İslam Tarihi ve Uygarlıkları - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
T
TEST
IM
İslam Tarihi ve Uygarlıkları
1. Hayber’in fethi ile savaşabilecek durumdaki Müslüman
olmayan erkeklerden ilk kez cizye vergisi alınmaya
başlandı.
4. Hz. Muhammed döneminde Mescidi Nebevi’nin bir kısmı eğitim ve öğretim için ayrılmıştı. Hz. Muhammed de
burada bizzat ders veriyordu.
Buna göre;
İslam’ın ilk eğitim kurumu olma özelliğini gösteren
bu kurum aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?
I- Gayrimüslimlerin orduya alınmadığı,
II- Ekonomik kazanç elde edildiği,
III- Müslümanların sayısının arttığı
A) Muhacir Mektebi
B) Sıbyan Mektebi
C) Ashab-ı Keyf
D) Darül Eytam
E) Ashab-ı Suffa
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
2. İslamiyet öncesi Arabistan’da insanlar kabileler halinde
yaşıyorlardı ve kabileler arasında kan davaları vardı.
Haram aylarında savaşmak yasak olup “Ukaz” denilen
panayırlarda eğlenceler düzenleniyor, şiir yarışmaları
yapılıyordu.
Buna göre İslamiyet öncesi Arabistan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Siyasi birlik yoktur.
B) Edebiyata önem verilmiştir.
C) Kültürel birlik sağlanmıştır.
D) Gelişmiş hukuk kuralları vardır.
E) Kan bağı önemli sayılmıştır.
3. İslamiyet’in getirdiği ilkeler müşrikleri rahatsız etmiş ve
İslamiyet’e karşı tavır alarak Müslümanlara baskı ve
işkence uygulamaya başlamışlardır.
Mekke’den ayrılan Müslümanlar;
I- Habeşistan,
II- Medine
III- Şam
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
8
KAVRAMA
ST
TE
KAZ
AN
12-A
5. Hz. Muhammet’in idaresinde kazanılan Bedir
Savaşı’nın sonunda ganimetlerle ilgili nasıl bir muamele yapılacağı ilk kez belirlenmiş, bu uygulamalar sonraki dönemlerde diğer İslam devletleri tarafından da kural
haline getirilmiştir.
Buna göre Bedir Savaşı’nın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müslümanların kendilerine güvenleri artmıştır.
B) İslam savaş hukuku oluşmuştur.
C) Müşrikler Mekke’den kovulmuştur.
D) Ekonomik kazanç elde edilmiştir.
E) Hz. Muhammed’in iyi bir komutan olduğu görülmüştür.
6. Savaş kazanılmak üzereyken okçuların emre itaat etmeyip yerlerini terk etmeleri sonucu muhtemel bir zafer
kaybedilmiştir. Bu gelişmeler Hz. Hamza’nın şehit düşmesi, Hz. Peygamber’in yaralanması ile son bulmuştur.
Yukarıda içeriği anlatılan savaş aşağıdakilerden
hangisidir?
şehirlerinden hangilerine hicret etmiştir?
A) Bedir
B) Uhud
A) Yalnız II
B) I ve II
C) Hendek
D) Mute
C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III
ë
E) Huneyn
TEST
TEST
T
23
8
12-A
Precautionary
- Preferences
İslam
Tarihi ve Measures
Uygarlıkları
7. Hudeybiye Antlaşması sonrasında genç Müslümanlar
Mekke-Medine arasında gruplar oluşturup Müşriklerin
kervanlarına zarar vermeye başlamışlardır.
10. Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak
önemli İslam merkezlerine gönderilmiş, bir örneği de
başkent Medine’de bırakılmıştır.
Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
Bu durum Hudeybiye Antlaşmasının:
I- Müslümanlar ile Mekkeliler on yıl savaş
yapmayacak,
II- Mekke’ye sığınan Müslümanlar geri verilmeyecek,
III- Reşit olmayan Müslümanlar Medine’ye
alınmayacak
A) Ülkede yönetim birliği oluşturmak
B) Kuran’ın kaynağından öğrenilmesini sağlamak
C) Kuran’ı korumaya yönelik önlem almak
D) Uygulamalarda birlik oluşturmak
E) Orduya asker katılımını kolaylaştırmak
maddelerinden hangileri ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
8. Kur’an-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D)Hz. Ali
E) Hz. Muaviye
9. Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına önem
verilmiştir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11. İslam dünyasının ilk iç savaşı olarak bilinen, Hz.
Ayşe ve taraftarlarının yenik düşerek Hz. Ali’ye biat
ettikleri gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deve Olayı
B) Gerdanlık Olayı
C) Sıffin Savaşı
D) Hakem Olayı
E) Kerbela Olayı
12. Sıffin Savaşı sonrasında Müslümanlar; Hz. Muaviye
taraftarları, Hz. Ali taraftarları ve Hariciler olarak ayrılmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi kanıtlayan bir
gelişme değildir?
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) İllere kadılar gönderildi.
B) Beytül mal adıyla hazine kuruldu.
C) Askeri posta kurumu oluşturuldu.
D) Kudüs ve Mısır fethedildi.
E) Ülke illere ayrılarak valiler atandı.
A) İslam devletinin parçalandığın
B) İç siyasi çekişmelerin yaşandığının
C) Yeni dini görüşlerin ortaya çıktığının
D) Devletin çok uluslu hale geldiğinin
E) Müslümanların savaşta yenilgi aldığının
K
ANN
AZZA
KA
T
ST
ES
TE
AA T
KKAAVVRRAAMM
IMIM
Adõ
:.............................................
:.............................................
11 22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
Soyadõ:.............................................
Sõnõf :.............................................
:.............................................
NO
NO::
.............................................
.............................................
Puan:: ..............
..............
Puan
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards