Eksen dönem

advertisement
İçindekiler
Biyografik kronoloji
Önsöz
BİRİNCİ BÖLÜM
Dünya Düzeninin Araştırılması: Antik Felsefe
"Eksen dönem" ve felsefenin kökeni
Yunanistan "mucizesi"
Felsefe mit, din ve bilim
Anlam ve yaratılış: Kozmogoninin ve felsefenin kökenleri
Vedalar ve Vedanta: Hindistan'da ilk felsefe
İlk (Yunan) filozof(u)
Sokrates öncesi filozoflar (I): Dünyanın yapıtaşı
Sokrates öncesi filozoflar (II): Temelde yatan düzen
Sokrates öncesi filozoflar (III): Çoğulcular
Sofistler sahneye girer
Sokrates
Platon: Metafizikçi mi yoksa en büyük mizahçı mı?
Filozofların filozofu: Aristoteles
Platon'a (ve Aristoteles'e) dipnot
Zor zamanlar: Stoacılık, kuşkuculuk ve Epikürcülük
Mistisizm ve eski Hindistan'da mantık:
Nagarjuna ve Nyaya
İKİNCİ BÖLÜM
Tanrı ve Filozoflar: Din ve Ortaçağ Felsefesi
Din ve ruhanilik: Üç felsefi tema
Doğu bilgeliği (I): Hinduculuk, Jaincilik, Budacılık
Doğu bilgeliği (II): Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük
Doğu bilgeliği (III): Lao-Tzu, Chuang-Tzu ve Taoculuk
İran'ın kalbinde: Zerdüştlük
Atina'dan Kudüs'e: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet
İbrani halkı ve Yahudiliğin kökenleri
Yunan Yahudi: İskenderiyeli Philon
Hıristiyanlığın doğuşu
Hıristiyanlıkta açılım: Aziz Pavlus
Yeniplatonculuk ve Hıristiyanlık
Aziz Augustinus ve içsel tinsel yaşam
Hıristiyanlıktaki ilk büyük bölünme
Islâmiyetin doğuşu
Mistisizm
Iran ve peripatetik gelenek
Diyaspora, diyalektik ve Yahudi mistisizmi
Düşünen Tanrı: Anseimus, Abelardus, Aquinolu Thomas ve Skolastik felsefe
Geç Skolastik düşünce: Duns Scotus ve Ockhamlı William
Özlerin peşinde: Simyacılar
Batı dışında felsefi sentez
Reform: Luther ve soyu
Karşı Reform, Erasmus ve More
Aristoteles sonrası: Bacon, Hobbes, Machiavelli ve Rönesans
"Keşif" öncesi: Afrika ve Amerika kıtası
773
115
120
128
733
137
138
144
153
155
161
164
766
777
774
779
180
785
790
796
799
202
205
272
276
220
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim ve Din Arasında: Modem Felsefe ve Aydınlanma
Bilim, din ve modernizmin anlamı
Montaigne: İlk modern filozof mu?
Descartes ve Yeni Bilim
Spinoza, Leibniz, Pascal ve Newton
Aydınlanma, sömürgecilik ve Doğu'nun gölgede kalması
Locke, Hume ve Deneycilik (Ampirizm)
Adam Smith, ahlâki duygular ve Protestan etiği
Voltaire, Rousseau ve devrim
Immanuel Kant: Bilimin kurtarılması
Kant'ın ahlâk felsefesi ve üçüncü eleştiri
Tarihin keşfi: Hegel
Felsefe ve şiir: Akılcılık ve romantizm
237
237
234
237
244
252
255
267
264
268
274
278
286
Romantik Batı, Doğu ile buluşuyor: Schopenhauer
Hegel sonrası: Kierkegaard, Feuerbach ve Marx
Mili, Darwin ve Nietzsche: Tüketim artışı, enerji ve evrim
Amerika'da erken felsefe
290
293
297
303
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Modernizmden Postmodernîzme: 20. Yüzyıl
İdealizmin reddedilmesi: Dehşet yüzyılı
Frege, Russell ve Husserl: Aritmetik, atomculuk, fenomenoloji
Siperlerdeki Zerdüşt: Akılcılığın sınırları
Felsefede Amerikan deneyimi: Pragmatizm
Gerçekliğin değişmesi: Süreç felsefeleri
Unamuno, Croce ve Heidegger: Trajik yaşam anlayışı
Hitler, Soykırım, pozitivizm ve varoluşçuluk
Çıkış yok: Camus'nün varoluşçuluğu, Sartre ve Beauvoir
İdealden olağan dile: Cambridge'den Oxford'a
Kadınlar ve cinsiyet: Felsefenin feministleşmesi
Ezilenlerin dönüşü: Afrika, Asya ve Amerika
Postmodernizmden Yeni Çağ'a
Dünya felsefesi: Vaat ya da numara
311
311
313
322
329
336
339
347
354
358
362
370
379
385
Kaynakça
Dizin
387
395
Download