12A Felsefe Grubu Felsefe 15.indd

advertisement
FELSEFE GRUBU
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
15
Ünite 4 : Ahlak Felsefesi
4. “Özgürlük diye bir şey yoktur. Çünkü gerçekleştirdiğimiz her davranış bir nedenin zorlamasından kaynaklanır. Kendi irademle yapmadığım davranıştan kim beni
sorumlu tutabilir. O yüzden ahlaktan bahsetmeye de
gerek yoktur.”
Bu parçada vurgulanan içerik hangi felsefi alanın
konusudur?
Diyen bir düşünür ahlak felsefesiyle ilgili hangi
yaklaşımı benimsemiş olabilir?
A) Bilgi
B) Ahlak
C) Siyaset
D) Varlık
E) Sanat
A) Erdem
B) Vicdan
C) Determinizm
D) İndeterminizm
E) Otodeterminizm
2.
I- İyi
II- Erdem
III- Vicdan
IV- Doğru
V- Özgürlük
Yukarıda verilenlerden hangisi ahlak felsefesinin
kavramları arasında yer almaz?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
3. Bir insanı yaptığı davranışından dolayı yargılayabilmemiz için o insanı yaptığından sorumlu tutmamız gerekir.
Bir davranışı iyi veya kötü olarak değerlendirebilmemiz
için kişinin kendi iradesiyle bu davranışı gerçekleştiriyor olması gerekir.
Parçaya göre; insanı yaptığı davranıştan sorumlu
tutabilmemiz için öncelikle hangi koşulun yerine
gelmesi gerekir?
A) Özgür olma
B) Bilgi sahibi olma
C) Erdemli olma
D) İman etmiş olma
E) Eleştirel olma
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. İnsan dağ başında tek başına değil, sosyal bir ortamda
diğer insanlarla beraber yaşar. İnsan içinde yaşadığı
sosyal ortamda sadece kendi istekleri doğrultusunda
davranamaz. Davranışlarını içinde yaşadığı toplumsal
çevreyi de düşünerek düzenlemesi gerekir.
5. Tabi ki! Bu soruda sorulur mu? Şimdi. Bu kadar insan
hapislerde haksız yere mi yatıyor? Örneğin bir işte çalışmayıpta hırsızlık yapan bir insanı toplum kınayarak
yanlış mı yapıyor? Çünkü her insan yaptığı davranıştan sorumludur.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hangi soruya verilmiş
bir yanıttır?
A) Pragmatik ahlak anlayışını doğru buluyor musunuz?
B) Ahlaki eylemlerin bir amacı var mıdır?
C) İnsan doğru bilgiye ulaşabilir mi?
D) İyi ve kötü diye bir şey var mıdır?
E) İnsan eylemlerinde özgür müdür?
6. Bir doktor hastasını hayata döndürmek için ameliyata
girer. Bütün bilgisini ve becerisini kullanarak hastasını
kurtarmak için uğraşır. Ama her zaman sonuç istenilen
gibi olmaz. Ne kadar uğraşsa da hastasını kaybedebilir. İ.Kant’ a göre bu doktorun yaptığı eylemler ahlaki
olarak iyidir ve bu doktor iyi bir doktordur.
Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşabiliriz?
A) Bizi mutlu eden eylemler iyidir.
B) Bize haz veren eylemler iyidir.
C) Fayda sağlayan eylem ahlaki bir eylemdir.
D) Eylemlerimizin temelinde ödev olmalıdır.
E) Yaratıcıya olan sevgimiz bizi iyi eyleme yöneltir.
TEST
15
FELSEFE GRUBU
12-A
FELSEFE
Ünite 4 : Ahlak Felsefesi
7. Biz değer verdiğimiz büyüklerimizin ellerini öper alnımıza koyarız. Bu eylemi İngiltere de bir büyüğüme yapsam kim bilir benim hakkımda neler düşünürler.
9. Sokrates çıktığı mahkemede idama mahkum edilir.
Öğrencileri; “Seni haksız yere idam ediyorlar, seni
kurtarmak için geldik.” derler . Sokrates öğrencilerinin
bu teklifini kabul etmez. “Ben eleştirdiğim insanlar gibi
davranamam, kaçamam. Fakat onlarında beni öldürmesine izin veremem.” diyerek intihar eder.
Bu paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelişmiş ülkelerin ahlak kuralları da gelişmiş olur.
B) Davranışlarımıza göre toplum bizi değerlendirir.
C) Ahlak kuralları eylemlerimizi şekillendirir.
D) Çoğunluğun onayladığı davranış iyidir.
E) Ahlaki değerler toplumlara özgüdür.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) Felsefe pratik hayatımızı kolaylaştır.
B) Amacı olmayan insan düşünmeyen insandır.
C) Felsefe yaşamın ilkelerini bulmamıza yardımcı olur.
D) Felsefe bilmediklerimizi fark etmemize yardımcı olur.
E) Filozof diğer insanların uyması gereken kuralları
belirleyen kişidir.
:.............................................
A) Kuralların değişmesi zor olsa da bizim elimizdedir.
B) Felsefe pratik hayatta her zaman işe yaramaya bilir.
C) Düşüncelerimizi ne pahasına olursa olsun savunmalıyız.
D) Bizim doğrularımızla başkalarının doğruları aynı
olmayabilir.
E) Yaşamımızı çıkarlara göre değil belli ilkelere göre
şekillendirmeliyiz.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. İnsan yaşar ama bir amaç için bir düzen içerisinde yaşar. Böyle yaşayan insanlar yaşamda iyi bir yer edinir
ve mutlu olurlar. Peki yaşamın amacı nedir, neye göre
yaşamalı insan? Bu amacı nasıl belirleyeceğiz? Filozof
lar da bu amaca ulaşmamız için bilgi üretmeye çalışan
kişilerdir.
Sokrates’in bu tavrını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
10. Devlet, hukuk ve din gibi kurumlar yapay kurumlardır.
İnsanın doğal durumunu bu kurumlar sınırlar ve insanı
mutsuz eder. Bu nedenle baskı unsuru olan bu kurumların ortadan kaldırılması gerekir.
Bu metinde anlatılmak istenen felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anarşizm
B) Hedonizm
C) Pragmatizm
D) Determinizm
E) Egoizm
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards