9. SİNİF KİMYA YT.indd

advertisement
9.
KAVRAMA
Test
7
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
KİMYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM – 3
Yaptığı çalışma
I. Dalton
a. Üzümlü kek modeli
II. J.J. Thomson
b. Elektron bulutu modeli
III.E. Rutherford
c. Atom küre şeklindedir.
IV.Bohr
d. Çekirdekli atom modeli
V. Modern
e. Elektronlar çekirdek etrafındaki
yörüngelerde yer alır.
Verilen bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla uygun bir şekilde eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I II III IV 4.
V
A)
bdc ea
B)a
c
d
b
e
+
–
+
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. Bilim insanı
2. Rutherford Atom Modeli’ne göre;
I. Atomun çok büyük kısmı boşluklardan oluşur.
II. Proton çekirdekte yer alır.
III.Elektronlar çekirdek etrafındaki boşluklarda yer alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E)
cda be
Yukarıda verilen atom modeli ile ilgili;
I. Thomson tarafından ileri sürülmüştür.
II. İlk defa (-) yükleri dengeleyen (+) yüklerin varlığından
bahsedilmiştir.
III.Pozitif yükler atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
5.
orbital
çekirdek
MEB 2016 - 2017
A) Elektronlar çekirdek etrafında küresel yörüngelerde
bulunur.
B) Tek elektronlu taneciklerin davranışını açıklamıştır.
C) Üst yörüngede bulunan elektron alt yörüngeye geçerken dışarıya enerji yayılır.
D) Tüm yörüngelerin enerjileri eşittir.
E) Yörünge kavramından ilk defa bahsedilmiştir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yörünge
e–
uyarılmış
Thomson
bulutu
………………… kavramı ilk defa Bohr tarafından açıklanmıştır.
Modern atom modeline göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere ………… denir.
Temel haldeki bir atomun enerji alarak üst yörüngelere
geçmesine …………hal denir.
Rutherford ilk defa ………… kavramından bahsetmiştir.
………… elektronların atomlardan çok daha hafif ve negatif yüklü tanecikler olduğunu söylemiştir.
Yukarıda verilen boşluklar uygun kelimelerle doldurulduğunda hangi kelime açıkta kalır?
A)çekirdek
B)yörünge
D)e–
3. Bohr Atom Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
–
+
–
+
C)
cad eb
D)
bec da
–
bulutu
C) orbital
E)Thomson
6.
• Atomun parçalanamayacağını ileri sürmüştür.
• (–) yükler (+) yükler arasına serpiştirilmiş halde bulunur.
• Yüksüz taneciklerden bahsetmiş fakat varlığını açıklayamamıştır.
• Yörünge kavramından bahsetmiştir.
Yukarıda atom modellerine ait bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen atom modellerinden hangisine ait bilgi yoktur?
A)Thomson
B)Bohr
D) Dalton
C) Modern
E)Rutherford
9.
Test
7
SINIF
KİMYA
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM – 3
7.
I. Çok elektronlu taneciklerin davranışları
10. Modern Atom Modeli ile ilgili;
II. Elekronların hareketi
I. Elektronların bulundukları enerji düzeylerindeki hareketleri sırasında çevreye ışık yayılmaz.
II. Orbital kavramından bahsedilmiştir.
III.Elektronlar hem kendi ekseni etrafında hemde çekirdek etrafında döner.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
III.
1H elementinin yayılma spektrumu
Yukarıda verilen yargılardan hangilerini Bohr Atom
Modeli açıklamakta yetersiz kalmıştır?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) E. Rutherford elektronların çekirdek etrafındaki hareketini açıklayamamıştır.
B) Çekirdekli atom modeli J.J. Thomson’a aittir.
C) Elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça bulunduğu katmanın enerjisi artar.
D) Atomdaki çekirdek çok küçük hacim kaplar.
E) Atomun kütlesinin büyük bir kısmı çekirdekte toplanmıştır.
9.
I. Elektronlar çekirdek etrafında bulut şeklindeki enerji
düzeylerinde yer alır.
II. Atomdaki (+) ve (–) yükler birbiri içerisinde dağılmıştır.
III.Elektronların yer değiştirmesi ile ışın yayılır.
Yukarıdaki ifadelerin yer aldığı atom modelleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
IM
III
Rutherford Thomson
B)Rutherford Dalton
Bohr
C) Modern Thomson
Bohr
D)Bohr
Thomson
Rutherford
E) Modern Dalton
Bohr
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
A)Bohr
II
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
B) Yalnız II
D) I ve II
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
11.I.Rutherford
II.Modern
III.Bohr
IV.Thomson
V.Dalton
Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik olarak sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?
A) IV, I, III, V, II
B) V, IV, I, III, II
C) II, V, I, III, IV
D) I, III, II, V, IV
E) V, I, IV, II, III
12.
–
+
+
–
–
+– +
I.
MEB 2016 - 2017
Thomson Atom Modeli
II.
Modern Atom Modeli
III.
Dalton Atom Modeli
Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları
doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
1
2 3
4 5
6 7
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download