+ çevre yönetim sistemi

advertisement
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Alev ACAR
Çevre Mühendisi
Yönetim Sistemleri Uzmanı
• Genel Bilgilendirme
• Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)
• Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000)
STANDARTLAR
Karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti
STANDARTLAR
Uluslararası ticaretin ortak dili
Rekabet eşitliği
Üretimde verimlilik
İletişimde kolaylık
Tüketicinin ihtiyaçlarına cevap verebilme
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Kuruluşların ilkelerini,
prosedürlerini ve faaliyetlerini
yönetmeye ve sürekli olarak
geliştirmeye yönelik kanıtlanmış
bir çerçevedir.
NEDEN YÖNETİM SİSTEMLERİ?
•
Sosyal, çevresel ve finansal riskleri yönetmek
•
Verimliliği artırmak
•
Maliyetleri düşürmek
•
Müşterilerin ve hissedarların memnuniyetini artırmak
•
Marka ve itibarı korumak
•
Sürekli gelişim sağlamak
BELGELENDİRME
Belgelendirme, akredite bir üçüncü tarafın kuruluşu ziyaret
edip yönetim sistemini değerlendirmesi ve kuruluşun standart
olarak belirlenen prensiplere uyduğuna dair bir belge
vermesidir.
BELGELENDİRMENİN YARARLARI
•
Paydaşlara standartlara uygun biçimde çalışıldığını göstermek
•
Faaliyetlerin sürekli geliştirilmesine ve daha iyi duruma
getirilmesine yardımcı olmak
•
Düzenli tetkik işlemi sayesinde çalışan sorumluluğunu,
kararlılığı ve motivasyonunu artırmak
•
Belirsizlikleri ortadan kaldırmak
•
Genel performansı ve pazar fırsatlarını artırmak
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Hızlı nüfus artışı
ve
Sanayileşme
Atıkların artması
Doğal kaynakların tükenmesi
Doğal ortamın yok olması
Ozon tabakasının incelmesi
İklim değişikliği
Çevre Yönetim Sistemi, çevrenin korunmasını sağlayacak
en etkin sistemlerden biridir.
ISO 14001
•
Kuruluşların faaliyetleri sırasında çevreye zarar vermemek
veya potansiyel çevre etkilerini kontrol altına almak için
gerekli yapılanmayı sağlamak üzere hazırlanmış uluslararası
bir standarttır.
•
Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO)
tarafından yayınlanmıştır.
•
Ürün standardı değil sistem standardıdır.
→ ne üretildiği değil nasıl üretildiği
•
Uygulanması gönüllülük esasına dayanır.
ISO 14001 - ANA ELEMANLAR
•
Kaynak Yönetimi (hammadde, enerji vb.)
- Yenilenebilir kaynaklar (rüzgar, güneş, jeotermal, su vb.)
- Yenilenemez kaynaklar (petrol, kömür, doğalgaz vb.)
•
Atık Yönetimi
- Katı atıklar
- Sıvı atıklar (atıksu, atık yağ)
- Gaz atıklar (emisyon)
ISO 14001 - PRENSİPLER
•
Yükümlülük altına girme ve politika
•
Planlama
•
Uygulama ve işlem
•
Kontrol ve düzeltici faaliyet
•
Gözden geçirme ve geliştirme
ISO 14001 - FAYDALAR
•
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyum sağlamak
•
Çevresel performansı artırmak
•
Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına almak ve
azaltmak
•
Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetleri düşürmek
•
Kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak (enerji, su, vb.
tasarrufu)
•
Beklenmedik durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve
kazalara karşı hazırlıklı bulunmak
ISO 14001 - FAYDALAR
•
Uluslararası rekabette avantaj sağlamak
•
İşletmenin itibar ve pazar payını artırmak
•
Tedarik zincirinde yer alabilmek
•
Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verebilmek ve
bilinçli tüketicilere erişilebilmek
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
Güvenli ve
Sağlıklı
Çalışma Ortamı
Çalışan güvenliği
İş Güvenliği
İşletme güvenliği
Üretim güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, risk ve fırsatların daha
sistematik ve verimli biçimde yönetilmesini sağlar.
OHSAS 18001
•
İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli
nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve
diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı
sağlamak amacıyla tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve
bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması
çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır.
•
İngiliz Standart Enstitüsü (BSI) tarafından yayınlanmıştır.
•
Uygulanması gönüllülük esasına dayanır.
OHSAS 18001 - NİTELİKLER
•
Jenerik: Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir şirket
tarafından herhangi bir endüstri için kullanılabilir.
•
Proaktif: Önleyici bir yaklaşım içerir.
•
İsteğe bağlı: Her kuruluşun yönetimi kendi kontrol ve
uygulama yöntemlerini seçebilir.
•
Sürekli: Devamlı performans geliştirmesi sağlar.
•
Sistem esaslı: Dokümante edilmiş yönetim kontrollerine
dayanır.
•
Değerlendirilebilir: Geçerli uygunluk tetkikleri için tutarlı
bir “benchmark” oluşturur.
OHSAS 18001 - PRENSİPLER
• Temel çalışma mekanizması, çatı işlevi olan bir İSG
politikasının oluşturularak planlamanın yapılması
ve bu plana göre gerçekleştirilen
faaliyetlerin kontrol edilerek gerek
duyulduğunda düzeltilmesidir.
• Son aşamada üst yönetimin
gözden geçirmesi söz konusudur.
• Sürekli iyileşmeyi hedef alan
bir döngüdür.
OHSAS 18001 - FAYDALAR
Önlemek
ödemekten daha
ucuz ve
insancıldır…
•
Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyum sağlamak
•
Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan
koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını
sağlamak
•
Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak
•
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve
iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışı
sağlamak ve maliyetleri düşürülmek
OHSAS 18001 - FAYDALAR
•
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye
sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların
ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlamak
•
İş performansını artırmak
•
Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir
imaj yaratmak
•
Rakiplere karşı üstünlük sağlamak
SOSYAL SORUMLULULUK STANDARDI
MÜŞTERİNİN BEKLENTİSİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Müşterinin istediği ürünün güvence altına alınması
+
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Ürünün üretilirken çevreye minimum etki verilmesi
+
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
Ürün üretilirken çalışanların sağlık ve güvenliğinin garanti altına
alınması
+
SOSYAL SORUMLULUK
Kuruluşların çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını da yerine
getirmeleri müşterileri tarafından bekleniyor.
SA 8000
•
Hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği
olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını güvence
altına almaya odaklanmıştır.
•
Uluslararası Sosyal Sorumluluk (SAI) -daha önce bilinen
adıyla CEPAA- tarafından yayınlanmıştır.
•
Uygulaması gönüllülük esasına dayanır.
SA 8000 – TEMEL DAYANAKLAR
•
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
•
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonları
•
İlgili ILO Sözleşmeleri
SA 8000 - KAPSAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çocuk Emeği
Zorla Çalıştırma
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Sendika Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı
Ayrımcılık
Disiplin Uygulamaları
Çalışma Saatleri
Ücretlendirme
Yönetim Sistemleri
SA 8000 - FAYDALAR
•
Yüksek motivasyonlu iş gücü sağlamak
•
Daha kaliteli ürünler ve daha yüksek üretkenlik elde etmek
•
Piyasadaki rakiplerden firma ve marka olarak bir adım öne
çıkmak
•
Müşteri gözünde iyi bir imaj oluşturmak
•
Sürekli gelişim ve daha iyi tedarik zinciri yönetimi sağlamak
•
Büyük firmalar tarafından tedarikçi seçiminde öncelik
kazanmak
SONUÇ
 Yapılan işlerin artık tüm dünya normlarında kabul edilir
düzeyde olması ve Türk üreticilerin global arenada tüm
dünyanın kabul ettiği standartlarda ve bilinçle üretim
yapması artık kaçınılmaz hale geliyor.
 Bu süreçte gerekli değişimi yaşamayanlar başarılı
olamayacak, rekabetçi piyasanın sürekli değişimi ve
gelişimine uyum sağlamayı gerektiren düzeni içerisinde yok
olup gidecekler.
TEŞEKKÜRLER...
Download