TDV DIA - İslam Ansiklopedisi

advertisement
BAYAR, Celal
ten sonra Adalet Partisi'ni destekleyen
bir tutum takındı. 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetimi ve 1982 anayasasını
savunan Bayar 103 yaşında istanbul'da
öldü (22 Ağustos I 986) Devlet töreni yapılmak üzere Ankara 'ya götürülen naaşı,
yine devlet töreniyle doğduğu köy olan
Umurbey'de toprağa verildi.
Atatürk konusunda son derece hassas olan Bayar, düşünce ve inanç hürriyetine büyük sınırlamalar getiren Türk
ceza kanununun 163. maddesine 1949'da bazı ilavelerin yapılması sırasında zamanın Cumhuriyet Halk Parti'li başba­
kanı Şemsettin Günaltay'la iş birliği yapm ı ş, ülkede irtica tehlikesi olduğu konusunda onu ikna etmiştir. "Atatürk' ü
sevmenin milli bir ibadet olduğunu " daha
1930'larda söylemiş ve bunu zaman zaman tekrarlamıştır. Nitekim istiklal mahkemelerinin kapatılması gerekçe gösterilerek onun gayretleriyle 1951 yılında
Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılmıştır.
Bayar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin jandarma ve bürokrat baskısına dayanan
tek parti yönetimine son verilmesi yönündeki gayretleri, hürriyet ve demokrasiye yönelmesi halk tarafından memnunlukla karşıianmış olmakla beraber
din ve düşünce hürriyetleri konusunda
izlediği politika tasvip edilmemiştir. Bayar esas itibariyle demeçlerinde ve mitinglerde din konusuna pek değinme­
miştir. Demokrat Parti genel başkanı
sıfatıyla 1S Nisan 1946'da müteşebbis
heyeti başkanlığına gönderdiği bir yazı­
da laiklik meselesinden asla söz edilmemesini istemiş, 1 Şubat 1948'deki Yozgat konuşmasında her ana babanın evlatlarma din dersi vermekte serbest olduğunu belirtmiştir. Nisan 1949'da partinin Bursa il kongresinde yaptığı konuşmada din ve laiklikle ilgili görüşlerini
ise şöyle açıklamıştı r. " ... Evet biz müslümanız ve müslüman olarak kalacağız .
Şunu ehemmiyetle ve ısra rla tekrarlamak isterim ki laiklik prensibi buna asla mani değildi r. Bugün bizi inandığımız
gibi ibadet etmekten meneden hiçbir
kimse yoktur. Ve hiçbir zaman da olmayacaktır". Bazı gazetelerin (mesela Hürriyet, 4 Nisan 1949) Bayar ' ın Bursa'daki
bu konuşmasım "Türkiye'de şeriatı ve
irticayı yaşatmayacağız" şeklinde yazmaları ve bizzat kongrede bulunanların
da Bayar'ın bunu açıkça söyl ediğini belirtmeleri (b k. Sebflürreşad, ll, 217-222,
265-269, 341-349) büyük tartışmalara sebep olmuş, ancak Bayar bu sözleri söylemediğini ifade ederek tekzipte bulun.muştur.
218
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin
ilkokullarda isteğe bağlı olarak din derslerinin okutulması ve bir ilahiyat fakültesinin açılması çalışmaları karşısında
Demokrat Parti'nin ses çıkarmaması üzerine gelen eleştirilere Bayar, dini tedrisat işinin uzmanlar tarafından hazırla ­
nacak bir programa göre yapılması gerektiği cevabını ve rmiştir. Ayrıca onun
cumhurbaşkanlığı döneminde radyoda
dini program yayımlama serbestliğinin
getirilmesi (5 Temmuz 1950) ve imam-hatip okullarıyla ( 1951) istanbul'da Yüksek
islam Enstitüsü'nün açılması ( 1959) müslüman halk arasında memnuniyet uyandırmıştır. Bunun yanında ezanın Arapça okunması yasağının kaldırılmasına
karşı olan Bayar, Başbakan Adnan Menderes'in istifaya teşebbüs etmesine kadar varan kararlı tutumu ve kamuoyunun baskısı üzerine yasağın kalkmasını
onaylamaya mecbur kalmıştır ( 16 Haziran 1950) Aynı dönemde 163. maddeye
muhalefet ettikleri gerekçesiyle pek çok
samimi müslümanın takibata uğrama­
sı. devamlı bir irtica tehlikesi üzerinde
durulması da hoş karşılanmamıştır.
ll. Dünya Savaşı sonrasındaki şartlar­
da oluşturulan dış politikayı daha da ileriye götürerek takip eden Bayar, Kore'ye
asker gönderilmesi, NATO 'ya girilmesi,
Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği 'n i güneyden kuşatmak amacına yönelik politikasının sonucu ortaya çıkan Bağdat Paktı'nın kurulmasın­
da Türkiye'nin aktif rol aynaması ; Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasın­
da "üçlü pakt"ın imzalanması gibi konularda etkili olmuştur. Petrol kanunu,
yabancı yatırımları teşvik kanunu gibi
Türkiye'yi yabancı sermayesine açan ka nunlar onun döneminin ürünüdür. Takip ettiği Batı yanlısı dış politika çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Batı Almanya, Afganistan, Ür dün,
İtalya, Lübnan. İran, Pakistan. Yunanistan ve Yugoslavya 'yı değişik tarihlerde
resmen ziyaret eden Bayar' a Amerika
Birleşik Devletleri, Yugoslavya ve Pakistan'da fahri doktora payeleri verilmiş­
tir. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle imzaladığı askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel konulardaki çok sayıda
ikili antlaşmanın ekseriyeti Bayar döneminde imzalanmış olup çoğu meclisin
onayından geçmemiştir. Türkiye'yi kü-.
çük bir Amerika haline getirmek onun
en büyük idealiydi.
Celal Bayar'ın Millf Mücadele yılların­
daki hatıralarını anlatan sekiz ciltlik Ben
de Yazdım (İstanbul ı 965 - 1972) adlı eserinden başka Atatürkten Hatıralar (İs­
tanbul 1955), Atatürk Metodolojisi ve
Günümüz (İstanbul 1969) ve Başvekilim
Adnan Menderes (der. İsmet Bozdağ , İs­
tanbul 1986) adlı kitapları vardır. Ayrıca
siyasi demeç ve nutukları Özel Şahingi­
ray tarafından toplanarak yayımlanmış­
tır
(Celal Bayar'ın Söylev ve Demeç/eri
1920-1953 [Ankara 19541 ; Celal Bayar 'ın
1946, 1950 ve 1954 Y1llan Seçim Kampanyasmdaki Söylev ve Demeç/eri IAnkara 19551; Celal Bayar'm Söylev ve Demeçleri, 1946-1950 Demokrat Partisinin
Kuruluşundan İktidara Kadar Politik Konuşmalar IAnkara 19561; Celal Bayar ' ın
Söylev ve Demeç/eri 1933 -1955 D1ş Politika [Ankara 1956])
BİBLİYOGRAFYA:
Demokrat Parti'nin 7 Ocak 1947 Tarihinde Ankara 'da Yeni Sinema 'da Açılan Büyük
Kongresinde Celal Bayar'ın Söylediği Nutuk,
Ankara 1947; Ziya Şaki r. Celal Bayar: Hayatı
ve Eserleri, İstanbu l 1952; Bayar'ın Amerika
Seyahatı, Ankara 1954; Mustafa Atalay, Celal
Bayar ve Hayatı, Ankara 1958; Reisicumhur
Celal Bayar'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi·
nin Onbirinci Döneminin İkinci Toplantı Yılı
Aç ış Nutukları, Ankara 1958; Kemal Karpat,
Türk Demokrasi Tarihi, İstanbu l 1967 ; Cem
Eroğul, Demalerat Parti (Tarihi ve İdeolojisi),
Ankara 1970 ; G. Jaschke, Yeni Türkiye 'de
islamiıle (tre. Hayrullah Örsl. Ankara 1972, s.
98; Feroz - Bedia Turgay Ahmad, Türkiye'de
Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi
1945·1971, Ankara 1976, tür.yer.; 100. Yaşın­
da Celal Bayar'a Armağan, İstanbu l 1982; Saha Akşit, Kısaca Celal Bayar, İstanbu l 1987 ;
M. Raif Ogan, "Şeriatı Yaşatmamak Celal Bane Haddine?", SR, ll /39 (1949), s. 217220; a.mlf.. "Bayar'ın Bursa Nutkunda Karanlık Bırakılan Lfuklik Mevzuu", a.e., 11/47
(I 949). s . 341-349; Eşref Edi b. "Celal Bayar
Gladiston'dan mı İlham Aldı?", a.e., 11/39
( 1949) s. 220-222; "MB.hut Hadiseyi Çıka ­
ran Kimlerdir?", a.e., 11 / 42 (1949), s. 265296; Tevfik Çavdar. "Demokrat Parti", CTDA,
Vlll, 2060-2070 ; TA, V, 428-438.
yar'ın
~
DA vur DuRSUN
BAYAT
L
Oğuz boylarından
biri.
_j
Kaşgarlı Mahmud Divanü Lugö.ü'tTürk'te Oğuz boyları listesinde Hayatlar' a dokuzuncu sırada yer vermiş ve
damgasının şeklini de göstermiştir. Fahreddin Mübarekşah'ın Türk ve Oğuz boyları listesinde de Bayatlar zikredilmiş­
tir. Reşidüddin ise listesinde Bayat'ı Bozak boyları arasmda saymış ve boyun
adına "devletli ve nimeti bol" şeklinde
mana vermiştir. Yine aynı müellif Ba-
BAYAT
yatlar'ın damgasını göstermiş, diğer
üç
boyla ortak olan ongununun ·(totem kuşu) şahin. şölenlerdeki et paylarının "sağ­
karı yağrın" (sağ kürek kemiği) kısmı olduğunu bildirmiştir.
Oğuzlar'ın İslamiyet'ten önceki tarihIerinde Bayatlar Korkut Ata (Dede Korkut) ile temsil edilmiştir. XIV. yüzyılın baş­
larında tesbit edilmiş hatıralara göre,
Bayat boyundan Kara Hoca'nın oğlu olan
Korkut Ata akıllı, bilgili ve keramet sahibi bir insandı. "Ala atlı kiş tonlu" Kayı
İnal Yavku ile ondan sonra gelen hükümdarlar devrinde çıkan birçok güç siyasi meseleler Korkut Ata· nın di rayeti
sayesinde halledilmiştir.
Selçuklular devrinde ise pek az Oğuz
boyunun adı geçmektedir. Bu arada
513'te (11 19) Basra şehrini Sungur eiBayatfnin idare ettiği görülmektedir. Ancak bu isimde "et-Türkmani" nisbesinin
bulunmaması, onun Bayat boyundan gelmiş olabileceğinde biraz tereddüde yol
açıyor. Fakat aynı yüzyılda iran'ın Luristan eyaletindeki Bayat Kalesi'nin adını
bu boydan aldığında şüphe yoktur. öte
yandan Bayatlar'ın Anadolu'nun bir Türk
yurdu haline getirilmesine de ka labalık
bir halde katıldıkları anlaşılmaktadır. X:V
ve X:Vl. yüzyıllarda görülen kırk iki yer
adı tamamen Anadolu'nun fethi ve iskanında rol oynayan Bayatlar'ın hatıraları­
dır. Bu yer adları Anadolu'nun Fırat ır­
mağından Adalar denizine kadar olan
bölgesinde bulunmaktadır.
Bayatlar' ın kalabalık bir kısmı Selçuklular devrindeki fetih ve göç hareketlerine katılmayarak Seyhun boylarında
kalmışlardı. Fakat bunlar Moğol istilası
üzerine diğer oymaklarla birlikte Anadolu'ya göç ettiler. Ancak istilanın Anadolu'ya da yayılması üzerine Memlük
Devleti'nin idaresindeki Kuzey Suriye'ye
geçtiler. Bayatlar burada, bilhassa Avşar ve Beğdili boylarıyla birlikte 40.000
çadırdan fazla olduğu söylenen Türkmenler'in Bozok kolunu meydana getir-
Bayat boyunun damgası al Kaşga rlı ' ya göre !Xl. y üzyıl! , bl
Reşidüdd i n ' e göre !XIV. yüzy ı l!. cl Yazıcı oğl u ' na göre !XV.
yüzyıli
a)
1
~ 'T
diler. Buradaki Bayatlar'ın aynadıkları
başlıca roller şunlardır:
1. Büyük bir ihtimalle Dulkadırlı Beyliği'ni kurmuşlar ( 1337). bununla ilgili olarak geniş ölçüde Maraş ve Elbistan bölgesinin yeniden iskanına katılmışlardır.
2. X:V. yüzyılın başlarında Kara Tatarlar'dan boşalan Yozgat ve komşu yörelerde Bozok oymakları yurt tutmuştu.
Bunlar arasında kalabalık sayıda Bayatlar
da vardı. Bu Bayatlar kışın Kuzey SUriye'ye gittiklerinden Şam Bayatı adını taşıyorlardı. Bu Şam Bayatı'nın bir bölüğü
Akçalu (>Ağça l u) ve Akça Koyunlu (>Ağ­
ça Koyunlu) boylarının kolları ile birlikte
Kaçar boyunu teşkil ettiler ve X:V. yüzyı­
lın sonlarına doğru Kuzey Azerbaycan'daki Gence yöresine gittiler. Bu Kaçarlar'ın da bir kolu XVII. yüzyılın başlarında
iran'daki Esterabad yöresine göç ettirildi. X:VIIl. yüzyılın son çeyreğinden başla­
yarak 1925 yılına kadar iran'ı idare eden
Kaçar hanedanı bu Kaçar koluna mensup olup Şam Bayatı'ndan çıkmış olması mümkündür. Bozok'ta kalan Şam
Bayatı kolu ise çiftçilik yaptığı ekinliklerde bir müddet sonra köyler kurarak
tamamıyla yerleşik hayata geçmiştir.
3. İnallu, Akçalu ve Akça Koyunlu gibi
büyük oymakların da yine bu Bayatlar'dan çıkmış olması muhtemeldir.
4. Bayatlar'dan önemli bir kol, X:V. yüzyılın son çeyreğinde Akkoyunlu fethi üzerine iran'a göç etti. Bunların bir kısmı
Azerbaycan'da, önemli bir kısmı da Hemedan'ın güneydoğusundaki Kezzaz ve
Girihrud yöresinde yurt tuttu. Bu sonuncu Bayat kolu X:Vl. yüzyılın son çeyreğinde 10.000 çadır olup her yerde aranan cins atlar yetiştiriyorlardı. Şah Abbas Bayatlar'ın toplu halde yaşamaları­
nı mahzurlu gördüğü için beylerinden
bazılarını Azerbaycan'daki sancaklara tayin ederek onları dağıttı.
Aynı yüzyılda Horasan'da Nişabur bölgesinde de Bayatlar yaşıyordu. Ancak bu
Bayatlar'ın Moğol asıllı Bayaut oldukları
anlaşılmıştır. Onlara Kara Bayat denilmesi de buradan gelmiş olabilir. Asıl Bayatlar'ı bunlardan ayırt etmek için Ak
Bayat yahut Öz Bayat (Bayiit -ı mutlak) deniliyordu. XIX. yüzyılın başlarında Ak Bayatlar Azerbaycan'da (5000 kişi), Tahran
çevresinde (3000 kişi), Fars'ta Şiraz taraflarında (3000 kişi) olmak üzere üç kol
halinde yaşıyorlardı. Kara Bayatlar ise
eskisi gibi Nişabur dolaylarında (8000 kiş i) oturuyorlardı.
s. Kanuni devrinde Kuzey Suriye'deki
ana Bayat kolu yirmi obadan meydana
gelmişti. Fakat bu abala rın nüfusları fazla değildi. X:Vl. yüzyılın ikinci yarısında
boyun başında bulunan Bozca adlı boy
beyi ailesi, boy halkından birçok kimseyi de yanına alarak İran'a gitti. Bunlar
orada Bozcalu adıyla anıldılar ve varlık­
larını geçen yüzyılın sonlarına kadar korudular.
6. Anadolu'daki Bayatlar başsız kalmış
olmakla beraber Pehlivanlı ve Reyhanlı
gibi güçlü abaları da vardı. X:Vll. yüzyıl­
da Bayat'ın abalarından çoğu kardeşle­
ri Pehlivanlılar'ın. geri ka lanları da öbür
kardeşleri Reyhanlılar'ın etrafında toplandılar. Böylece X:VIIl. yüzyılda Pehlivanlılar 15.000 çadıra sahip güçlü bir oymak
halinde Bozok'ta (Yozgat ve baz ı komşu
yöreler) oturuyor. Reyhanlılar da 3000
çadıra yükselerek yazı Sivas'ın güneyindeki Yeni İ l 'de, kışı da Amik ovasında
geçiriyordu. XIX. yüzyılda Pehlivanlılar'ın
çoğu Yozgat-Ankara arasındaki yörede
yerleştiler. Reyhanlılar da 1865'te Amik
ovasındaki kışiağında yerleştirildi ve böylece Reyhanlı kasabası meydana geldi.
Bayat'ın Kuzu Güdenli oymağı da Kayseri'nin Bucak Kışla yöresinde toprağa bağ­
landı.
Irak'ta Kerkük bölgesinde oturan Bayatlar hakkındaki bilgiler ise XIX. yüzyıldan geriye gitmiyor. Verilen bilgiye göre adı geçen yüzyılın başlarında Tauk
Daküka) yöresinde 2000 çadır Bayat
yaşıyordu. Bu Bayatlar'ın da İran Bayatları'ndan olmaları muhtemeldir.
(>
Bayatlar büyük şahsiyetler çıkarmış
gelir. Oğuz elinin büyük
manevi şahsiyeti Dede Korkut (Korkut
Ata) Bayanan olduğu gibi büyük şair Fuzuli de bu boya mensuptur. Cem Sultan
adına Osmanlı hanedanının eski ataları­
na dair Cı1m-ı Cem-Ayin adlı eseri yazan Mahmud Oğlu Hasan'ın da Bayat'tan olduğu bilinmektedir. İran Azerbaycanı'nda aşıklar tarafından saz eşliğin­
de söylenen Bayati adlı türkülerin aslı
da, ismin gösterdiği gibi, Bayat boyunun
ezgilerinden gelmektedir. Bayatlar'ın yetiştirdikleri cins atlar ise sadece iran'da değil Irak'ta da en beğenilen atlardan sayılıyordu .
boyların başında
BİBLİYOGRAFYA :
Diuanü lugati't-Türk Tercümesi, I, 55-59;
Fahreddin Mübarekşah. Tari!) (nşr. E. Denisson Ross). L ondon 1927, s. 47; Reşfdüddin. Ca·
mi'u't·teuaril) (nşr. Berezin), Petersburg 1861,
s. 32·38; Faruk Sümer, Oğuz/ar: Türkmenler,
istanbul 1980, s. 222·237, ayrıca bk. indeks;
a.mlf., "Bayatlar", TDED, IV / 4 (1952). s. 373·
417 .
r:i:l
IJ!lW
FARUK SÜMER
2~
9
Download