GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. 2014

advertisement
ŞİRKET YÖNETİM KURULU’NUN 2014 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ:
Şirket Yönetim Kurulu’nun 11 Mart 2015 tarihli toplantısında, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan, devralarak
birleşilen GSD Dış Ticaret A.Ş.' nin devir bilançosundan gelen tutarlar dahil, 7.269.903,50 TL 2014 yılı net
karının 363.495,18 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.906.408,32 TL kadarının olağanüstü
yedeklere ayrılması ve Şirketimiz’in konsolide TFRS mali tablolarında yer alan 8.549 Bin TL 2014 yılı net
zararının ve ayrılacak 363 Bin TL birinci tertip yasal yedeğin geçmiş yıl karlarından mahsubunun
Şirketimiz’in 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine karar verilmiştir.
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.
2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (TL)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu
imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ya Göre (7)
(Bin(9,000)
TL)
3.
Dönem Kârı (6)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vergiler ( - ) (5)
Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) (1)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (2)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) (3)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı
Ortaklara Birinci Kar Payı (2)
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılan Diğer Kar Payı
İntifa Senedi
Sahiplerine
Dağıtılan Kar Payı
Yönetim
Kurulu
Üyelerine
Ortaklara İkinci Kar Payı
Çalışanlara
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
451
(8,549)
0
(363)
(8,912)
10
52,180,855.64
3,997,580.71
Yoktur
Yasal Kayıtlara
Göre
(TL)
8,899,601.23
(1,629,698.23)
7,269,903.50
0.00
(363,495.18)
6,906,408.32
(8,902)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,906,408.32
0,00
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU
TOPLAM
DAĞITILAN
KAR PAYI / NET
DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
TOPLAM DAĞITILAN
KAR PAYI
GRUBU
NAKİT (TL)
NET
BEDELSİZ (TL)
ORANI (%)
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR
PAYI
TUTARI
ORANI
(TL)
(%)
A, B, C, D (4)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOPLAM
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası
kâr)’ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci
tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5’i
alınarak hesaplanır.
(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlemlenen halka açık
anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo
düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net
dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.
(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem
karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı
kullanılır.
(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(5) Ödenecek vergiler tutarının içinde, SPK'ya göre olan gösterimde, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San
ve Tic. A.Ş.'nin 686 Bin TL ertelenmiş vergi geliri ile birlikte devralarak birleşilen GSD Dış Ticaret A.Ş.'
nin devir bilançosundan gelen 234 Bin TL cari dönem vergi gideri bulunmaktadır. Ödenecek vergiler
tutarının içinde, yasal kayıtlara göre olan gösterimde ise, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic.
A.Ş.'nin 1.375 934,87 TL ertelenmiş vergi geliri ile birlikte devralarak birleşilen GSD Dış Ticaret A.Ş.' nin
devir bilançosundan gelen 234,848.45 TL cari dönem vergi gideri ve 18.914,91 TL ertelenmiş vergi gideri
bulunmaktadır.
(6) Dönem karı ve net dönem kârı içerisinde, yasal kayıtlara göre olan gösterimde, GSD Denizcilik
Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin sırasıyla 7.864.987,81 TL ve 6.489.052,94 TLtutarları ile birlikte,
devralarak birleşilen GSD Dış Ticaret A.Ş.' nin sırasıyla 1.034.613,92 TL ve 780.850,56 TL tutarları da yer
almaktadır.
(7) SPK'ya göre olan gösterimdeki tutarlar, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin konsolide
TFRS mali tablolarından alınmıştır.
Download