Senkop ve kardiyak pacing

advertisement
16.10.2011
Đçerik
► Tanım
Senkop ve kardiyak
pacing
► Sınıflama
► Kardiak
senkop
endikasyonları
► Pacing
► Pace
Dr.Mustafa Keşaplı
Antalya EAH Acil Tıp Kliniği
Mayıs 2011
2
Tavsiye sınıfları
Kanıt düzeyleri
3
4
senkop
Tanım
► Hızlı
başlangıç,kısa süre ve spontan tam
iyileşme ile karakterize, geçici global
serebral hipoperfüzyona bağlı bir geçici
bilinç kaybıdır.
kaybıdır.
5
Geçici
Hızlı başlangıçlı
Kısa süreli
Spontan iyileşmeli
6
1
16.10.2011
Sınıflama
Sınıflama
7
8
Kardiak senkop
Neden önemli?
► Aritmi
► Hemodinami
► Ani
kardiyak ölüm
9
10
Kardiovasküler senkop
Hangi tip senkop?
senkop?
ipuçları?
11
12
2
16.10.2011
Kardiojenik senkop
Tanı
►
►
Karotis sinüs masajı
Elektrofizyolojik
monitörizasyon
Holter
Harici loop kaydediciler
Đmplante edilebilir loop
kaydediciler(ILR)
►
►
►
Telemetri
Elektrofizyolojik çalışma
Ortostatik provakasyon
testi
►
►
►
►
►
Implantable Loop Recorder
Ekokardiografi
Egzersiz stres testi
Kardiak kataterizasyon
Psikiatrik değerlendirme
Norolojik değerlendirme
Eeg
Ct,
Ct,mrg
Aktif duruş
Tilt testi
13
Acil servis ve senkop
14
Kardiyak senkop tedavisi
► Yaşamı
tehdit eden durumlar
risk taşıyan hastaları belirlemek
► Kapsamlı değerlendirme ihtiyacı bulunan
hastaları belirlemek
► Sonuç alınamayan hastaları yönetmek
► Düşük
15
16
Kardiyak aritmilere bağlı pacemaker
endikasyonları
Kardiyak senkop tedavisi
17
18
3
16.10.2011
Sinus nod disfonksiyonu
Hangi hastaları hospitalize edelim?
(hasta sinus sendromu)
► Sinus
düğümünde uyarı oluşturulması ve
sağ atriuma iletilmesinde bozulma
► Bradikardi
Bradikardi--taşikardi atakları
► Emboliye yatkınlık
► Sinüs arrestiarresti-SA blok sonrası senkop
► Efora kronotrop yanıtta azalma
► Pacing semptomları azaltır,mortaliteyi
azaltır,mortaliteyi değil
19
Sinus düğümü hastalığında
pacing
20
AV iletim sistemi hastalıkları
► Öncelikle
reversible nedenler dışlanmalı
AV blok tedavisi pacing’dir.
pacing’dir.
► 1.derece blokta,PR aralığı efor esnasında
kalp atım hızına uyum sağlayamaması ve
aralığın 300 msn geçmesi dışında pace
endikasyonu yoktur.
► Tip 2 2. derece blokta ,
► Semptomatik
►Geniş
►Tam
QRS
bloğa ilerleme sıktır
21
AV blokta pacing
22
PSVT ve ventriküler taşikardi
► Katater
► VT
ablasyonu önceliklidir
ve defibrilayon varlığında ICD endikedir
(senkop rekürrenslerini önlemese de AKÖ riskini azaltır)
23
24
4
16.10.2011
Yapısal kardiak /kardiovasküler
hastalığa sekonder senkop
Myokard infarktüsü ve Pacing
► Altta
yatan hastalığa yönelik tedavi
uygulanmalıdır
•75 993 hasta( GustoGusto-1,2b,3 ve
Assent-2) %7 AV tam blok
Assent•Anteroseptal MI sonrası en sık
intraventriküler ileti boz.meydana
gelir
►Ao
darlığı
►Atrial mixoma
►PTE
►MI
►Perikardiyal tamponad
►Hipertrofik KMP
25
26
Karotis sinüs sendromu ve Pacing
Vazovagal senkop ve pacing?
pacing?
27
28
Kardiak pacemaker
►
Pacemaker tipleri
Pacemaker Tipi
Elektrodun Yeri
Pulse Jeneratörünün
Yeri
Eşanlamı
Transkütanöz
Cilt (Göğüs ön duvarı ve sırt)
Eksternal
Eksternal
Noninvazif
Transvenöz
Venöz (Ucu sağ ventrikül,
sağ atriyum veya her
ikisinde olan kateter
ile)
Eksternal
Geçici transvenöz
Kalıcı transvenöz
Transkütan
Transtorasik
Göğüs ön duvarından doğru
kalbin içine
Eksternal
Transmiyokardiyal (artık
kullanılmıyor)
Transvenöz
Transözefageal
Özefagus
Eksternal
Özefageal
Epikardiyal
Epikardiyum (kalp cerrahisi
sırasında elektrodlar
kalp yüzeyine
yerleştirilir)
Eksternal veya internal
Eksternal jeneratör geçici
kablolar aracılığı ile
postop olarak
kullanılabilir. Kalıcı
kablolar daha sonradan
kalıcı jeneratör
yerleştirilebilmesi için
cerrahi sırasında
yerleştirilebilir
Geçici veya kalıcı epikardiyal
Kalıcı
Venöz veya epikardiyal
Đnternal
Đmplante edilmiş
Đnternal
Tüm kardiyak pacemakerlar kalbe elektriksel bir uyarı
ileterek ventrikül depolarizasyonunu ve sonrasında oluşan
kalp kasılmasını sağlarlar.
29
30
5
16.10.2011
Transkütan pacing
►
Transkütan pacing
Acil kardiyak bakımda tercih edilecek pacing yöntemi transkütan
►
pacingdir – hızla takılabilir, mevcut en az invazif olandır.
►
görülmüştür. Daha büyük yüzey alanı olan elektrodlar (8 cm çapında)
ciltteki akım yoğunluğunu azaltır, böylece ağrı ve yanık azalır.
Vasküler girişim gerektirmediğinden fibrinolitik tedavi alan veya alacak
olan hastalarda tercih edilir.
►
►
Fibrilasyon oluşması için pace akımının 12
12--15 katının gerekli olduğu
►
Elektriksel vuru oluşturmak için gereken ortalama akım 5050-100 mA’dir.
mA’dir.
Birçok üretici pacemakera daha kolay ulaşabilmek için defibrilatörleri
Hastaların bazıları vuru oluştuğu akımı tolere edebilse de çoğunda iv
transkütan pacemaker takılabilir olarak üretmektedirler.
analjezi ve sedasyon gerekir.
Çok fonksiyonlu elektrodlar el değmeden defibrilasyon yapılmasına ve
bir çift önön-arka veya sternalsternal-apeks elektrodları ile EKG
monitorizasyonuna olanak verir.
31
32
Transkütan pacing
►
Transkütan pace sırasında sağlık çalışanları için risk yoktur.
►
Her uyarı sırasında verilen güç defibrilasyonda verilenin 1/1000’idir.
►
Yalıtılmış elektrodlar üzerinde eşzamanlı CPR’da yapılabilir.
Transvenöz pacing
►
Sağ atrium,
atrium, sağ venrikül veya her ikisinin santral ven yolu takılmış bir
►
Venöz girişim yolları: Subklavian,
Subklavian, IJ, EJ, Femoral,
Femoral, Brakial venler
►
TVP kateterleri çok farklı venöz introduserlar içinden kullanılabilir.
►
TVP en önemli zorluğu venöz girişim ve kateteri doğru yerleştirmektir
kateter ile endokardiyal uyarısı ile olur. 1950’lerin sonunda geliştirildi.
►
Pace yüzeyinin uygunsuz teması sonucu sadece karıncalanma hissedilir.
►
Bazı pace cihazları elektrod düşerse kendini kapatır
33
34
Teşekkür ederim...
35
6
Download