T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2014/27211 K. 2016/619 T

advertisement
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/27211
K. 2016/619
T. 13.1.2016
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ayrımcılık tazminatının ödetilmesine
karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava
dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, her yıl tüm çalışanlara yapıldığı halde 2013/Ocak ayında kendisine
zam yapılmadığı, yöneticisi ile görüştüğünde somut bir neden
gösterilmeksizin performans düşüklüğü sebebiyle ücret artışı yapılmadığını
öğrendiğini, kendisi ile aynı durumda ve şartlarda olan bütün işçilere ücret
artışı yaptığı halde kendisine ücret artışı yapılmamasının 4857 Sayılı İş
Kanununun 5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine aykırı olduğunu,
işverenin bu tutum ve davranış karşısında İş akdini haklı sebeple feshettiği
iddiasıyla kıdem tazminatı ile ayrımcılık tazminatıalacaklarına
hükmedilmesini istemiştir.
B-) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının iş akdini haksız şekilde feshettiğini, davalı şirkette
personellerin performanslarının yıl içerisinde birim yöneticileri ve insan
kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelere göre belirlendiğini ve ücret
artışlarının da yapılan bu değerlendirmelere göre objektif olarak
belirlendiğini, yıl boyunca yaptian değerlendirmeler neticesinde belirlenen
performans düşüklüğü sebebiyle zam yapılmasının uygun görülmediğini,
taraflar arasındaki iş akdinde işçiye her yıl mutlak surette zam yapılacağı ve
bu zammın oranı gibi bir hususun belirtilmediğini savunarak davanın
reddine karar verilmesini istemiştir.
C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak tanık
beyanlarından davacıya zam yapılmadığı, davacının diğer çalışanlara ne
kadar zam yapıldığını ispatlayacak belgelere ve bu belgelerlin işverence
tutulup düzenlenmesi sebebiyle ulaşma imkanı olmadığından, davacının
iddiasının aksinin işveren tarafından ispatlanamadığı
gerekçesiyle kıdem tazminatının kabulüne, ayrımcılık tazminatının ise
kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D-) Temyiz:
Kararı taraf avukatları temyiz etmiştir.
E-) Gerekçe:
Taraflar arasında iş akdinin feshi konusu uyuşmazlık konusudur.
Mahkemece davacıya zam yapılmaması sebebiyle iş akdini haklı sebeple
feshettiği gerekçesiyle ayrımcılık ve kıdem tazminatlarına hükmedilmiş ise
de; bu sonuç dosya kapsamına uygun değildir. Şöyle ki; davacı diğer
çalışanlara zam yapıldığı halde kendisine yapılmaması sebebiyle iş akdini
haklı olarak feshettiğini iddia etse de; dosyada zam yapılması konusunda
davacı işçi ile işveren arasında yazılı bir sözleşme yoktur. Davacı işçiye
zam yapılmamasının işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı ve iş akdinin
feshinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla, ayrımcılık tazminatı ve
buna bağlı olarak kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekirken hatalı
değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 13/01/2016
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Download