Yazılım Programları
Birikmiş tükenme payları:
Yazılım Programları
Net defter değeri
1.309.395
50
1.989.186
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
9
Cari olmayan finansal varlıklar
31 Aralık 2013
Kayıtlı
Değer
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Halk Faktoring A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri A.Ş.
Türk P ve I Sigorta A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
36.948.545
553.062
310.128
376.599
220.125
50.000
18.442
10
Bağlı menkul kıymetler, net
38.476.911
31 Aralık 2012
İştirak
Oranı %
5,00
1,25
0,04
4,00
4,35
16,67
0,02
0,00
Kayıtlı
Değer
3.552.137
250.000
250.000
200.000
125.125
9.200
2
İştirak
Oranı %
5,00
1,25
0,04
4,00
4,35
0,02
0,00
4.386.464
Hisse senetleri aktif bir piyasada (borsada) işlem görmeyen bağlı menkul kıymetler için bağımsız değerleme
şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporları ile gerçeğe uygun değerler tespit edilmiş ve hisse senetleri
aktif bir piyasada (borsada) işlem gören bağlı ortaklıklar için söz konusu piyasadaki (borsadaki) kayıtlı
fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerler tespit edilmiştir.
Şirket bağlı menkul kıymetlerinden Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ,
Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’den sırasıyla 2.050.000
TL, 4.203 TL, 95.000 TL ve 1.800 TL nominal tutarında bedelsiz hisse senedi almıştır. Ayrıca 250.000 TL
ödeme yaparak Halk Faktoring A.Ş.’nin bedelli sermaye artırımına katılmıştır.
Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kurulan Türk P ve I Sigorta Anonim Şirketi’ne 50.000 TL sermaye
ödemesi yaparak iştirak etmiştir.
Cari olmayan finansal varlıkların cari dönemdeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki bağlı menkul kıymetler
Alışlar
Bedelsiz hisseler
Değerleme artışı
Dönem sonundaki bağlı menkul kıymetler
51
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
4.386.464
300.000
2.151.004
31.639.443
2.539.904
250.000
1.596.560
-
38.476.911
4.386.464
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
10
Reasürans varlıkları
Şirket’in sedan işletme sıfatıyla mevcut reasürans anlaşmaları gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri
aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:
Reasürans varlıkları
Kazanılmamış primler karşılığındaki reasürör payı (Not 17)
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 17)
Reasürans şirketlerden ödenen hasarlarla ilgili alacaklar ve komisyon alacakları (Not 12)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
69.707.134
44.275.586
1.535.661
39.075.743
31.999.029
946.165
115.518.381
72.020.937
Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü karşılığı bulunmamaktadır.
Reasürans yükümlülükleri
Reasürans şirketlerine yazılan primlerle ilgili ödenecek borçlar (Not 19)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
30.252.376
11.892.234
42.144.610
9.016.175
9.235.240
18.251.415
Şirket’in reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(152.888.845)
(39.075.743)
69.707.134
(122.257.454)
(106.422.900)
(26.757.427)
39.075.743
(94.104.584)
Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17)
Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)
Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)
Gerçekleşen hasarlardaki reasürör payı (Not 17)
24.008.662
(31.999.029)
44.275.586
36.285.219
58.840.462
(44.048.772)
31.999.029
46.790.719
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)
Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)
Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)
29.569.980
9.235.240
(11.892.234)
26.108.674
6.390.070
(9.235.240)
26.912.986
23.263.504
(59.059.249)
(24.050.361)
Dönem içerisinde reasürörlere devredilen primler (Not 17)
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)
Kazanılmamış primlerde reasürör payı (Not 17)
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 32)
Toplam, net
52
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Cari finansal varlıklar
Şirket’in vadeye kadar elde tutulacak, satılmaya hazır ve alım-satım amaçlı finansal varlıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Nominal
Değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Devlet Tahvili – TL (*)
45.466.364
45.466.364
48.395.006
48.395.006
49.460.742
49.460.742
-
1.929
1.929
4.710
4.710
4.710
4.710
2.451.000
749.000
3.200.000
2.348.181
904.675
749.000
4.001.856
2.350.215
844.220
749.127
3.943.562
2.350.215
844.220
749.127
3.943.562
49.470.149
52.341.836
53.409.014
31 Aralık 2012
Maliyet
Gerçeğe
Bedeli Uygun Değeri
Kayıtlı
Değeri
Toplam finansal varlıklar
Nominal
Değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Devlet Tahvili – TL (*)
Kayıtlı
Değeri(*)
46.401.377
46.401.377
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Hisse senetleri
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet Tahvili
Hisse senetleri
Ters repo
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
Bedeli Uygun Değeri
47.194.571
38.964.879
38.964.879
42.952.361
42.952.361
41.817.835
41.817.835
1.929
1.929
1.929
1.929
1.929
1.929
1.929
38.966.808
42.954.290
41.819.764
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Hisse senetleri
Toplam finansal varlıklar
(*) T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı lehine 42.114.821 TL tutarındaki tahvil teminat olarak verilmiştir. (31Aralık 2012: 14.868.559 TL)
Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin tamamı borsalarda işlem gören menkul
kıymetlerden oluşmaktadır.
Yıl içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup yıl içerisinde itfa edilen
borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır.
Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlık bulunmamaktadır.
53
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Cari finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satılmaya hazır
Dönem başındaki değer
Dönem içindeki alımlar
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet
gelirlerindeki değişim
Dönem sonundaki değer
31 Aralık 2013
Alım-satım
Vadeye kadar
amaçlı
elde tutulacak
Toplam
1.929
-
34.491.062
(30.490.276)
41.817.835
17.691.409
(13.833.679)
41.819.764
52.182.471
(44.323.955)
2.781
4.710
(57.224)
3.943.562
3.785.177
49.460.742
3.730.734
53.407.572
31 Aralık 2012
Vadeye kadar elde
tutulacak finansal varlıklar
36.288.823
29.821.366
(27.145.310)
Dönem başındaki defter değeri
Dönem içindeki alımlar
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet gelirlerindeki
değişim
2.852.956
41.817.835
Dönem sonundaki defter değeri
Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak verdiği finansal
varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2013
Nominal
Maliyet Bedeli
Değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (Not 17)
Toplam
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (Not 17)
Toplam
37.323.377
38.132.453
42.114.821
37.323.377
38.132.453
42.114.821
31 Aralık 2012
Nominal
Maliyet Bedeli
Değeri
Kayıtlı
Değeri
13.806.794
13.806.794
54
Kayıtlı
Değeri
13.852.564
13.852.564
14.868.559
14.868.559
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
12
Kredi ve alacaklar
Cari
Cari olmayan
31 Aralık 2013
Toplam
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Gelir tahakkukları
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
68.381.673
16.843
1.775.323
7.316
7.997.437
61.965
-
68.381.673
16.843
1.837.288
7.316
7.997.437
Toplam
78.178.592
61.965
78.240.557
Cari
Cari olmayan
31 Aralık 2012
Toplam
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar
Gelir tahakkukları
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
40.786.900
16.843
804.534
8.092
1.175.743
118.321
-
40.786.900
16.843
922.855
8.092
1.175.743
Toplam
42.792.112
118.321
42.910.433
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı
aşağıdaki gibidir:
Acente, broker ve aracılardan alacaklar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
57.887.400
32.094.655
Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek alacaklar
5.539.438
5.064.178
Sigortalılardan alacaklar
5.374.764
1.085.533
(527)
(6.048)
(2.076.895)
(520.827)
1.535.661
946.165
Sigorta şirketlerinden alacaklar
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı (Not 4.2)
Reasürans şirketlerinden alacaklar (Not 10)
Sigorta şirketlerinden alacaklar reeskontu
(2.382.716)
(808.246)
Toplam sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar
65.877.125
37.855.410
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar
19.252.092
18.274.280
(16.747.544)
(15.342.790)
68.381.673
40.786.900
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı (Not 4.2)
Esas faaliyetlerden alacaklar
55
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
12
Kredi ve alacaklar (devamı)
Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
İpotek senetleri
Teminat mektupları
Diğer garanti ve kefaletler
Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri
13.771.600
3.929.500
390.127
381.214
15.685.900
4.200.265
521.931
322.625
Toplam
18.472.441
20.730.721
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları
Vadesi gelmiş kanuni ve idari takipteki alacaklar ile prim alacakları için ayrılan karşılık tutarı 18.824.439
TL’dir (31 Aralık 2012: 15.863.617 TL).
İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi “45 – İlişkili taraflarla
işlemler” notunda detaylı olarak verilmiştir.
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı
paraların ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları “4.2 – Finansal riskin yönetimi” notunda
verilmiştir.
13
Türev finansal araçlar
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, türev finansal aracı bulunmamaktadır.
56
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
14
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
Bankalar
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı
Alacakları
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri toplamı
Bloke vadeli mevduatlar
Faiz Reeskontları
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin
mevcudu
31 Aralık 2012
Dönem sonu
Dönem başı
Dönem sonu
Dönem başı
225.590.018
152.380.797
152.380.797
78.256.353
66.964.300
292.554.318
99.068.202
(110)
251.448.889
99.068.202
(110)
251.448.889
31.065.169
(13.233)
109.308.289
(26.106.548)
(133.015)
(20.535.069)
(102.820)
(20.535.069)
(102.820)
(16.917.951)
(550.599)
266.314.755
230.811.000
230.811.000
91.839.739
Şirket’in Hazine Müsteşarlığı ve Tarsim lehine blokeli mevduatları bulunmaktadır. Ayrıca T.Halkbank
T.A.Ş. nezdinde teminat mektupları için blokeli mevduatlar da bulunmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
2.661.445
4.481
603.342
12.068
TL bankalar mevduatı
- vadeli
- vadesiz
221.276.077
1.648.015
150.589.013
1.176.374
Bankalar
225.590.018
152.380.797
Yabancı para bankalar mevduatı
- vadeli
- vadesiz
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Kredi kartı alacakları
66.964.300
99.068.202
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı
66.964.300
99.068.202
57
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
15
Özsermaye
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket’in kayıtlı sermayesi 150.000.000 TL (31 Aralık 2012: 150.000.000
TL) olup Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerde 7.000.000.000 adet (31
Aralık 2012: 7.000.000.000 adet) hisseden meydana gelmiştir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine
tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirket tarafından veya tarafından bulundurulan Şirket’in kendi hisse senedi bulunmamaktadır.
Vadeli işlemler ve sözleşmeler gereği yapılacak hisse senetleri satışları için çıkarılmak üzere Şirket’te hisse
senedi bulunmamaktadır.
Finansal varlıkların değerlemesi
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, özsermaye içinde gösterilen “Finansal Varlıkların Değerlemesi” hesabı bağlı
menkul kıymetlerin değerleme farklarından oluşmaktadır.
Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni
dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini
aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler,
toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi
halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
58
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
15
Özsermaye (devamı)
Yasal yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki yasal yedekler
Dönem karının dağıtımı
Dönem sonundaki yasal yedekler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.461.676
328.468
1.790.144
1.461.676
1.461.676
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki olağanüstü yedekler
Dönem karının dağıtımı
Dönem sonundaki olağanüstü yedekler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
5.253.719
6.240.893
11.494.612
5.296.910
(43.191)
5.253.719
Diğer kar yedekleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun
Sağlanmasına İlişkin Genelge”de; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması
sebebiyle 2007 yılı için deprem hasar karşılığı ayrılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak daha önceki
dönemlerde ayrılan deprem hasar karşılıklarının (31 Aralık 2006 tarihinde bilançoda yer alan deprem hasar
karşılığı tutarı) bahse konu kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince ihtiyari yedek akçelere aktarılması
gerektiği, bu itibarla 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mevcut deprem hasar karşılığı tutarı ve bu tutarın
yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere söz konusu karşılıkların 1 Eylül
2007 tarihi itibarıyla Tek düzen Hesap Planı içerisinde açılacak olan 549.01 numaralı “Aktarımı yapılan
deprem hasar karşılıkları” isimli hesaba aktarılması ve hiçbir şekilde kar dağıtımına konu olmaması ve
başka bir hesaba aktarılmaması gerektiği belirtilmiştir. Şirket bu genelge kapsamında, 31 Aralık 2006 tarihi
itibarıyla finansal tablolarında ayırdığı deprem hasar karşılıkları ile bu tutarın yatırıma yönlendirilmesi
sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere toplam 7.025.538 TL tutarındaki deprem hasar karşılığını
ilişikteki finansal tablolarda diğer kar yedekleri hesabında göstermiştir. TMS 19’a göre tanımlanmış net
fayda borcunun yeniden ölçülmesi ile ortaya çıkan aktüeryal kayıp tutarı olan 319.271 TL’nin (vergi etkisi
düşülmüş) eklenmesiyle hesabın bakiyesi 6.706.267 TL olmuştur.
Hisse Senedi İhraç Primi
Her bir hissenin nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki fark özsermayede hisse senedi ihraç primi olarak
kaydedilir.
16
Diğer yedekler ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in, isteğe bağlı katılım özelliği bulunan
sözleşmesi bulunmamaktadır.
59
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükü ve reasürans varlıkları
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, sigorta sözleşmeleri için ayrılan teknik karşılıklarının
detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Brüt kazanılmamış primler karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10)
Kazanılmamış primler karşılığı SGK payı (*)
Kazanılmamış primler karşılığı, net
226.539.079
(69.707.134)
(8.684.219)
148.147.726
217.843.901
(39.075.743)
(10.519.483)
168.248.675
Brüt muallak tazminat karşılığı
Muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Muallak tazminat karşılığı, net
144.255.123
(44.275.586)
99.979.537
97.208.964
(31.999.029)
65.209.935
Dengeleme karşılığı, net (**)
Devam eden riskler karşılığı, net
3.964.342
-
2.770.337
84.869
Toplam teknik karşılıklar, net
252.091.605
236.313.816
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
248.127.263
3.964.342
233.543.479
2.770.337
Toplam teknik karşılıklar, net
252.091.605
236.313.816
(*) 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve
Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 58, 59, Geçici 1 ve
Geçici 2’nci maddeleri çerçevesinde 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan
Sağlık Hizmet Bedellerinin tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik ve Hazine Müsteşarlığı’nın 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik
Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap
Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge”si uyarınca Şirket, SGK’ ya aktarılacak toplam 17.535.036 (31
Aralık 2012: 15.801.048 TL) tutarındaki prim üretim rakamını finansal tablolarında “Reasüröre Devredilen Primler” ve
“SGK’ ya borçlar” hesaplarını karşılıklı çalıştırılarak kaydetmiştir. Aynı genelge uyarınca 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla,
8.684.219 TL (31 Aralık 2012: 10.519.483 TL) tutarında SGK’ ya aktarılan primler için kazanılmamış primler karşılığı
hesaplanmış ve “Kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı” hesabı içerisinde gösterilmiştir.
(**)
2012 yılı içerisinde Van’ da gerçekleşen deprem nedeniyle meydana gelen hasarlara ilişkin oluşan 36.694 TL (31
Aralık 2012: 235.538 TL) tutarındaki gerçekleşen hasar mevzuatın belirlediği esaslara dayanarak dengeleme karşılığından
düşülmüştür.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Reasürör
Brüt
Payı
Kazanılmamış primler karşılığı
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı
Net
217.843.901
470.364.461
(461.669.283)
(39.075.743)
(152.888.845)
122.257.454
(10.519.483)
(17.535.036)
19.370.300
168.248.675
299.940.580
(320.041.529)
226.539.079
(69.707.134)
(8.684.219)
148.147.726
31 Aralık 2012
Reasürör
Brüt
Payı
SGK payı
Net
Kazanılmamış primler karşılığı
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler
SGK payı
100.559.281
395.169.723
(277.885.103)
(26.757.427)
(106.422.900)
94.104.584
(1.770.156)
(15.801.048)
7.051.721
72.031.698
272.945.775
(176.728.798)
217.843.901
(39.075.743)
(10.519.483)
168.248.675
60
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
31 Aralık 2013
Muallak tazminat karşılığı
Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen hasarlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı
Brüt
Reasürör
payı
Net
97.208.964
(31.999.029)
65.209.935
238.748.826
(191.702.667)
(36.285.219)
24.008.662
202.463.607
(167.694.005)
144.255.123
(44.275.586)
99.979.537
31 Aralık 2012
Muallak tazminat karşılığı
Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen hasarlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı
Brüt
Reasürör
payı
Net
90.961.958
(44.048.771)
46.913.187
170.237.628
(46.790.720)
123.446.908
(163.990.622)
58.840.462
(105.150.160)
97.208.964
(31.999.029)
65.209.935
Hasarların gelişimi tablosu
Muallak tazminat karşılığının tahmin edilmesinde kullanılan ana varsayım Şirket’in geçmiş dönemlerdeki
hasar gelişim tecrübesidir. Hukuk kararları veya yasalardaki değişiklikler gibi dış faktörlerin muallak
tazminat karşılığını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesinde, Şirket yönetimi kendi hükümlerini
kullanmaktadır. Yasal değişiklikler ve tahmin etme sürecindeki belirsizlikler gibi bazı tahminlerin
duyarlılığı ölçülebilir değildir. Ayrıca, hasarın meydana geldiği zamanla ödemenin yapıldığı zaman
arasındaki uzun süren gecikmeler, raporlama dönemi itibarıyla muallak tazminat karşılığının kesin olarak
belirlenebilmesini engellemektedir. Dolayısıyla, toplam yükümlülükler, müteakip yaşanan gelişmelere bağlı
olarak değişebilmekte ve toplam yükümlülüklerin tekrar tahmin edilmesi sonucu oluşan farklar daha sonraki
dönemlerde finansal tablolara yansımaktadır.
Sigorta yükümlülüklerin gelişimi, Şirket’in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performansını
ölçmeye olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloların üst kısımlarında gösterilen tutarlar, hasarların meydana
geldiği yıllardan itibaren, Şirket’in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip yıllardaki değişimini
göstermektedir. Tabloların alt kısmında gösterilen tutarlar ise toplam yükümlülüklerin, finansal tablolarda
gösterilen muallak tazminat karşılıkları ile mutabakatını vermektedir.
61
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
31 Aralık 2013
Hasar yılı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
56.366.034
59.403.110
60.546.524
61.236.179
61.793.830
61.912.034
49.396.514
51.165.384
52.685.597
53.664.463
54.055.615
-
61.555.717
65.625.007
66.983.919
67.765.436
-
119.973.376
125.558.648
128.230.369
-
143.988.344
164.016.026
-
197.149.086
-
628.429.071
465.768.175
308.446.409
182.666.078
115.849.445
61.912.034
Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan
toplam ödemeler
Finansal tablolardaki
toplam karşılık
2007 yılı öncesi hasarlar
61.912.034
54.055.615
67.765.436
128.230.369
164.016.026
197.149.086
673.128.566
59.399.517
51.059.933
63.865.794
123.028.622
145.551.429
155.202.040
598.107.335
2.512.516
2.995.682
3.899.643
5.201.747
18.464.597
41.947.049
75.021.234
46.222.508
Zincirden gelen karşılık
Dava kazanma oranına göre tasfiye edilen brüt muallak tazminatlar karşılığı
Endirekt muallaklar
31.927.659
(9.339.208)
422.930
Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karşılığı
31 Aralık 2013
Hasar yılı
Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
Hasarların cari
tahmini
Bugüne kadar
yapılan toplam
ödemeler
Finansal
tablolardaki
toplam karşılık
2007 yılı öncesi
hasarlar
144.255.123
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toplam
50.429.003
52.978.163
53.735.127
54.342.705
54.911.893
55.006.376
42.464.152
44.704.879
46.141.582
46.777.354
47.074.975
-
54.133.701
57.918.497
58.773.430
59.694.078
-
105.886.683
112.298.074
113.987.311
-
128.998.579
145.053.819
-
182.523.600
-
564.435.718
412.953.432
272.637.450
160.814.137
101.986.868
55.006.376
55.006.376
47.074.975
59.694.078
113.987.311
145.053.819
182.523.600
603.340.159
53.191.321
44.633.044
56.980.530
109.925.231
133.411.475
146.956.830
545.098.431
1.815.055
2.441.931
2.713.548
4.062.080
11.642.344
35.566.771
58.241.729
16.884.487
Zincirden gelen karşılık
Dava kazanma oranına göre tasfiye edilen net muallak tazminatlar karşılığı
Endirekt muallaklar
Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam net muallak tazminat karşılığı
62
29.822.744
(5.392.353)
422.930
99.979.537
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
31 Aralık 2012
Hasar yılı
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam
Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
75.155.411
82.844.529
84.825.654
85.231.016
85.382.242
85.499.361
56.957.069
60.043.599
61.326.890
61.840.271
62.533.213
-
50.088.132
51.872.074
53.802.573
54.819.778
-
62.347.689
66.604.204
67.709.875
-
121.730.438
127.130.525
-
145.334.863
-
511.613.603
388.494.932
267.664.992
201.891.065
147.915.455
85.499.361
Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan
toplam ödemeler
Finansal tablolardaki
toplam karşılık
2007 yılı öncesi hasarlar
85.499.361
62.533.213
54.819.778
67.709.875
127.130.525
145.334.863
543.027.615
82.122.588
59.388.327
51.178.221
63.490.741
120.008.082
107.255.584
483.443.544
3.376.774
3.144.886
3.641.557
4.219.133
7.122.443
38.079.279
59.584.072
20.785.025
Zincirden gelen karşılık
Dava kazanma oranına göre tasfiye edilen brüt muallak tazminatlar karşılığı
Endirekt muallaklar
21.693.646
(5.237.755)
383.977
Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karşılığı
97.208.964
31 Aralık 2012
Hasar yılı
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Toplam
Hasar yılı
1 yıl sonra
2 yıl sonra
3 yıl sonra
4 yıl sonra
5 yıl sonra
68.544.140
74.990.006
76.489.336
76.479.315
76.930.253
77.151.737
50.788.053
53.368.235
54.157.532
54.700.140
55.389.670
42.775.639
45.157.626
46.210.674
46.824.884
54.608.488
58.382.806
59.179.149
106.585.529
113.356.922
129.717.375
453.019.223
345.255.596
236.036.692
178.004.339
132.319.923
77.151.737
Hasarların cari tahmini
Bugüne kadar yapılan toplam ödemeler
Finansal tablolardaki toplam karşılık
2007 yılı öncesi hasarlar
77.151.737
74.224.364
2.927.373
55.389.670
52.915.515
2.474.155
46.824.884
44.676.057
2.148.827
59.179.149
56.259.289
2.919.860
113.356.922
107.242.312
6.114.610
129.717.375
97.591.419
32.125.956
453.401.883
413.950.228
39.451.655
14.186.593
Zincirden gelen karşılık
Dava kazanma oranına göre tasfiye edilen net muallak tazminatlar karşılığı
Endirekt muallaklar
Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam net muallak tazminat karşılığı
63
13.967.589
(2.779.880)
383.977
65.209.935
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları
Tesis edilmesi
gereken (**)
Hayat dışı:
Devlet Tahvili (Not 11) (*)
Bankalar (Not 14)
Toplam
50.017.644
Tesis edilmesi
gereken (**)
Tesis edilen
31 Aralık 2013
Tesis edilen
(Defter Değeri)
40.987.699
10.413.444
51.401.143
42.114.821
10.205.330
52.320.151
Tesis edilen
31 Aralık 2012
Tesis edilen
(Defter Değeri)
(*)
(*)
Hayat dışı:
Devlet Tahvili (Not 11) (*)
15.547.071
14.868.559
Bankalar (Not 14)
9.695.127
9.703.704
Toplam
38.198.857
25.242.198
24.572.263
(*)
“Sigorta ve Resürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların
değerlemesini düzenleyen 6 ncı maddesi uyarınca finansal varlıklar içerisinde gösterilen devlet tahvilleri ve hazine
bonoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31 Aralık 2013 ve tarihi itibarıyla açıklanan günlük fiyatları
ile değerlenerek gösterilmiştir.
(**)
“Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in teminatların
tesisi ve serbest bırakılmasını düzenleyen 7 nci maddesi uyarınca sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında
faaliyet gösteren emeklilik şirketleri teminatlarını, sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden iki ay
içerisinde tesis etmek zorundadır. “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca şirketler sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve
Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa hazırlar ve 2 ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderirler. 31 Aralık 2013
(31 Aralık 2012) tarihi itibarıyla tesis edilmesi gereken tutarlar 30 Haziran 2013 (30 Haziran 2012) tarihi itibarıyla
hesaplanan tutarlar üzerinden olacağından, Haziran (Aralık) sonu itibarıyla yapılan hesaplamalara göre belirlenen
tutarlar “tesis edilmesi gereken” tutarlar olarak gösterilmiştir.
64
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı
Kara Araçları Sorumluluk
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Kaza
Kara Araçları
Finansal Kayıplar
Hastalık sağlık
Hava Araçları
Su araçları
Hava Araçları Sorumluluk
Emniyeti Suistmal
Nakliyat
Toplam
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
1.004.915.281.550
161.364.981.228
211.678.782.799
36.419.515.428
9.967.781.451
10.521.894.947
7.735.283.103
3.810.885.366
151.461.415
57.732.361
25.983.108
21.496.171
3.747.858.450
1.450.418.937.377
1.427.397.729.929
233.534.459.293
141.854.944.215
18.565.193.486
9.684.393.254
6.862.322.513
5.374.873.287
7.956.705.755
225.041.494
100.813.968
23.277.810
14.815.067
4.116.879.297
1.855.711.449.368
Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların
adet ve matematik karşılıkları
Yoktur.
Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları
Yoktur.
Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları
Yoktur.
65
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Ertelenmiş üretim giderleri
Poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısmı “ertelenmiş üretim
giderleri” hesabı içerisinde aktifleştirilmektedir. 33.654.200 TL (31 Aralık 2012: 34.753.713 TL)
tutarındaki gelecek aylara ait giderler; 31.507.251TL (31 Aralık 2012: 34.031.430 TL) tutarında ertelenmiş
üretim komisyonları ve 2.146.949 TL (31 Aralık 2012: 722.283TL) tutarında peşin ödenmiş diğer
giderlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki
gibidir:
Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 32)
Dönem içinde giderleşen komisyonlar (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları
31 Aralık 2013
34.031.430
70.824.043
(73.348.222)
31 Aralık 2012
16.111.341
64.771.675
(46.851.586)
31.507.251
34.031.430
Bireysel emeklilik
Şirket’in bireysel emeklilik faaliyeti bulunmamaktadır.
18
Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, yatırım anlaşması yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
66
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
19
Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Esas faaliyetlerden borçlar
39.365.964
17.250.115
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler
14.971.397
5.411.393
Gelecek aylara ait gelirler (Not 10)
13.289.310
9.240.381
Diğer borçlar
10.079.611
7.350.379
6.425.001
12.111.357
267.206
279.506
13.588
66.043
Toplam
84.412.077
51.709.174
Kısa vadeli borçlar
77.987.076
39.597.817
6.425.001
12.111.357
84.412.077
51.709.174
SGK'ya borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Not 45)
Personele borçlar
Orta ve uzun vadeli borçlar
Toplam
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla diğer borçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
için yapılacak olan ödemeler ile zorunlu deprem ve tarım sigortası acente borçlarından oluşmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı
aşağıdaki gibidir:
Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10)
Sigorta Şirketlerine Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)
Acente, broker ve aracılara borçlar
Esas faaliyetlerden borçlar
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
30.252.376
(2.129.889)
11.243.477
39.365.964
9.016.175
(161.794)
8.395.734
17.250.115
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
Yoktur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonu gelirlerinin hareketi
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
9.235.240
29.569.980
(26.912.986)
11.892.234
Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları
Dönem içinde tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 32)
Dönem içinde elde edilen komisyon gelirleri (Not 32)
Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri
20
Finansal borçlar
Yoktur. (31 Aralık 2012: Yoktur)
67
31 Aralık 2012
6.390.070
26.108.674
(23.263.504)
9.235.240
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
21
Ertelenmiş vergiler
Şirket’in operasyonları göz önüne alındığında, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 14.717.347 TL (31 Aralık
2012: 10.232.495 TL) tutarındaki indirilebilir geçici farklardan 2.943.469 TL (31 Aralık 2012: 2.046.499
TL) tutarında net ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri
itibarıyla kayıtlara alınan ve alınmayan ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri doğuran kalemler
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi
Varlığı/
(Yükümlülüğü)
Dengeleme karşılığı
Dava karşılıkları
Komisyon karşılığı
Acenteler değer düşüklüğü karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
İkramiye karşılığı
Sabit kıymetler için Vergi Usul Kanunu’na göre amortisman hesaplama yöntemindeki
farklılıklar
Devam eden riskler karşılığı
Menkul kıymet değerleme farkları
İzin karşılığı
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net
31 Aralık 2012
Ertelenmiş vergi
Varlığı/
(Yükümlülüğü)
792.868
584.313
460.130
415.379
308.292
274.516
554.067
437.263
267.009
104.165
206.429
-
231.549
(211.200)
87.622
2.943.469
163.857
16.974
226.906
69,829
2.046.499
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in kullanılmayan mali zararları
bulunmamaktadır.
22
Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri
Yoktur.
68
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
23
Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, maliyet giderleri karşılığını 438.108 TL (31 Aralık
2012: 349.146 TL) tutarında izin karşılığından oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, diğer borç ve gider karşılıkları 2.921.564
Aralık 2012: 2.186.314 TL) tutarında acente portföy ve iş davası karşılığından oluşmaktadır.
TL(31
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, gider tahakkukları 1.372.582 TL (31 Aralık 2012:
Yoktur.) tutarında ikramiye karşılıklarından ve 24.494 TL’si (31 Aralık 2012: 5.141 TL) ise diğer gider
tahakkuklarından oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla uzun vadeli yükümlülükler içindeki diğer risklere
ilişkin karşılıklar hesabı kıdem tazminatı karşılığından oluşmakta olup dönem içindeki hareketi aşağıdaki
gibidir:
24
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı
Hizmet bedeli
Dönem içindeki ödemeler
Aktüeryal kayıp, kazanç
1.032.146
387.908
(277.682)
399.089
592.817
759.655
(320.326)
-
Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı
1.541.461
1.032.146
Net sigorta prim geliri
Net sigorta prim gelirleri ilişikteki gelir tablosunda detaylandırılmıştır.
25
Aidat (ücret) gelirleri
Yoktur.
26
Yatırım gelirleri
Yukarıda “4.2 – Finansal risk yönetimi” notunda gösterilmiştir.
27
Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri
Yukarıda “4.2 – Finansal risk yönetimi” notunda gösterilmiştir.
28
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan varlıklar
Yukarıda “4.2 – Finansal risk yönetimi” notunda gösterilmiştir.
69
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
29
Sigorta hak ve talepleri
Şirket’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait sigorta teknik
hesaplarından konservasyonunda kalan tutarları aşağıdaki gibidir:
30
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Ödenen hasarlar, reasürör payı düşülmüş olarak (Not 17)
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (Not 17)
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (Not 17)
Dengeleme karşılığındaki değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
Devam eden riskler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş olarak
(167.694.005)
20.100.949
(34.769.602)
(1.194.005)
84.869
(105.150.160)
(96.216.976)
(18.296.749)
(577.130)
8.624.022
Toplam
(183.471.794)
(211.616.993)
Yatırım sözleşmeleri hakları
Yoktur.
31
Zaruri diğer giderler
Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda “32 – Gider çeşitleri”
notunda verilmiştir.
32
Gider çeşitleri
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin faaliyet giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Komisyon giderleri (Not 17)
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar (Not 17)
Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim (Not 17)
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri (Not 10)
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri (Not 10)
Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim (Not 10)
Yönetim Giderleri
Reklam ve pazarlama giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Toplam
33
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
73.348.222
70.824.043
2.524.179
18.356.167
(26.912.986)
(29.569.980)
2.656.994
3.196.372
518.815
7.957.310
46.851.586
64.771.675
(17.920.089)
13.319.643
(23.263.504)
(26.108.674)
2.845.170
395.375
558.936
9.147.322
76.463.900
47.009.358
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin faaliyet giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Maaş ve ücretler
Sosyal güvenlik primleri işveren payı
Personel yemek gideri
Personel taşıma gideri
Sosyal Yardımlar
Kıdem ve ihbar tazminatları
Diğer
Toplam
70
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
13.891.643
2.214.996
688.567
441.026
38.027
381.036
700.872
18.356.167
9.975.476
1.780.866
657.120
330.140
37.290
377.023
161.728
13.319.643
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
34
Finansal maliyetler
Dönemin tüm finansman giderleri yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. Üretim
maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktadır. Finansal giderlerin
tamamı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
35
Gelir vergileri
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(10.591.459)
(820.462)
817.153
(1.064.837)
(9.774.306)
(1.885.299)
Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/gideri:
İndirilebilir/vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve
kapanmasından kaynaklanan vergi
Toplam vergi geliri / (gideri)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin, Şirket’in finansal tablolarında
oluşan vergi öncesi faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Şirket’in
etkin vergi oranı ile hesaplanan fiili gelir vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda
detaylandırılmıştır:
31 Aralık 2013
Vergi oranı
52.022.230
(%)
Vergi öncesi kar/(zarar)
Yasal vergi oranına göre karşılığı
Kanunen kabul edilmeyen (giderler)/gelirler
Ertelenmiş vergiye konu olmayan geçmiş yıl zararlarındaki
değişim
Ertelenmiş vergiye konu olmayan geçici farklardaki değişim
Gelir tablosuna yansıyan toplam gelir vergisi geliri/(gideri)
36
31 Aralık 2012
Vergi oranı
17.330.017
(%)
(10.404.446)
(36.949)
(24,63)
(0,09)
(3.466.003)
(27.974)
(20,00)
(0,18)
667.089
1,58
1.109.686
498.992
7,18
17,60
(9.774.306)
(23,14)
(1.885.299)
(16,81)
Net kur değişim gelirleri
Yukarıda “Finansal risk yönetimi” notunda (Not 4.2) gösterilmiştir.
37
Hisse başına kar/(zarar)
Hisse başına zarar Şirket’in dönem net karının/(zararının), dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına
bölünmesi ile hesaplanmıştır.
Hesap dönemi itibarıyla (zarar)/kar
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına (zarar)/kazanç (TL)
71
31 Aralık 2012
31 Aralık 2012
42.247.924
7.000.000.000
0,0060
15.444.718
4.090.410.959
0,0038
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
38
Hisse başı kar payı
Yoktur.
39
Faaliyetlerden yaratılan nakit
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.
40
Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Yoktur.
41
Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri
Yoktur.
42
Riskler
Şirket, faaliyetleri gereği sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan çok sayıda hukuki anlaşmazlıklar ve
tazminat davaları ile karşı karşıyadır. Bu davalar, gerek muallak tazminat karşılığı gerekse de maliyet gider
karşılıkları içerisinde gerekli karşılıklar ayrılmak suretiyle finansal tablolara yansıtılmaktadır.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış davaların toplam maddi tutarı 62.261.387 TL’dir.
(31 Aralık 2012: 34.918.366TL) Bu davalar için ilişikteki finansal tablolarda 62.261.387 TL tutar muallak
hasar ve tazminat karşılığı hesabında ayrılmıştır.
43
Taahhütler
Şirket’in faaliyetleri gereği hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı Not 17’de
sunulmuştur.
Genel müdürlük ve bölge ofislerinin kullanımı için kiralanmış gayrimenkuller için faaliyet kiralaması
çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı aşağıdaki gibidir:
1 yıldan az
Bir yıldan fazla beş yıldan az
Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı
44
İşletme birleşmeleri
Yoktur.
72
31 Aralık 2013
383.872
346.094
31 Aralık 2012
127.011
1.396.251
729.966
1.523.262
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
45
İlişkili taraflarla işlemler
Şirket’in hakim ortağı T. Halk Bankası A.Ş. ve iştirak ve bağlı ortaklıkları bu finansal tablolar açısından
ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Türkiye Halk Bankası A.Ş.– bankalar mevduatı
Bankalar
225.465.614
225.465.614
152.375.797
152.375.797
Türkiye Halk Bankası A.Ş. - prim alacakları
Halk Finansal Kiralama A.Ş. - prim alacakları
Esas faaliyetlerden alacaklar
34.448.570
3.854.101
38.302.671
10.556.701
2.537.911
13.094.612
Türkiye Halk Bankası A.Ş. - ödenecek komisyonlar
Halk Finansal Kiralama A.Ş. . - ödenecek komisyonlar
Esas faaliyetlerden borçlar
31.481.446
1.250.020
32.731.466
6.727.092
97.549
6.824.620
İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların
borçları bulunmamaktadır.
Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen
işlemler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
176.966.395
8.562.647
185.529.042
124.568.393
6.182.259
130.750.652
Türkiye Halk Bankası A.Ş. – mevduat faiz gelirleri
Yatırım gelirleri
16.103.757
16.103.757
7.390.547
7.390.547
T.Halk Bankası A.Ş.
Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Halk Faktoring A.Ş.
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Bileşim Alternatif Dağ.
Tasfiye Halinde Halk Emlak
Prim Üretimi (iştiraklere ait primler)
23.695.430
526.853
281.306
67.040
31.141
227.139
4.311.768
1.258.428
3.013
30.402.118
19.735.403
289.006
149.377
17.630
164.637
1.125.621
5.152
21.486.826
T.Halk Bankası A.Ş.
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kira Ödemeleri
76.783
87.146
163.929
104.227
89.391
193.618
Türkiye Halk Bankası A.Ş.– banka kanalı ile yazılan primler
Halk Finansal Kiralama A.Ş. kanalı ile yazılan primler
Yazılan primler
46
Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar
Yoktur.
73
Halk Sigorta Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
47
Diğer
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları
Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.
“Diğer alacaklar” ile “Diğer kısa veya uzun vadeli borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları
Yoktur.
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar
Yoktur.
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri
Yoktur.
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not
Yoktur.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin reeskont ve karşılık
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Teknik karşılıklardaki değişimlerin detayı Not 29’da verilmiştir.
Şüpheli alacaklar karşılığı – dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü
karşılığı (Not 4.2)
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer karşılıklar
Karşılıklar hesabı
Reeskont faiz gelirleri/(giderleri)
Reeskont hesabı
74
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
(2.960.822)
(833.997)
(110.228)
(824.211)
(3.895.261)
(439.330)
(152.974)
(1.426.301)
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
393.625
393.625
(362.320)
(362.320)
Download