LİSESİ 10.sınıflar Tarih Dersi Ortak Sınav Soruları

advertisement
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PİRİ REİS TİCARET VE MESLEK
LİSESİ
10.sınıflar Tarih Dersi Ortak Sınav Soruları
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Sınıfı:
S.1: Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu toprakları ‘’idari birimlere’’
ayrılmasının ‘’temel amacı’’ aşağıdakilerden hangisidir?
A)Devletin gelirlerini arttırmak.
B)Asker maaşlarını karşılamak.
C)Türkleri yerleşik hayata geçirmek.
D)Topraklardan daha iyi yararlanmak.
E)Ülke yönetimini kolaylaştırmak.
S.2:
Osman Gazi Eskişehir’de Pazar kurdurdu.Bilecik’ten bu pazara
Bizanslılar mal satmaya gelmişlerdir.Germiyanoğullarından birisi bir
bardak almış,ücretini vermemişti.Bizanslı tüccar,durumu Osman
Gazi’ye şikayet etmiş,Osman Gazide o kişiyi getirerek cezalandırmış
ve ücreti ödetmişti.
Bu bilgilerde Osman Bey’in,
I-Adaletli olma
II-din ve ırk ayrımcığı yapmama
III-bağımsızlıktan ödün vermeme
Özelliklerinden hangileri anlatılmıştır?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)II ve III
E)I-II ve III
S.3: II.Mehmet’in, İstanbul’u almak istemesinde aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?
A)Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması
B)Ortodoks kilisesinin eski gücünü kaybetmesi
C)İpek ticaret yolunun denetim altına alınmak istenmesi
D)Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bütünlüğü sağlama
düşüncesi
E)Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlı devletine karşı kışkırtarak
Haçlı Seferlerine zemin hazırlaması
S.4: Coğrafi Keşiflerin gerçekleştirilmesi ile Akdeniz Limanları
canlılığını kaybetmiş,Atlas okyanusunda bulunan limanlar önem
kazanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
I-Ticaret yollarının yön değiştirmesi
II-Sömürgeciliğin ortaya çıkması
III-Ümit Burnunun keşfi
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)Yalnız III
E)I ve III
S.5: Anadolu’da Türk Siyasi birliğinin ‘’ kesin olarak’’ kurulması
aşağıdaki beyliklerden hangisin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla
gerçekleşmiştir?
A)Dulkadiroğulları Beyliği
B)Karesioğulları Beyliği
C)Karamanoğulları Beyliği
D)Candaroğulları Beyliği
E)Ramazanoğulları Beyliği
S.6: Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde,
*Divan teşkilatının kurulması
*İlk düzenli ordunun kurulması
*Rumeli’ye geçilmesi
Gelişmeleri aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde
gerçekleşmiştir?
A)Osman Bey
B)Orhan Bey
C)Çelebi Mehmet
D)Yıldırım Beyazıt
E)I.Murat
S.7: Osmanlı devletinde geliri ‘’ padişahın kızlarına,annelerine ve
eşlerine’’ ayrılan ‘’miri arazi’’ çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mukataa
E)Vakıf
B)Has
C)Paşmaklık
D)Ocaklık
NOT:
Numarası :
I-Şeyh Bedrettin İsyanı
II-Mustafa Çelebi İsyanı
III-Şehzade Mustafa İsyanı
Ayaklanmalarından hangileri ‘’Osmanlı tahtını’’ ele geçirmeye
yönelik ‘’hanedan isyanlar’’ arasında gösterilemez?
A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)I ve III
D)I-II ve III
E)Yalnız I
S.9: Divanı Hümayun üyelerinin günümüzdeki ‘’karşılıkları’’ ile ilgili
aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Kaptanı Derya—Deniz Kuvvetleri Komutanı
B)Sadrazam—Başbakan
C)Defterdar—Maliye Bakanı
D)Kazaskeri—İçişleri Bakanı
E)Nişancı—Dışişleri Bakanı
S.10: Osmanlı taşra yönetim birimlerinden,
I-Kaza
II-Eyalet
III-Sancak
IV-Köy
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ‘’büyükten-küçüğe’’ doğru
olarak sıralanmıştır?
A)I-II-III-IV
B)II-III-I-IV
C)IV-III-I-II
D)II-III-I-II
E)III-II-IV-I
S.11: Osmanlı taşra yönetiminde esnafı,üretimin kaliteli yapılıp
yapılmadığını,belirlenen fiyatlara uyulup uyulmadığını ‘’denetleyen’’
Görevlilere aşağıdaki unvanlardan hangisi verilmiştir?
A)Muhtesip
B)Kapan Emini
C)Şehremini
D)Gümrük Ve Bac Emini
E)Defterdar
S.12: Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ‘’Yavuz Sultan Selim’’
döneminde meydana gelmemiştir?
A)Halifeliğin Osmanlı devletine geçmesi
B)Geçici de olsa doğudaki Şah İsmail veya Safevi tehlikesinin
tamamen ortadan kalkması
C)Turnadağ savaşı ile Dulgadiroğulları beyliğine son verilmesi
D)Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması
E)Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi
S.13: Aşağıdakilerden hangisine Abbasi Halifesi’’Sultan-ı iklimi
rum’’unvanını vermiştir?
A)Fatih Sultan Mehmet
B)II.Beyazıt
C)I.Murat
D)Yıldırım Beyazıt
E)Yavuz Sultan Selim
S.14: Ankara savaşının sonunda
*Anadolu Türk beyliklerinin yenden kurulması
*Taht Kavgalarının uzun sürmesi
Durumları aşağıdakilerden hangisine ‘’ortam hazırladığı’’
savunulamaz?
A)Bizans’ın ömrü 50 yıl uzadı.
B)Osmanlı devleti dağılma tehlikesi yaşadı
C)Balkanlarda toprak kaybı yaşandı
D)Türk beylikleri yeniden kuruldu
E)Anadolu’da Türk Siyasi Birliği bozuldu
S.15: I ………..kazalarda— güvenlikten sorumlu
II.Köy kethüdası—köy yöneticisi
III.Yiğitbaşı—köyde güvenlikten sorumlu
IV ………..kazalarda—adaletten sorumlu
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi doğru olur?
S.8:
I
IV
A) Subaşı
Kadı
B) Vezir
Nişancı
C) Kazasker
Defterdar
D) Beylerbeyi
Sancak Beyi
E) Şehir Emini
Naib
S.16: Aşağıdakilerden hangisi’’Tımar sisteminin’’ faydalarından biri
değildir?
A)Topraklar boş kalmaz üretimin devamlılığı sağlanır
B)Hazinden para harcamadan büyük bir atlı askeri birliğin
oluşturulması
C)Ülkede asayiş ve güvenliğin ağlanması
D)Veraset sisteminin değişmesini sağlaması
E)Üretimin daha da artması
S.17: Osmanlı devleti döneminde I.Murat’a kadar’’Ülke toprakları
padişah ve hanedan ailesinin ortak malıdır’’ anlayışının yerini I.Muratla
birlikte ‘’Ülke toprakları padişah ve oğullarının ortak malıdır’’ anlayışı
almıştır.
I.Murat döneminde bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisi
hedeflenmiştir?
A)Merkezi otoritenin korunmasını sağlamak
B)Yeni yerler fethetmek
C)Devletin giderlerini azaltmak
D)Birlik ve beraberliği sağlamak
E)Kut anlayışını ortadan kaldırmak
S.18: Osmanlı devletinde padişahın verdiği ‘’Emir ve Fermanların’’
İslam dinine uygun olup olmadığını denetleyen ‘’görevli’’ aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sadrazam
B)Kazasker
C)Kadı
D)Şeyhülislam
E)Nişancı
S.19: Dirlik hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen ve
yıllık gelirlerine bölümlere ayrılan arazilerdir.
Dirliklerin ‘’gelirlerine göre’’ büyükten küçüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerin hangisinde ‘’doğru’’olarak verilmiştir?
A)Zeamet-has-tımar
B)Tımar-has-zeamet
C)Has-tımar-zeamet
D)Zeamet-tımar-has
E)Has-zeamet-tımar
S.20: Fatihin ölümünden sonra tahta geçen’’II.Beyazıt’a ‘’ karşı
kardeşi ‘’Cem’’ taht için isyan etmiştir?
Bu olayın,
I-Ülke bütünlüğünün korunması
II-Dış politikada başarılı olunması
III-Devletin batı yönünde sınırlarının genişlemesi
Konularının hangilerinde ‘’sorunlara’’ neden olduğu ileri
sürülebilir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)I ve II
D)Yalnız III
E)I-II ve III
S.21:
HİCAZ—KIRIM—ERDEL—EFLAK—BOĞDAN
Bu Osmanlı Eyaletlerin ‘’ortak özelliği’’ aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerden olmaları
B)Savaş sırasında Osmanlı devletine asker göndermeleri
C)İç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı devletine bağlı olmaları
D)Fatih döneminde Osmanlı topraklarına katılmaları
E)Halkın Türk ve Müslüman olması
S.22: Fatih Sultan Mehmet döneminde,
*Amasra
*İsfendiyaroğulları Beyliği
*Trabzon Rum imparatorluğu
*Kırım
Osmanlı devletine katılmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu yerleri fethetmesinin’’ortak amacı’’
Aşağıdakilerden hangisidir?
A)Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek
B)Balkanlarda huzur ve istikrarın korunması
C)Anadolu’da Bizans kalıntıları temizlemek
D)Karadeniz ticaret yollarını ve Karadeniz kıyılarını hakimiyet altına
almak
E)Cenevizlilerin Karadeniz’deki ticari faaliyetlerine son vermek
S.23: Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı devletinde ‘’devlet adamı’’
yetiştirmek için kurulmuştur?
A)Enderun
B)Divanıhümayun
C)Şehzadegan
D)Loncalar
E)Acemi Ocağı
S.24: Osmanlı devletinde Şehzadelerin’’Sancaklara çıkma’’
geleneğinin uygulanmasının ‘’temel amacı’’aşağıdaki şıkların
hangisinde ‘’doğru’’olarak verilmiştir?
A)Ülke yönetiminde kolaylık sağlamak
B)Merkezi yönetimi güçlendirmek
C)Şehzadelerin devlet yönetiminde tecrübe ve deneyim kazanmalarını
sağlamak
D)Şehzadeleri merkezden uzaklaştırmak
E)Ülkenin hükümdar ve oğullarının malı olduğunu vurgulamak
S.25:Balkanlarda Türk egemenliğinin ‘’kalıcı hale gelmesinde’’
aşağıdaki ‘’savaşlardan’’ hangisinin kazanılması ‘’daha etkili’’olmuştur?
A)II.Kosova savaşı
B)Niğbolu savaşı
C)Varna savaşı
D)Sırp Sındığı savaşı
E)I.Kosova savaşı
Başarılar Dilerim.
Süleyman ACAR
Tarih Öğretmeni
Download