BUĞDAY VE ARPADA KÖK VE KÖKBOĞAZI ÇÜRÜKLÜĞÜ

advertisement
VE ARPADA
KÖKyetersiz
VE KÖKBOöAZI
ÇÜRÜKLÜöÜ
Oksijenin
oldu÷u a÷r topraklarda
ve zayf topraklarda hastalk
Fusarium spp.
çkar.
arium spp.
Bipolaris
sorokiniana
(Sacc.)
HUBUBAT
HASTALIK
ve ZARARLILARI
x Bitkilerin
alt yaprak knlarnda sap ve bo÷umda bal rengi bir görünüm olu
olaris sorokiniana
(Sacc.)
Rhizoctonia spp.
bitki geliúme döneminin ortasnda bitkiler ve kardeúlerinde veya fide dön
zoctonia spp.
Pseudocercosporella
herpotrichoides
Ggt.
ölüm
meydana
gelir. Hastalkl
bitkilerin
baúaklar
bükülür baz baúaklarda
BUĞDAY
VE ARPADA
KÖK VE
KÖKBOĞAZI
ÇÜRÜKLÜĞÜ
udocercosporella herpotrichoides Fusarium
Ggt.
spp.
x Hastalk için uygun
úartlar
oluútu÷unda
üründe
Bipolaris
sorokiniana
(Sacc.)
%50
veya
daha
fazla
kayplara
neden
olur.
Hastalk Belirtisi:
Rhizoctonia spp.
Pseudocercosporella herpotrichoides Ggt.
x Bu÷day ve arpada kök ve kök bo÷az yankl÷na neden olmaktadr.
a kök ve kök bo÷az yankl÷na neden olmaktadr.
x Kurak geçen uzun ilkbahar
periyodundan sonraki ya÷úlarda úiddetli hast
Hastalık Belirtisi:
zun ilkbahar
periyodundan
hastalk
oluúturur.
•sonraki
Buğday
ve
arpadaúiddetli
kök
kök
boğazı
yanıklığına
Oksijenin
yetersiz oldu÷u
a÷rya÷úlarda
topraklarda
vevezayf
topraklarda
hastalk dah
neden
olmaktadır.
iz oldu÷u
a÷r
topraklarda
ve
zayf
topraklarda
hastalk
daha
fazla
ortaya
çkar.
• Kurak geçen uzun ilkbahar periyodundan sonraki
x Bitkilerin alt yaprak knlarnda
sap şiddetli
ve bo÷umda
bal rengi
bir görünüm
olur. Ba
yağışlarda
hastalık
oluşturur.
Oksijenin
rak knlarnda
sap
ve
bo÷umda
bal
rengi
bir
görünüm
olur.
Baz
dönemlerde
yetersiz
olduğu
ağır
topraklarda
ve
zayıf
bitki geliúme döneminin ortasnda bitkiler ve kardeúlerinde veya fide dönemin
topraklarda
hastalık
daha
fazla
ortaya
nemininölüm
ortasnda
bitkiler
veHastalkl
kardeúlerinde
veyabaúaklar
fide
döneminde
sararma
ve
meydana
gelir.
bitkilerin
bükülür
bazçıkar.
baúaklarda
tane
• Bitkilerin
yaprak
kınlarında
sap ve boğumda
elir. Hastalkl bitkilerin baúaklar
bükülüraltbaz
baúaklarda
tane oluúmaz
.
bal rengi
bir görünüm
olur. Bazı dönemlerde
x Hastalk için uygun úartlar
oluútu÷unda
üründe
bitki
gelişme
döneminin
ortasında bitkiler ve
ygun úartlar
oluútu÷unda
üründe
%50 veya daha fazla kayplara neden olur.
kardeşlerinde veya fide döneminde sararma ve
azla kayplara neden olur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
ölüm meydana gelir. Hastalıklı bitkilerin başakları
bükülür bazı başaklarda tane oluşmaz .
Hastalık için uygun şartlar oluştuğunda üründe
%50 veya daha fazla kayıplara neden olur.
Bitkilerde tüm gelişme dönemlerinde ve tüm
organlarda hastalık meydana getirmektedir.
Bu nedenlerle tane ölümleri, fide yanıklığı, kök
ve kökboğazı çürüklüğü; yapraklarda noktalar
halinde nekrotik lekeler; başakta kavuz ve tane
yanıklığı, embriyo kararmasına ait belirtiler
meydana getirmektedir .
Hastalık kök ve kökboğazında meydana
getirdiği lekeler koyu veya soluk kahverengi
görünümdedir.
Bitkilerde gelişme geri kalır.
Hastalıklı bitkiler donuk, mor veya koyu yeşil bir
renk alır.
Bitkilerin kök sistemleri daha kısa olur ve kökleri
kahverengi bir görünüm alır.
Bitkilerin saplarında kenarları belirgin oval lekeler
oluşur.
Hastalık buğdayın çeşitli gelişme dönemlerinde
etkili olur. Bu nedenle bitkilerde fide yanıklığı, kök ve
kökboğazı yanıklığı ile sap çürüklüğü de meydana
getirir.
Genç yaprak kınlarında, daha sonra da bitki
sapında hastalığın tipik belirtisi olan donuk oval
HUBUBAT HASTALIK ve ZARARLILARI
lekeler meydana getirir.
• Bitkiler bu çürük kısımlardan kıvrılmakta ve çeşitli yönlere doğru
gelişigüzel yatmaktadır.
• Ayrıca hasat döneminde boş başaklar ve cılız, buruşuk tanelerin
oluştuğu başaklar göze çarpmaktadır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
• Hastalık etmenleri buğdaygil bitkilerinin çoğunda hastalık oluşturabilir.
Bunların başında buğday, arpa ve diğer Hordeum türleri ile Triticale,
yulaf ve çavdar gelmektedir.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
• Dayanıklı çeşitlerin ekimi tercih edilmelidir. Erkenci çeşitler hastalıklara
geççi çeşitlerden daha fazla duyarlıdır.
• İyi bir toprak işlemesi uygulanmalı, ekim derinliği ve toprak tavı uygun
olmalıdır.
• Ekimden önce topraktaki yeşil bitki ve bitki artıklarını yok etmek amacı
ile toprak işlemesi yapılmalı ya da herbisit uygulaması ile ortadan
kaldırılmalıdır.
• İyi bir gübreleme ile bitkide dayanıklılık oluşması sağlanmalıdır.
• İz elementlerin eksikliği giderilmelidir.
x Hastal÷n yo÷un oldu÷u tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan bitkilerin yannda
• Hastalığın yoğun olduğu tarlalarda bu etmenlerin konukçusu olmayan
yulafta ekilebilir.
Yulafyulafta
bu etmenlerin
saldrsna hassastr
bu funguslar yulafsaldırısına
içinde çok
bitkilerin
yanında
ekilebilir.
Yulaf ancak
bu etmenlerin
yavaú geliúti÷i
için bu
ksa sürede
yok olmaktadr.
Hastalk için
yllk rotasyon
uyguniçin
olur. kısa
hassastır
ancak
funguslar
yulaf içinde
çok2-3yavaş
geliştiği
sürede
yokçeúitlerin
olmaktadır.
Hastalık
x Dayankl
yetiútirilmesi
önemlidir.için 2-3 yıllık rotasyon uygun olur.
• Dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi önemlidir.
x Anzlarngömülmesi
gömülmesi hastal÷n
seviyesiniseviyesini
düúürür.
• Anızların
hastalığın
düşürür.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal
Mücadele
Tohumluk
ekiminden
önce
tohumbiriyle
ilaçlarından
biriyle ilaçlanmalıdır.
Tohumluk ekiminden önce tohum
ilaçlarndan
ilaçlanmaldr.
Kimyasal Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve Dozlar:
Kimyasal Mücadelede
Kullanılacak
İlaçlar
ve Dozları:
Doz
Etkili madde ad ve oran
Carboxin+Thiram 205+205 g/l
Prothioconazole+Tebuconazole 250+150
g/l
FS
300 ml
Son ilaçlama ile
hasat arasndaki
süre
(Gün)
-
FS
15 ml
-
Formülasyonu
100 Kg Tohuma
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
17
Download