Slayt 1 - Barış Baraz

advertisement
Çok Uluslu İşletmeler
Doç.Dr. Barış Baraz
Kavramlar
• Uluslararası İş: İşletmeler tarafından ulusal
sınırların dışında yürütülen faaliyetlerin
bütünüdür. Bu kavram yalnızca uluslararası
ticareti değil, uluslararası bankacılık,
reklamcılık, turizm vb. hizmet faaliyetlerini de
kapsamaktadır.
Kavramlar
• Uluslararası İşletmecilik: Bir işletmenin iki veya
daha çok bağımsız ülke içinde ya da arasında
yer alan her türlü işleme faaliyetidir. Özel veya
kamu sektörüne ait girişimlerin çeşitli ülke
sınırları arasında kaynak, mal, hizmet vb.
hareketlerini kapsayan bir işletme faaliyetidir.
Kavramlar
• Uluslararası Yönetim: Örgütün maddi ve beşeri
kaynaklarının tedarik, dağıtım ve kullanımını
etkili bir şekilde koordine ederek, global çevre
içinde dinamik denge durumunu korumasını
sağlayarak, global amaçlarına ulaşması
sürecidir
Kavramlar
• Uluslararası İşletme: Örgütün maddi ve beşeri
kaynaklarının tedarik, dağıtım ve kullanımını
etkili bir şekilde koordine ederek, global çevre
içinde dinamik denge durumunu korumasını
sağlayarak, global amaçlarına ulaşması
sürecidir
Kavramlar
• Çokuluslu İşletme: İki veya daha fazla ülkede
mülkiyeti kısmen veya tamamen kendisine ait
olarak üretim ve pazarlama faaliyetleri
yürüten, kendisine ait işletme stratejileri olan
ve bu stratejileri tüm bağlı kuruluşları veya
şubelerinde uygulayan işletmelerdir.
Kavramlar
• Global İşletme: Faaliyetlerini dünya çapında
sürdüren, ileri teknoloji kullanan, global ürün,
fiyat vb. politikalar yürüten, dünya vatandaşı
yöneticiler tarafından işletmeler.
Kavramlar
• Ana Ülke: Çok uluslu işletmenin menşeinin
bulunduğu ülkedir. Fiat-İtalya, Microsoft: ABD
• Ev Sahibi Ülke: Çok uluslu işletmenin yatırım
yaptığı ülke. TOYOTA’nın Adapazarı, Hyundai,
Renault vb
• Üçüncü Ülke: Ana ülke ve ev sahibi ülke dışında
kalan ve çok uluslu işletmelerin faaliyetlerine
çeşitli şekillerde katılan ülkelerdir. Tedarik, imalat,
yönetici transferi vb.
Uluslararası Ticaret Tarihi Gelişim
•
•
•
•
•
1.Dönem: 1500-1850: Ticaret Dönemi
2.Dönem: 1850-1914: Sömürgecilik Dönemi
3.Dönem: 1914-1945: İmtiyazlar Dönemi
4.Dönem: 1945-1995: Uluslararası Dönem
5. Dönem: 1995 sonrası: Küreselleşme
Küreselleşmenin Nedenleri
1. Sınırlar ötesi giderek artan iletişim ve seyahat
2. Yeni ürün ve hizmet fikirlerini daha geniş bir
coğrafi alanda test etme isteği
3. Değişik kaynak kullanma fırsatlarını
değerlendirme isteği
4. Küresel rekabetin artması
5. Çeşitlendirmeye gitme ve riski daha geniş bir
coğrafi alana yayma isteği
Küreselleşmenin Nedenleri
6. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler
7. Taşımacılık sistemleri ve lojistikte yaşanan
gelişmeler
8. Kültürel etkiler
Dış Çevre Faktörleri-ÇU ya da yerel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rekabet
Dağıtım
Ekonomi
Sosyo ekonomi: Demografi
Finansal
Yasal
Fiziksel
Politik
Sosyo kültürel
Emek
Teknoloji
Download