C u r r i c u l u m V i t a e - Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

advertisement
CurriculumVitae
Ayten Ayşen Kaya
+90 (232) 3115288
[email protected]
EDUCATION

Ph.D , (1991)
o Thesis Title: The Effects of Forestry and Forest Products Industry on Economic
Development: Case of Turkey

M.S.c, (1985)
o Thesis Title: Utilization of External Financing Resources in the Growth Process

B.S.c, (1984)
POSITIONS HELD
Professor, Ege University, Department of Economics,
2007- Present
Associate Professor, Ege University, Department of Economics,
2001-2007
Assistant Professor, Ege University, Department of Economics,
1999-2001
Assistant Professor, Anadolu University, Department of Economics,
1991-1999
Research Assistant, Anadolu University, Department of Economics,
1986 -1991
ADMINISTRATIVE EXPERIENCE
2014- Present
Head of Department of Economics
FEAS, Ege University
2014- Present
Member of Senate
Ege University
2014- Present
Member of Faculty Executive Committee
FEAS, Ege University
2008-Present
Member of Faculty Council
FEAS, Ege University
2004- 2009
Associate Dean
FEAS, Ege University
2002- 2017
Head
of
Department
of
Economic FEAS, Ege University
Development and International Economics
Vice Chair of Department of Economics
FEAS, Ege University
2002-2003
2005- 2009
2007-2010
Member of Board of Directors of Center for Ege University
Women's Issues Research
Director of Center for Strategic Research
Ege University
2003- 2007
Vice of Director of Strategic Research Center
2016- Present
Head of Bornova City Council
Ege University
PROFESSIONAL ACTIVITIES AND MEMBERSHIPS
Turkish Economic Association-TEA (TEK) 2013- Present.
Global Awareness Society International, 2000- 2005.
The American Economic Association, 2000-2003.
Regional Studies Associations, 2005-2007.
RESEARCH INTERESTS
Regional Economic Development,
Innovation and Technology,
Systems of Innovation,
Sustainable Development.
COURSES TAUGHT
Innovation Policy
Innovation Economics
Graduate Courses
Regional Development and Human Capital
Innovation Economy and Regional Innovation Systems
Industrail Organization
Technology and Industrial Dynamics
Undergraduate Courses
Innovation Economics
EDITORIAL ACTIVITY
Ege Strategic Research Journal, (ESAM), 2010- 2011.
THESES SUPERVISED
Ph.D. THESES

ÇALIŞKAN TUNALI, Elif, “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımının Uluslararası Ticaret
Üzerindeki Etkileri: Amprik Bir Analiz”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim
2014. (7.Dokuz Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Sadık Acar Doktora Birincilik Tez Ödülü, 2015).

GÜÇLÜ, Mehmet, “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Kur Rejimi Tercihi”, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. (1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Sadık Acar Doktora
Birincilik Tez Ödülü, 2009).
M.Sc.or MA THESES

MANAVGAT, Gökçe,”Uluslararası Rekabet Gücünün Belirleyenleri: Türk İmalat Sanayi
Üzerine Ampirik Analiz”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2014.

ŞENER, Gökçe,” Türkiye’nin Yenilikçi Gücü ve İmalat Sanayi Üzerine Ampirik Bir
Uygulama, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

CANLI, Berna “Türk Turizm Sektörünün Girdi-Çıktı Metodu İle Analizi”, Ege Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

ŞEN, Fulya, “İçsel Büyüme ve Türkiye’de Yatırım Harcamaları”, Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2007.

GÜÇLÜ, Mehmet, “Ekonomik İstikrar Arayışlarında Döviz Kuru Sistemlerinin Rolü: 2000
Yılı Türkiye Deneyimi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, (İktisadi
Araştırmalar Vakfı (İKV) Tez Değerlendirme Yarışması Yüksek Lisans Birincilik Tez Ödülü,
2005.

BÜYÜKAĞAOĞLU, Işıl Şeniz, “Doğrudan Dış Yatırımların Belirleyenleri ve Türkiye
Üzerine Amprik Bir Çalışma “, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

KOÇYIĞIT, Murat, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Kayıt Altına Alınması
İçin Gereken Düzenlemeler”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

DUYAR, Yalçın, “Türk Savunma Sanayinin Ekonomideki Yeri ve Önemi”, Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

GÜNGÖR, Murat, “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Türkiye Ekonomisindeki
Durumu ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması”, Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 1994.

KURTYILMAZ, Nalan, "Türkiye’de Tarımsal Fiyat Politikaları ve Destekleme Alımları:
Tütünde Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
PUBLICATIONS
Publications in Refereed Journals

GACENER ATIŞ Aydanur ve A. Ayşen KAYA, “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın
Faktörü Olarak Eko-Enerji Ve Enerji Verimliliği: Ülke Karşılaştırmalar”, Manas Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5 Sayı:2, 2016.

MANAVGAT Gökçe ve A. Ayşen KAYA, “Türk İmalat Sanayinin Uluslararası Rekabet
Gücünün Belirleyenleri: Panel Veri Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler
Dergisi, 2016.

GACENER ATIŞ Aydanur ve A. Ayşen KAYA, “Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para
Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl: 51,
Sayı: 588, Şubat 2014.

GACENER ATIŞ Aydanur, Fatih SAYGILI ve Ayten Ayşen KAYA “The Determinants of
Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis”, Erciyes Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 42, Temmuz-Aralık 2013, ss.41-66.

CANLI Berna ve Ayten Ayşen KAYA, “Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin
Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı“, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt/Vol.13, Sayı/No:1 ss.(43-54), 2013.

CANLI Berna ve Ayten Ayşen KAYA, “Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin
Girdi-Çıktı Yaklaşımıyla Ölçülmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12,
Sayı: 1, Mart ss.(1-12), 2012.

ALTIN Onur ve Ayten Ayşen KAYA, “Türkiye Makine ve Ulaştırma Araçları Sektörünün
Rekabet Gücü (1994-2005)“, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 23, Sayı 271, ss. 29-45,
Ekim 2008.

GÜÇLÜ Mehmet ve Ayten Ayşen KAYA,“Sürünen Parite Sisteminin Kasım 2000 ve Şubat
2001 Krizlerindeki Rolü: Ekonometrik Bir Yaklaşım”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl
20, Sayı: 229, Nisan, 2005.

AYDOĞUŞ, O., A.A. KAYA, N. KUMRAL, M. ÖĞÜT, O.ALTAY ve M. KARADAĞ ,
“Sürdürülebilir Kalkınma”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 198, Eylül, 2002.

N. KUMRAL, F. BARBOROS, S. AKGÜNGÖR and A. A. KAYA “Transnational
Corporations: The Case of Turkey’s Ege Region Manufacturing Industry”, The Journal of
Global Awareness, Volume 5, Number 2, Autumn, (80-92), 2004.

ÇALIŞKAN TUNALI Elif ve Ayten Ayşen KAYA,“ “Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Çerçevesinde İşgücünün Hareketliliği: Avrupa Birliği Uygulaması”, Ege Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Dergisi (ESAM), Cilt:6, Sayı:1, Ocak 2015.

GÜÇLÜ, Mehmet ve Ayten Ayşen KAYA “Kur Rejimi Sınıflama Yöntemi: Yükselen Piyasa
Ekonomileri Üzerine Bir Analiz (An Alternative Method for Exchange Rate Regime
Classification: An Analysis of Emerging Markets,” Ege Akademik Bakış Dergisi, 9(4)
ss.1399-1426, 2009.

ALTIN Onur ve Ayten Ayşen KAYA, “Türkiye’de Ar-ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme
Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi (Analysis of The Casual Relationsheep Between
R&D Expenditures and Economic Growth for Turkey”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 9(1)
ss.251-259, 2009.

AVCI M. Ali ve Ayten Ayşen KAYA, “Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe
Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992-2004)”, Ege Akademik Bakış Dergisi,
8(2), ss.843-860, 2008.

GACENER ATIŞ Aydanur ve Ayten Ayşen KAYA, “Türkiye Kimya Sanayi Endüstri İçi
Ticaretinin Statik ve Dinamik Analizi: Avrupa Birliği Üye ve Aday Ülkeleri, Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve Çin “, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Ocak, 2007.

KAYA,
Ayten Ayşen, “İmalat Sanayi İhracatında Uzmanlaşma: Türkiye-Avrupa Birliği
Analizi (1991–2003)”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss.73-82, Temmuz 2006.

GÜÇLÜ Mehmet ve Ayten Ayşen KAYA, “Döviz Kuru Rejimleri, Krizler ve Arayışlar,”,
Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Sayı 55, Cilt 16, ss.1-15, 2005.

ŞIKLAR, İlyas ve A. Ayşen KAYA, “Türkiye’de Özel Sektör Yatırımları ve İçsel Büyüme”,
Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Vol.9, ss.61-70, Kış 1998.

KAYA, Ayten Ayşen, “Azgelişmiş Ülkeler ve Küreselleşme”, Anadolu Üniversitesi, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr Rıfat Üstün’e Armağan, Cilt XV, Sayı 1–
2,ss.403-410, 1999.

KAYA, Ayten Ayşen, “İçsel Büyüme Kuramına AK Yaklaşımı”, Anadolu Üniversitesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Prof. Dr Rıfat Üstün’e Armağan, Cilt XV, Sayı 1–
2, ss.389-402, 1999.

KAYA, Ayten Ayşen, “Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye’nin Ar-ge
Politikası”, Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı
1–2, 1997.
Chapters in Books

KAYA Ayten Ayşen ve Özge KOZAL, “Küreselleşme, İnsani Gelişme ve İklim Değişikliği:
Bir Panel Veri Analizi”, içinde bölüm, Küresel Isınma, İklim Değişikliği Ve Sosyo-Ekonomik
Etkileri (Ed. Hayriye Atik), Mustafa Bilgin’e Armağan Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Yayın No.:1744, ISBN:978-605-320-651-4, ss. 10-37, Mayıs 2017.

KAYA Ayten Ayşen, “Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma” içinde bölüm Kalkınma
Ekonomisi Seçme Konular, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Editör: S. Taban ve
M. Kar, Ekin Kitabevi, 2008, (1. Baskı 2004).

KAYA Ayten Ayşen ve Erol KUTLU “Afrika’da Ekonomik Entegrasyonlar”, içinde bölüm
Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım Editör: O. Küçükahmetoğlu ve
diğerleri, Ekin Kitabevi, 2005, ss.401-422.

KAYA Ayten Ayşen, “Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi”,
“Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk”, ”Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal
Büyüme Kuramları” ve “İçsel Büyüme Kuramları” içinde İktisadi Kalkınma ve Büyüme
(Editör: E. KUTLU), Anadolu Üniversitesi Yayını No:1575, Açık Öğretim Fakültesi Yayını
No: 831, Eskişehir, Ekim, 2004.

SAVAŞ F.Vural, Ergül HAN ve A. Ayşen KAYA, “Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi”,
“Sanayileşme Stratejileri” ve “Sürdürülebilir Kalkınma”, içinde Kalkınma Ekonomisi Anadolu
Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, Kasım, Eskişehir,
1999.

ŞIKLAR, İlyas, Sevgi GEREK ve A. Ayten KAYA, “Neoklasik Makro Ekonomik Model ve
NAIRU” içinde II. Bölüm, NAIRU Teori,
Eleştiri ve Türkiye Uygulaması, Anadolu
Üniversitesi Yayınları: No.1090, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No.147, ISBN
975-492-849-5, ss. 43-60, Eskişehir, 1999.
Books

HAN Ergül ve Ayten Ayşen KAYA, Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika, Düzeltilmiş ve
Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ekim, 2015.

HAN Ergül ve Ayten Ayşen KAYA, Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika, Eskişehir: Etam
Yayıncılık, 1996.
Chapters in Translation Books

KAYA, Ayten Ayşen “Fayda ve Maliyet Karşılaştırması”, Bölüm 4, içinde Parasal Birlik
Ekonomisi, Onbirinci Basımdan Çeviri (Ed: U. Utkulu ve G. Güreşçi ) ss.70-100, Nobel
Akademik Yayıncılık Danışmanlık Tic.Ltd. Şti.,Yayın No: 1681, ISBN 978-605-320-588-3,
Ankara, Nisan 2017. (Paul De Grauwe, Economics of Monetary Union, Eleventh Edition,
Oxford University Press).
CONFERENCE PRESENTATIONS
International Conference

KAYA Ayten Ayşen and Elif TUNALI ÇALIŞKAN, “The Nature of Vertical Specialization
of World Trade”, EconAnadolu 2017 Anadolu International Conference in Economics V, 1113 May, 2017, Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

KAYA Ayten Ayşen and Özge ERDÖLEK KOZAL “Reevaluation of Creation and
Dissemination of Pollution: Production, Consumption, Trade and Investment Aspects in
Selected OEDC Countries”, The12th International Conference of ASECU “Inclusıve And
Sustaınable Development And The Role Of Socıal And Solidarity Economy” Eskişehir,
September 29-30, 2016, Tam metin CD basımı, Aralık 2016, s.54-66.

KAYA Ayten Ayşen ve Gökçe MANAVGAT, “Türk İmalat Sanayinin Uluslararası Rekabet
Gücünün Yapısal Dönüşümü ve Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Anadolu International
Conference in Economics (EconAnadolu), June 10-13, 2015, Eskişehir/Turkey.

KAYA Ayten Ayşen ve İpek AKAD, “Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Avrupa Birliği
Ülkelerinde Geçerliliği Üzerine Mekansal Panel Veri Analizi”, Anadolu International
Conference in Economics (EconAnadolu), June 10-13, 2015, Eskişehir/Turkey.

KAYA Ayten Ayşen ve Aydanur GACENER ATIŞ, “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınmanın
Faktörü Olarak Eko-Yenilik Ve Eko-Verimlilik: Ülke Karşılaştırmaları”, International
Congress on Economics, Finance and Energy (EFE’2014), Ahmet Yesevi University, 12-14
June 2014, Almaty/Kazakshtan.

KAYA Ayten Ayşen, Aydanur GACENER ATIŞ ve R. Fatih SAYGILI , “The Determinants
of Turkey’s Export Performance: Constant Market Share Analysis”, Anadolu International
Conference in Economics (EconAnadolu), June, 19-21, 2013, Eskişehir/Turkey.

KAYA Ayten Ayşen and Elif TUNALI ÇALIŞKAN, “İşgücünün Mobilitesini Belirleyen
Faktörler: Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı Çerçevesinde Avrupa Birliği Uygulaması”, Anadolu
International Conference in Economics (EconAnadolu), June, 19-21, 2013, Eskişehir/Turkey.

KAYA Ayten Ayşen ve Elif TUNALI ÇALIŞKAN, “Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Çerçevesinde İşgücünün Mobilitesini Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması”, Uluslararası
Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-3 Kasım, 2012, Çeşme-İzmir/Türkiye.

KAYA Ayten Ayşen ve Elif TUNALI ÇALIŞKAN “Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Çerçevesinde İşgücünün Mobilitesini Etkileyen Faktörler: Türkiye Uygulaması”, Uluslararası
Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu,(UEK-TEK), 1-3 Kasım, 2012, İzmir/
Türkiye.

KAYA
Ayten
Ayşen
and
Gül
HUYUGÜZEL
KIŞLA,“Crises,
Innovation
and
Entrepreneurship: Case of Turkey”, International Conference on Innovation and
Entrepreneurship (ICIE), November 11-12, 2010, İzmir University of Economics, İzmir,
Turkey.

KAYA Ayten Ayşen, Elif TUNALI ÇALIŞKAN and Burcu TÜRKCAN, “The Role of
Clusters In The Regional Innovation Systems In Today's Globalizing World: A Comparative
Analysis of Turkey With Successful Countries, 5 th International Conference on Business,
Management and Economics (ICBME’09), Globalization,Global Branding and Their Strategic
Implications, 22-29, October, 2009, ÇEŞME/TURKEY.

KAYA Ayten Ayşen, Burcu TÜRKCAN and Elif TUNALI ÇALIŞKAN, “Industrial Clusters
as a Regional Development Tool: A Spatial Analysis on Turkey” Anadolu International
Conference in Economics (EconAnadolu) , June, 17-19 2009, ESKİŞEHİR/TURKEY.

KAYA Ayten Ayşen, “Information and Communication Technology and Development: The
Case of Turkey”, Regional Studies Association International Conference Region In Focus?
2nd-5th April 2007, Lisbon, PORTUGAL.

KAYA Ayten Ayşen, “Regional Specialization and Location of Industrial Activity in Turkey”,
Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political Pressures”, Regional Studies
Association International Conference, 8th and 9th June 2006, Leuven, BELGIUM.
Web:http://reginal-studies-assoc.ac.uk/events/leuven06/kaya.pdf.

KAYA Ayten Ayşen ve Aydanur GACENER, “Intra-industry Trade of Turkey with the
Neighboring Countries”, 1st International Conference on Business Management and
Economics, Yaşar Üniversity, İzmir, Turkey 16-19 June, 2005, Proc. December, 2005, Anıl
Matbaacılık, ISBN:975-6339-02-0ss.41-53.

KAYA Ayten Ayşen, “Investment in Human Capital and Economic Development: Case of
Turkey”, 13 th Annual Conference of the Global Awareness Society International, The
Finance Academy, 24–27 August 2004, Moscow, RUSSIAN FEDERATION, Proc. pp.202215.

KAYA Ayten Ayşen, “Teknolojik Yenilik ve Rekabeti Artırmada Yenilik Sistemleri ve
Teknoloji Öngörüsü”, ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, 6–9 Eylül, Ankara,
2003.

KUMRAL,N., S. AKGÜNGÖR, A. A. KAYA ve F. BARBOROS, “Uluslararası Entegre
Üretim: Ege İmalat Sanayi Örneği, ERC/ ODTÜ Uluslararası Ekonomi KONGRESİ V, 10–13
Eylül,
Ankara,
2001,
CD
BASIMI
,
Web:http://econmetu.edu.tr/cong2001/abracts/papers/p118pdf.

KAYA Ayten Ayşen, “Technological Change in Development: A Technology Project for
Turkey” 9th Annual Conference Global Awarensess Society International, Proc. Global
Awareness and Its Effect on Peace and Reconciliation, New York, USA, 2000, pp.96-104.

KAYA Ayten Ayşen, “Teknolojik Değişmenin Sosyo-ekonomik Boyutu” ERC/ ODTÜ
Uluslararası Ekonomi Kongresi IV, 13–16 Eylül, Ankara, 2000.
National Conference

KAYA Ayten Ayşen, “Cumhuriyet Döneminde Sanayi Ve Kalkınma Politikaları”, 90. Yılında
Cumhuriyet Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 31 Ekim- 1 Kasım 2013, İzmir, Türkiye.

KAYA Ayten Ayşen ve Aydanur GACENER ATIŞ, “Cari Açığın Sürdürülebilirliği Para
Politikasının Etkisi: Türkiye Uygulaması”, 17. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkiye Ekonomi
Kurumu ve Atatürk Üniversitesi, 24-25 Ekim 2013, Erzurum.

KAYA Ayten Ayşen ve Sezer BOZKUŞ, “Financial Innovation and Demand for Money: The
Turkish Case”,
IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, (9th Econometrics &Statistics
Symposium), 28-29 May, 2008, Kuşadası/İzmir.

KAYA Ayten Ayşen, “Türkiye’de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak
Mesleki Eğitim”, 2000’li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu, 1998,
İİBF Dergisi Özel Sayısı, Sayı 15, 45–56, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 1999.
Download