155-157 Semih DEGERLI

advertisement
OLGU SUNUMU/CASE REPORT
Akad Geriatri 2012; 4: 155-157
Gelifl Tarihi/Received: 29/03/2012 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 12/07/2012
Yafll› Hastada Postherpetik Nevralji
Tedavisinde Kullan›lan Pregabalin ile
Kronik Kalp Yetmezli¤inin Akut
Dekompansasyonu
Acute Decompensation in Chronic Heart Failure During
Use of Pregabalin for the Treatment of Postherpetic
Neuralgia in an Elderly Patient
Semih De¤erli, fiaziye fiahin, Handan Güleç, Esra Özayar, Aytaç Polat
SB Keçiören E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤i, Ankara, Türkiye
Department of Anesthesiology and Reanimation, Kecioren Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
ÖZET
Yetmifl bir yafl›ndaki erkek hasta bel ve kar›n a¤r›s›, yanma, s›zlama ve kar›ncalanma flikayetleriyle dermatoloji klini¤inden poliklini¤imize konsülte edildi. Muayenesinde a¤r› tarifledi¤i bölgelerde kahverengi maküler de¤ifliklikler tespit edildi. Ayn› bölgelerin duyu muayenesinde allodini, hiperaljezi bulundu. Hastan›n a¤r›s›n›n nöropatik kökenli oldu¤u düflünülerek postherpetik
nevralji tan›s› konuldu. Pregabalin 2 x 75 mg baflland›. Hastanedeki yedinci gününde solunum s›k›nt›s› geliflen hasta yo¤un bak›m ünitesine nakledildi. Konjestif kalp yetmezli¤i bulgular›yla birlikte intermittant CPAP uyguland›. Dördüncü günde entübe edildi ve dopamin infüzyonu baflland›. Onuncu günde kardiyak arrest geliflmesi üzerine kardiyopulmoner resüsitasyon uyguland›. Bir
GABA analo¤u olan pregabalin kalsiyum kanallar› üzerinden beyin ve kalp üzerine etki göstermektedir. Kalsiyum kanal blo¤u
kalp yetmezli¤i ve sol ventriküler sistolik disfonksiyonda kontrendikedir. Kalp yetmezli¤iyle birlikte nöropatik a¤r› tedavisinde
pregabalin kullan›m›n›n yak›n kardiyak takip alt›nda olmas› kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Pregabalin, kalp yetmezli¤i, akut dekompansasyon.
ABSTRACT
Seventy one years old male patient admitted to our pain department with formication, abdominal and lumbar pain. In his physical examination there was brown coloured macular variances seen in the same areas where the patient have complaints. There
was also hyperalgesia and allodynia in sensorial examination. It’s thought that the pain was a neuropathic pain and diagnosed
was postherpetic neuralgia. The patient hospitalised and pregabalin 75 mg BID were initiated. On the 7th day of hospitalisation
he had difficulty in breathing and respiratory acidosis was detected . The patient transferred to intensive care unit. In intensive
Yaz›flma Adresi/Address for Correspondence
Uzm. Dr. Semih De¤erli
SB Keçiören E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini¤i, Ankara/Türkiye
e-posta: [email protected]
155
De¤erli S, fiahin fi, Güleç H, Özayar E, Polat A.
Acute Decompensation in Chronic Heart Failure During Use of Pregabalin
for the Treatment of Postherpetic Neuralgia in an Elderly Patient
care unit there were symptoms of congestive heart failure. Intermittent CPAP applied to the patient. On 4th day in intensive care
unit the patient intubated. Dopamine infusion started for hypotension and heart failure treatment was continued. On 10th day
cardiac arrest was occurred and there was no response to cardiopulmonary resusitation. Pregabalin is a GABA analogue and a
high activity on the calcium channels on the brain and heart has been shown. Calcium channel blockade is contraindicated in heart failure and left ventricular systolic dysfunction. We believe that close cardiac monitor is necessary during use of pregabalin
in the treatment of neuropathic pain with heart failure.
Key Words: Pregabalin, heart failure, acute decompensation.
G‹R‹fi
Pregabalin; nöropatik a¤r› tedavisinde etkinli¤i kan›tlanm›fl, analjezik, anksiyolitik ve antikonvülzan özellikleri de olan bir gama aminobütirik asit analo¤udur
(1). Bununla birlikte kardiyak hastalarda kullan›m› yak›n takip gerektiren bir ajan olup, kronik kalp yetmezli¤i olan hastalarda h›zla dekompansasyon geliflebilmektedir. Bu olgu sunumunda postherpetik nevralji tan›s›
ile pregabalin kullan›lan kronik kalp yetmezli¤i olan
hastada akut dekompansasyon geliflimi bildirilmektir.
OLGU SUNUMU
Yetmifl bir yafl›ndaki erkek hasta bel ve kar›n a¤r›s›, yanma, s›zlama ve kar›ncalanma flikayetleriyle dermatoloji klini¤inden a¤r› poliklini¤ine yönlendirildi. Daha önceden zona zoster nedeniyle antiviral tedavi alan
hasta flikayetlerinin artmas› üzerine tekrar baflvurmufl.
Muayenesinde a¤r› tarifledi¤i bölgelerde kahverengi
maküler de¤ifliklikler tespit edildi. Ayn› bölgelerin duyu
muayenesinde allodini, hiperaljezi bulundu. VAS: 7-8,
LANSS a¤r› skalas›yla de¤erlendirmede de toplam puan 22 olarak hesapland›. Bunun üzerine hastan›n a¤r›s›n›n nöropatik kökenli oldu¤u düflünülerek postherpetik nevralji tan›s› konuldu. Hastan›n öz geçmiflinde koroner arter hastal›¤›, geçirilmifl üç damar koroner arter
by-pass greftleme, atriyal fibrilasyon, pnömoni, kronik
obstrüktif akci¤er hastal›¤›, serebrovasküler oklüzyon,
benign prostat hipertrofisiyle birlikte bu hastal›klar›na
yönelik medikal tedavilere devam etti¤i belirlendi. Nöropatik a¤r› tedavisinde öncelikle medikal tedavi planland›. Medikal tedavi yan›t›na göre giriflimsel a¤r› teknikleri uygulanacakt›. Bunun için öncelikle hasta hastaneye yat›r›larak pregabalin 2 x 75 mg, tramadol HCl 2
x 50 mg baflland›. Tedaviden fayda gören hastan›n
VAS: 1-2 olarak de¤erlendirildi. Hastanedeki ilk haftan›n sonunda solunum s›k›nt›s› geliflen ve kan gaz› ile
pH: 7.33 PaO2: 53 mmHg PaCO2: 40 mmHg ölçülen
hasta yo¤un bak›m ünitesine nakledildi. D-dimer sevi-
156
yesi yüksek olan hastada elektrokardiyografi de iskemi
bulgular› tespit edildi. Pulmoner emboli ön tan›s›yla çekilen tomografisi normal olarak de¤erlendirildi. Konjestif kalp yetmezli¤i bulgular›yla birlikte intermittant
CPAP uyguland›. Yo¤un bak›mda ikinci gününde sa¤
hemipleji geliflen hastada iskemik serebrovasküler oklüzyon tan›s› konuldu. Antiödem tedavisi baflland›.
Dördüncü günde entübe edilen hastan›n kraniyal tomografisinde sol frontotemporal bölgede subakut infarkt görüldü. ‹leri hipotansiyon nedeniyle dopamin infüzyonu baflland›. ‹natç› hipotansiyondan dolay› hemodiyaliz uygulanamad›. Kalp yetmezli¤i tedavisine devam edildi. Fakat 10. günde hastada kardiyak arrest
geliflti. Kardiyopulmoner resüsitasyona yan›t al›namayan hasta eksitus kabul edildi.
TARTIfiMA
Pregabalin eliminasyon yar› ömrü alt› saat olan, renal yolla at›lan ve sabit oral biyoyararlan›ma sahip gama aminobütirik asit analo¤udur. Etki mekanizmas› kesin olmamakla birlikte kalsiyum kanallar› üzerinden etki gösterdi¤i düflünülmektedir.
Beyin ve kalp üzerindeki kalsiyum kanallar› üzerindeki yüksek etkinli¤i gösterilmifltir. ‹lac›n α-2 subünite
ba¤lanmas›yla anksiyolitik, antinosiseptif ve antiepileptik farmakolojik etkiler meydana gelir (2).
Pregabaline ba¤l› kardiyak etkilerle ilgili yay›nlar
s›n›rl› olmakla birlikte Page ve arkadafllar› pregabalin
ile kardiyak dekompansasyon geliflen üç hastay› bildirmifllerdir (3). Murphy ve arkadafllar› ise bildirilerinde
etki mekanizmas›n›n net olmamas›yla birlikte ileri kardiyak hastalar›n nöropatik a¤r› tedavilerinde yak›n hemodinamik monitörizasyon önermifllerdir (4). Erdo¤an
ve arkadafllar› da kalp yetmezli¤i tedavisi alan hastalarda dekompansasyon geliflmesi riskinin sadece pregabalinle s›n›rl› olmad›¤›, y›llard›r kullan›lagelen bir
ajan olan gabapentin kullan›m›nda da ayn› tablonun
görülebilece¤ine dikkat çekmifllerdir. Kalp yetmezli¤in-
Akad Geriatri 2012; 4: 155-157
De¤erli S, fiahin fi, Güleç H, Özayar E, Polat A.
Yafll› Hastada Postherpetik Nevralji Tedavisinde Kullan›lan
Pregabalin ile Kronik Kalp Yetmezli¤inin Akut Dekompansasyonu
de ve sol ventriküler sistolik disfonksiyonda kalsiyum
kanal blokaj› kontrendikedir (5). Hastam›zda, ileri nöropatik a¤r› tedavisinde etkinli¤inin kan›tlanm›fl olmas›ndan dolay› medikal tedavide kullan›lan pregabalinin
dekompansasyondan sorumlu oldu¤unu düflünmekteyiz. Kalp yetmezli¤iyle birlikte nöropatik a¤r› tedavisinde pregabalin kullan›m›n›n yak›n kardiyak takip alt›nda olmas› kanaatindeyiz. Giriflimsel a¤r› teknikleriyle
medikal tedavi s›ralamas›n›n bu hasta grubunda iyi
tart›fl›larak uygulanmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.
Akad Geriatri 2012; 4: 155-157
KAYNAKLAR
1.
Dworkin RH, Corbin AE, Young JP, Sharma U, LaMoreaux L,
Bockbrader H, et al. Pregabalin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized placebo-controlled trial. Neurology
2003; 60: 1274-83.
2.
Belliotti TR, Capiris T, Ekhato IV, Kinsora JJ, Field MJ, Heffner
TG, et al. Structure activity relationships of pregabalin and analogues that target the alpha(2)-delta protein. J Med Chem 2005;
48: 2294-307.
3.
Page RL 2nd, Cantu M, Lindenfeld J, Hergott LJ, Lowes BD. Possible heart failure exacerbation associated with pregabalin: case discussion and literature review. J Cardiovasc Med (Hagerstown) 2008; 9: 922-5.
4.
Murphy N, Mockler M, Ryder M, Ledwidge M, McDonald K. Decompensation of chronic heart failure associated with pregabalin
in patients with neuropathic pain. J Card Fail 2007; 13: 227-9.
5.
Erdo¤an G, Ceyhan D, Güleç S. Possible heart failure associated
with pregabalin use: case report. A¤r› 2011; 23: 80-3.
157
Download