29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan

advertisement
29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızdan
Çevre İzni ve Lisansı almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerince doldurulması gereken
Kütle Denge tablolarının çevrimiçi doldurulabilmesini sağlamak üzere geliştirilen Kütle
Denge Sistemi (KDS) uygulamasının kullanımı 2013 Ocak ayı itibari ile başlamıştır.
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/ sayfamızda yayınlanan duyuruda; Bakanlığımızdan
Çevre İzni ve Lisansı almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerince sunulması gereken Kütle
Denge tablolarına ilişkin yapılan bildirimlerin 01.07.2013 tarihi itibariyle
http://online.cevre.gov.tr adresinde yer alan kütle denge uygulaması kullanılarak çevrimiçi
olarak yapılması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca, 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arasında
yazılı olarak yapılmış bildirimlerin de aynı uygulama kullanılarak geriye dönük yapılması
istenmiştir.
Ancak, Bakanlığımızca kullanılan Firma Bilgi Sisteminde mükerrer kayıtlar
bulunması nedeniyle Kütle Denge Sisteminde bazı firmaların uygulamaya erişiminde sorunlar
yaşanmaktadır. Sorunların giderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Bu sebeple,
1- Kütle Denge Sistemine erişebilen firmaların bildirimlerini çevrimiçi olarak
yapmaya devam edeceklerdir.
2- Erişim sağlayamayan firmalar kütle dengelerine ilişkin dosyaları yapılacak
denetimler sırasında ibraz etmek üzere kendi birimlerinde muhafaza edeceklerdir.
Yayınlanacak duyuru sonrasında veri girişlerini geriye dönük olarak çevrimiçi
yapacaklardır.
3- Kütle denge dosyaları yapılacak duyuruya kadar Bakanlığa gönderilmeyecektir.
Diğer taraftan, halen kütle denge tabloları ile birlikte gönderilmekte olan Ulusal Atık
Taşıma Formalarının(UATF) A nüshalarının ise 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde,
ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Download