İktisat Bölümü Açılması - Bursa Teknik Üniversitesi

advertisement
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
AÇMA BAŞVURU DOSYASI
Haziran 2015
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisat Bölümü
Sayfa 1
İKTİSAT BÖLÜMÜ AÇILMA GEREKÇESİ
İktisat Bölümü’nün açılması ile iktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve
ekonometri gibi nicel tekniklere ağırlık vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı
işletmeler göz önünde tutularak öğrenciye genel bir formasyon vermek ve uygulamadan
örneklerle Türkiye ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi
yaşamın çeşitli aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (pazarlamacı, planlamacı,
analist, uzman, müfettiş v.d.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.
İktisat Bölümü, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan ekonomik
problemler çözebilecek seviyede güçlü bir ekonomi bilgisi ile donatılmış, ekonomik sorunları
algılama ve çözümleme yeteneğine sahip, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli
boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirmiş kaliteli iktisatçılar olarak yetişmesine katkı
sağlayacaktır.
İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik,
istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilecektir. Okutulan derslerin
amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü
geliştirmek olacaktır.
İktisat bölümünden mezun olanlar, işgücü piyasasında "iktisatçı" olarak görev alırlar.
İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynakların en karlı biçimde
kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına
çalışırlar.
Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile
eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca son zamanlarda gerek
Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu
sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem artmaktadır. Bu da iktisat bölümü mezunlarının
işe girme olanakları yükselmektedir. Mezunlar; Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve diğer
birçok bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli
iktisat bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisat Bölümü
Sayfa 2
Önerilen Lisans Programı ile ilgili Türkiye Örnekleri:
Karadeniz Teknik Üniversitesi
http://www.ktu.edu.tr/iktisat
İstanbul Üniversitesi
http://iktisat.istanbul.edu.tr/
Sakarya Üniversitesi
http://www.iktisat.sakarya.edu.tr/
Önerilen Lisans Programı ile ilgili Yurt Dışı Örnekleri:
Harvard University, Department of Economics
http://economics.harvard.edu/
University of Michigan, Department of Economics
https://www.lsa.umich.edu/econ
Northwestern University, Department of Economics
http://www.economics.northwestern.edu/
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İktisat Bölümü
Sayfa 3
Download