Kapsam Danı manlık Genel Müdür Yardımcısı

advertisement
T ANITIM
Kapsam Danışmanlık Genel Müdür
Yardımcısı
Seçil Hanım öncelikle kısaca
sizi tanımak isteriz.
1984 Antalya doğumluyum.
Antalya Hacı Malike Mehmet
Bileydi Anadolu Lisesi Yabancı
Dil bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. Profesyonel iş
hayatıma ANFAŞ Antalya
Fuarcılık A.Ş.'de uluslararası
ziyaretçi ve satış uzmanı olarak
başladım. Akabinde tarım sektöründe Onca Grup ve mermer
sektöründe Stonex Doğal Taş’ta
İthalat ve İhracat Müdürü olarak görev aldım. Çalıştığım tüm
işlerde hep kendimden bir şey52
İZMİRLIFE ŞUBAT 2016
ler buldum ve bu işleri keyifle
yaptım. Ancak, tam anlamıyla
kendimi bulduğum iş olarak
adlandırabileceğim danışmanlı
ğa, Kapsam Danışmanlık’ta
Müşteri İlişkileri Yönetmeni
olarak başladım. Devlet destekleri ve hibe kaynakları konularına olan ilgimden dolayı her
sektörde tüm müteşebbislere
işlerini büyütmek ve bu vesileyle ülke ekonomisine katkı
sağlamak adına çeşitli çalışma
larda bulundum. Şimdi
Kapsam Grup’ta Genel Müdür
Yardımcısı olarak hem Kapsam
Danışmanlık’ın hem Kapsam
Dış Ticaret ve Yatırım’ın sorumlu müdürlüğünü yapıyorum.
Kapsam Danışmanlık ne
zamandan beri, hangi konu larda hizmet veriyor? Bize
biraz kuruluş hikayesinden
bahseder misiniz?
19 Ocak 2006 yılından bu yana
danışmanlık alanında faaliyet
gösteren şirketimiz, kurucumuz ve halen Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürüten
Özkan Helvacıoğlu’nun kendi
ideal şirketini oluşturma hedefiyle uzun yıllar önemli deneyimler edindiği Dış Ticaret
konusunda hizmet vermeye
başladı. Hemen akabinde
Tarımsal Hibe Destekleri ile
çalışmalarına hız verdi. Zaman
içerisinde Avrupa Birliği
Fonlarıyla şekillenen yatırım
desteklerinin çeşitlenmesiyle
Proje Danışmanlığı alanında da
Kırsal Kalkınma Yatırımları,
bölgesel Kalkınma Ajansları
projelerinde başarıyla yer aldı.
"Hibe destekleri proje danış manlığı" başta olmak üzere
verdiğiniz diğer hizmetler den bahsedelim mi?
Kapsam Danışmanlık; tüm
devlet destekleri, teşvikleri
konusunda hem proje çalışmalarında hem mevcut destek
programlarının başvuru ve
takiplerinde danışanlarını asiste
ediyor. Özellikle TÜBİTAK,
IPARD, KKYDP ve Kalkınma
Kapsam Danışmanlık; tüm devlet destekleri, teşvikleri konusunda hem proje
çalışmalarında hem mevcut destek programlarının başvuru ve takiplerinde
danışanlarına yardımcı oluyor. Özellikle TÜBİTAK, IPARD, KKYDP ve Kalkınma
Ajansları projeleri Ekonomi Bakanlığı İhracat ve Hizmet Sektörü Destekleri,
KOSGEB Genel Destek Programı ve Projelerine kadar tüm yatırımcılara, şirketlere
ve müteşebbislere profesyonel bir ekiple hizmet veriyor.
Ajansları proje konularıyla birlikte Ekonomi Bakanlığı İhracat
ve Hizmet Sektörü Destekleri,
KOSGEB
Genel
Destek
Programı ve Projelerine kadar
farklı yelpazelerde farklı sektörlerde tüm yatırımcılara, şirketlere ve müteşebbislere profes
yonel bir ekiple hizmet veriyoruz.
Şirketlerin danışmanlık alma dıklarında geri kaldıkları ya
da faydalanamadıkları konu lar genel olarak nelerdir?
Aslında soruyu şu şekliyle sormak daha doğru olacaktır;
“Şirketlerin danışmanlık alırken eksik kaldıkları konular
nelerdir?”. Danışanların düştüğü en büyük yanılgı; yapacakları yatırımı, girişimi bize önceFinans danışmanlığı da yapı - den haber vermemeleri oluyor.
yor musunuz?
Birçok devlet desteği programı
Aslına bakıldığında hibe kay- ve proje çağrılarında başvurunakları ve devlet destekleri dan önce satın alma yapılmakonusunda danışanlarımıza mış olması gerekmektedir. Bu
verdiğimiz hizmet de, özkayna- anlamda, desteklerden fayda
ğın dışında, doğru finans kay- lanmayı düşünen yatırımcıların
nağına ivedi bir şekilde ulaş- öncelikle bizlere ulaşarak, kenmak olarak değerlendirilirse dilerini uygun programa yönfinans danışmanlığı olarak lendirmemiz ya da destek
düşünülebilir. Keza, Ticari taleplerine uygun mevcut açık
Finansman Danışmanlığı ola- bir çağrı yoksa, ilgili çağrı açılrak danışanlarımıza verdiğimiz dığında bilgilendirmemizi bekhizmette pazar işlemleri ve fon lemek üzere veri tabanımıza
yaratma kaynakları üzerine eli- kaydetmemiz gerekiyor.
mizdeki geniş bilgilerden yararlanma olanağı veriyoruz.
KOSGEB nedir?
KOSGEB, KOBİ’lerin rekabet
Bunlara ek olarak; İşletme güçlerini geliştirmeye ve giriSermayesi Finansmanı, Ticari şimcilik kültürünü yaygınlaştırAlacakların İskontosu ve Risk maya yönelik nitelikli hizmet
Yönetimi konularında da işlet- ve destekler sunarak, KOBİ’lerin
melerin, şirketlerin kısa vadeli ekonomik ve sosyal kalkınmafinansal sorunlardan, ihracata daki paylarını arttırmak misyohazırlık kapsamında ihtiyaç nuyla kurulmuş bir kurumdur.
duyacakları kaynaklara, şirket KOBİ’ler yurtiçi fuar katılımla evliliklerine kadar birçok konu- rı, nitelikli eleman istihdamı,
da Finans Danışmanlığı hizmeti yurt dışı iş seyahatleri, personel
veriyoruz.
eğitimleri, katalog ve broşür
gibi tanıtım enstrümanları,
Kapsam Danışmanlık’ın mis - Ar-Ge çalışmaları birçok sektör
yonu nedir?
bazında desteklenmektedir.
Kapsam Danışmanlık’ın misyonu; danışanlarının yatırım, talep KOBİ olmak için gerekli kri ve beklentileri doğrultusunda terler nelerdir?
en uygun ve akıllı kaynaklarla KOBİ’nin açılımı küçük ve orta
buluşmasını sağlamaktır.
büyüklükteki işletmelerdir.
Bu bağlamda; 250’den az çalışanı olan, yıllık 40.000.000
TL’den az cirosu olan işletmeler
KOBİ sınıfına girmektedir.
Yatırım teşvikleri ile ilgili de
destek veriyor musunuz, baş vuru süreci nasıl ilerliyor,
teşvikler nelerdir?
Tabii ki teşvikler konusunda da
yatırımcılara hizmet veriyoruz.
Özellikle Kırsal Yatırımlar,
Enerji Yatırımları ve tüm sektörlerde üretim yeri, fabrika
yatırımlarında Türkiye’nin her
yerinden talepler gelmekte.
Başvuruların, mümkün mertebe yatırıma hiç başlanmadan
yapılmış olması gerekiyor.
Başvuru dosyası için gerekli
olan bazı şirket evrakları, alınacak makine, teçhizat ve inşaat
giderleri için proforma fatura
talep ediyoruz. Bunlara ek olarak; makine ve teçhizat için
teşvik alınabilirken, inşaat
giderleri sadece teşvik belgesi
alınabilmesi için minimum
tutarın sağlanması kapsamında
bütçeye dahil edilebiliyor.
Makine, teçhizat alımında da
belirli kalemler desteklenmekte. Desteklenen kalemlerin tes
pitinde, her yatırım öznel olduğundan, yatırımcının konuyla
ilgili değerlendirme yapabilme
si adına bizlerle iletişime geçmesi gerekiyor.
ticaret konusunda danışmanlık
hizmeti vermek ve hatta talep
lerine bağlı olarak uygun pazarlarda ithalat ve ihracat operas
yonlarını yöneterek gerekli
Pazar araştırmalarını yapıyor.
Kapsam Invest ise; hem yabancı hem yerli yatırımcılara
özkaynaklarını değerlendirme
ve doğru yatırımı doğru yerde,
zamanda, doğru finansmanla
gerçekleştirme hususunda hiz
met veriyor. Yeni her iki markamız da bugüne kadar hizmet
verdiğimiz Danışmanlık alanından çok uzak olmadığını söyleyebilirim. Aslında bu anlamda
hedefimizi de şöyle ifade edebi
lirim; danışan portföyümüze
giren tüm yatırımcı, girişimci
ve üreticilere ihtiyaç duydukları her alanda hizmet vererek,
entegre bir şekilde işlerinin
büyümesini sağlamak.
Bu bilgilendirici sohbet için
teşekkürler. Son olarak ekle mek istediğiniz bir şey var mı?
Okuyucularınıza ulaşarak bir
fayda sağladıysak ne mutlu bizlere. Esas bu imkanı tanıdığınız
Yeni hedefleriniz var mı?
için ben teşekkür ederim. Son
Kapsam Impex (İthalat/İhracat) olarak; işlerini geliştirmek isteve Kapsam Invest (Yatırım) ola- yen, yatırımlarında ve girişimrak yeni 2 marka oluşturduk. lerinde planlı olarak ilerlemek
Kapsam Impex, üretici olup için profesyonel bir ekip taraihracat potansiyeli olan ancak fından asiste edilmek isteyen
böyle bir girişimde bulunmak tüm müteşebbislere memnuni
için yeterli iş gücü ve personeli yetle hizmet vereceğimizi söyle
olmayan müteşebbislere dış mek isterim.
İZMİRLIFE ŞUBAT 2016
53
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards