KPSS 2014 LİSANS COĞRAFYA DİKKAT EDİLECEK KONULAR a

advertisement
KPSS 2014 LİSANS COĞRAFYA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
a) Ülkemizin özel konumu ile ilgili olarak, özellikle önemi azalan ve
artan sınır kapıları …
b) Suriye’de bulunan CABER KALESİ, Irak’ta petrol bölgesi olan
Musul ve Kerkük’te yaşanan olayların ülkemize etkileri..
c) Ülkemizin jeopolitik öneminin daha da artması gibi konular
Coğrafi konum sorusu olarak gelebilir.
d) Yerşekilleri ile ilgili olarak, dağlar, akarsular, göller, körfezlerin
bulundukları yerlerin harita üzerinde belirtilmesi konularını
bilmek gerekir.
e) Yine doğal afetler ile ilgili soru çıkma olasılığı yüksektir. Özellikle
iklim kökenli doğal afetlerden sel ve su baskınları ile deprem
bölgeleri soru olarak gelebilir.
f) Önemli ulaşım projelerini ve çok önemli kara ve demiryolu
geçitleri ile önemlerini bilmek gerekiyor.
g) İklimle ilgili olarak, şiddetli sağanak yağışların yol açtığı zararlar
ile ilgili konular önemli olacak gibi görünüyor.
h) Yine ülkemizde mevsimlere göre düşen yağış çeşitleri ile
bunların nerelerde oluştukları önemlidir.
i) Yazın yaşanacak olan şiddetli kuraklığın ekonomik ve beşeri
faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri oldukça önemlidir.
j) Rüzgarların estiği yönler ile yarattıkları etkiler mutlaka bilinmesi
gereken konulardır.
k) Nüfus ile ilgili olarak daha çok yorum soruları çıkacaktır.
Özellikle 2 yıldan beri değişen nüfus politikamızım ana
noktalarını bilmek zorundayız. Artık nüfus arttırmaya yönelik bir
politikamızın olduğunu unutmamak gerekir.
l) Yine, genç nüfusun olumlu özelliklerinin neler olduğu ve mülteci
göçlerinin özelliklerini bilmek gerekiyor.
m)
Madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği yerler arasındaki ilişkileri
bilmek oldukça önemlidir.
n) Yine önemli enerji projeleri bilinmesi gereken konulardır.
Özellikle rüzgar, güneş ve nükleer enerji konularına dikkat
etmek gerekiyor.
o) Özellikle arıcılık ve ahır hayvancılığının özellikleri önemli olarak
görülmektedir.
p) Sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığı yerler ile bunların nedenlerinin
mutlaka kavranması gerekmektedir.
 Hangi sanayi sektörleri kıyılarda, hangileri içeride
yoğunlaşmıştır.
 Hangi sektörlerin hammaddesi ile iklim arasında sıkı bir ilişki
vardır.
 Kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir.
 Dış ticaretimizde olumlu yada olumsuz olarak hangi sektörler
ön plana çıkmaktadır.
1) Büyük ulaşım projeleri içinde hızlı tren hatları önemlidir. Ayrıca
ulaşımın gelişmesi hangi alanlarda etkisini daha fazla hissettirir.
2) Bölgelere göre turizm zenginlikleri, özellikle cari açığın
kapanması, işsizliğin azalması, mevsimlik nüfus değişimi ile turizm
arasındaki ilişkiler mutlaka bilinmelidir.
3) Dış ticaret ile ilgili olarak en çok mal alıp sattığımız ülkeleri
bilmek gerekiyor. Ayrıca dış ticaret açığı, cari açık,
devalüasyon, enflasyon,organize sanayi bölgesi, serbest ticaret
bölgelerinin anlamlarını bilmemiz gerekiyor.
BAŞARILAR VE BOL ŞANSLAR
Download