Konu 5: Reasürans Anla*malar*n*n genel özellikleri

advertisement
Konu 5: Reasürans
Anlaşmalarının genel özellikleri
Sigorta Sözleşmeleri
• TTK 1401’inci madde:
Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile
ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana
gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat
süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla
bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği
sözleşmedir.
Reasürans sözleşmeleri
• Reasürans sözleşmesi özel bir sigorta sözleşmesi olup, daha önce
sigorta teminatı verilen bir riskin sigortacı tarafından kısmen veya
tamamen başka bir sigortacıya / reasüröre devredilmesini içerir.
• Bu itibarla, sigorta sözleşmlerinin unsurları reasürans sözleşmeleri için
de bulunur.
Sözleşme Tarafları
• Sözleşmede sedan (riski devreden) ile reasürör açıkça belirtilir.
• Sözleşme türüne göre bazen birden fazla sedan olabileceği gibi
(koasürans ile teminat verilen risklerin devrinde), çoğu zaman birden
fazla reasürör vardır.
• Birden fazla reasürör olduğunda bir lider reasürör bulunur ve
sözleşme şartlarını o belirler. Diğer reasürörler genellikle bu şartlarla
sözleşmeyi kabul ederler.
Sözleşme kapsamı
• Hangi risklerin devredildiği sözleşme ile belirlenir.
• Riskler sigortalanabilir olmalıdır ve reasürans anlaşması ile risk devri
yapılmalıdır.
• Kapsama sadece belli branşlar alınabileceği gibi, branşlar içinde
muafiyet veya limit ile sınırlamalarda getirilebilir.
• Riskin gerçekleşeceği coğrafi sınırlar sözleşme ile belirlenir.
Prim, Hasar ve Komisyonlar
• Sözleşmede reasüröre plase edilen riskler ve bunun karşılığında
ödenen primler belirlidir.
• Reasörör, sigortacının katlanacağı operasyonel giderler için reasürans
komisyonu adı altında katılım sağlar. Reasürans komisyonu oranları
sözleşmede belirlenir.
• Reasürör, ayrıca kar komisyonu verebilir. Bu oranlarda sözleşmede
belirlenir.
Sözleşme süresi
• Reasürans sözleşmeleri sınırlı süreli veya süresiz olabilir. Ancak, bu durum
sözleşmede açıkça belirtilir.
• Reasürans sözleşmelerinde süre iki şekilde dikkate alınır:
• Kapsama dair süre: Reasürans sözleşmesinin hangi zaman aralığında meydana gelen
riskleri kapsadığını belirtir. Genellikle 1 yıllıktır.
• Sona erişe dair süre: Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerinin ne zaman
sona ereceğini belirtir. 2 türü vardır.
• Run-off: Bu sözleşmelerde, tarafların yükümlülükleri riske ilişkin sigortacının tüm
yükümlülükleri sona erdiğinde sona erer. Ancak uygulamada, sigorta yükümlülükleri yeterli
gelişimi yaptığında taraflar mutabakatla sözleşmeyi bitirebilir.
• Clean-cut: Bu sözleşmelerde, sözleşme başlangıcında belirlenen risk belirlenen şekilde
reasüröre devredilir. Sözleşme sonunda ise (genellikle bir yıl) reasürör gerçekleşmeyen riskleri
iade eder ve hesaplar kapatılır.
• Yukarıdaki süreler dışında, sözleşmede mutabakata ve ödemelere ilişkin
sürelerde belirlenir.
Yasal mevzuat ile uyuşmazlık halleri için
hükümler
• Sözleşmenin dayandığı mevzuat sözleşmede belirtilir. Her iki tarafı
bağlayıcı hükümler özellikle belirlenir ve belirtilir.
• Herhangi bir uyuşmazlıkta hangi yasal düzenlemelerin ve hangi
mahkemelerin yetkili olacağı sözleşmede yazılır.
Kader birliği ve süreklilik.
• Reasürans sözleşmesi ile sedan ve reasürör risk altına müşterek olarak
girerler.
• Sigortacının sözleşme kapsamında yaşayacağı sıkıntılardan reasürör de
etkilenir.
• Her iki tarafın sözleşme süresince bu ilişkiyi sürekli olarak taşıyacağı
kabul edilir.
Azami iyi niyet ve tazminat
• Reasürans sözleşmeleri tazminat sözleşmesidir.
• Taraflar azami iyi niyet taşımalıdır.
• Bilgi aktarımında ve paylaşımda iyi niyetli olunmalıdır.
• Tazminat ödemelerinde süre ve miktar olarak kolaylaştırıcı
olunmalıdır. …
Risk verme ve kabul esasları
Sigortacı Açısından
Risk devredilmesi
zorunlu
Risk devredilmesi
serbest
Reasürör açısından
Risk alınması
Risk alınması
zorunlu
serbest
Zorunlu (otomatik) Zorunlu – ihtiyari
reasürans
reasürans
İhtiyari – zorunlu
İhtiyari reasürans
reasürans
Reasürans sözleşmesi türleri
Reasürans
sözleşmeleri
İhtiyari
Reasürans
Bölüşmeli
Bölüşmesiz
Trete
reasüransı
Bölüşmeli
(Proportion
al)
Kotpar
(Quota
share)
Eksedan
Bölüşmesiz
(Nonproportiona
l)
Hasar
Toplam
Fazlası
Hasar
(Excess of
Fazlası (Stop
Loss – XoL)
Loss)
Risk Başına
Olay Başına
Hasar
Hasar
Fazlası
Fazlası
Download