türk siyasal hayatı / arasınav

advertisement
TÜRK SİYASAL HAYATI
1.
Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
Islahat Fermanı
Teşkilat-ı Esasiye
Kanun-i Esasi
Tanzimat Fermanı
Sened-i İttifak
A)
B)
C)
D)
E)
7.
2.
Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
4.
8.
I ve II
III ve IV
I, II, III ve IV
I, II ve III
Yalnız I
Aşağıdakilerden hangisi İzmir suikasti sonucunda yargılanan kişilerin toplandığı gruplardan
biri değildir?
Suikast planı içinde doğrudan sorumluluğu
bulunan çete üyeleri
B) Eski rejim yanlılarının oluşturduğu örgüt üyeleri
C) Suikasti düzenleyenlerle ilişkisi olan ve olmayan eski TpCF mensupları
D) Eski İkinci Grubun önde gelen üyeleri
E) Eski İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelenleri
Turancılık
Osmanlıcılık
İslamcılık
Batıcılık
Milliyetçilik
A)
9.
İsmet İnönü’nün 25 Ekim 1937’de resmen istifa
etmesinden sonra başbakanlık görevine aşağıdakilerden hangisi gelmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
23 Nisan 1920
1 Mayıs 1917
30 Ağustos 1919
17 Haziran 1915
30 Ekim 1918
Cemal Gürsel
Ali Fethi Okyar
Refik Saydam
Celal Bayar
Şükrü Saraçoğlu
10. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı dönemi gelişmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Paşa’ya
liderlik yolunu açması ve direnişi merkezileştirecek ilk adımları atması açısından büyük
önem taşır?
A)
B)
C)
D)
E)
İsmet İnönü
Mustafa Kemal Atatürk
Celal Bayar
Ali Fethi Okyar
Şükrü Kaya
I. Tevhid-i Efkâr
II. İstiklal
III. Son Telgraf
IV. Aydınlık
Yukarıdakilerden hangileri Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanılarak kapatılan gazeteler arasında
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması’nı hangi tarihte imzalamıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
5.
1908 seçimleri
1877 seçimleri
1912 seçimleri
1893 seçimleri
1917 seçimleri
II. Meşrutiyet’in resmî ideolojisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4 Mart 1925’te kurulan hükümete aşağıdakilerden hangisi başbakanlık yapmıştır?
Dönem, İkinci Dünya Savaşı’nın yoğun sorunları içinde geçti.
B) İç siyasette Atatürk dönemi politikaları özüne
fazla dokunulmadan olduğu gibi sürdürüldü.
C) Batılı devletler karşısında tam bir denge politikası izlendi.
D) 1939’da Hatay Türkiye’ye katıldı.
E) Rusya'ya savaş ilan edildi.
A)
Sivas Kongresi
Amasya Görüşmeleri
Balıkesir Kongresi
Erzurum Kongresi
Havza Genelgesi
1
www.sinavbul.com
TÜRK SİYASAL HAYATI
11. Aşağıdakilerden hangisi İlk Hedefler Beyannamesi’nin temel hedefleri arasında yer almaz?
16. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikteki ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Antidemokratik kanunların kaldırılması
Bütün hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınması
C) Devlet başkanının tarafsızlığının sağlanması
D) Yürütmenin yasama üzerindeki denetiminin
etkin bir biçimde sağlanması
E) Bütün idari tasarruflara yargı denetimi getirilmesi
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
17. Kısa ve öz hükümlerden oluşan, temel esasları
belirledikten sonra ayrıntıların düzenlenmesini
yasama organına bırakan anayasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
12. CENTO (Central Treaty Organization – Merkezi
Antlaşma Teşkilatı)’ya üye ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Türkiye
İran
Fransa
Pakistan
İngiltere
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi, 1957 seçimlerinden
sonra güç birliğine giden muhalefete karşı
Demokrat Parti tarafından kurulan, partiye yeni
katılımlar sağlamayı amaçlayan, hukuki bir niteliği olmayan siyasi oluşumdur?
A)
B)
C)
D)
E)
Vatan Cephesi
Beyaz İhtilal
Eminsular
Azınlık Cephesi
Demokrasi Cephesi
A)
B)
C)
D)
E)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
19. 1982 Anayasası’nda yapılan 2001 değişikliklerinin en önemli kazanımı hangi alanda yapılmıştır?
Fisher ölçeği
Oy salınımı endeksi
Kritik oran endeksi
Orantısızlık endeksi
Oran analizi
A)
B)
C)
D)
E)
15. İki seçim arasında bir bütün olarak partiler
arasındaki oy kaymalarının oranını gösteren sisteme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sert Anayasa
Yumuşak Anayasa
Kurucu Anayasa
Temsili Anayasa
Çerçeve Anayasa
18. Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası için
oluşturulan temsilciler meclisine üye gönderen
üniversitelerden biri değildir?
14. Bir seçimde partilerin almış oldukları oy oranları
ile sandalyelerin dağılımı arasındaki orantısızlığın derecesini ölçmek üzere geliştirilen
sisteme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Islahat Fermanı
Gülhane Hattı Humayun
Sened-i İttifak
1909 Değişiklikleri
Teşkilat-ı Esasiye
Temel hak ve özgürlükler
Ekonomi
İdari yapı
Seçim sistemi
Üniversiteler
20. 2010 değişikliklerine göre Anayasa Mahkemesi
üye sayısı kaçtır?
Fisher ölçeği
Oy salınımı endeksi
Kritik oran endeksi
Tam oran ölçeği
Oran analizi
A)
B)
C)
D)
E)
11
14
17
21
27
2
www.sinavbul.com
TÜRK SİYASAL HAYATI
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
www.sinavbul.com
C
A
B
E
D
A
C
B
D
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
C
A
D
B
C
E
D
A
C
Download