sosyal çal??mas? 2 - Hisar School Blogs

advertisement
Etkin Vatandaş İçin
Çocuk Hakları
İDIL ÖZGEN
6-D
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 20 Kasım
1989 tarihinde benimsenen
Çocuk Hakları Sözleşmesi 2
Eylül 1990 tarihinde de
yürürlüğe girmiştir. Türkiye
de dahil olmak üzere 193
ülkenin taraf olduğu
sözleşme en fazla ülkenin
onayladığı insan hakları
belgesidir. Türkiye, ÇHS'yi
14 Ekim 1990'da imzaladı
ve sözleşme 27 Ocak
1995'te Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe
girdi.
Çocuk Hakları
2013
Sözleşmeyle çocuk hakları
korunması amaçlanmış ve
ve taraf devletlerin bu
hakların yaşama geçirilmesi
için yükümlülüklere
uymaları gerektiği hükme
bağlanmıştı
İçindekiler
Madde 2 Ayrımcılık
Madde 28 Eğitim Hakkı
Kaynakça
Çocuklarında Özgürce
Yaşamaya Hakları Vardır
Eğitiminizi
Aksatmayın
Bilgisiz
Kalmayın
Madde 28 Eğitim
Hakkı
Eğitim hakkı, çocuğun en
önemli temel haklarından
biridir. UNICEF’in 1999
Raporunda da belirtildiği
gibi, okuma yazma bilmeme
çok ciddi sorunlara neden
olmaktadır. Anne ve çocuk
ölümlerinin önde gelen
etkenlerinden biri, annenin
eğitim düzeyinin düşüklüğü
ya da hiç okuma yazma
bilmemesidir. Kız
çocuklarının okullaşma
oranındaki 10 puanlık bir
artış sonunda bebek ölüm
hızı binde 4.1 azalmaktadır
(38). Şu halde, çocuğun en
temel hakkı olan yaşama
hakkı ile eğitim hakkı
arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır
http://www.youtube.com/watch?
v=e5R4jAxKY-I
Örnek
Ortaçağ’dan başlayarak Hristiyanlıkla çelişki içinde yükselişe geçen din temelli Yahudi düşmanlığı, çağlar boyu devam etmiştir. Aydınlanma dönemi ve Fransız ihtilali sonrasında ulus devletlerin tarih sahnesinde yerini alması ile Yahudi karşıtlığı, daha çok milliyetçilik temelinde sürdürülen bir düşmanlık olarak “ırkçı” bir karakter kazanmıştır. Avrupa’da 1920’lerde faşizmin yükselişi ve 1933’te Hitler’in Nasyonal Sosyalist Partisi’nin iktidara gelmesiyle, Yahudi düşmanlığı diğer bir deyişle Anti-­‐‑Semitizm, Yahudileri tarih sayfalarından büsbütün silinmesi gereken bir “kir” gibi görmüştür. Nazi iktidarı döneminde, Avrupa’da 6 milyona yakın Yahudi’nin öldürüldüğü öne sürülmektedir. Nazizmin ırkçı politikaları sadece Yahudileri değil, “ari ırk”ın g e l e c e ğ i n i t e h d i t e R i ğ i d ü ş ü n ü l e n çingeneleri, homoseksüelleri, zihinsel veya fi z i k s e l e n g e l l i l e r i v e H i t l e r ’ i n politikalarına karşı çıkan Avrupalı entelektüeller ile komünistleri de hedef almıştır. Bütün akıl dışılığına ve vahşetine rağmen Hitler’e ve Nazizmin ırkçı ve ayrımcı politikalarına, işçi sınıfı da dâhil olmak üzere geniş toplum kesimlerinin verdiği desteğe ya da göz yummaya ilişkin bilgi, insanlık tarihinin en ürkütücü ve en dehşete düşürücü bilgisidir. ElbeRe tarihe kayıt düşen ya da süregiden tek ayrımcı vahşet bu değildir. Örneğin, 15. yüzyıl sonunda Avrupa’nın yenidünyayı keşfi ile ayak basılan Amerika kıtasının yerlileri de, kendi topraklarında, temizlenmeleri gereken “zararlılar” olarak görülmüştü.
http://ilef.ankara.edu.tr/etik/ayrimcilik-ve-medya/
Madde 2 Ayrımcılık
Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli
özelliklerinden dolayı önyargılı davranmaya
denir. Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde
olabilir. Ancak, ayrımcılık dendiğinde
genellikle negatif anlam anlaşılır. Ayrımcılık bir
siyasî, dinî tercihi benimseyenlere (dinî
ayrımcılık) ya da bir ırka, cinsel yönelime,
cinsiyete, yaşa karşı olabilir.
Ne ayrımcılığı yapılıyor?
Irk, renk, din, cinsiyet, görüş, köken
ve ekonomik durumlarla ilgili
ayrımcılık yapılıyor.
Video
http://www.youtube.com/watch?
v=ldd4q_y1_6E
Ayrımcılık Yapmayın Mulu Yaşayın!!
Kaynakça
http://www.youtube.com/watch?v=e5R4jAxKY-I
http://ilef.ankara.edu.tr/etik/ayrimcilik-ve-medya/
http://www.egitim.aku.edu.tr/eakyuz1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ldd4q_y1_6E
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayrımcılık
Download