tc inkılap tarihi ve atatürkçülük

advertisement
8. SINIF İKİNCİ DÖNEM • T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAK SINAVI - 1
T.C. İNKILAP TARİHİ
VE ATATÜRKÇÜLÜK
DENEME
ORTAK SINAVI
1
8. SINIF İKİNCİ DÖNEM
Adı Soyadı
: ............................................................................................................
Okulu
: ............................................................................................................
Sınıfı – Şubesi : ............................................................................................................
ÖĞRENCİNİN DİKKATİNE
1. Bu kitapçıkta 8. sınıf T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK dersinden
20 soru vardır.
2. Sınav sonuçlarının hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate
alınacağından soruların tümünü işaretlemeniz yararınıza olacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu sınav için setin arkasında bulunan cevap kâğıtlarından birini  işareti
olan yerden keserek diğerlerinden ayırınız.
2. Cevap kâğıdındaki ad, soyad, sınıf, okul no, ders adı yazan yerleri doldurunuz. Deneme sınavı numarasını kodlayınız.
3.Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili alanlara soru numarasını dikkate
alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde
yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.
4. Değiştirmek istediğiniz her cevabı, yumuşak bir silgiyle cevap kâğıdınızı
örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
KONU - KAZANIM EŞLEŞTİRME TABLOSU
KONU
KAZANIM
Mustafa Kemal’in Şehirleri
5. Kazanım : Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve
İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.
Millî Bilincin Uyandırılması
4. Kazanım : Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.
Doğu ve Güney Cepheleri
1. Kazanım : Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
Batı Cephesi’nde Savaş
2. Kazanım : Batı cephesinde Kuvâyımillîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını
değerlendirir.
6. Kazanım : Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
Dayanışma Günleri
4. Kazanım : Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlifimillîye
Kararları’nın uygulamalarını inceler.
Ayağa Kalkan Millet
5. Kazanım : Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark
eder.
6. Kazanım : Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
Mudanya Ateşkes Antlaşması
6. Kazanım : Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ
1.
Mustafa Kemal’in
fikir hayatının
gelişmesinde
rolü olan şehirler
3. Doğu Cephesi’nde Ermenistan’a karşı kazanılan zaferin sonunda imzalanan Gümrü
Antlaşması, Büyük Millet Meclisinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi zaferdir.
Verilen bilgiyi;
I.Kars, Sarıkamış, Kağızman, Kulp ve Iğdır’ın Türkiye’ye bırakılması,
II.Ermenistan Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı geçersiz saydığını ilan etmesi,
III.Ermenistan’ın silah ve cephanelerini Türk
kuvvetlerine teslim etmesi
ifadelerinden hangileri desteklemektedir?
Verilen şemada aşağıdakilerden hangisi
kullanılamaz?
A) Manastır
C)Şam
B) I ve II
D) I, II ve III
B) Sofya
D) Selanik
2. Mustafa Kemal, Türk milletini uyandırmak ve
harekete geçirmek için bütün yurttaki komutanlara ve sivil yöneticilere telgraflar gönderdi. Bu telgraflarında ateşkes hükümlerine
uyulmaması emrini verdi. Millî teşkilatlar
kurmalarını istedi. Yurdun her yerinde
düzenlenecek coşkulu protesto mitingleri ile
İzmir’in işgalinin kınanması çağrısında
bulundu.
Mustafa Kemal’in bu çalışmaları gerçekleştirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erzurum
C)Sivas
A) Yalnız II
C)II ve III
B) Havza
D) Amasya
4.
Birinci İnönü Savaşı
(6 - 10 Ocak 1921)
Verilen savaşın sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düzenli ordunun kazandığı ilk zaferdir.
B) Büyük Millet Meclisinin otoritesi artmıştır.
C)İtilaf Devletleri, TBMM’ye ateşkes teklifinde bulunmuşladır.
D)İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları
artmıştır.
8. SINIF 2.DÖNEM•T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAK SINAVI–1
3
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ
5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
I. İnönü Savaşı’nın Sonuçları
I
A) İşgal kuvvetlerinin Batı Anadolu’dan tamamen çıkarılmasını sağlamıştır.
B) Savaşı başkomutan olarak yönetmiştir.
C)Yaralanmasına rağmen savaşı yönetmeye
devam etmiştir.
D) “Topyekûn Savaş” taktiğini uygulamıştır.
TBMM Hükümeti’nin Londra
Konfrensı’na davet edilmesi
II İstiklal Marşı’nın kabulü
III
Sovyet Rusya’nın Misakımillî’yi
tanıması
IV Teşkilatıesasiye’nin Kabulü
Verilen şemadaki ifadelerden hangileri
“TBMM Hükümeti askerî başarılarıyla
uluslararası alanda siyasi varlığını kabul
ettirmiştir.” yargısını destekler?
A) Yalnız I
C)II ve IV
6. Sakarya Savaşı’ndan sonra Fransızlar ile 20
Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması
imzalandı. Bu antlaşmaya göre Fransızlar,
işgal ettikleri Türk şehirlerinden Hatay hariç
geri çekilecekti.
Bu bilgilere dayanarak;
I.Sakarya Zaferi dış politikada Türkiye lehine önemli sonuçlar doğurmuştur.
II.İtilaf Devletleri arasındaki birlik parçalanmıştır.
III.Fransa, TBMM Hükümeti’ni resmen tanımıştır.
değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
C) II ve III
4
B) I ve III
D) I, II ve III
B) I ve III
D) I, III ve IV
8. “Harp, yalnız iki ordunun değil, iki milletin
bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle,
bütün elde tutulur ve tutulmaz güçleriyle
birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir. Bundan dolayı bütün
Türk milletini cephede bulunan ordu kadar
fikren, hissen ve fiilen ilgilendirmeliydim.
Milletin her ferdi, yalnız düşman karşısında
bulunanlar değil, köyde evinde, tarlasında
bulunan herkes, silahla vuruşan savaşçı gibi
kendini ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye verecekti.”
Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin gerekçesini açıklamıştır?
A) Amasya Genelgesi’nin hazırlanmasının
B) Maarif Kongresi’nin toplanmasının
C)Tekâlifimilliye Emirleri’nin yayımlanmasının
D)Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılmasının
8. SINIF 2.DÖNEM•T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK ORTAK SINAVI–1
Download