cumhuriyet senatosu tutanak dergisi cilt: 17

advertisement
DÖNEM : 1
TOPLANTI : 3
CUMHURİYET SENATOSU
TUTANAK
DERGİSİ
II
•<
««^
CİLT: 17
Yirminci Birleşim
26 . 12 . 1963
Perşembe
içindekiler
Sayfa
1. — Geçen tutanak özeti
3
2. — Geten kâğıtlar
4
3. .— Yoklama '
37
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku­
4,20
rula Sunuşta.
1. — Kıbrıs'la, hürriyet uğrunda ha­
yatlarım feda eden 'kardeşlerimizin ve şanlı
ordumuz mensuplarının ruhlarını taziz için
üç dakika saygı duruşu yapılmasına dair
Tabiî Üyelerden Kadri Kaplan, Mucip
Ataklı ve Mehmet Ö/güneş ile Tekirdağ
Üyesi Selâmı Üren ve Adana Üyesi M.
Nuri Âdemoğlu'nun önergeleri ve üç. daki­
ka saygı duruşu
2. — Kılbrıs'taki kardeşlerimizin uğra­
dıkları vahşiyano tecavüzü, Türk Milleti
adına,, yerinde incelemek üzere Cumhuri­
yet Senatosundan bir heyet seçilmesine dair
Tabiî Üyelerden Kadri Kaplan, Mucip
Ataklı ve Mehmet Özgüneş'in, önergesi
4:5
3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa­
sının 102 nci maddesi gereğince hazırlanan
'Bakanlar Kurulu listesinde gösterilen ba­
kanlıklara seçilen zevatın atandığına »dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/280)
Sayfa
4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben­
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kal'dırılmasına dair Ek Sözleşmenin onaylan­
masının uygun bulunduğu hakkındaki ka­
nun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş­
leri ve Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm
komisyonları raporları oylanması
(M.
Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S. Sa­
yısı: 322)
20:21,38:39
5. — Türkiye ile İran arasında akdedi­
len Kültür Andlaşmasının uygun bulun­
duğu hakkındaki kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan ııletni ve Cumhu­
riyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve
Turizm ve Millî Eğitim komisyonları ra­
porları oylanması (M. Meclisi 1/228; C.
Senatosu' 1/291) (S. Sayısı: 330)
21,40:41
(5. — Türkiye ile Afganistan arasında
akdedilen Kültür Andlaşmasının onay]an­
anasının uygun bulunduğu hakkındaki ka­
nun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Mil-
Sayfa
Sftjrf*
it Eğitim komisyonları raporları oylaması
(M. Meclisi 1/236, C. Senatosu 1/292) (S.
Sayısı: 331)
21,42:43
7. — Televizyon filimleri vasıtasiyle
programların mübadelesine dair Avrupa
Andlaşmasınm onaylanmasının uygun bu­
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Mil­
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Vay in
ve Turizm ve Millî Eğitim komisyonları
raporları oylaması (M. Meclisi 1/319, C.
Senatosu 1/294) (ıS. Sayısı: 332)
2,1,44:45
8. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük
teklifi ile gündemde ve zamanla kayıtlı
bulunan diğer işleri görüşmek üzere Genel
Kurulun 27 Aralık 1963 Cuma günü saat
15 t e toplanılması hakkında karar (2/15)
21
mitosu Geçici Komisyon raporu (M. Mecli­
si : 1/530, C. Senatosu : 1/322) (S. Sayı­
sı: 366)
23:26,50:51
5. — Demeçler ve söylevler
1. — Başbakan İsmet İnönü; yeni Hü­
kümeti takdim ve Kıbrıs hâdiseleri ve alı­
nan tedbirler üzerinde açıklamaları ile,
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er­
kin; Kıbrıs olaylarının cereyan tarzını ve
alman tedlbirleri, Garanti Andlaşmasınm
tatbik şeklini açıklaması, Bu konu üzerin­
de C. K. M. I\, A. 1\, C. H. I\, Y. T. 1\ ve
M. I*, sözcüleri ile kendi adlarına bâzı üye­
lerin demeci.
6:20
2. — İmar ve İskân Bakanı Celâlettin
Üzer; Mardin ve Siirt'te vukua gelen ka­
sırga tahribatı ve bu bölgeye yapılan yar­
dımlar hakkında demeci.
20
6. — Görüşülen işler
22
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 19*63
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo­
nu raporu (M. Meclisi 1/557, C. Senatosu
1/310) (IS. Sayısı: 317)
212:2-3,46:47
2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında­
ki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis­
yonu raporu (M. Meclisi 1/556, C. Senato­
su 1/309) (S. Sayısı: 318)
23:24,48:49
3. — del ir Vergisi Kanununun bâzı
madde ve fıkralarının değiştirilmesi hak­
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin­
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se-
4. — Türkiye Büyük Millet xMeelisi Me­
murları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120,
6194, 6215,6341 ve 6885 sayılı kanunlarla
5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de­
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sa­
yılı Kanuna ek kanun teklifinin Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu­
riyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi : 2/585, C. Senatosu : 2/114)
(S. Sayısı: 365)
26:25,52:53
5. — Bâzı müessese, teşekkül vo işlet­
melerin kullandıkları, «Devlet» kellmeli
isimlerin kaldırılmasına dair kanun tek­
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Ana­
yasa ve Adalet komisyonları raporları (M.
Meclisi 2/489, C. Senatosu 2/108) (S. Sa­
yısı: 334)
28
6. — - Millî Güvenlik ve huzuru bozan
bâzı fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve
38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma­
sına dair kanun teklifinin Millet Meclisin­
ce reddolunan metni ve Cumhuriyet Se­
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 2/289; C. Senatosu
2/109) (ıS. Sayısı: 333)
28
7. — Ego Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa Ibağlı (R) işaretli cetvelde de­
ğişiklik yapılması hakkında
kanun tasa­
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/564; C. Senatosu 1/321) (S.
Sayısı: 352)
28:29,54:55
8. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma­
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt­
çe Komisyonu raporu (M.. Meclisi 1/551;
C. Senatosu 1/320) (S. Sayısı: 353) 29:31,56:57
9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cet­
velde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/576; C. Senatosu
1/319) (S. Sayısı: 354)
3102,5869
Sayfa
Sayfa
10. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl­
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/576; C. Senatosu 1/318) (S. Sayısı: 355) 32:
33,60:63
11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1*963
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de­
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M.
Meclisi 1/572; • C. Senatosu 1/317) (S.
Sayısı: 356)
33:36,64:65
12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gene].
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli «cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun * tasarısı ve
Kanma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec­
lisi 1/571; C. Senatosu 1/323) (S. Sayısı:
357)
36:37
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt
Üyelerden Esat Çağa ve Niyazi Ağırnaslı 'nın, Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Burlıanettin Uluç'un vefat 'ettiğine ve kederli aile­
sine Cumhuriyet Senatosunun tâziyetlerinin ib­
lâğına dair önergeleri okundu ve cenazenin
25 . 12 . 1963 Çarşamba günü saat 11 de istan­
bul'a nakledileceği bildirildi. Cenaze Töreninde
bulunmak üzere Esat Çağa ve Niyazi Ağırnaslı'nııı İstanbul'a gitmeleri kabul edildi ve tâziyet
hususunda İBaşkanlukça gerekenin yapılacağı
ifade olundu.
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, memle­
ket mülâhazası bakımından Ibir sakınca mevcut
olmadığı takdirde, Dışişleri Bakanının Kıbrıs ko­
nusunda açıklamalarda bulunmasına;
Muş Üyesi ihsan Akpolat'ın, C. H. Partisine
katıldığına ve
istanbul Üyesi Nurullah Esat Sümer'in, Malî
ve İktisadi İşler Komisyonundan istifa ettiğine
dair önergeleri okundu, bilgi edinildi.
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege, ekici tü­
tünleri satışı piyasasının açılmasının geciktiği­
ne, müstahsilin bundan büyük zararlara uğradı­
ğına ve gerekli tedbirlerin bir an evvel alınması
lüzumuna dair konuştu.
;
Üyelerden Rahmi Arıkan, Emanullah Çelebi
ve Burhanettin Uluç'a izin verilmesi hakkındaki
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler kabul edil­
di.
Türk Vatandaşlığı hakkındaki kanun tasarı­
sı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca tasarı­
nın kanunlaşması kabul edildi.
Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygula­
ma ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair
Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun­
duğu ;
Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür
Andlaşmasının onaylanmasının uygun (bulundu­
ğu;
Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun
'bulunduğu;
Televizyon filimleri vasıtasiyle programların
mübadelesnıe dair Avrupa Andlaşmasının onay­
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun
tasarıları görüşüldü ve tasarıların tümü acık
oya sunuldu.
Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları
hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 'bâzı ımaddelerinkı değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad­
delerin eklenmesine dair olan 5652, 6854 sayılı
kanunlara ek kanun teklifi görüşüldü ve tekli­
fin kanunlaşması kabul edildi.
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ile,
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik ya­
pılması hakkındaki kanun tasarısının görüşül­
mesi, ilgili komisyonlar hazır 'bulunmadığından
gelecek Birleşime bırakıldı.
. 26 Aralık 1963 Perşembe günü saat 15 te
toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
— 3—
Başkan
Başkanvekili
Hazım Dağlı
Kâtip
Amasya
Macit Zeren
Kâtip
Sivas
Ahmet Çekemoğlu
O. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
2 . — GELEN
KÂĞITLAR
Tezkere
I tasfiyesi için 'Birleşik Kıratlıkla Türkiye ara.«tında mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Hazi­
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rall­
ran 1962 tarihli Andlaşmanm onaylanma sının
ini Arı kan'in yasama d okunul™ azlığı hakkında
Başbakanlık tezkeresi (3/279) (Anayasa ve | uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
Adalet Komisyonuna)
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın--Yayın ve Tu­
Rapor
rizm, Malı ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon­
2. — «Hususi kredi» ve «Silâhlanma istikra- j ları raporları (M. Meclisi 1/348; C. Senatosu
zı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin \ .I/29CJ) (S. Sayısı: 305)
BÎRÎNCÎ
OTURUM
Açılma Saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Ataîay
KÂTİPLER — Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoglu (Sivas)
BAŞKAN — 20 nci Birleşimi arıyorum.
4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Kıbrıs'la, hürriyet uğrunda hayatları­
nı feda eden kardeşlerimizin ve şanlı ordumuz
mensuplarının
ruhlarını taziz için üç dakika
saygı duruşu yapılmasına dair Tabiî Üyelerden
Kadri Kaplan, Mucip Ataklı ve Mehmet Özgüneş ile Tekirdağ Üyesi Selâmı Üren ve Adana
Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun önergeleri okun­
du ve üç dakika saygı duruşu.
BAŞKAN — - Önergeler var, okutuyorum.
Cuıııhuriyet .Senatosu [Başkanlığına
Kıbrıslı Kum idarecilerin alçakça tertipleri
neticesinde, Kıbrıs'ta, hürriyet uğrunda hayat­
larını feda eden kardeşlerimizin ve aynı uğur­
da canlarım veren şanlı ordumuzun şerefli men­
suplarının aziz ruhları önünde Cumhuriyet Se­
natosunun «3» dakikalık saygı duruşunda bu­
lunmasını arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Kadri Kapları
Tabiî Üye.
'Mucip Ataklı
Tabiî Üye
Mehmet Özgüne*
BAŞKAN — Aynı mahiyetteki ikinci önerg-ey i oku t u yor u m.
Sayın (Başkanlığa
Menfur ve hunharca katledilen Kıbrıslı kar­
deş şehitlerimizin ruhlarını taziz için ihtiram
duruşu yapılmasını teklif ederiz.
Tekirdağ
Selâmı Üren
Adana
M. Nuri Ademoğlu
BAŞKAN — Okunan her iki önergede de,
Kıjbrıs'ta tecavüze mâruz kalan kardeşlerimizin
a,>ziz hâtıraları için saygı duruşu talebedilmektedir.
Yüksek Genel Kurulu saygı duruşuna davet
ederim.
(Ayakta üç dakika saygı duruşu yapıldı)
2. — Kıbrıs'taki kardeşlerimizin
uğradıkları
vahşiyane tecavüzü, Türk Milleti adına, yerinde
incelemek üzere Cumhuriyet Senatosundan bir
heyet seçilmesine dair Tabiî Üyelerden Kadri
Kaplan, Mucip Ataklı ve Mehmet Özgüneş'in
ön ergesi.
G. Senatom B : 20 26 . 12 1968 O : 1
BAŞKAN
Diğer bir önerge var, okutuyo­
rum :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kıbrıs'taki kardeşlerimizin mâruz 'bulunduk­
ları vahşiyane tecavüzü Türk Milleti adına ye­
rinde incelemek üzere bir Senato Heyetinin
Kıbrıs'a gönderilmesinin kalıul bııyurulmasını
arz ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Kadri Kaplan
Tabiî Üye
Mucip Ataklı
Tabiî Üyt
Mehmet özıgüneş
BAŞKAN — Önergede belirtildiği şekilde,
Yüksek Kuruldan bir heyetin, tetkik için, Kıb­
rıs'a igitmesi taldbedilmektedir, (Sayısı belli de­
ğil sesleri) sayı hususunda önergede bir kayıt
yok. Sayı hususunda Yüksek 'Heyetten ('5 kişi)
(10 kişi sesleri) 5 kişi teklif edilmektedir. 5 ki-
Başbakan
Devlet Balkanı ye ©aşlbakan
Yardımcısı
Devlet; B a t a n ı
Devlelt (Bakam
Devleit Bakanı
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
tçişleri Bakanı
Düşüşleri IBakanı
Maliye Bakanı
Millî Eğitimi Bakanı
Bayındırlık (Bakanı
Ticaret Bakanı
Sağlık ve (Sosyal Yardım
Bakanı
Gümrük ve Tekti (Balkanı
Tarım Bakanı
Ulaş'tınma Bakanı
Çalışma Bakanı
Sanayi Bakanı
Enerji ive Taîbiİ Kaynaklar
Bakanı
Turizm ve Tanıtma Bakanı
imar ive iskân Bakanı
Köy İşleri Bakam
siden mürekkep bir heyetin 'gitmesini kabul eden­
ler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir.
Heyet üyeleri (Başkanlıkça tespit edilecektir.
3. — Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasasının
102 nci maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar
Kurulu listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen
zevatın atandığına dair Cumhurbaşkanlığı tez­
keresi (3/280)
BAŞKAN — Tezkereyi ve ilişik listeyi oku­
yoruz.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 102 nci
maddesi gereğince hazırlanan Bakanlar Kurulu
listesinde gösterilen bakanlıklara seçilen E-cvat
atanmış ve listenin ilişikte sunulmuş olduğunu
arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal G-ürscl
İsmet- İnönü
Kemal Satır
Milletvekili (Malatya)
Milletvekili (Elâzığ)
İbrahim Saffet Omıy
Malik Yolaç
Vefilk Pirinç eloğlu
Sedat Çumralı
lllıami ıSancar
Orhan öztrak
Feridun Cemal Erkin
Ferid Meıten
İbrahim öktem
Arif Hikmet Onat
Fennî Islİmyeli
Kemal. Demir
C. Senatosu Üyesi (Ankara)
Millet vekil (İsıt aribul)
Milletvekilli (Diyarbakır)
C. Senatosu Üyesi (Konya)
Milletvekili ('İstanbul)
Milletvekilli (Tekindağ)
Eski Dışişleri Bakanı
Eskâ 'Maliye Bakanı
Milletvekili -((Bursa)
Milletvekili (Ordu)
M illet vekili (Balık esi r)
Miiletlvekili (B'olu)
Mehmet Yücelir
Turan, Şahin
Ferit Alpiskender
Bülent Eeevit
Muammer Ert#n
H/tüdai Ora!
Milletvekili
Milletvekili
G. ıSenatösu
Milletvekili
Milletvekili
Milletvekilli
Alli İhsan Göğıüjg
Celâilettiıı Üzer
Lebit Yıırido&lu
Milletvekilli (Gaziantep)
Milletvekili (Eskişehir)
Mili etvekil i (İzmir)
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir (Sürekli alkışlar)
(iKayseui)
(Muğla)
Üyesi (Manisa)
(Ankara)
(Manisa)
(Denizli)
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 Ö : 1
5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
/. — Ba§bakan İsmet İnönü'nün; yeni Hü­ | ça sükûneti o geçmiştir. Bu sabahtan itibaren,
mahallî kumandanlar bir ingiliz generalinin
kümeti takdim ve Kıbrıs hâdiseleri ve alınan
başkanlığında vaziyeti müzakere etmekte ve ted­
t edimler üzerine açıklamaları ile,
birleri; yatıştırıcı tedbirleri ve ümidederim âti
Dışişleri Bakanı Feridun
Cemal
Erkin'in
için huzur verecek tedbirleri, müzakere etmek­
Kıbrıs olaylarının cereyan tarzını ve alınan ted­
tedirler.
birleri, Garanti Andlaşmasının
tatbik seklini
açıklaması. Bu konu üzerinde C. K.-M. P., A. P.,
Muhterem arkadaşlarım, bu 8 - 1 0 günden
C. H. P., Y. T. P. ve M. P. sözcüleri ile kendi
beri Kılbrıs'ta olan hâdiseler, bilhassa son gün­
adlarına bâzı üyelerin, demeçleri,
lerdeki çok acıklı vakalar milletimizi tahmin
edem iveceğin iz kadar heyecana düşürmüştür.
BAŞKAN — Sayın Başbakan konuşacaklar
(iece sabahlara kadar bize uyku uyutmuyorlar.
mı?
Memleketin her tarafında, gecenin her hangi İm­
BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ
(Malatya
anında, tahmin etmediğiniz her hangi bir köy­
Milletvekili) — Konuşacağını.
den veya kasabadan, . cemiyetin her hangi bir
tabakasndan vatandaşlar uyandırılıyor, Kıb­
BAŞKAN — Buyurun.
rıs'tan bilgi istiyorlar ve tahmin edemiyeeeğiniz
BAŞBAKAN
İSMUT İNÖNÜ
(Malatya
acı kelimelerle iç 'huzursuzlukları ifade ediyor­
Milletvekili) — Muhterem, arkadaşlarını, Sayın
lar. Tahmin ederim ki öteki milletlerde de va­
Başkan O. Senatosunun muhterem huzuruna ye­
ziyet böyledir.
ni Hükümeti takdim ettik. Anayasaya göre Hü­
kümetin ilk vazifelerini O. Senatosunun ünün­
Milletimizin bu heyecanını günlerden beri.
de tamamlayıp yerine yerine getireceğiz.
zaptetmek için, siyasi idareciler olarak ve mem­
leketin basını ve bütün ileri gelenleri olarak çek­
(»ünün en mühim meselesi olarak Kıbrıs ha­
tiğimiz zahmetleri anlatmak mümkün değildir.
diselerine kısaca temas edip Yüce Senatoyu ha­
berdar etmeyi vazife sayarım. Dün Millet Mec­ • Bu yeni vaziyetle Kıbrıs meselesinin halli ve
lisinde, vaziyetin bütün ciddiyetini milletimize I istikbali yeni bir safhaya girmiş oluyor. Bugün­
kü durum tetkik olunacak, bugünkü durumun
haber vermeye çalıştım. Mümkün olduğu 'kadar
tedbireri alınacak ve âti için tedbirler düşünü­
ihtiyatlı ve zaten, galeyan halinde bulunan he­
lecek ve alınacaktır. Vaziyet bütün ciddiyetini
yecanları körüklenmemek için dikkatli konuşma­
ya çalıştığım kadar vaziyeti olduğu gibi tasvir I ve bütün ihtimallerini henüz muhafaza etmek­
tedir. Vaziyetin, emniyet içinde huzura varma­
etmeye de, ehemmiyet vermeyi borç bilmiştim.
sı için ümiteler beslemeye hakkımız vardır. Biz
Bugün vaziyette yeni Ibir inkişaf vardır, dün
hukuk nizamı tanıyan bir Devlet ve bir Millet
teminat veren devletlerin -müştereken vazife­
olarak yaşıyoruz. Alâkadar olduğumuz mesele­
ye girişmelerini, müdahale emelerini mütema­
lerde hukuk nizamı haricinde bir vaziyeti ken­
diyen istediğimizi, takilbettiğimizi söylemiştim.
dimiz takibetmeyiz ve bize karşı takibedilmesini
Dünkü durumda garanti veren devletlerin
hiçbir suretle kabul etmeyiz. (Sürekli ve şiddet­
çalışmaları, müşterek çalışmaları ancak, diplo­
li alkışlar).
matik sahada mümkün oluyordu ve onun için
Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs meselesinde
münferit olarak kendi müdahale hakkımızı kul­
I bu hudut içinde mâruzâtımı bitirdikten sonra,
lanmak mecburiyetini belirtmiştim. Dünden be­
1 Kıbrıs meselesini, başından beri, Ibugüne gelinri vaziyette olan esaslı tebeddül, teminat ve­
I ceye kadar geçirmiş olduğu safhaları, Sayın
ren devletler müşterek müdahaleyi kabul etme­
Dışişleri
Bakanımız evvelce kararlaştırıldığı
leridir. Bununla, İngiltere ve Yunanistan hem
veçhile huzurunuzda tafsilâtı ile arz edecektir.
müttefikimiz olduklarını, hem de yüksek vazife
I Hürmetlerimi sunarım, (Sürekli ve şiddetli alhissiyle Kıbrıs'ta facialara bir an evvel nihayet
I kışlar).
vermek hususunda çok iyi niyet sahibi oldukla­
rım göstermişlerdir, bu yeni vaziyet dün gece
BAŞKAN - Buyurun Sayın Dışişleri Ba­
ateş kesme kararım intacetti ve bu gece, oldukkanı
Ö. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : İ
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL
ERKÎN — Muhterem Başkan Cumhuriyet Se­
natosunun muhterem üyeleri,
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios 30 Kasım
1963 günü bir taraftan Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Muavini Dr. Küçük'e, diğer taraftan da Lefkoşa'daki Türkiye ve Yunanistan Büyükelçileri ile
ingiltere Yüksek Komiserine ayrı ayrı, fakat
aynı mealde muhtıralar vererek, devletin iler­
leyişinde zorluklar doğurduğu iddiası ile Kıb­
rıs Anayasasının bâzı esas maddelerinin kaldı­
rılmasını teklif etmiştir.
Başkan Makarios'un kaldırılmasını istediği
Anayasa hükümlerinin hemen hepsi Kıbrıs
Türklerinin hak ve menfaatlerini Anayasa te­
minatı altına alan hükümlerdir. Bunlar aynı
zamanda Türkiye, Yunanistan, ingiltere ve
Kıbrıs Hükümetleri arasında imzalanmış bulu­
nan Garanti Andlaşması ile de teminat altına
alman milletlerarası mahiyette hükümlerdir.
Kıbrıs Türk Cemaatı Anayasanın bu hükümle­
riyle öngörülen teminattan mahrum kaldığı
takdirde Kıbrıs'ta, niyet ve maksatları son olay­
larla bir defa daha tamamen ortaya çıkan Rum
Cemaatinin insafına terkedilmiş alelade bir
azınlık durumuna indirilmiş olacaktı.
Bu sebeple Türkiye Hükümeti Makarios'un
şayanı kabul olmayan ve Kıbrıs gerçeklerini
ifadeden tamamiyle uzak bulunan tekliflerini
G Aralık günü redde karar vermiş ve bu kara­
rını aynı gün bir bildiri ile umumî efkâra du­
yurmuştur.
Hükümet kararı gereğince hazırlanan ceva­
bî muhtıramız 16 Aralık tarihinde Lefkoşa Bü­
yükelçimiz tarafından Başpiskopos Makarios'a
tevdi olunmuştur. Makarios kendisine sabahle­
yin verilen cevabımızı alıp inceledikten saatler­
ce sonra akşam üzeri kapalı bir zarf içinde ve
zarfın muhteviyatını bilmediğini ifade eden
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri vasıtasiyle
Büyükelçiliğe geri göndermiştir. Zarfın için­
den çıkan mühürsüz, imzasız gayri resmi bir
kâğıda cevabımızın, Kıbrıs'ın içişlerine müda­
hale mahiyetinde görüldüğü ileri sürülerek ka­
bul edilemiyeceği yazılmıştır. Kıbrıslı Rum
idarecilerin
milletlerarası
münasebetlerde
cari olan teamül ve usullere tamamiyle aykırı
bu davranışı kendilerine hâkim olan sakîm ve
tehlikeli zihniyetin yeni bir delilini teşkil et­
mekten gayrı bir mâna ve kıymet ifade etme-
mektedir. Zira Kıbrıs Anayasasının teme] mad­
deleri Türkiye'nin de taraf olduğu birer mil­
letlerarası anlaşma mahiyetindedir. Bunların
akıbeti hakkında elbette ki, Türkiye'nin hak ve
salâhiyetleri mevcuttur. Başkan
Makarios'un
cevabımızı alıp okuduktan ve Türkiye'nin tu­
tumunu açıkça öğrendikten sonra 'birtakım ka­
çamaklı yollarla geri göndermesi, esasta hiçbir
şeyi değiştiremez. Kendisine gereken ikaz yapıl­
mış ve tou suretle bizce maksat hâsıl olmuş­
tur.
Paris'te 13 ilâ 20 Aralık tarihleri arasında
yapılan Avrupa Konseyi, NATO Konseyi ve
Üçlü İttifak Andlaşması Bakanlar toplantıları
vesilesiyle ingiltere ve Yunanistan Dışişleri J>akanları ile ayrı ayrı ve etraflı bir surette Kıb­
rıs meselesi hakkında görüşmeler yapmıştım.
Kendilerine, Kıbrıslı» Rumların çok tehlikeli bir
yolda olduklarını, Anayasanın temel maddele­
rinin değiştirilmesine Türkiye'nin asla rıza göstormiyeceğini, Rumlar, Anlaşmalara
müstenit
bugünkü Anayasa rejimini yıkmaya teşebbüs
ederlerse Kıbrıs meselesinin yakın mazideki bü­
tün çeşitli mahzurları ile geri getirilmiş olaca­
ğını en açık ve kesin bir şekilde ifade ettim.
Aynı zamanda, Makarios'un tekliflerini geri al­
ması şartiyle Anayasa çerçevesi içinde, yani
Anayasa metnine dokunulmadan tatbikatta kar­
şılaşılan bâzı güçlüklere pratik hal suretleri
aranması için iki cemaat idarecileri arasında
görüşmeler yapılmasına taraftar
olduğumuzu
da bildirdim. Yunan Dışişleri Bakanı M. Venizelos, Anayasa çerçevesi dahilinde olmak şar­
tiyle, güçlüklere pratik hâl çareleri aranması
için iki cemaat yetkililerinin görüşmeler yap­
maları hakkındaki tutumumuza tamamen ilti­
hak ettiğini ve o sırada Paris'te bulunan Kıb­
rıs Dışişleri Bakanı Kyprianou'ya bu istikamet­
te gerekli tavsiyelerde bulunacağını ifade etti.
Ye bu tavsiyeleri bizzat benim huzurumda ilgi­
liye bildirdi. Şurasını da ilâve edeyim ki, M.
Yenizelos tamamiyle iştirak ettiği bu görüşü­
müzü birkaç gün evvel Yunan Parlâmentosun­
da irat ettiği bir nutukta aynı kelimeleri kulla­
narak tasvipkâr bir tarzda teyid eylemiştir.
Muhterem arkadaşlarım,
Biz iyi niyetle ve normal diplomasi yolları
ile Kıbrıs'taki güçlükleri hâl için gayret sarfettiğimiz bir sırada, Ada'da. maalesef vahîm
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
olaylar patlak vermiş ve süratle daha da va­
him gelişmeler kaydetmiştir.
20 Aralık gününü 21 Aralık'a bağlıyan ge­
ce Lefkoşa'da Kıbrıs'lı Rum polisler, içinde
Türklerin bulunduğu bir otomobili ve yolcula­
rını haksız, sebepsiz ve dürüst bir şekilde ara­
maya tabi tutmak istemişler ve Türklerin rıza
göstermemeleri
üzerine çıkan
kargaşalıkta
Rum polisler ateş açarak biri kadın olmak üze­
re iki Türkü öldürmüşler ve dört Türkü de ya­
ralamışlardır.
Ertesi günü, bir gece evvelki olayı protesto
için mekteplerinin önünde toplanan Lcf'koşa
Türk erkek lisesi öğrencileri üzerine bir Rum
polis tarafından ateş açılmış ve iki Türk öğren­
ci yaralanmıştır. Diğer bir semtte ingiliz oku­
lunda okuyan Türk çocukları ile ebeveynlerini
taşıyan bir otomobile yine Rumlar tarafından
keza ateş edilmiştir.
Anlaşmaların imzasından beri Kıbrıs'ta kasden idâme edilen tahrik ve huzursuzluk hava­
sının kararsızlığına ve heyecanına ilâveten bu
defa da, tertipli olduğu zerrece şüphe götürme­
yen bu tecavüzler karşısında Türk Cemaatı
mensupları da müdafainefs maksadiyle ateşe
ateşle mukabele etmek zaruretinde kalmışlar­
dır. Bu suretle Lefkoşa'nın muhtelif semtlerin­
de zaman zaman karşılıklı ateş başlamıştır. Si­
vil Türk halkı ile sivil Rum ve Emniyet men­
suplarından müteşekkil kuvvetler arasında Lefkoşa'da ve civar bâzı köylerde cereyan eden
çarpışmalarda 24 Aralık günü öğleye kadar
tesbit edilen Türk zayiatı 24 ölüye baliğ olmuş­
tur. O tarihte ayrıca 15 ağır ve 40 hafif yaralı
vardı.
Durumun çok ciddî inkişaflar 'göstermesi
üzerine 23 Aralıkta Yunanistan, ingiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilerini
davet ederek Kıbrıs'taki olayları Türk milleti­
nin ve Hükümetinin son derece ciddî addetti­
ğini ve büyük bir hassasiyetle izlediğini ifade
ile Kıbrıslı Rumların tecavüz ve tahriklerinin
derhal durdurulması için Hükümetlerinin elle­
rindeki bütün imkânları seferber etmelerini
talebettim. ingiltere ve Yunanistan Büyükelçi­
lerine ayrıca, bu teşebbüsümün Garanti And1 aşmasını tahrike matuf bir başlangıç sayılabi­
leceğini de belirttim.
ingiliz Büyükelçisinin aynı gece bana, saat
on buçukta mealini bildirdiği ingiltere Hükü-
metince yayınlanan bir bildiride, «Kıbrıs ile
ilgili Londra ve Zürih Andlaşmalarını teminat
altına alan devletlerden biri olarak
İngiltere
Hükümetinin. Ada'da nizam ve asayişin bozul­
masından ciddî endişe duyduğu, İngiltere Dış­
işleri Bakanına, herhangi bir gelişmenin ilk
şartının Ada'nın nizam ve asayişin korunma­
sına bağlı olduğunu bildirdiği ve Ada'da ger­
ginliği giderecek, asayişi koruyacak •tedbir­
lerin alınması için Cumhurbaşkanı Makarios'a
müştereken müracaat edilmesi hususunda İngil­
tere'nin 'Türkiye'ye ve Yunanistan'a iltihakı ha­
zır bulunduğu açıklanmıştır. Yunanistan Dışiş­
leri Bakanı da aynı gün Yunan Parlâmentosun­
da yaptığı bir konuşmada, Kıbrıs halkı m arala­
rındaki anlaşmazlıklara uzlaşıcı bir zihniyet içe­
risinde barışçı hal çareleri aramaya davet etmiş
ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi müna­
sebetleri Kıbrıs'a da teşmil etmek için Yunan
Hükümetinin elinden gelen gayreti yapacağını
beyan etmiştir.
Lefkoşa'daki Türkiye, Yunanistan ve ingilte­
re temsilcilerinin 'Cumhurbaşkanı Makarios ile
Cumihurbaşkan Muavini Dr. Küçük nezdinde
müştereken teşebbüsler yaıparak çarpışmaların
derhal durdurulmasını istemeleri hususunda
üç Devlet mutabık kalmışlar ve bu mutabakatla­
rını 24 Aralık tarihli müşterek bir bildiri ile
açıklamışlardır. Bildiride aynen şöyle denilmek­
tedir :
«Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Hükümet­
leri, iCaranti Andlaşmasını imza eden Devletler
sıfatiyle Kıbrıs Hükümeti ile Türk ve Rum Ce­
maatlerini hali hazır karışıklıklara son vermeye
müştereken çağırırlar. Üç Hükümet, bu gece ateş
kesilmesi için uygun bir saatin teshiline ve her
iki cemaatten buna riayeti istemeye Kıbrıs Hü­
kümetini davet ederler. Üç Hükümet ayrıca, hu­
kuk nizamının korunması lüzumunu göz önünde
tutarak bugünkü durumu doğuran 'güçlüklerin
•halline yardım maksadiyle müştereken tavassutta
bulunmayı teklif ederler.»
Lefkoşa'daki üç. Devlet temsilcisi 24 Aralık
günü öğleden sonra, evvelâ Makarios'u arkadan
da Dr. Küçük'ü müştereken ziyaret el erek üç
garanti eden Devletin müşterek bildirisinde ifa­
de edilen esaslar dahilinde teşebbüslerde bulun­
muşlardır.
8 -
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 0 : 1
'Makarios'un. hâdiselerin mesuliyetini Türk­
lere ve pek az bir nisbette de Rumlara, yükle­
mek istiyen tevil ediei sözleri ve oyalayıcı bâzı
yuvarlak lâfları ile cereyan eden bu görüşmeden
müspet hiçbir netice çıkmamış aksine Rumların
Türk cemaatine süreksiz hücumları ve gayri in­
sani saldırıları büsbütün artmıştır. Filhakika,
24 Aralığı 25 Aralığa bağlıyan gece Rumlar
ağır makinalı tüfek, havan topu, hafif makinalı
tüfek ve makinalı tabanca ıgibi tesirli ateşli si­
lâhlarla Türk mahallelerine hücum etmişler ve
nüfus edebildikleri bâzı Türk mahallelerinde me­
selâ, Küçük .Kaymaklı'da kadın, erkek ve çocuk
tefrik etmeksizin silâhsız Türk halkına insafsız­
ca ateş etmişlerdir.
24-25 Aralık gecesi saat birde Sayın Barba­
kanımızın riyasetinde <<cnel Kurmay Başkanı,
İkinci Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ve 'Grenci
Kurmay ilgili erkânının iştirakiyle toplanarak
Kıbrıs'tan ıgelen son haberlerin ışığı altında du­
rumu yeniden etraflı ıbir şekilde inceledik ve
Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Hükümetleri
tarafından Kıbrıs Hükümetine yapılmış olan
müşterek sağrısının matlup neticeyi sağlı yama­
dığını, Kıbrıs'ta Türklerin mütecaviz Rumlar
tarafından katline devam olunduğunu nazarı iti­
bara alarak, bu çok vahim duruma derhal son
verilmesi için Üçlü çağın gereğince iki cemaat
lideri tarafından ateş kesilmesinin sağlanamama­
sının devamı halinde bunun Garanti Andlaşması uyarınca Ada'da bulunan üç memleket askerî
kuvvetleri tarafından süratle ve fiilen tahakkuk
ettirilmesi maksadiyle İngiltere ve Yunanistan
•Hükümetleri ne/dinde derhal gerekli teşebbüs­
lerin yapılmasını kararlaştırdık.
lerini korumak için son gayretlerini sarf eden
Kıbrıs'lı Türk mücahitlerine karşı insafsızca sal­
dırının daha da şiddetlendiği hatberleri tevali edi­
yordu. Bu vahîm haberler arasında, Lefkoşa'da
Kennedy caddesinde bulunan Türk evlerinin
yağma edilerek ateşe verilmekte olduğu haberi
de vardı.
Tepeden tırnağa kadar silâhlandırılmış ve ev­
velce hazırlanmış bir plân dâhilinde hareket et­
tikleri anlaşılan gözleri dönmüş Kıbrıs'lı Rum
çetecilerin günlerden beri Kıbrıs Türklerine
karşı giriştikleri imha hareketini durdurmak için
Hükümetimizin yaptığı çeşitli uzlaştırıcı teşeb­
büslerin müspet bir netice vermemesi üzerine ve
Gfaranti Andlaşmasımn münferiden harekete
geçmek hususunda !bize verdiği hakka dayanarak,
Türk Hava Kuvvetlerine mensup jet uçaklarına
dün saat ondörtten itibaren Lcfkoşa üzerinde
çarpışmaların durdurulması amacını güden ih­
tar uçuşları yapmaları emri verilmiştir. (Alkış­
lar) Aynı saatte de Kıbrıs'taki Türk Alayı, Kıb­
rıs'lı kardeşlerimizi korumak amaciylc •Garnizo­
nundan hareketle münasip savunma mevzilerine
intikal etmiştir.
Bu ihtar uçuşlarının, temenni ettiğimiz müsbet neticeyi istihsale kâfi gelmemesi halinde,
Kıbn'slı kardeşlemizin hayatlarını 'korumak
amacıyla gerekli diğer bütün tedbirler de alınmıştıi'. (Alkışlar)
Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız
dün, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
I'Yansa,
Federal Almanya ve
Yunanistan
Devlet Reislerine birer mesaj göndererek Kıb­
rıs'ta kan dökülmesine bir an evvel son veril­
mesi yüksek muhataplarının
müdahalelerini
talep eylemiştir.
,
25 Aralık sabahı saat ikide İngiltere Büyük­
Dün sabah ve öğleden sonra Makarios,
elçisini, yarım saat sonra da Yunanistan Bü­
Kıbrıs 'Temsilciler Meclisi Başkanı Clrictes
yükelçisini nezdime davetle bu hususta gereken
ve Kıbrıs -Savunma Bakanı
Osman Örek
teşebbüsleri yaptım.
Lefkosa'daki
İngiliz
Yüksek Komiserinin
Durumdan Nato Müttefiklerimizin de derhal
haberdar edilmeleri için Nato Konsey indeki Dai­ Ş Bürosunda buluşarak ateşin kesilmesi için
bir anlaşmaya varmışlardır. Bu anlaşma son­
mî 'Delegemize talimat verildi. Bir taraftan An­
radan Dr. Küçük'ün tasvibine sunulmuş ve
kara'da, diğer taraftan Londra, Vaşington ve
onun tarafından da 'kabul olunmuştur.
Atina'da çarpışmaların durdurulmasını temin
Dün akşam üzeri İngiltere Hükümeti, Kıbrıs'ta
için aralıksız siyasi tcşeibbüslere devam ettik.
nizamı
iade için bizim evvelce kendilerine tekKıbrıs'ta 'kanlı çarpışmalarla ve Türklerin
!
lif
ettiğimiz
hareket
hattını
benimseyerek
sistemli katli ile gecen clîm bir gece geçti.
'25 Aralık sahahı Kıbrıs'tan son derere ciddî ha­ ! «ateş kesilmesi hususunda vâki müşterek çağ­
rının tesirsiz kaldığı açıkça, belli olduğuna
berler gelmeye devam etti. Kendilerini ve aile-
9 -
C. Senatosu B : 20 26 . İ2 . 1963 0 : 1
göre, Granti Andlaşmasına. taraf üç devletin
askerî müdahalede
bulunmalarından başka
çare kalmadığını Türkiye ve Yunanistan Hü­
kümetlerine ifade etmiştir.» Bu karar dün
sabah Muhterem Devlet Reisinin . nezdinde
yapılan bir içtima esnasında alınmıştır.
Kıbrıs Hükümetinin
daveti üzerine vukubulaeak olan bu müşterek müdahale Yunan­
istan Hükümeti ve sonra da Hükümetimiz
tarafından tabiatiyle kabul edilmiştir. Lefkoşa'daki İngiliz Yüksek Komiseri ile Türkiye ve
Yunanistan Büyükelçileri hep birlikte dün
•gece yarısı Kıbrıs Hükümetine «Kıbrıs Hü­
kümetinin Rum ve Türk unsurları da dâhil
olmak üzere», Garanti Andlaşması gereğince
ilgili üç devletin Ada'da nizamı iade için
müdahaleye hazır olduklarını tebliğ etmişlerdir. Her iki dost veı müttefik devletin »bize
karşı gösterdikleri bu işbirliği tezahürünü
huzurunuzda şükranla yâdederim.
j
I
I
I
I
I
I
I
Üç devletin askerî 'kuvvetleri, Kıbrıs'ta
asayişi iade vazife ve mesuliyetini
kendi
üzerine almaları için yapılan gerekli temas
ve çalışmalar da neticelenmiş ve durum resmî
bii' tebliğ ile Ankara, Londra, Atina ve Lefkoşa'da yayınlanmıştır.
Halen ara sıra işitilen münferit silah sosleri müstesna, Kıbrıs'ta sükûn avdet etmiş
bulunmaktadır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Sözümü Sayın Başbakan tarafından verilen bir tebşiri belitmek suretiyle bitirmek
istiyorum. Biraz evvel aldığım bir 'habere
nazaran 'bir İngiliz Tümgenerali Müşterek
kuvvetler kumandanlığına tâyin edilmiş, sabahleyin saat .11 de İngiliz Yüksek Komiserliginde yapılan içtima devam
etmektedir.
Halen bu içtima esnasında İngiliz Tümgenerali bütün alâkalıları
vazifeye davet etmis, Yunan birliğini karargâhına dönmeye
davet etmiş, Türk Birliğini olduğu mahalde
kalmaya davet etmiş ve Kıbrıs Jandarma ve
Polis kuvvetlerinin de kendisinin emrine geçmeşini istemiştir. Bu suretle -Garanti Anlaşmasının temin ettiği müşterek kuvvetin âtidede, icabında, kendisine müracaat edilmek üzere
teşekkül ettiği, bizim için bir müjde olmak
itibariyle huzurunuzda büyük şükranla arz
ediyorum.
,
Cumhuriyet Senatosunun
sayın üyeleri,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
— 10
Garanti Andlaşmasmm harekete geçirilme­
sini sağlamak hususundaki gayretlerimizin bu
muaffakıyetli neticeyi isalı çetin
olmuştur.
Hükümetimizin İm neticeyi elde edebilmesi,
yüce Milletimizin, Parlâmentosunun ve ordu­
sunun metin bir kaya gibi Hükümetin ar­
kasında 'bulunmasiyle mümkün olabilmiştir.
Bugün Kıbrıs'ta durumun sükûna kavuşmak
üzere bulunduğuna, emniyet ve asayişin av­
det etmekte olduğuna dair haberler almış
bulunuyoruz. Bununla beraber durumu aynı
hassasiyet, teyakkuzla yakından takibettmekte de­
vam eden Hükümetimiz, yine Türk Milletinden ve
onun muhterem temsilcilerinden 'kuvvet alarak
gereken tedbir ve tertipleri bundan böylede
gerekli, uyanıklıkla almakta devam edecek­
tir.
Tf"pinizi hürmetlerle slâmlarını. (Alkışlar')
BAŞKAN — Sayın Karasapan.
niMHURlYUTOl KÖYLÜ (MİLLET PAR­
TİSİ GRUPF ADİNA CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Karaihisar) --Muİıterem Baş­
kan, sayın arkadaş]arını; gerek ISayın Başlıakan'm ,gerek Dışişleri Bakanının Kıbrus'daki, oJayla­
rın sion gelişmesi hakkında 'verdikleri izahat (he­
pimizce büyük bir alâka ile dinlendi. Kıbrıs'ı
biz vatanımuzm bir temadisi addediyoruz. Ve
oradaki ırk daşlarımızı kendi vatandaş]aramrzdan ayırdotmiyoruz. Bunların kaderi'bizim kaderimizdir. Onların 'başına gelecek en ufak !bir hâ­
dise em ette Türkiye çapında (hepimki alâkadar
edecektir. Verilen izaihatı dinledikten sonra va­
him Ihâdiselerin durakladığı - d:iır akladığı tâbi­
ri üzerinde durnyoıaım - anlaşılmaktadır. Fa­
kat asııl kötülüğün menşei IMa'karios «ve Rum
idaresinin 'kötü niyetleridir, 'bunlar Londra ve
Zürilh a ndtaşm allarını mutlaka bozmak kara­
rında .görünmektedirler ve Ihıma ait tedibini erini
de her gün biraz daha ilerletiyorlar. Bu itibarla
ıKı'bnis hâdiselerini Hükümetimizin daıha ya­
kından takip etmesini, hâldi sel erin vukuundan
evvel mümkün olan her tedbiri almasını tabiî
addederim. İşbu zihniyetle mücadele etmekte­
dir. Ve 'bu zihniyete bir ,sion verdirtmektedir.
Buna muvaffak o'lunamadığı (takdirde yarın ge­
ne aynı Ihâdiselerin tekerrür edeceğine maale­
sef intizar edebiliriz. Binaen al eyfh, demin de
arz ettiğim ıgibi 'hâdiseleri oldukça değil, bida­
yetinden beri ve her safhasını yakından taki-
d. Senatosu B : 20 26 , İ2 . İ963 O : İ
vermiyorsunuz» «muhakkak yangının çıkmasın!,
alevin yükselmesini bekliyorsunuz.» Bu sözüm
üzerine Başkan Kennedy geriye dönmüşler ve
Hariciye Vekiline : «Senatör haklıdır» diye ba­
na iltifatta bulunmuşlardı.
Muhterem arkadaşlarım, ne acıdır ki, biz
bugüne kadar geçen hâdiselerden hiç ders al­
mamış ve değil dumanlar, alevler çıktığı, bom­
balar patladığı halde işi hakikaten gayet ya­
vaş, gayet uyuşuk bir sistemle ele almış bulu­
nuyoruz. (Bravo sesleri, doğru sesleri)
İletmek suretiyle Kıbrıs'ta sanki, Türkiye'mi­
zin (bir ili imiş gibi alâkadan m ol'maınıız ve her
hâdiseyi daha evvelden önlemeye çalışmamız,
Hükümetin de üzerinde hassasiyetle duraca­
ğından Ç'O'k emin olduğum Ibir vazifedir.
Yüksek huzurlarınızı bu elemli anda daha
fada işgal etmek istemem. (Bu vesile ile, forada
balkikaten 'birer kurban vaziyetinde müdafaa­
sız ölmüş olan ivatandaışliai'imızın batıralarnıı
tebcil ve taziz ederek huzurunuzdan, hürmetle
ayrılıyorum.
İBAŞTCA'N — Adalet PaHtisi fJrnpu a d m a
Sayın Tevetoğhı, buyurun.
A. P. GMTPU ADINA FETHİ TEVİETOĞLU
(Samsun) — Sayın başkan, Cumhuriyet Senatosu­
nun sayın üyeleri, günlerden heri bütün milletimizi cidden kalbinden yaralıyan haince, hun­
harca ıbir tertibin tatbikatı ila karsı karşıya bu­
lunuyoruz. 2 Şubat 19ft2 'tarihinden beri daima
dış münasebetlerimiz yüksek huzurunuzda gö­
rüşülürken, partim adına yaptığım konuşma­
larda, mulhalefet partisi ola.rak her zaman dış
politikada hüküm etleri desteklemenin, hükü­
metlerin yanında bulunmanın bizim için en bü­
yük Ibir şeref ive ıvazife telâkki edildiğini belirt­
miştim. 'Bu meyanda üç defa Ibu kürsüden (Kıb­
rıs meselesine, Kıbrıs dâivasma temas etmiş ve
Hüldımet'l erimizin, ıl)ir Hükümete bir partiye
değil bütün bir millete ai dolan bu büyük mil­
lî dâvada daiha uyanık, daha aktif Iha.re'ket et­
mesini belirtmiş, işaret etmiştim.
Muhterem arkadaşlarım, 1959 senesi Şuba­
tında Zürih'te başlıyan, Şubat sonlarına doğru
Londra'da İngilizlerin de katılmasiyle Yuna­
nistan, İngiltere ve memleketimiz arasında ya­
pılan anlaşmalara koyduğumuz imzanın mü­
rekkebi kurumadan yer yüzünde ve dünya ta­
rihinde bir benzeri daha gösterilemiyocek poli­
tikayı dine karıştıran, dini politikaya karıştı­
ran kara cüppeli bir papazın fırıldakları he­
men muahedenin akabinde bu anlaşmaları hiçe
sayan davranışlariyle
çiğnemeye başlanmıştır.
Çeçen yılın Kasımında memleketimize memıiıun
gelip buradan mesrur dönen aynı kara cüppeli
papazın buradan döner dönmez verdiği beyenat, davranışlar ve yaptığı hukuk dışı işler aşa­
ğı-yukarı 12 aya yakın bir zamandan beri mü­
temadiyen tekrarlanarak gelmiş ve biz bunlar
karşısında kardeşlerimizin şchidolmalarını bekleyineeye kadar pasif ve uyuşuk durmuşuzdur.
(Alkışlar.)
Hükümetçe verilen izahat şu dakikada, bizi
bir bakıma sevindiriyorsa da, 'samimiyetle ifade
edelim ki. neticesi itibariyle bizi büyük üzün­
tüye sevk etmiş bulunmaktadır. Burada cephe­
mizin, demokratik cephenin yakın zaman önce
kurban verdiği büyük bir lideriyle I9G2 yılının
Eylülünde geçen bir konuşmamı meseleye ta­
allûku dolayısiyle huzurunuzda tekrar etmek
istiyorum. 1962 yılı Eylülünde Nato parlömanterlcrini Beyaz Sarayda kabul eden mütevefa
Kennedy bize bir ay sonra yapacağı Küba ha­
rekâtının aşağı-yukarı bütün tafsilâtını açık­
lığı ile izah etmişdi. Hareketler' böyle uyanık,
böyle zamanında, böyle yerinde olur. Kendile­
rinin tutumunu her bakımdan tasvip ve takdir
ettiğimizi, falca t bir hususu belirtmeden geçemiyeceğimi söyledim. «Siz» dedim, «duman yük­
seldiği zaman ırmursamıyorsumız, ehemmiyet
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri,
biz bu dâvanın çok eski talihlerden başlıyan,
geçmişinden oradaki müspet veya menfi, tutum­
lardan, başarılardan veya başarısızlıklardan
bahsetmeyi lüzumsuz görüyoruz. iBiz bugün mevcudolan neticeden bilhassa Sayın Dışişleri Ba­
kanımızın burada basınımıza dahi intikal etmiyen verdikleri çok acı ve mufassal bilgi ve ha­
berden sonra; badema yeni Hükümetimizin ala­
cağı ve alması gereken hususlar üzerinde görüş­
lerimizi belirtmek istiyoruz.
Tafsilen dinlediğimiz hâdiselerin gelişmesi
üzerindeki rapor bize şunu gösteriyor ki, Zürih
Anlaşmasının 4 ncü maddesindeki «müstakillen
müdahale» hakkımızı 48 saat evvel kullanmış
ofeaydık tek Türk "ün burnu
fcanamıyacaktı.
(iSağdan bravo sesleri) Hükümetin kurulmasın'da-ki müşkül ana hâdiselerin raslayışı tesa-
— 11
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
«düf 'değilidir. ÖDaima dikkat buyurunuz, kara |
BAŞKAN — C. II. Partisi .grupu adına Sa­
cüppeli papazın birtakım çıkışlar, birtakım
yın Karakıır't,
davranışlar yaptığı tarihlere dikkat (buyuru­
('. H. P. (IRVVV ADINA İkSAT MAIIMPT
nuz;; daima memleketimizde 'bir iç meselenin
KARAKURT (Urla) — Muhterem arkadaşbahis konusu olduğu zamanları seçmektedir. Bizi
lar, bendeniz bu sene hariciye bütçesi konu­
âdeta bir Hükümet buhranı içinde zannederde
şulurken bu kürsüden
Hükümet
kanadına
plânını tatbika »ecen bu menfur zihniyetin tem­
mensup bir partinin sözcüsü olarak şunları
silcilerine Hükümetin daha 'teşekkülü ilân edil­
söylemiştim. Mııkaderat Türk ve Yunan mil­
meden Kahraman Türk Ordusunun, 'Türk kar­
letlerini Balkan Yarımadası üzerinde birleş­
tallarının müdahalesini 'temin etımek .suretiyle
meye beraber olmaya ve istikballerini temin
geç de olsa, hâdiseyi şu anda durdurmuş bulunedebilmek için bir millet gibi, kardeş gibi
.maları, elbette Türle Milletinin ve onun tem­
harekol etmeye mecbur kılmıştır. Türk ve
sili e il erinin şükranla, karşıladıkları bir hare­
Yunan orduları, Türk ve Yunan milletlerinin
kettir. (Alkışlar)
mukadderatının müşterek bekçisi olacaktır.
(Biz, Hariciyemizden bugünden itibaren bir
Şimdi şu. hazin tecelliye bakın; bir gün
çıban halinde olan yaraya tentürdüytot sürmekYunanistan'a hücum edecek düşmanın önüne
,1e işin yatıştırmasını değil, bir operatör hazadikilmek, Yunan topraklarının üzerinde yakatlyle ameliyata girilmesini ve müdahale edil­
şıyan. Rumların hayatını korumak için, bel­
mesini rica ediyoruz.
ki kendi hayatını feda etmeye hazırlanmış
Türk
Ordusunu, şimdi Türklerin
hayatını
Muhterem arkadaşlar, hâdise verilen sözler­
Rıunlarm elinden
kurtarmak için, Kıbrıs'a
le hele sözlünü tutmıyan insanların yeni taah­
gönderiyoruz.
hütleriyle (geçiştirilmiş ve yatışmış sayılamaz.
CVTakarios orada Reisicumhur kaldıkça mevcut
»statünün çiğnenmesine ıdaima. .devam olunacak
've ne kadar dost (görünü rl erse 'görünsünl'er Gtrivas ıgi'bi bir çetecinin mülakatını mütaakiben
birkaç saat sonra bir fırıldak gibi istifa et­
meyi lüzumlu gören hükümetlerin ve hükümet
temsilcilerinin daha ciddiyetle masalara ve he­
sap «sorumuna, davet edilmeleri (gerekecektir.
'Dışişl erimizden zayiat um uz m katiyetle ne
'olduğunu ıdaima öğrenmek ve karşı taratın
da zayiatı varsa onun da ne olduğunu katı rakkamlarla bilim ek arzusundayrz. 'I'anların hesabı
ısorülmalı ve bize çok pahalıya, çok ağıra mal
olan bu faıeiadan uyanmalı aynim ab ve hakika­
ten partilerin üstünde olan böyle bir millî fa­
cia karşısında muhalifi İle, muvafı'kı ile sivili
ile, askeri ile bütün Türk Millletinin .saklanışı­
na yeni bir örnek vermeliyiz, (bağdan bravo
sesi]eni alkışlar)
(Muhterem arkadaşlarım.; m nihale Cet partisi
olarak söylerimi bağlarken'ışunu bir kere daha.
belirtmek istiyorum ki; Hükümetimizin her mil­
lî meselede hele böyle millî bir facia, karşısın­
da müspet davranışlarında bizden görecekleri
şey yalnız ve yalnız vatanperverane yardım,
kardeşlik ve beraberlikten ibarettir. Hepinizi
I
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.)
Bu ne kötü, ne talihsiz sonuçtur. Kıbrıs
Adası yalnız Rumların değil, Türklerin ve
Rumların müşterek malıdır. Adanın her ka­
rış toprağı üzerinde Rumlar ne hakka sa­
hipse Türkler de ayın hakka sahiptir. Ve
bu hakkın müdafaası, icabında müdahaleyi
dair şart, koşan Türkiye, Yunanistan ve İn­
giltere hükümetlerinin garantisi altında bu­
lunmaktadır.
Şimdi hukuk,
mukavele, söz­
leşmelerin hudutlarını çiğniyerek insan hak
ve hürriyetlerini hiçe sayarak, birtakım vah­
şi, kanlı, usullerle adaya yalnızca
sahibolacaklarını zannedenlerin, ne büyük bir gaflet
içinde bulunacaklarını biz değil, eğer ısrar
ederlerse, tarih gösterecektir, öğrenecektir on­
lara !... Türk Milletinin vatan ve memleket
müdafaasında, şeref ve haysiyeti mevzuubahsolduğu her yerde. nasıl saklanabileceğini,
nasıl granitten yapılmış bir karaktere sahiboldıığunu belki Brezilyalılara anlatmak zor­
dur ama, bunu Kıbrıs Rumlarının bilmemesi,
anlamak istememesi insanı hayrete sevk edi­
yor. Türkler bütün tarihleri boyunca zulüm
vo haksızlıkhğa boyun
eğmemişlerdir. Bu
Kıbrıs faciasında da, eğemiyeceklerdir. Bir
milletin ağır başlılığım ve temkinli hareke-
12 —
C. Senatosu B : 20 26 12 . 1963 O : 1
tini bir zaıf telâkki etmek gafletin, hüsra­
nın en büyüğüdür.
Kısaca Hükümetimizin son enerjik, azimli
ve kararlı hareketini tamamiyle parti olarak
tasvibediyor ve
destekliyoruz. Ümiddediyoraz ki, aklıselim galebe çalacak ve bu elim hata
tarihin bir ayıbı, lekesi olarak, gelecek nesillerin
ibret nazarlarına intikal edecektir.
Yalnız sözümüzü bitirmeden, bu kürsüden,
Kıbrıs'ı idare edenlere ve edeceklere şu lıa'ki'katı açıkça ifade etmek arzusunu duyuyoııız.
,
Belki şimdi araya 'girenlerle, vasıta olan­
larla oturacak, görüşecek, yarı kuvvet, yarı
baskı tesirleri altında, işi yine bir pamuk
ipliğine bağlıyarak, şöylece idare edeceğinizi
ve yeniden bir fırsat aramaya çalışacağınızı
zannedeceksiniz! Hayır!
tyi
bilinmeli
ve
hesaba katılmalıdır ki, bir haftadan beri
Kıbrıs'ta cereyan eden bu vahşi saldırış bir
defa daha tekerrür ederse, tekerrür ettiği
anda kendi damarlarından akacak kanla bo­
ğulacak, can verecektir. Orada !
Kıbrıs Adası
Dünyada, bir ada olarak
denizin üzerinde kalmaya, devam ettiği müd­
detçe, Türkler de adanın üzerinde kalmaya
devam edecek şeref ve 'hasiyetleri ile ebe­
diyete kadar yaşayacaklardır.
Dokunmayın uyuyan arslana ! (Alkışlar)
BASAN — Sayın Kapaıılı, V. T. P. Meclis
Grupu adına.
Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA TURHAN
KAPANLİ (Sakarya) — Muhterem Başkan,
muhterem üyeler, muhterem Hükümet; huku­
ka, vicdana ve nizama saygı duyanlar., Kıbrıs
dâvasında, ağırbaşlı, yapıcı tutumumuz karşı­
sında...
Umarız ki, bir kere daha Büyük Türk Mil­
letine hürmet hislerini teyit için fırsat buldu­
lar. Devletimiz Adada ırkdaşlarımıza, Anaya­
sanın ve 19 »Şubat 1959 tarihli Andlaşınanın
tatbikinden gayrı hiçbir istekte bulunmadı.
«Çirkin ve nefret verici hâdiselerin başladığı
günden bu yana milletimiz serinkanlılığını
kaybetmedi.
insanlığı utandıran tedhiş hareketi karşı­
sında ırkdaşlarımızı hayasızca katleden insan­
lık düşmanlarını bir anda yok etmek kuvveti­
ne sahip bulunmamıza rağmen Andlaşmanm
4 ncü maddesinin tatbikini bckliyen hukuk, ah-
lâk ve nizama hürmetini Hükümeti bu cephe­
siyle tebrik ederiz.
Nitekim sükûtla hâdiseleri takibeden Hü­
kümet yine hukuka hürmetinin ifadesi olarak
tek basma hâdiseye müdahale için şanlı ve gu­
rur aldığımız ordumuza, müdahale için tarihî
emrini verdi. Hâdiselerin inkişafından, ve öğ­
rendiklerimizden memnunuz. Garantör devlet­
lerin müşterek bildirisini memnuniyetle karşı­
larız, İnsanlık düşmanlarının bu hâdiseden kâ­
fi ölçüde clers aldıklarını tahmin etmek isteriz.
Kıbrıs hâdisesi karşısında tek cephe olarak
mücadele etmenin gurur, huzur ve bahtiyarlı­
ğı içinde bulunuyoruz.
İç meselelerimiz, ana dâvalar
karşısında
sadece birleştiricidir. Sijratle birleşmeye, bera­
ber çalışmaya kardeşçe hâdiseleri, millî güç.
halinde yenmeye kararlıyız.
.Milletçe; elde serdiğimiz şu anda yenilemiyecek bir güçlüğün bulunduğuna inanmıyoruz.
Türk .Milleti tecavüz karşısında şaşırmıyan ve
gözünü kırpmadan hâdiselerin üzerine cesaret­
le yürüyen ve meselelerin hallini kabul ettiren
büyük bir millettir.
Tarih böyle söylüyor.. Tarihimiz böyle de­
vam edecek. Tarihi sureti kafiyede yanıltmaya­
cağız. Hukuk', ahlâlc ve.nizam mutlaka zaferi­
ni tahakkuk eltirecek menfur olayın tertipcilcri dünya huzurunda bir kere daha lânetleneceklerdir. Kıbrıs hâdisesi karşısında bir ve bera­
ber olmanın mahsus gururu içinde Y. T. P.
Grupu adına yüksek heyetinizi, aziz milletimi­
zi sanlı ve gurur verici ordumuzu hürmetle se­
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın l'lusoy Millet: Partisi
Grupu adına.
MİLLUT PARTİSİ GRUPU ADINA MANSU.it ULUSOY (Ankara) — Aziz arkadaşlarım,
Kıbrıs'taki Türk' kardeşlerimize karşı girişilen
tethiş hareketi bütün Türk Milletini kalbinden
yaralamıştır. Bu menfur hareketi, muhalifi
ile, muvafıkı ile birlikte toptan, derin bir
elem ve nefretle karşılıyoruz.
Krbns gibi sadece Türk Mili etini değil, müt­
tefiklerimiz; İngiltere ve Yunanistan'ı da çok
yakından ilgilendiren bir dâvada, bütün dış
bağlantılarımızı 'bir tarafa iterek tek taraflı
davranmamıza imkân yoktur.
Esasen garanti anlaşmamız, üçlü bir uygula­
ma ile çapraşık -noktaları halletmeyi prensibo-
13 —
C. Senatosu B : 20 26 .12 . 1963 O : 1
larak kabul etmiştir.
Kıbrıs davasındaki davranışları ile Türkler
aleyhine kampanya a'çmış olan Makarios'ıın
Garanti Aıı'lasnıasıın tanımak istememesinin
milletlerarası hukuk alanında hiçbir «nemi yok­
tur.
(Jünkü; ;bu .anılaşmayı gerektiği zaman zorla
yürürlükte tutacak kuvvetler ayaktadır. Ve
Kıbrıs'a hâkimdir. Arkadaşlar, Türk Milleti
neticeyi heyecanla beklemektedir. Ancak; mil­
letlerarası diplomatik kaidelere ve imzaladığı­
mız andlaşmalara titizlikle bağlılığımız bizi bu
hudut dışında bir davranıştan alıkoymaktadır.
Politikamızı milletlerarası diplomasi sınırları
içinde yürütürken andl aşinalarımıza karşı olan
bağlılığı, enerjik davranışları durdurucu ve
frenleyici hale getirmek gibi yanlış tutumlar­
dan kaçınmak mecburiyeti içindeyiz.
20 ııci yüzyılın ikinci yasırında arlık dış
politika sadece Dışişleri Bakanlığının yatısı al­
tında değil, milletlerin bütün aktif teşekkül ve
müesseselerden kuvvet ve hız alarak hattâ ge­
rektiği zaman kamu oyu arkaya atılara.k yü­
rütülmektedir..
(»Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs'ta bundan önce­
ki yıllarda olduğu gibi tekrar kanlı olaylar
hortlatıl m ıştır. Makarios bu tutumu ile Yunan
Hükümetinin tutumuna da karşı koyarak, A d a ­
yı tamamen Rumlara maletmek emelinde ve •ça­
basındadır.
Yıllardan heri devam eden çirkin ve men­
fur davranışlarıyla hedefine ulaşmasına Türki­
ye, asla müsaade ctnıiyeccktir.
Makarios bu davranışları ile meseleyi Bir­
leşmiş Milletlere 'getirmek hazırlıklarını yap­
makta, tahrikleri ile 'bu zemini hazırlamaktadır.
Anladığımıza göre (Başpiskopos E. O. K. cılarm metotları ile Kıbrıs Türklerinin harekete
geçmesini ve Adayı Birleşmiş 'Milletlerin el
koyacağı bir iç harb sahası haline getirmeyi
tasavvur etmekte ve bu hevese kapılmaktadır.
'Böyle biı- durumda Adada 'görevli olan as­
kerî ibhiiğimizin derhal harekete geçmesi ve
kendisine düşen vazifeyi temkinli ve vakarlı
olarak yapması and'laşmanın hükümlerine göre
de Adanın Anayasa gereğince hükümranlığını
ve aynı zamanda Türk azınlığının haklarını
koruması tabiîdir.
Fakat bu en son başvurulacak tedbir ve ça-
redir. Hükümetimiz ancak, bütün imkânları
kullandıktan sonra yapacak başka bir hareket
ve çare .kalmadıktan sonra kuvvetlerinlizin me­
seleye 'müdahalesini istemeyi düşüneceğiz.
Kanaatimizce, diplomatik temasların yanın­
da meselenin kamu oyunda canlı bir halde ol­
duğunu ve Türk Milletimin Kıbrıs dâvasında
hiçbir tavize müsaade ve müsamaha göstermiyeceğini karşımızdakilere öğretmek ve bildir­
mek gerekir. Meseleleri demagojik hudutlar
içinde değil, ağırbaşlı medenî 'bir millete yakı­
şır bir vakar ve temkinli davranışlarla çözüm­
lemeye çalışmamız lâzımdır.
'Hükümetin bu konuda biraz evvel temas et­
tiğimiz diplomatik ölçüler içinde daha enerjik
ve dinamik tedbirlere başvurmasını lüzumlu
görmekteyiz. Hükümetimizin bu konuda almış
olduğu enerjik tedbirlerin 'Millet Partisi bü­
tün gücüyle, varlığıyla da destekler ve benim­
ser.
Gazete haberlerine göre; Makarios ve T)r.
Küçük tarafından Kıbrıs 'halkına t etli iş hare­
ketlerinin durdurulması yolunda bildiri yayın­
lanırken Türkler, öldürülüyor, evleri yakılı­
yor, hattâ 'Büyükelçiliğimize bile 'çirkin teca­
vüzlerde bulunuluyor ve ateş ediliyor. Bir ta­
raftan da Hum Radyosu 'Türklerin ezileceğini
pervasızca, hayasızca ilân etmektedir.
Yunan Hükümetinin Kİ. O. K. unu askerî
şefi ile temaslar yaptığı da bir -gerçektir. Bu
şefi cüretkâr hareketlere sevk edebilen geri
plândaki destekler nelerdir? Hükümetimizin
notasının reddedilmiş şeklindeki komedi dış
politikanın dışında, bir dağbaşı davranışı ola­
rak tavsif edilebilir.
Yunan Hükümetimin hâlâ Eııosîs peşinde
olduğuna dair bütün emareler de ortadadır.
Arkadaşlar, Yunan Hükümetinin bu davra­
nışı yanında Orta - Doğu ve Yakın - Doğu'da
koparılacak bir çıban başından çıkarı olanlar
da Papazı desteklemekte ve hattâ cesaret ver­
mektedirler.
Irkdaşlarımızın hayat, hak ve menfaatleri­
ni korumak hususunda Hükümetçe alma'cak
haklı ve müessir tedbirlerin, Millet Partisi "Se­
nato topluluğu kalben desteklemeye karar ver­
miştir.
Alınacak tedbirlerin mütecavizlerin cüreti­
ni kıracak mahiyette olması lâzımdır. İç poli-
14 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
tikcı hâdiselerimizden istifade ile memleketimi­
zin ve Kıbrıs'taki ırkdaşlarımızın hak ve men­
faatleri aleyhine olau emellerini gerçekleştire­
ceklerini umanlar, büyük 'gaflet içindedirler.
Şunu bir kere daha ifade etmek isteriz ki,
böyle millî dâvalarda, parti ihtilâflarına paydos
demi'lecek topyekûn 'Türk Milletinin vatansever­
lik duyguları şahlanaca'ktır. 'Birlik ve beraber­
liğin ağırlığını Hükümet süratle mütecavizlere
ve tertipcilere göstermelidir.
Hürmetlerimle. (Al'kıslar)
BAŞKAN — Daha beş sayın üye söz istemiş
bulunmaktadır. Sayın Ulay, Sayın Yıldız, Sayın
Ataklı, Sayın Sarıgöllü, 'Sayın Turhangil.
Hükümet dış politika üzerinde izahat verdik-'
i en sonra bir genel 'görüşme açılacağına dair İç­
tüzükte her hangi bir hüküm yoktur. Ancak İç­
tüzüğe 'bağlı 119 numaralı notda «Dış politika­
ya taallûk eden hususlarda Hükümet tarafın­
dan re'sen malûmat verildikten sonra muhale­
fet sözcülerine söz verilir» kaydı vardır.
Başkanlık Divanı, olayın özelliği ve C. Se­
natosunun terekküp tarzını ıgöz önünde tutarak,
İçtüzüğü zorlamadan nota göre 'hareket etmek
gerektiği kanısındadır. Ancak bu mevzuda konuşmıyan, yani söz alan gruplar dışında kalan,
sayın üyelere de söz verilmesi mümkündür. Bu
sebeple gruplara dâhil sayın üyelere Başkanlık
Divanı söz vermekte mazur bulunmaktadır. Bun­
lar dışında sayın üyelere sırasiyle söz -verilecek­
tir. 'Buyurun Sayın Ulay.
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar­
kadaşlarım. Sayın Başvekilimizin ve Hariciye Ve­
kilimizin gerekli izahatına teşekkür ederim. Ken­
dilerinden sonra arkadaşlarımız da durumu bü­
tün geuişliğiyle açıkladıklarına göre bendeniz sö­
zümden vazgeçmek kararında idim. Fakat Sayın
Hariciye Vekilimizin izahatmdaki bir cümle be­
ni tekrar konuşmaya mecbur etti. O cümle, du­
rumun henüz sükûnete ermiş olduğu, tarzında
değil ermek üzere bulunduğunun ifadesidir. Bu
sebeple müsaade ederseniz ben de kıymetli vakit­
lerinizden birkaç dakikayı alacağım.
Bundan bir müddet evvel Senatomuzda vâki
Kıbrıs görüşmeleri esnasında, bu Adada kan dö­
külmemesi, dost ve müttefik iki memleketin ara­
la rmın bozulmaması için Londra ve Zürih An­
laşmalarına rağmen Adanın ikiye taksimi mevzuunun son ve katî 'bir çare olduğunu ve bu
— 15
yolda çalışma ve hazırlıklara girilmesi lâzınıgeldiğini yüksek huzurlarınız yolu ile ilgililere du­
yurmak istemiştim,
Bugün yine tekrarlamak mecburiyetindeyim
ki, bu Ada statüsünde artık Yunanistanla ara­
mızda kesin bir sonuca varmak zaruretindeyiz.
Açık konuşmak lâzımdır ki; işliyen bu yaranın
birgün her ikimizi de bu neticeye götüreceğini
bizlerden de /görenler ve söylîyenler vardı. Yu­
nanlılardan da (bilip konuşanlar oluyordu. Yal­
nız aramızda bir fark oldu. Biz daima kanunla­
ra, nizamlara, Hükümetlere ve emirlerine bağlı
ve riayetkar bir millet olduğumuzdan bu An­
laşmalara sadakatle ve hüsnüniyetle bağlandık.
Karşı taraf ise, maalesef bu Anlaşmaları kendisi
için vakit ve zaman kazandırıcı bir bağlantı ka­
bul ederek kalbinde lEnosis yatan bir ihtiyarı
Cumhurbaşkanlığına aday yaptırmak, çeteci Grivas'm talimatları ile Adada /geniş bir yeraltı
faaliyetini hazırlamak ve desteklemek yollarına
koyuldu. Gözle görülen ve elle tutulan hattâ
bugün delilleriyle sabit bu faaliyetin neticesi on­
larca zamanı ve zemini gelmiş olacak ki, bahane­
si yaratılıp düğmeye (basılmak suretiyle meyda­
na çıkarılmış oldu.
Onlarca neden zamanı 'gelmişti? Bunu sizler
benden daha iyi tâyin ve takdir edebilirsiniz.
Çünkü Türkiye bir iç parti çekişmesi ile onlar­
ca ikiye ayrılmış, Hükümeti kurulamıyor, bir ik­
tisadi sıkıntısı vardır. İstenmiyen üzücü bâzı
olaylar cereyan etmiştir. Ve saire ve saire...
Bereket versin anlıyamadıkları, hesaplara ve öl­
çülere girmiyen bir Türk ıhususiyeti ki o da dış
tehlikeler .karşısında her türlü nizaı bertaraf
edip kucaklaşmak ve müşterek düşmana karşı is­
terse dünyanın en kudretli kuvvetinin mümes­
silleri dahi olsalar saldırmak özelliği idi. Bugün
memnuniyetle müşahade ediyoruz ki bu özellik
şahlanmış bulunuyor.
Muhterem arkadaşlarım,
Biz cl'betteki olayları mesul Hükümet ve so­
rumlular kadar bugün yakından ve dakikası da­
kikasına takip imkânından mahrumuz. Ancak
gerek sorumlularımızın izahları, gerekse alâka­
mız dolâyısiyle edindiğimiz bilgiler neticesi bu
işin çok önemli olduğu ve tarihî bir hâdise ya­
ratmak safhasında bulunduğu ve dolâyısiyle
Hükümetimizin şayanı şükran olan faaliyetleri­
nin daıha geniş, daha kararlı ve icabederse daha
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
cüretli bir politikaya tevcihi zaruretini ihsas
eder mahiyettedir.
Yine ihiç şüphe yok ki, Hükümetimiz durumu
(başlangıcından itibaren bizden daha iyi takibetmis ve kıymetlendirme yoluna girmiştir. Kıbrıs
Cumhurbaşkanının aylarca evvel bir Anayasa
•tadili vesilesine yönelmiş olması, Adadaki kasıtlı
ve tertipli baskınlar ve orada bulunan temsili
kuvvetimizin daima kontrolü ve henüz öğrenemediğim, löğrenmeye çalıştığım bâzı olaylar ile
dostumuz ve müttefikimiz Yunan
Hükümeti
toplantılarına dair aldığımız ha'berler doğru ise,
(îrivas'ın iştiraki ve neticede kısa zaman içinde
Hükümetin istifası, elçiliğimizin hâdiseler esna­
sında telefon ve sair irtibatlarının kesilmesi mü­
racaatlarının merci 'bulamayıp oyalanmasını bel­
ki bir müddet sonra öğreneceğimiz bâzı olayla­
rın, cidden değerlendirmeye ve bizi müstakil ka­
rara .götürmeye değer maıhiyettc olacağını zan­
nederim. .Sayın Hariciye Vekilimizin bâzı beyan­
larından anlıyoruz ki, Anlaşma ve Kıbrıs Ana­
yasasının ihlâlinden doğan meşru haklarımızı
kullanma yolundayız ve bunu müştereken kul­
lanma ve laıllandırma çaîbasındayız. Bunu ben
de Türklerin kanunlara ve Anlaşmalara riayet­
kar ve hürmetkar oluşu cephesinden memnuni­
yetle kabul ediyorum.
Politikada basiret, itidal cihetteki asıldır.
Fakat bu basiret ve itidalin ölçüsü hiçbir za­
man haysiyetlere tecavüz, vatandaş kanının akı­
tılmasına devam hududuna dayanmış ve belki
alışmış da olmamalıdır. Dünkü durumun deva­
mı halinde hepimizin tanıdığı vatandaşı zaptet­
mek çok zor olacaktır.
Hasımlarımız kanun ve nizam kuvvetleriyle
hareket lıalinde değillerdir. (Bilâkis kanun ve ni­
zam kuvvetleri bir disipline 'bağlanamadan çete­
cilere yardım ile teşriki mesai hali gösteriyor.
(Bizim hasma; kullandığı silâhla mukabelede as­
la âciz olmadığımızı mesullere ve bütün dünya
âleme duyurmak ve bir taraftan da ateş kesil­
di, kesiliyor sözlerine bakmadan, gerekiyorsa,
bu sahada çok geniş kan bağış ve yatırımı serma­
yesine sahip özel sektörümüze bir Mersin ordu­
gâhını ıgösterivermck ve göz yıımuvermek yarın
hâdiselerin tekerrüründe belki de kâfi gelecek­
tir.
Bunun; Kıbrıs'ta bunun Akdeniz'de, bunun
12 Adalarda ne neticeye varacağının mesnli-
1
yeti, bilâhara (irivas'a ve çetecileri' göz yumanhıra aidolaeaktır.
Hepimizin aldığı
mektuplar, telefonlar ve
müracaatlar malûmunuzdur. 13u sebeple bütün
yaşlılarımızın tahammülleri son ıhııdudundadır.
Türk gençleri, Karadeniz takacı ve denizci uşaklan, adedini 'burada söylemiyeyim, binlerce düş­
man kanımı susamış al' beki iyen serdengeçti mah­
kûmlar emir ve saldırış gününün sabırsızlığı
içinde hepimize baş vuruyorlar. Hattâ şayanı
şükran olan 'bir keyfiyeti de arz edeyim ki bir
kaç gün evvel İstanbul'da Türk Kumlarının da
Adadaki bu gayriinsanî ve vahşi hareketleri
karşısında infial ve protesto hazırlıklarını mem­
nuniyetle müşalıade eyledim.
Türkiye'nin komşusu Yunanistan hakkında­
ki büyük hüsnüniyet ve anlayışı suiistimal edil­
memeli ve Türkiye'nin zaman zaman hudutları
aşarak bir idare ve bir çatı altında yaşamıya ka­
dar 'varan neticesi parlak uzak görüşleri re bir­
kaç muhterisin tahriki ile neticesi Yunan va­
tandaşı aleyhine olacak bir sonuca götürülmemelidir. Mesuller -10 sene evvel olduğu gibi bilâ­
hara Yunan milletince de nefretle tekrar yadolunabilir ve cezalandırılabilirler. 'Biz hudut lafı­
mızın ve kapılarımızın açıldığı günü 'beklemek
tesellisi ile pek çok acılarımıza büyük sabır ve
tahammül ile dayanıyoruz ve 1.2 adalardaki hak­
larımızı bugün hâlâ ileri süremiyoruz. Biz ya­
rınki mutlu günleri beki iverek (İarbi Trakya'da'ki vatandaşlarımızın sızıntılarını sulh yolu ile
dindirmeye çalışıyoruz.
Biz lâik bir Cumhuriyet olduğumuz halde
bir patrikhane mevzuunu arada dostluğumuzu
geliştireceği ümidiyle ele alamıyoruz. İyi niyetin
bir neticesi olarak kullanmak istemediğimiz bir­
çok mevzuları karşı taraf ve bütün dünya lüt­
fen elimizde kullanacak kozun olmadığı mânası­
na almasın ve işe önemle kulak kabartılsın.
Bu kısa mâruzâtımın neticesinde Sayın Hü­
kümetimize naçizane tavsiye eylerim :
1. Bir an evvel itimada maz'har olarak ev­
velâ bu işe kesinlik ve cesaretle el atması,
2. -Mademki gayrimeşrû kuvvetler tarafın­
dan Kıbrıs Anayasası ihlâl edilmiştir. Neticeyi
haklı olarak müttefiklerimize bildirmekle bera­
ber her defasında fazla intizara tahammül et­
memizin vereceği muayyen saatlik bir mühlet,
içerisinde harekete geçmesi ve bu hareketi asla
16 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Kıbrıs'ı işgale matuf bir çıkarma telâkkisi ile
değil; orada 'bozulan ve .kasten bozdurulan ni­
zam ve asayişi temin yolunda kullanması,
3. Adayı şimdilik ikiye taksimin zaruretini
vakit geçirmeden delâili ve esbabı mucibesi ile
ilgili Devletller ve 'gerekiyorsa Birleşmiş Millet­
lere intikal ettirmesi,
4. Çarpışmalar dolâyısiylc Adada vatan­
daşın bugünden itibaren aç kalma ihtimallerini
de nazara alıp Kızılayımızca havadan ve deniz­
den iaşe maddeleri sevkiyatmm hazırlığı ve hat­
tâ bunun çete olmıyan <ve masum kalan herkese
teşmili ricalarından ibaret olacaktır.
Dinlemek lûtuflarmızdan dolayı teşekkür ve
saygılarımın kabulünü istirham eylerim.' (Al­
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Yıldız.
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş­
kan ve sayın senatörler, insanlık dışı, insan hay­
siyetini taşıyan herkesi utandıracak olayların
bizde uyandırdığı derin üzüntü içinde huzuru­
nuzu işgal etmiş bulunuyorum.
Olay, çağdaş düzeni ile değil bir kabile dev­
rinin dahi haysiyetini rencide edecek mahiye­
tiyle, toplum hayatımızda olumlu olmakla bera­
ber, hepimizi yürekten inciten bir tepki yarat­
mıştır.
Olayın üzerinde, edebiyatın ötesinde gerçek
yönleriyle ve düşündüğümüz çözüm şekilleriyle
eğilme gerektiği inancındayız.
Evvelâ Hükümetin aldığı tedbirler üzerin­
de kısaca görüşümüzü sunmak isterim... Hükü­
metin şu ana kadar, anlaşma ve uluslar­
arası meşru düzene saygıyı zedelememek su­
retiyle cesaretli ve umut verici bir tu­
tumu lıenim semiştir. Bundan dolayı büyük
hoşnutluk duymaktayız. Hasis, ileriyi göremiyen bir politikanın yarattığı statü ve geliştir­
diği durumdan sonra kararlı ve her harekete
karşı o hareket cevabının hakkettiği ölçüde
şiddette olacağını gösteren bir Hükümet tutu­
mu umut vericidir. Fakat bu, gelecek için yeter
değildir. Asla bunun meseleyi çözdüğü kanısına
kapılanlayız. Müdahale hakkını tesbitte müm­
kün olan hareket serbestisini kullanarak başa­
rılı şekilde bir sonuca ulaşacağı umudu bizde
uyandı. Bu umudu muhafaza ettiğimi belirtmek
isterim.
Olayı Sayın Dışişleri Bakanının açıkladığı
genel çerçevenin bâzı yerlerinde derinliğe gir­
mek suretiyle birkaç noktasiyle çizmek isterim.
Gerçekten Piskopos çok önceden bir alarm
işareti vererek, bir seferberlik kampanyasının
psikolojik ortamını yaratarak Türk evlerini
arar, arabalarını durdurur. Bu suretle bir ted­
hiş, bir korkutma, yıldırma havası yaratır.
işte bu süregelen ve seviyesiz çetecilere ancak,
yakışan tutum içinde bıktırılan Türklere karşı
uygulanan prosedür o gece son haddini bulmuş
ve bıçak kemiğe dayandığı için direnenlere zu­
lüm artırılmıştır. İşte olay böyle bir başlangıç­
tan geliyor. Geceden başlıyan ve hiçbir anlaş­
ma dinlemiyen bir katliam başlıyor. Rum alay­
ları Kaymaklı köyünden 500 çocuk, kadın ve
ihtiyarı Rum kampına götürerek, bize sığındı­
lar, bizimle beraber yaşamak istiyorlar, ortak
yaşantımızdan hoşnutturlar, diye hiç kimsenin
inanmıyacağı, yalancının aşırı pervasızlığı için­
de bir de yayın yapmak suretiyle propagandaya
kapıldılar.
Grivas Kabine toplantısına girdikten sonra,
Kabinenin istifa etmesine ve garanti veren dev­
letlerin, anlaşma gereğince müdahale edeceği
belli olmasına rağmen, seferberlik işaretini, ha­
rekete geçme işaretini verebiliyor. Olay üzerine
eğilmek gerektir. Belli ki, Kabine toplantısında
teklifleri ya kabul edilmemiş, ya kabul edilecek
gibi görülmemiş Başbakanın ifadesine
göre
ahlâk kelimesini de araya karıştırarak içinde
bulunduğu kötü durumdan istifade
ettiğini
söylüyor. Bu kadar tepkiyi orada görmesine
rağmen garanti veren devletlerin tepkisini he­
saba katılması gerekirken meşru, harekete geçebili­
yor. Bu pervasızlığın, hadsizliğin her, düzene
bağlı kalan, devlet nizamını düşünebilen her in­
san için üzerinde eğilmesi gereken 'bir noktadır.
Bir âdi eşkn^a ve çeteciye verilen bu yüz,
20 nci Yüzyılın bir yüz karası sayılmalıdır.
Yalnız ilgili devletler için değil bütün devlet­
ler için de, hepimizin dünyaca kurulmasına
çalıştığımız meşru düzenlere karşı bir serdergenin ayaklanabilmesinc verilecek cesaret, mu­
hakkak ki, her türlü ileri igörüş, anlayış, dev­
let düzeni ile bağdaştırılamaz. Sonra hadsizlik,
olaydan sonra da ileri götürülmüştür. Müda­
halemizi küçümsüyen yayınları, Kıbrıs Hükü­
meti yayınlarını başka kaynaklardan dinledik
17 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
bu sabah «bâzı uçaklar uçmuş, hüviyeti meç­
hul uçaklar, Kıbrıs semasında. Sonra öğren­
di!;. ki bunlar Türk uçakları imiş diyorlar»
Kıbrıs sorumluları. Tasavvur ediniz olayların
gelişmesine uçaklar uçtuğu zaman nerde ise
dehşet içinde kalmalarına rağmen, dalga ge­
çer geçmez, meçhul uçaklar uçuyordu sonra
öğrendik ki, Türk uçakları imiş diyor; daha
ileri gidiyor, insanlık haysiyetini rencide eden
bu cinayet, bu hunharlık, bu katliama giri­
şenlerin temsilcisi, Birleşmiş Milletlere müra­
caat ediyor. Yavuz hırsız misalini de çok ge­
ride bırakıyor. Bu gibi her buhranı, her dal­
gınlığı bir yankesici kurnazlığı ile sömürmek
istiyen insanlar karşısındayız. Oradaki savun­
ma imkânımızı, .mekanizmanın işleyişini bu
yankesicilere karşı etkili olacak durumda
göremiyoruz. Harekete geçmede otomatik olmıyan türlü makamlara soran, üstelik böyle
insanlara karşı tutulan nezaketi de aşırı bu­
luyoruz. Büyük Elçiliğin kapısı önündeki
nöbetçiler dahi silâhlı değilmiş. Bunlar çe­
teciler diyarında yaşıyan insanlardır. Medeni
insanlara karşı tedbir almıyor, çetecilere karşı
tedbir alıyoruz. Bu bakımdan Hükümetin ya­
şadığı ortamı, karşılaştığı insanların seviyesini
iyice hesabedere'k, uyanık bulunması gerekir.
O halde bütün partilerin ortaklaşa benimsediği,
paylaştığı bu konuda heyecanla görüyoruz ki,
'her buhranı, her güçlüğümüzü sömürmek için
bizi en zayıf anımızda, en dalgın anımızda yık­
mak için belkliyenler vardır ve hiçjbir fırsatı
kaçınılıyorlar. Çetecilerin içinde, Yunan aske­
rî üniformaları giymiş insanların bulunduğu
tesbit edilmiştir. O halde 13 ay MI Dışişleri Ba­
kanının da açıkça belirttiği gibi uzun sürede
hazırlanmış bir tertip karşısındayız. Polisi, ordu­
su ve çetecisi ve resmî Yunan silâhları ile dona­
tılmış organize bir teşkilâtlanma ve ayaklan­
ma mevcuttur, taratılan tedhiş havasını Kıb­
rıs'ta ben de birkaç 'gün yaşadım. Cidden bu
tedhiş (havasını yaşıyan bir kimse oradaki soy­
daşla rımıza karşı uygulanan işlemin etkisini iyi
hesabeder. Eğer müdahale edilmez saldırgan çe­
tecilere hadleri bildirihnez.se Türk uıısurımuu
orada yaşaması çök güçleşir. Eskiden beri uygu­
lanmakta olan bir metodu, en yeni gelişmelerle
uygulamaktadırlar. Baskı, yıldırmakla Türk
halkını azaltmak başka yerlere göeettirmek..
Eğer bu derece asın saldırı karsısında, hadle-
ri bildirilmez, (bir daha yapamıyacakları dere­
cede cesaretleri kınlamazsa, oradaki Türk un­
surunun yaşaması, çoik güçleşecek ve
kaybımız
kat kat büyük olacaktır.
Bu arada bir iki noktaya da değinmek iste­
rim. Hiçbir suretle bizim ve Hükümetin bilgisi
dışında ve bir dalgınlık belki bir yorgunluk ese­
ri Ankara Radyosunda bir yayın olmuştur, bu­
nu Kıbrıslılardan duydum. Burada tekrar et­
mek isterim.
Bu 37ayında yapılan cinayetler sayıldıktan
sonra, Türk askeri, subayı ve memuruna bir
şey olmadığı gibi bir ifade kullanmıştır. Bu yan­
lıştır, yorgundu söyliyen, bir kastı olmadığı,
Hükümetin de hiçbir surette görüşüne, bizim de
hiçbir surette görüşümüze uymamasına rağmen,
belki içerdeki heyecanı azaltmak için tecrübe­
siz kimsenin lâflarıdır. Ama hepimiz şuna ina­
nıyoruz ki, orada bulunan her Türk subayını,
her Türk erini bir Kıbrıslı kardeşimiz kendi
kardeşi saymakta, biz de kendilerini kardeş
saymaktayız. Onun için yapılan her zayiat is­
ter Türle bir memurundan olsun, ister Türk aske­
rinden olsun, ister Kıbrıslı soydaşlarımızdan ol­
sun kalbimizi derinden sızlatır. Onun için ne
halk oyunu, ne kişileri ve ne de Hükümeti tem­
sil etmiyen bu yanlış yayını, dalgın yayını ve
Ibcl'kidc içerde çok coşan, taşan tepkiyi azaltma­
yı kendi kafasmca düşünen bir kimsenin bir
haberi, cümlesi olabilir ama spikerin böyle bir
ilâvesi Türk milletini temsil etmez. Biz bu ka­
dar ortaklaşa bir üzüntü içindeyiz. Bizi hoşnudedeıı bir diğer olayı da (belirtmek isterim. Kar­
deş, dost ve daima kardeş ve dost kalacak, bu­
na yürekten inandığımız İran ve Pakistan 'mil­
letinin, Türkiye'deki gençleri ümit veren bir
tepki gösterdiklerini büyük bir memnuniyetle
duyduk. (A fganistan'da sesleri.)
Afganistan'ın da bunu paylaşması görülü­
yor 'ki, dostluğumuza kardeşliğimize ve insanlık
haysiyetine saygı besliyen kardeş milletlerin tep­
kisi de bizimle ortaklaşa olmaktadır.
Müsaade buyurursanız, «onu'ç olarak, Ibâzı
tekliflerim olacaktır. Bunlardan bir tanesi;
suçluları 'mutlaka karşılığını 'alacak !bir işleme
talbi 'tiu'thııak'ta Hükümiefc elinden /geleni yapma­
lıdır, 'Kılbrıs için 4 çözüm düşünüldbil'ir: Bun­
ların üzerinde kısaca duralım.
Birincisi, Türkleri yoğunluğa feslim eden
sistem. Hun'harcılığı, çeteciliği, eşkıyalığı ıııes-
18 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O ; 1
lek edinmiş 'bir insafsızın takdirine Türkleri
teslim etmeSk, 'bir yamyamın 'dahi kabul edemiyeceği 'bir cinayet olur. Onun iyin bunu Jbir
çözüm olarak söyliyelbiimiekj cesaretini dafhi
•bir (lıadsizlik sayarım. (Bu mülm'kün değildir.
Bu'günkü statüyü devam •etitinnıek; çeteciliği
ve cinayeti örtmekte dinî kisveleri kullanmak­
tan çekinmiy enlerden 'tutunuz da en :va'hişi çe­
tecisine kadar Kıibnslı Ru'mların Ibırgüne kadarki tutumları Ibu durumu daima kötüye gö­
türeceklerine kesin delildir. Görülüyor ki, il m
statü de çalışmıyor.
Üçüncüsü, ecdat ikaniyle suladığımız ve lıer
yerinde Türk ecdadımızın im'zasmı koyduğu­
muz anayurt parçasını 'hakkı olduğu esias sta­
tüye ulaştırmak. Bu da oUmazsa, o takdirde
görülmüştür ki, taksimden 'başka çüzüîm yölç­
tür. (En doğru çare, sesleri)
Sayın 'Bakan, dunum yeni 'bir 'gelişmenin
başlangıcındadır, 'buyurdular.
Bundan ben
şaihsan limiti eniyorum. Gürülüyor ki Ibaışka
türlü (bir tutumla 'bu meseleyi ıçözmek ımümkün
değildir. Alternatifler İnini ar 'olalbilir. Fakat
'hiçbiri çalışamılyacak ıgibi görünüyor. Tak­
sim diye başladık. Fakat sınıra Ilıer nedense
Ibelki Ibiraz .gülveıulük, be'l'ki karsı tara)!' !bir an
insan 'haysiyetine ulaşır, yükselir iumitdu.ua ka­
pı İd vk taksimden 'vazgeçerek 'bu statüyü 'kalbul
ot tik. A'ma gördük ki, bütlün düşüncelcri'in'iz
temelsiz çıktı. O 'halde umut 'yoktur. Artık
aluşıbuış, modası 'geçmiş deyim 've prosedürle-*
rin diplomaside fazla etkili sonu'e; alamadığı
bir dönemde yaşıyoruz. Hükümetin gerçekçi.
sorunları çözJen 'bir metodu
uygulıyacağını
unıuy'oruım. Devlet haysiyetini 'her zaman üs­
tün tutan (v'e Ilıer llıali ile Ibunu ispat eden Ha­
vın 'Başbakanın Iböyie 'bir tııtu'ıuu, ile umutla­
rımızı geıvükleştireibilmesini temenni ederken,
imıılhaletVt, iktidar, 'bütün Türkiye Ilıer türlü
kurumları ile İm politikayı deste'kHyeeeğiui iyi
'bildiği, için İhımdan alacağı ıgücü hakkı ile kul­
lanabileceğini üimidedcr, ibu alanda Hükümete
basarılar dileğimi sunar, hepinizi Ihürmetle se­
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ataklı.
MUOİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın
Başkan, sa'yııı arkadaşlarım, Kıbrıslı kardeş­
lerimize karşı yapılan 'hunlharca katlia'm, millî
'benliğimizde derin teessür 've heyecan yarat­
mış 'b ıı lu n m ak tadır.
;
I
I
;
Bu medeniyet çağında, insan lıak 've Uıukukuna alçakça saldıran, beynelmilel aııdlaşımaları, tat'bikmden sorulm'lu Ibulundıığu Anaya­
sayı İhlal eden Makarios, 'bütün insanlık âlemi­
nin lanetine 'hale kazanmış bulunmaktadır.
Kıbrıs'ta cereyan eden »olaylar, medeni âiç­
inin yüzünü kızartacak (bir tertibin 'eseridir.
Bu alçakça cinayetlerin müsebbibi, terfii]')
ve tatbikcileri Kıbrıslı Rum idarecileridir.
Hayatlarını, 'hürriyet içerisinde yaşanıak
uğrunda feda edem kardeşlerimizin ve bu uğur­
da canlarını veren şanlı ordumuzun şerefli
•mensuplarının intikamları alııvmadıkça, 'Millet
•olarak buzura kavuşmamız 'mültukün değildir.
Âdi 've gayriinsani tertiplerin tatbikatçıla­
rı Hum idarecilerinin, Kıbrıs'] barış dünyasının
'bir cilb.au baışı haline »getirmek istiyeıı gayret­
lerine 've emellerine son 'verme zamanı gelmiş
'bulunmaktadır.
Dış politikamızın mıülştereik salhi'bi 'bütün
partilerimizin (ve Ibağıinsız arkadaşlarımızın
Kıibnslı Türk kardeşlerimizi llıuzur ve güven­
liğe kavuşturacak, .Anavatanlın Ibir parçası ha­
line getirecek, kesin ıbir Ihal çaresini bulmada
Hükümete bütün güçleriyle destek 'olacaklarına
kaani bııluuuy'oru'm.
Bu millî 'bir arzunun 'vazigeçilıııiie'z talebidir.
Bu talebe samimiyetle, süratle ve kesinlikle
cevap veren ve tedibir alan 'Hükümete 'teşekkü­
rü bir 'borç bilirim.
Sayın Hükümet Başkanının, anlaşmanın ta­
nıdığı 'hakkı kullanarak müdalhale kararı ımillî
varlığımızda inşirah yaratmş ibulun'maktadır.
Yalnız, 'bu kararın tatibikatı, Kıbrıs >meseleşini kökünden 'halledecek (bir istikamette yüınitiilmezse, 'gelecekte Ibenzeri olaylarla karşılaMina'mız mukadderdir.
Yeni Hükümetten, ıSaym 'Başbakanın «infi­
al ve (hiddetimiz şiddetli ve kesindir.» Hükmü­
ne uyarak, en zecri tedbirlerle 'meseleyi, teker­
rür etmiyecek bir Ihal tarzına, ulaiştırinasını 'bek­
lemekteyiz ve •buna inanmak islemekteyiz.
Yaraya neşterin tereddütsüz; vurulma za­
manı gelmiştir.
.Bu fırsatı kaçırmak millî arzuyu
etmek demek olacaktır.
rencide
Dinamik bir -'hürriyetle bütün dâvalarımız
üzerine eğileceğini 'beyan eden 'Hükümetimiz,
Türk milletinin 'bütün gücüne 've desteğine
19
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
mazhar olacağım 'bilmelidir ve Ibu 'millî hasle­
timiz icafbıdır.
Mevcut statünün ümidedilcn sullh ve sükû­
nu getireceğine inanmıyorum.
Kıbrıs'ın taksim edilerek anavatana 'bağ­
lanmasının 'barış ve huzuru temin edecek ye­
gâne llıal tarzı olduğuna kaani ılmlunuyorum.
Yeni Hükümetin 'bu yolda 'gereken 'her itte-ş'eibbüse ive tedbire tevessül edeceğine inana­
rak, 'hayatlarını, hürriyetleri uğrunda feda
eden Kıbrıslı 'kardeşlerimin ve onların hürri­
yetlerini müdafaa ederken şe'hidolan .şanlı 'or­
dumuzun . şerefli mensuplarının aziz ruhları
önünde saygı ile eğilirim. (Alkışlar)
2. — înıar ve İskân Bakanı Celâl et tin Fzer;
Mardin ve Siirt'te vukua gelen kasırga tahribatı
ve bu bölgeye yapılan yardımlar hakkında de­
meci.
İMAR VE İSKÂN 'BAKANI ÖELÂLETTİN
ÜZER '(Eskişehir MilletJvekiH) — 'Sayın Baş­
kan Mardin (ve Siirt'te 'vukua igeleıı kasırga
tahribatı hakkında Yüksek Senatoya ibilgi ver­
im ek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLETTÎN
ÜZER (Eskişehir) — :Saym Başkan, muhterem
senatörler, huzurunuza, 24 . 12 . 1963 Salı gü­
nü saat 18,30 da şiddetli bir rüzgâr ile başlıyan
Mardin ve Siirt kasırga âfeti ile ilgili izahatı
vermefk için gelmiş bulunuyorum. Âfet büyük
çaptadır Merkezi Hükümetle telefon irtibatı ta­
mamen kesilmiştir. Bu durum karşısında olay
•hakkında Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı ta­
rafından Mardin Valiliğinden alınan notun, teJiefianla balkanlığmııiza 'duıyuruılmaisı özerine ilk
bilgi alınmıştır. Bu bilgiye göre âfetin saat 18,30
da başladığı ve esen rüzgârın şehir dahilindeki
resmî ve gayriresmî binalarda ve elektrik, PTT
şebekelerinde tahribat yaptığı, can kaybının ol­
madığı, bütün muhabere vasıtalarının işlemez
halde olduğu, buralarla irtibat sağlamak için
motorlu vasıtalar (tahsis edildiği, bütün okulla-
rın harabolduğu, tedrisatın tatil edildiği, kire­
mit ve cam ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir. Ola­
yın, alman haber karşısında büyük bir âfet şek­
linde olduğu anlaşılmış derhal ilk ve âcil yardım
olarak âfet fonu ödeneğinden (100 000) yüz bin
lira valilik emrine gönderilmiştir.
25 . 12 . 1963 tarihinde Mardin Valiliğinden
alman munzam haber şu şekildedir: «Şehrin su
ihtiyacının öncelikle sağlanmaya çalışıldığı, elek­
trik tesislerinin ancak bir haftaya kadar işler ha­
le sokulabileceği, kullanılmaz hale gelen hastane­
deki hastaların Radar Hastanesine kaldırıldığı,
okullarda öğretim yapmanın mümkün olmadığı
için bütün okulların tatil edildiği, Diyarbakır
hariç, diğer bütün yerlerde her türlü haberleş­
me .imkânının kalmadığı, âmme ve hususi şahıs­
lara ait binalardaki tamiratın giderilmesi için
gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu ve bu cüm­
leden olarak Diyarbakır'daki cam ve kiremit stok­
larına el konulması için ilgili valiliğe de talimat
verildiği, şimdilik can kaybının olmadığı, ilçe­
lerdeki hasarın tetkiki için mahallinden motor­
lu vasıtalarla yardım gönderildiği Cizre ilçesin­
de jandarma koğuşunda çıkan yangın sonunda
koğuşun, adalet ve maliye binalarının tamamen
yandığı ve bu durumda olanlar hakkında gerek­
li bilgilerin peyderpey merkeze duyurulacağı bil­
dirilmiştir. Siirt Valiliğiyle yapılan telefon gö­
rüşmesinde Sımak Hükümet Konağı ve memur
evlerinin çatılarının, Pusalan, Adalı, Gündoğan
köyünde okul eatılariyle, birçok hususi binala­
rın çiaitıilaraman (tamamen 'kuîlanılaimaız İhale gel­
diği bildirilmiştir. Baykan'da Cumalı köyünün
öğretmen evinin çatısının uçtuğu ve birçok bi­
nada duvarların çatladığı görülmüştür. Kasırlı,
Şirinkaza, Yarımca, Çaykara köyleri ökullarmmda gene camların kırılmış olduğu ve çatılarının
harabolduğu anlaşılmıştır. Bu hâdiseler karşısın­
da vali tarafından istenilen âcil yardım derhal,
15 bin lira olarak Siirt Valiliğine gönderilmiş­
tir. Ayrıca hasarın tesbiti için ilgili teknik ele­
manlarımız dün ve bugün süratle âfet mahalline
gönderilmişlerdir.
Bilgilerinize arz ederim. Hürmetlerimle.
BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
4. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben­
zer uygulama ve geleneklerin ortadan İmldırılmasına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy­
-20
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın -
-
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Yayın ve Turizm komisyonları raporları oylaması
(M. Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S. Sa­
yısı : 322)
5. — Türkiye ile İran arasında ahdedilen
Kültür
Andlaşmasının onaylanmasının
uygun
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet
Meclisince ketimi olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve
Millî Eğitim komisyonları raporları oylaması (M.
Meclisi 1/228; C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı :
330)
6. — Türkiye ile Afganistan arasında ak­
dedilen Kültür Andlaşmasının
onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkındaki kanun
tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu­
rizm ve Millî Eğitim komisyonları raporları oyla­
ması (M. Meclisi 1/236, C. Senatosu 1/292) (S.
Sayısı : 331)
7. — Televizyon filimi eri vasıtasiyle prog­
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma­
sının onaylanmasının uygun bulunduğu
hakkın­
daki kamın tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko­
misyonları raporları oylaması (M. Meclisi 1/319,
C. Senatosu 1/294) (S. Sayısı : 332)
BAŞKAN — Geçen Birleşimde yüksek oyla­
rınıza arz edilip neticeleri bildirilmiyen acık
oy neticelerini okuyorum :
Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygu­
ma ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair
Ek Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu­
ğuna dair kanun tasarısı için 76 sayın üye oy
kullanmış, 76 kalbul, salt çoğunluk temin edil­
memiştir. Tekrar açık oylarınıza sunulacaktır.
Türkiye ile İran arasında akdedilen Kültür
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu­
ğu hakkındaki kanun tasarısı için 75 sayın
üye oy kullanmış, 75 kabul, salt çoğunluk temin
edilemediğinden tekrar açık oylarınıza sunula­
caktır.
Türkiye ile Afganistan arasında akdedilen
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı için 73 sa­
yın üye oy kullanmış, 73 kalbul, salt çoğunluk
temin edilmemiştir. Tekrar açık oylarınıza su­
nulacaktır.
Televizyon filimleri vasıtasiyle propaganda­
ların mübadelesine dair Avrupa Andlaşmasının
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka­
nun tasarısı için 76 sayın üye oy kullanmış, 76 ka­
bul, salt çoğunluk temin edilememiştir, tekrar
açık oylarınıza sunulacaktır.
8. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ile
gündemde ve zamanla kayıtlı bulunan diğer
işleri göarüşmek üzere Genel Kurulun 27 Aralık
1963 Cuma günü saeıt 15 te toplanılması hak­
kında kararı (2/15)
BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü­
şülecek işler arasında bulunan Cumhuriyet Se­
natosu içtüzüğünün kabul edilen madde metin­
leri basılıp dağıtılmış bulunmaktadır.
Biliyorsunuz; içtüzükler bir defa müzakere­
ye tabi hususlardandır. Bugüne kadar .madde­
lerin görüşülmesi bitirilmiş sadece yürürlük
maddeleri kalmıştır, ikinci defa müzakere, ve
maddeleri üzerinde tekrar görüşülüp değişiklik
yapılamaz. Ancak, basılıp dağıtılma henüz ya­
pıldığından basma yazıda; ibare, virgül, nokta
ve yahut baskı hataları bulunması mümkündür.
Başkanlık Divanı olarak saym üyelerden, dağı­
tılmış bulunan içtüzük üzerinde yanlış ve zü­
hullerin incelenmesini istirham ediyoruz. Gele­
cek birleşimde maddeler, sadece bu yönden, bir
defa daha okunacak oylanacaktır.
Bu arada Başkanlık Divanı olarak dün alı­
nan bir karar gereğince; gerek içtüzüğün ya­
rın çıkarılmasını temin, gerekse gündemimizde
bulunan zamanla mukayyet kanun teklif ve ta­
sarılarının biran önce görüşülmesi için, yarın
bir birleşim yapılması uygun mütalâa edilmiş­
tir. Ancak, 'bu husus oylarınızla halledilecek­
tir. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
— 21 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 Ö : İ
6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
BAŞKAN — 'Gündeme geçiyoruz.
ilgili bir önerge var, okuyoruz^
Gündemle
Yüksek Balkanlığa
Gündemde mevcut kanun tasarı vo teklifle­
rinin sözlü somlardan önce görüşülmesini arz
ve teklif ederini.
Samsun
Fethi Tevetoğlu
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo­
rum. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kafini edil­
miştir.
BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö­
rüşülecek işlere geçiyoruz.
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı
1963 yüı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de­
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1JM7, C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı : 317) (1)
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
Karma Bütçe Komisyonu raporu
Cumhuriyet »Senatosu Yüksek Başkanlığına
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili Hü­
kümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve
görüşüldü.
İlgililerin verdiği izahat ve kanun tasarısının
gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuz­
ca da yerinde görülerek tasarı Komisyonumuzca,
aynen kaimi edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunlur.
Başkan
Sözcü
Hatay
Ordu
Ş. İnal
A. H. Onat
Bu rapor Sözcüsü
Ordu
Adana
Ş. Koksal
M. Ünaldı
Aydın
Ankara
O. Apaydın
M. Ete
Aydın
Balıkesir
t. Sezgin
A. A. Bolak
(1) 317 S. Saydı basmayazı
nundadır.
tutanağın so-
Balıkesir
F. îslimyeli
Diyarbakır
R. tskenderoğl n
Hatay
A. S. Hocaoğlu
Sakarya.
N. Bayar
Tabiî Üye
S. Oürsoytrak
Trabzon
A. Şener
Diyarbakır
A. Erdoğan
Giresun
t. E. Kılıçoğln
İzmir
N. Mivkelâmoğlu
Sinop
M. Alİcanoğlu
Tabiî Üye
H. Tunçkanat
Mardin
Ş. Aysan
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza, sunuyo­
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­
miştir.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun
MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1903
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve­
lin 5 nci (Geçen yıldan devreden nakit mev­
cudu) bölümüne konulan 862 380 lira, 165 000
lira noksaniyle 697 380 lira olarak düzeltil­
miştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler...
Kaibul edilmiştir.
MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve­
lin sonunda (Hazine yardımı) adiyle yeniden
acılan 6 ncı bölüme 165 000 lira konulmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihînde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kaibul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi
Bakanları yürütür.
— 22 —
Û. Senatosu B : 20 26 12 . 1963 O . İ
BAŞKAN — Madde hakkında söz
istiyen
var mı? Yok. Olmadığna göre maddeyi oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var
mı? Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka­
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil­
miştir.
Açık oylarınza sunulacaktır.
2. — 1963 yılı
vellerde değişiklik
tasarısı ve Karma
Meclisi 1/556, C.
318) .. (1)
Bütçe Kanununa bağlı cet­
yapılması hakkındaki kanun
Bütçe Komisyonu raporu (]\[.
Senatosu 1/309) (S. Sayısı :
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
Karma Bütçe Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller­
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta­
sarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira­
kiyle incelendi ve görüşüldü.
İlgililerce verilen izahat ve tasarının ge­
rekçesinde, 4 . 9 . 1963 tarihinde yürürlüğe gi­
ren 310 sayılı Kanun ile Anayasa Mahkemesi
Başkanına binek otomobili
alınmasını temin
maksadiylo 1 nei madde ile 1963 yılında alman
iki taşıttan
tasarruf edilen 50 000 liraya
15 000 lira ilâvesi; ,
2 nei madde ile Başkanlık otomobili işlet­
me giderleri için 304 ncü bölümünden 2 500
lira düşünerek »309 ncu bölümde yeniden açı­
lacak 11 nei maddeye olağanüstü ödenek ola­
rak aktarılmasını;
3 ncü madde ile otomobili kullanacak şo­
för için (D) cetveline bir aded 800 liralık kad­
ronun eklenmesini;
t
4 ncü madde ile da Bütçe Kanununa bağlı
(R) işaretli cetvele 237 sayılı Kanun gereğince
alınacak .taşıt formülünün eklenmesinin hedef
tutulduğu anlaşılmaktadır.
Yerinda görülen tasarısı komisyonumuzca
cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiştir.
Taşıt satmalınırken ekonomik olanlarının
tercih edilmesi, paıhalı ve lüks arabalardan ka­
çınılması temenniye şayan igörülmüştür.
(1) 318 S. Sayılı
nunâadır.
basmayanı tutanağın so~
— 23
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Hatay
Ordu
Ş. İnal
A. H. Onat
Bu rapor Sözcüsü
Ordu
Adana
Ş. Koksal
M. Ünaldı
Aydın
Ankara
O. Apaydın
M. Ete
Aydın
Balıkesir
t. Sezgin
A. A. Bolak
Diyarbakır
Diyarbakır
F. îslimyeli
A. Erdoğan
Diyarbakır
Giresun
R. îskenderoğlu
T. E. Kılıçoğlu
Hatay
îzmir
A. S. Hocaoğhı
N. Mirkelâmoğlu
Sakarya
Sinop
N. Bayar
M. Alieanoğlu
T. Üye
T. Üye
S. Gürsoytrak
H. Tunçkanat
Trabzon
Mardin
A. Şener
Ş. Aysan
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddebre geçilmesini kabul ed'enler...
Etm iyeni er... Kabul edilmiştir.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında Kanun
MADDİM 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Anayasa Mahke­
mesi kısmının 304 ncü
(Posta, tclgarf ve tele­
fon ücret ve giderleri) bölümünün 20 nei (Te­
lefon giderleri maddesinden 15 000 lira düşü­
lerek, (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakan­
lığı. kısmının 782 nei (237 sayılı Kanun ge­
reğince alınacak taşıtlar) bölümünün 11 nei
(Anayasa Mahkemesi) maddesine aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Anayasa Mahke­
mesi kısmının 304 neü (Posta, telgraf ve tele­
fon ücreti ve giderleri) bölümünün 20 nei (Te­
lefon giderleri) maddesinden 2 500 lira düşü­
lerek 309 ncu (Taşıt .giderleri) bölümünde ye-
-
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O . 1
niden açılan 11 nci ('Başkanlık otomobili işlet­
me giderleri) maddesine olağanüstü ödenek
olarak aktarılmıştır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok? Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (D) işaretli cetvele ilişik (1) sayılı cet­
velde yazılı kadro eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza su­
nuyorum. Kabul edenler..:. Etmiiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül
!
eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Olmadığına göre maddeyi oyunuza su­
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanunu Malliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen
var mı? Olmadığına göro maddeyi
oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler.,.. Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen
var mı? Olmadığına göre tümünü oyunuza su­
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Açık oylarınıza arz edilecektir.
3„ — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad­
de ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki ka­
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet
Senatosu Geçici Komis­
yon raporu (M. Meclisi : 1/530; C. Senatosu :
1/322) (S. Sayısı: 366) (1)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
(1) 366 S. Sayılı
nundadır.
basmayazı
tutanağın so-
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Bugün gelen ek kâğıtlar arasında yer alan
193 sayılı 'Gelir Vergisi Kanununun bâzı
madd'ö ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısının 1 Ocak 1964 den evvel yürür­
lüğe girmesi zaruridir.
Bu sebeple mezkûr tasarı hakkında öncelik
ve ivedilik kararı alınarak, ıgündemde bulunan
diğer işlere takdimen müzakere edilmesini say­
gılarımla arz ve teklif ederim.
Ferid Melen
Maliye Bakanı
BAŞKAN — Aynı şekilde Geçici Komisyon
Başkanı Alâettin Çetin'in de bir önergesi var­
dır. Aynı mahiyettedir. Okumuyoruz.
Henüz 48 saat geçmediği için gündeme alı­
nıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo­
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştiı*.
Gündenro alınmıştır.
Diğer işlerden önce görüşülmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi­
yenler... Kabul edilmiştir.
Raporu okutuyorum.
Sanayi ve Tarım, Malî ve iktisadi İşler, Bütçe
ve Sosyal îşler komisyonlarından kurulu Geçici
Komisyon raporu
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 10 . 12 . 1963 tarihli 12 nci
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanunu­
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö­
rüşüldü.
Gerek tasarı gerekçesinde belirtilen husus­
lar ve gerekse Bakanlık temsilcilerinin tatmin
edici izahları muvacehesinde, mezkûr tasarının
sevk ve tedvinine kaani bulunan Komisyonu­
muz, Millet Meclisi metninin aynen kabulüne
karar vermiştir.
Tasarının 6 neı maddesindeki hüküm de
dikkate alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül­
mek ve Genel Kurulun tasvibine arz edil mele
— 24 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O . 1
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Çorum
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Sinop
A. Çetin
Ö. Ergim
S. Batur
İzmir
Diyarbakır
H. Onat
A. Erdoğan
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi­
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka­
bul edilmiştir.
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra­
larının değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa­
yılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Zirai kazançlarda istisna :
Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde
elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası
Gelir Vergisinden müstesnadır.
Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi,
eş ve küçük çocukların zirai gelirleri toplamı­
na, ortaklıklarda ise, ortaklık hasılatına bir
defa olarak tatbik edilir. Şu kadar ki, bu mik­
tar, birden fazla zirai işletmede ortak olanlar­
da her ortak için 5 000 lirayı geçemez.
Ticari veya meslekî kazancı dolayısiyle ger­
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar bu is­
tisnadan f aydalanmazla r.
BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen ?
Buyurun sayın Gerger.
VASFİ GERGER (Urfa) — Tetkik etmedi­
ğimiz için komisyon veya sayın vekil izahat
versinler.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko­
misyon Başkanı Sajnn Çetin veyahut da sayın
Maliye Bakanı hanginiz izahat vereceksiniz?
MALİYE VEKİLİ
İzah edeyim efendim.
FERİD
MELEN
—
BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen.
MALİYE VEKİLİ FERİD MELEN —
Sayın Başkan, muhterem senatörler; geçen
gün kabul ettiğiniz tasarı ile "Gelir Vergisini
— 25
zirai kazanca teşmil etmiştiniz. Kanunda iki
türlü istisna vardır. Birincisi zirai İşletmenin
tesbit edilen ölçüden küçük olması, ikincisi de,
işletme büyüklüğü dolayısiyle Gelir Vergisine
giren kimselerin elde ettikleri kazancın beş bin
lirasının Gelir vergisinden muaf olmasıdır.
Yalnız kabul buyurduğunuz usulde bu 5000
T. L. her ortak için ayrı ayrı tatbik ediliyor­
du. Bu defa tatbikatta şöyle bir şeyle karşılaş­
maya başladık; bir çok işletmeler yanlarında
çalışan işçileri ortak olarak gösterdiler. Ve bir
işletmeye ait faraza bir beyanname vermek lâzımgelirken 15-20 tane beyanname önümüze
çıktı. Bu acık kapı yüzünden kazancı bu şe­
kilde 15-20 ye bölmek imkânını buldular. Bu
durumda da hakikaten zirai kazançlar vergisi
bir hayli başarısızlığa uğradı. Şimdi bu muafi­
yeti, bu hükümle aynen muhafaza ediyoruz.
Fakat işin suistimalinc mani olmak, önlemek
için bir işletme için sadece 5000 T. L. sı tatbik
ediyoruz. Yani bir aile için nasıl tatbik ediyor­
sak, ortaklık halinde işletmelerde bu muafiye­
ti yine tatbik ediyoruz ama, bu maddeyi ka­
bul ederseniz ortaklık için sadece 5 000 T. L. sı
olarak tatbik edeceğiz. Maruzatım bundan iba­
rettir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok.
Komisyon?.... Lüzum görmüyor.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı kamunun 40 ncı madde­
sinin 2 numaralı fıkrası 'aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir.
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş
yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri,
tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve
emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın istirdat
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirket­
lerine veya emekli ve yardım sandıklarına öden­
miş olması ve emekli ve yardım »sandıklarının
tüzel kişiliği haiz (bulunmaları şartiyle), 27 nci
maddede yazılı 'giyim giderleri,
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 96 ncı 'maddesinin 2 numaralı fık­
rasının ilk bendi aşağıdaki şekilde değiştiril'miştiı\
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye
iratlarında vergi tevkifatı;
Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka­
zanç dağıtan kooperatif şirketlerinin malî bilan­
çolarına göre tahassul eden safi kazançlarının
aşağıdaki (A) ve (B) 'bendierinde yazılı indirim
ve ilâveler yapıldıktan ısonra kalan miktarı da­
ğıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi
komandit şirketlerde komanditelerin Gelir Ver­
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar Ver­
gisi beyannamelerinin verileceği süre içinde 'bu
şirketler tarafından vergi tevkifatıua tabi tutuİm*.
.BAŞKAN — Madde üzerinde söz istivan?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Yıllık beyana tabi gelirlerle1 götürü usulde
lesbit olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerin­
den tahakkuk eden vergilerde ödeme:
Madde 117. — Yıllık beynname ile bildiri­
len gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Ver­
gisi Mart, Temmuz ve Kasım aylarımla olmak
üzere -5 eşit taksitte; götürü usulde tesbit («di­
len ticari kazançlarla serbest meslek kazançları
üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergileri ise,
Nisan ve Ekim aylarında, olmak üzere iki eşit
taksitte ödenir.
Maliye Bakanlığı, gelirinin büyük Ibir kıs­
mını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak­
kımda lüzum görülen hallerde, üç taksitten Pazla
olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat
ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tâyin
edebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 6 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Ücretlerden götürü indirim :
Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 neü mad­
desinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü indi­
rim 1961 takvim yılında uygulanmaz; 31.12.1961
tarihinden sonraki devreye taallûk eden istih­
kaklar için, 1965 takvim yılı sonuna kadar, mez­
kûr foendde yazılı götürü indirim miktarlarının
yarısı uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yürürlük :
MADDE 6. — Bu kanunun 4 neü maddesi
1 . ^i . 1964, I m-'i maddesi 1 . 1 . 1964 ve di­
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul /edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yürütme :
MADDİ] 7. - Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütül*.
BAŞKAN --• Madde hakkında söz istiyen;'
Yok.Oylarınıza -sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. Tümü üzerinde
leh ve aleyhte söz istiyen' Yok. Tümünü oy­
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiycn1er... Kabul edilmiştir.
Tümü açık oyunuza, sunulmuştur.
i. -— Türkiye Büyük Mil I el Meclisi Me­
murları (eşkilült hakkındaki 5931, 6120, (ili) i,
6215, 1134.1 ve (1885 sayılı kanunlarla, 5509 sa­
yılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilme­
sine ve bu kemana bâzı maddeler eklenmesine.
dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek
hetnun teklifinin
Millet 'Meclisince kabul olu­
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Ko­
misyonu raporu (M. Meclisi: 2/585; C. Sena­
tosu 2/İli) (S. Sayısı: 365)
(l)
BAŞKAN — Bir -önerge var. Okutuyorum.
(J. Senatosu Yüksek' Başkanlığına
Gelen kâğıtlarda bulunan 365 S. Sayılı ka­
nun teklifinin gündeme 'alınarak öncelik ve ive­
dilikle görüşülmesini rica ederim.
'Bütçe Komisyonu Sözeüsü
Sakarya
Kâzım Yurdakul
BAŞKAN — Henüz basılıp dağıtılması üze­
rinden 48 saat geçmemiştir. Karma Komisyon
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ve gündeme
alınmasını istemektedir. Gündeme alınması hu­
susunu oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer işlerden
önce görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka­
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(1) 365 S. Sayılı basmayım
nundadır.
26
tutanağın so-
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
BAŞKAN — Raporu okuyoruz :
Bütçe Komisyonu raporu
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 18 . 12 . 1963 tarihli 1G ncı
Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle­
rek kabul edilen «Antalya Milletvekili İhsan
Ataöv ve 8 arkadaşının T. B. M. M. memurları
teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6341 ve
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü
231 sayılı Kanuna ek kanun teklifi» Komisyo­
numuzun 24 . 12 . 1963 tarihli toplantısında
kanun teklifi sahibinin huzurlariyle tetkik ve
müzakere edildi :
Teklifin gerekçesinde dercedilen hususlar
Komisyonumuzca da yerinde ve uygun mütalâa
edilerek Millet Meclisinin kabul ettiği metin
aynen ve cetvelleriyle birlikte mevcudun il 1ifakiyle kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi­
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Bu kanunda Başkan
Sözcü
Kâtip
Sakarya
İçel
K. Yurdakul
C. Okyayuz
Bitlis
Diyarbakır
O. Oeboloğlu
A. Erdoğan
Kayseri
Siirt
TT. Dikeçligil
L. Aykut
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo­
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­
miştir.
önergede ivedilikle görüşülmesi hususu tek­
lif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesi hususu­
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et­
miyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşki­
lâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961
günlü 231 sayılı Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — 231 sayılı Kanunun ikinci
maddesine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Za-
bit Müdürlüğüne ait kısım kaldırılmış ve ye­
rine ilişik cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
FARUK. IŞIK (Van) — Efendim, gelen mevzudan hiç haberimiz yoktur. Alâkalı arkadaşla­
rımız bize lütfen malûmat versinler.
BAŞKAN —- Komisyon Başkanı Sayın Yur­
dakul.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KÂZTM
YURDAKUL (Sakarya) — Sayın Reis, sayın
arkadaşlarım, iki meclis haline gelip komisyon­
lar da çoğaldıktan sonra biliyorsunuz ki, ste­
nograf arkadaşların adedi ihtiyaca kâfi gelme­
mekte idi. Geçen senelerden beri bunun sıkın­
tısı çekildiği için bu devre içinde bir kurs açıl­
dı, ve bu kurstaki çalışan arkadaşlar imtihana
tabi tutulmak suretiyle içlerinde dirayetli ve bu
memuriyete lâyık olan arkadaşlar seçildi. Fa­
kat kadroları olmadığı için bugüne kadar bu
arkadaşlar, boyacı badanacı gibi kadrolarda
- hakikaten İçendi mevkilerine uymıyan kadro­
larda - çalıştırıldılar ve memur statüsünde ol­
maları halinde istifade edecekleri birtakım hak­
lardan da mahrum kılındılar. Tazminat alama­
maktadırlar. Ve haddizatında hakları olan ma­
aşın aşağı-yukarı yarısı kadar bir parayla ça­
lıştırılmakta bulunuyorlar. Bu haksızlığın ön­
lenmesi için, gece gündüz çalışan bu arkadaşla­
rın haklarını iade edebilmek için, bu kadroları
huzurunuza getirdik. Yılbaşından evvel çıkarıl­
ması imkânı olursa yılbaşında hakları olan pa­
raları almaya bağlıyacaklardır. Bu itibarla lüt­
fedip kabul etmenizi istirham ederiz.
FARUK IŞIK (Van) — Teşekkür ederim,
haklıdırlar.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Komis­
yondan bir şey sormak istiyorum. Bu kanun ilk
defa Meclise hangi tarihte verilmiştir?
KOMİSYON ADINA KÂZIM YURDAKUL
(Sakarya) — 25 . 9 . 1963 tarihinde Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiştir. Yalnız Senato
Komisyonuna ise bundan 6 - 7 gün evvel gel­
miştir ve.derhal müzakeresi yapılarak huzuru­
nuza getirilmiştir. Bizde hiç beklememiştir. Ge­
cikme yoktur.
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad­
deyi cetveli ile beraber oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
— 27 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?..
Oylarınıza sunuyorum...... Kabul edenler... Eetnıiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
BAŞKAN — Yalnız bu madde de T. B. M.
Meclisi Başkam tâbiri vardır. Anayasada ve ka­
nunlarda böyle bir şey bahis mevzuu değildir.
Diğer kanunlarda da bu hususta değişiklik yap­
mıştık. Bu sebeple doğrudan doğruya Başkanlık
bu hususta komisyondan bir değişiklik yapılma­
sını ister. Komisyon gecen kanunlarda da bu
tâbiri kullanmıştır : «Millet Meclisi ve Cumhu­
riyet Senatosu başkanlıklarınca yürütülür» di­
ye. Çünkü, Türkiye B. M. Meclisi Başkanlığı,
diye bir Başkanlık yoktur. Bu sebeple değişik­
lik yapılsın.
Bu kanun hükümlerinin Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu Başkanları
yürütür.
(Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş­
kanları yürütür, sesi)
O halde;
«Madde 3. —• Bu kanun hükümlerini Cum­
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları
yürütür.» (Tamam, sesleri) Maddeyi bu şekilde
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık oyunuza arz
edilecektir. (Değiştirme sayılmaz, sesleri) De­
ğiştirmedir.
Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen?..
Yok. Üçüncü madde üzerinde yapılacak açık oy­
lama Anayasanın 92 nci maddesini ilgilendir­
diği için bu sebeple tümünün işari oylarınıza arz
edilmesine mâni değildir. Tümünü oylarınıza su­
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Devam ediyoruz efendim. Sayın Artus, öner­
geniz var ama, inşallah oraya kadar geleceğiz.
Şimdi öncelik için oya lüzum yoktur, kanaatin­
deyim.
5. — Bâzı müessese, teşekkül ve isletmelerin
kullandıkları. «Devlet» kelimeli isimlerin kaldı­
rılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçiş­
leri ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor­
ları (M. Meclisi 2/489; C. Senatosu 2/108) (S.
Sayısı : 334)
Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek
birleşime, yani yarınki birleşime. (İçtüzük ne
oldu, sesleri)
İçtüzüğü tebliğ ettik, sayın üyeler tarafın­
dan tetkik edilsin diye yarma bıraktık. İnşal­
lah yarın çıkaracağız.
6. — Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı
fiiller hakkındaki 5 , 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis­
yonu raporu (M. Meclisi 2/289; C. Senatosu
2/109) (S. Sayısı : 333)
BAŞKAN — Komisyon burada mı?. Burada.
Adalet Bakanı bulunmadığı için yarınki birle­
şime bırakılmıştır.
7. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C.
tosu 1/321) (S. Sayısı : 352) (1)
Kanu­
yapıl­
Bütçe
Sena­
BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu bu­
rada. Ege Üniversitesi temsilcisi burada. Maarif
Bakanının bir tezkeresi var, okutuyorum :
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Bakanlığımızla ilgili kanun tasarılarının gö­
rüşülmesinde Bakanlığımız öğretmen Okulları
Genel Müdürü Selman Erdem'in beni temsil et­
mesini müsaadelerine arz ve rica ederim.
Millî Eğitim Bakanı
Bursa
Dr. İbrahim öktem
BAŞKAN — Hükümet adına Öğretmen okul­
ları Umum IMüdlür'ü iSeîmıan Erdem görüşme­
leri takibedeeektir.
Raporu okutuyorum.
Karma (Bütçe OKoJmisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza 'havale edillmiş Ibulunan,
«Ege Üniversitesi 'İ!9l63 yılı Bütçe Kanununa
Ibağlı (R) işaretli cetvelde değişildik yapılması
hakkındaki kanun (tasarısı» İlgili Hükümet
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere
edildi.
(1) 352 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunBAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyo­ I
nu?.. Burada. Adalet Bakam buradalar mı? | dadır.
28 —
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O . 1
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi dçin 1 'oto­
büs alınmak 'maksad-iyle 19G3 yılı (bütçesine
185 000 liralık ödenek konmuştu. Bütçenin (R)
formiüTündeki (kayda ıgöre bu ödenek ile 48 - 54
kişilik otobüs alınamadığından fbrmüldeki kay­
dın değiştirilmesi d'C ab etmektedir.
Bu sebeple hazırlanan (R) formülündeki
(4Xı2) 48 - 54 kişilik 1 otobüs 'kaydının (ıScfaoio.l Bus) (4X2) 36 kişilik olarak değiştirilmesini
derpiş eden kanun t a s a m ı ekli 1 sayılı -cetveliyle aynen kabul olunmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek ve
öncelikle ıgöıJüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
(Başkan
IBaşkanvekili
Hatay
Cumlburbaışkanmea IS.
Ş. inal
S. Kurutlııoğlu
Kâtip
Sözcü
Balıkesir
Yozgat
F. îslimyeli
V. Uyar
Aydın
Artvin
I.
'S eziğin
,S. '0. Avcı
Balıkesir
Bilecik
A. A. (Balak
Ş. Binay
Diyarbakır
Diyarbakır
H. Güldoığan
A. Erdoğan
imzada (bulunamadı
içel
Gumüşane
C. T. Okyayüz
IS. Savacı
imzada 'bulunamadı
izmir
A. Erturaga
izmir
N. Kürşat
Kars
K. Okyay
Kırşehir
A. Bilgin
imzada 'bulunamadı
Konya
I. Baran
•'Mardin
Ş. Aysan
Rize
C. Yalçın
Sakarya
N. Bayar
iSiniop
M. Alicanoğlu
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen?
Yok maddelere geçilmesini 'oylarınıza arz edi­
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiişltir.
Ege Üniversitesi 1963 yıh Bütçe Kanununa 'bağ­
lı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapünıası hak­
kında kanun
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 yılı (Büt­
çe Kanununa 'bağlı (R) işaretli cetivelden ilişik
(4) sayılı cetvelde yazılı formül 'çıkarılmış ye­
rine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül ek­
lenmiştir.
BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen?
Yok. Maddeyi cetveli ile beraber 'oylarımıza su­
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. —ıBu kanun
yürürlüğe girer.
Konya
A. Onar
Rize
E. Yılmaz Akçal
Imizada bulunamadı
(Sakaca
M. Gtirer
Sakarya
T. Kapanlı
yayımı
tarihinde
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz is'tiyen?
Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kalbul
edenler... Etmiyenler... Kafbul edilmiştir.
MADDE 3, — IBu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim 1bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
Tümü üzerinde leh ve aleylhte söz isteyen?
Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilimiştir. Açık ;o.ylarmıiza arz edilecektir.
izmir
t. Gürsaıı
izmir
N. Mi ık elam oğlu
Kayseri
H. Dikeçiigil
Konya
M. Dinekli
Tuncelıi
M. A. Demir
imzada bulunamadı
8. — 1963 Bütçe- Kanununa bağlı (A/l) işa­
retli cetvelde değişiklik yapüması hakkında ka­
nun tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(31. Meclisi 1/551; C. Senatosr 1/320) (S. Sa­
yısı : 353(1)
(BAŞKAN — Maliye Bakanı Ferid Melen ol­
madığı zaman yerine Maliye Bakanı adına Ma­
liye Bakanlığı müsteşar muavini Hakkı özkazanç.. Buradalar. Raporu okutuyorum.
(1) — 353 S. Sayılı
sonundadır.
29
basmayazı
tutanağın
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Kamna Bütçe iKomâsyonu raporu
Oumlıuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
106J3 yılı Büitçe Kanununa ibağlı cetvellerde
değişiklik yapılmadı hakkındaki kanun tasarısı
Koım\yonnmuza havale edilmekle ilgili Hükü­
met 'tcmml'cileri lıaızır 'oldukları ihallde incelendi
ve görüşüldü :
İzmir
N. Kürşat
Kars
K. Okyay
Kırşehir
A. Biflgln
i mız ada fbulunamadı
İzmir
N. Miirkelıâjınoğlu
Kayseri
H. Dikeçlilgii
. Konya,
M. Dinekli
Tasanı gerekçesinde de izallı edildiği vcçihile, 4954 - 1960 yılları arasımla Slimerlbanktan
Baş'ba kanlıkça s^tmalınan 'çeşitli eşya Ibedellerinden tahakkuk eden 78 480,24 lira ile, 19(50
senesi içerisinde üniversite mensuplarına ve
.milletvekillerine Hariciye Köşkünde Beşbakanİrkça verilen ziyafetler -doıl ay isiyle Kulüp 47
Faviyon ve Restoranına (>3 287,80 liralık ve
4960 senesinde Ankara, Palaısta Maliye Bakanı
tarafından bütçe müzakereleri dolayi'siyle verilen ziyafetlerden dolayı 21:! 474 lira ödenmemiş
Iborc Inılunmaktadır.
Ceman 464 64O lira tutan Ibu Iboreun tasfi­
yesi için kanun 'tasarısı sevk edilmiş bulunmak­
tadır.
Sarf şekli kanuni formalitelere uymıyan bu
'borcun tasfiyesi, «ıüesıseseler 'balkı.mmdan yerin­
de görülürse de, ancak Imnun kanun yoliyle yaıpıl,ması doğru olmayıp, hak sahiplerinin normal Ira­
klık yoliyle kaklarım almaları i!c ab ettiği kanaatine varılarak taısarı 4<,omisyounnra7Jca reddedil­
miştir.
Konya
1. Baran
Mardin
Ş. Aysan
'Konya
A. Onar
Rize
K. Yılmaz A'kçal
İmzada İmlunamadı
Riizc
G. Yalçın
Sakarya,
N. Bayar
Sakaa-ıya
M. Glirer
(Sakarya,
T. Kapaıılı
|
:
t
|
,
,
\
i
i
Raporumuz Genel Kurulun taslvibine arz
edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur.
IBıaışkan
Başkarivekili
Hatay
Cunılhurbaşkanınca IS. Ü.
Ş. înal
'S. Kuruitluoğlu
SÖZCÜ
Kâtip
Balıkesir
F. IslimyeM
Artvin
S. 'O. Avcı
Balıkesir
A. A. Çolak
Diy arlb ak ı r
A. Erdoğan
İmzada ibıdunamaıdı
G'ümtişane
:S. iSavacı
Yoızgat
V. Uyar
(Aydın
1. 'Sergin
Bilecik
Ş. Binay
Diyarl) a kır
H. Gtildoğan
izmir
A. Eıtunga
İçel
O. T. Okyayuz
tmzada Irakınamadı
İzmir
1. Gtirsan
Sinop
M. Alieaııoğiu
İmzada bulunamadı
Tunceli
M. A. Demir
îtmzada /bulunamadı
BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu teşriî
hayatında, ilk defa Karma Komisyon bir Iborca
ait. Hükümet tasarısını reddetmektedir. Van i
Anayasanın 92 ve 94 ncü maddelerimle tatbik
edilen, prosödürün dışında bir tatbikatı ilk de­
fa yapmaktadır. Bu bize Millet, Meclisinden ge­
len bir 'metin değildir. Karına Komisyondan
gelen bir metindir, Karma. Komisyon bunun
reddini istemektedir.
Tümü üzerinde söz istiyeıı var mı? Buyurun
Sayın İşık.
t\\KI K IŞIK (Van) - M u h t e r e m arkadaş­
lar, menşe, ve mahiyeti ne olursa, olsun, komis­
yonca da itiraf edildiği gibi, Devlet zimmetine
tereddübetmiş bir hak vardır. Şimdi komisyon
diyor ki, mahkemeye gitsinler hukuk yollariyle,
bu parayı alsınlar. Bir kere borç Hükümetin
itirafı altında, borcum diyor. Netice itibariyle
maılılkenıeve gidecek, mahkeme elbette hüküm
verecek, borçlunun itirafı meveudolunea mah­
keme karariyle mahkûm olacağız. Binaenaleyh
Hükümet tarafından esasen kabul edilmiş olan
bu paraların verilmesini daha doğru ibulorum,
Bu itibarla komisyon kararının bu esas daire­
sinde reddini istirham ederim.
BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde baş­
ka söz istiyeıı t . Yok. Akçalı işlerdendir, açık oyu­
nuza arz olunacaktır. Komisyon raporu kabul.
30 -
C, Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O :
edilirse şahsın alacağı olup Devletten istenen
164 013 liranın tasfiyesi reddedilmiş olacaktır.
Komisyon raporu reddedilirse Ilülkünıet teklil'i
kabul ve maddeler olduğu gibi Millet Meclisi­
ne gönderilecektir.
'Bu sebeple, komisyon raporuna kabul su­
retiyle oy verildiği takdirde Hükümet teklil'i
ret, komisyon teklifi reddedildiği takdirde Hükü­
met teklil'i kabul edilmiş olacaktır.
Komisyon raporunu açık oylarınıza arz edi­
yorum. Kürreler dolaştırılacaktır.
Balıkesir
A. A. Bolak
Diyarbakır
A. Erdoğan
İmzada bulunamadı
Güınüşano
S. Savacı
9. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt­
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de­
ğişildik yapı iması hakkında kanun tasarı ve
Karma Bilice Komisyona
raporu (M. Meclisi
1/57(i; ('. Senatosu 1/319) (S. Sayısı: 351) (1)
BAŞKAN — Maliye Bakanı adına takibedecek misiniz? Raporu okutuyorum.
Kanına Bütçe Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına.
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan,
«Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hü­
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü­
zakere olundu.
Posta telefon ve telgraf ücretlerine 1 . 3 . 1963
tarihinde % 42 - 6i) nisbetindc zam yapılmış ol­
ması dolayısiyle Tekel •Genci Müdürlüğünün
1063 yılı 'bütçesine konan posta telefon telgraf
ödeneğinin kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır.
Bu sebeple hazırlanan ve 377 000 lira ek
ödeneğin verilmesini derpiş eden kanun tasarısı
cet Veliyle beraber aynen kabul olunmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve ön­
celikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Başka n
Başka nvekil i
Hatay
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. tnal
S. Kurutluoğlu
Sözcü
Kâtip
Balıkesir
Yozgat
F. İslimiydi
V. Uyar.
Artvin
S. O. Avcı
Aydın
t. Sezgin
(I) 351 S. Sayılı
nu udadır.
basmaya?:} tutanağın so­
Bilecik
Ş. Binay
Diyarbakır
II. Güldoğan
İçel
C. T. Okyay uz
imzada bulunamadı
İzmir
A. Ertunga
izmir
N. Kürşat
Kars
K. Okyay
İmzada bulunamadı
izmir
I. Gürsan
İzmir
N. Mirkelâmoğlu
Kayseri
H. Dikeçligil
Kırşehir
A. Bilgin
İmzada bulunamadı
Konya
t. Baran
Mardin
S. Aysan
Konya
M. Dinekli
Ri-zo
C. Yalçın
Sakarya
N. Bayar
Sinop
M. Alieanoğlu
Konya
A. Onar
Rize
E. Yılmaz Akçal
imzada bulunamadı
Sakarya
M. Gürer
Sakarya
T. Kapanh
Tunceli
M. A. Demir
imzada bulunamadı
ılîıAŞK'A'N — Tümü hakkında söz istiyeıı?
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo­
rum. Kabul edenler... Et miye.nl er... Kabul edil­
miştir.
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu­
nuna bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişildik
yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — Tekel Genel Müdüürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanunuma 'bağlı ( A / l ) işaretli cetve­
lin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 377 000
liralık ek 'ödemek veril mistir.
BAŞKAN — (Madde üzerinde sö>z istiyeıı?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
•MADDE 2. — IBu kanun
Yürürlüğe airer.
31
yayımı tarühinde
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
(BAŞKAN — Söz istiycıı? Yok. Oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlei'... Ka­
bul edilmiştir'.
MADDE 3. — dlu kamunu Maliye ve Güm­
rük ve Tekel Bakamları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etnıiyenler... Ka'bııl edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte s'öz istiyen?
Yok. Açık oylarnıza arz edilecektir.
10. — 1963 yılı Bilice Kanununa bağlı (A/l)
işaretti cetvelde değişiklik yapılması
hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/575, C. Senatosu 1/318)
(S. Sayısı : 355) (1)
•BAŞKAN — Karma Bütçe
rada. Raporu okutuyorum.
Komisyonu bu­
Karma Bütçe Komiisyonıı raporu
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan,
«1963 malî yılı Bütçe Kanununda değişiklik
yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hü­
kümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve
müzakere edildi :
NATO
standartla rııı i n
değiştirilmesiyle
projelerde NATO 'makamlarınca tashih a t ve
tadilat yapılmıştır. iBu müddet zarf unda dış
piyasalardan temin edecekleri .malzeme fiyatları
ve nakliye masraflarında da değişiklikler ol­
muştur. İkisi yerli altısı da yabancı olan sekiz
firma aleyhlerine olan Ibu değigiküMıerli 1957 'se­
nesinde Bayındırlık Bakanlığına bildirmişler­
dir. 1960 senesinde yapılan .anlaşma ile ya­
bancı firmalarım dış masrafları karşılığı % 75
otomatik transferahilite nisbeti tarafımızdan
kabul olunmuştur. (Bu kabulün gerekçesi; bâzı
enfrastrüktür projeleri için taleplerimizin ka­
bulünün bu tazminatların ^dönmesine bağlı oluşiundıdıi'.
Vergi mevduatımıza 'göre ma>srafların tev­
siki ieabetmekte tevsik edilmezse kâr addolu­
narak vergiye tabi tutulmaktadır. Bu bakım­
dan dış masraflara tekabül ode-n % 75 nisbetindeki kısmın 'harice transferi vergi mevzua(1) 355 S. Saydı
nundcıdır,
basmayazı tutanağın so-
— 32
tımıza uygun düşmediğinden mezkûr tazminat
kısmına isabet eden vergiler işveren idare ola­
rak Bayındırlık Bakanlığınca tekabbül olun­
muştur. İdarece tekabbül edilen bu meblâğ
26 427 211,11 T.L. oliıp Ödemeğim sarfında [hiç­
bir nakit Irareikcti oltaMiyacaikftır. Ödeneğin kar­
şılığa kendisidir ve idare Ibu ödteneği telkalbfoül et­
tiği vergilerin mahsubatmda
bulunacaktır.
Mevzu 10. Q. 1961 tarihli Maliye ı'B ak anlığım in
muvafakati ve Bakamlıklararası Enfrastrüktür
Kurulunum tensibi ile Bakanlar Kurulunca
'22.2.1961 tarihinde karara bağlanmıştır.
Bu sebeple hazırlanan kanun tasarısı (22
Şubat 19!G1 tarihli ve 5/85.3 sayılı Karamın m e
gereğince tekabbül edilen vergiler karşılığı)
unvanı ile 1963 yılı Bütçe Kanonunun Bayın­
dırlık Bakanlığı kısmında yeniden açılacak 427
nci bölümüne 26 427 212 lira olağanüstü öde­
nek konulmasını derpiş etmektedir.
Tasarı komisyonumuzca da yerinde görüle­
rek maddelerin müzakeresine geçilmiş, kamunun
başlığı ve birinci madde değiştirilerek, diğer
maddeler ise aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve
öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Hatay
Ş. tııal
Bask an vekili
Cumhurbaşkanınca <S
S. Kurutluoğlu
Sözcü
Balıkesir
V. İslimyeJi
K ât ip
Yoz'gat
V. Uyar
Artvin
'S. (). Avcı
Aydın
î. Sezigin
Bilecik
Ş. Binay
Balıkesir
A. A. Bol ak
Diyarbakır
A. Erdoğan
azada bulunamadı
Gümüşane
S. Savacı
İzmir
A. Ertunga
İzmirN. Kürsat
Diyarbakır
H. Gül doğan
İçel
0. O'kyayuz
İmzada buluma m adı
İzmir
1. Gursan
İzmir
N. Mirkelâmoğru
C. Senatosu B : 20 26 12 1963 O : 1
Ka ıs
K. Okyay
Kırşehir
A. Bilgiin
İmzada bulunamadı
BAŞKAN — Raporu okuyoruz.
•Kayseri
H. Dikodigil
Konya
M. Dinekli
Karma Bütçe Komisyonu raporu
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi­
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka­
imi edilmiştir.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
Madde 1. —• HM):] yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Bayındırlık Ba­
kanlığı kısmında «22 Şubat 1901 tarihli ve 5/853
sayılı Kararname gereğince idarece takabbül
edilen vergiler karşılığı» unvaniyle yeniden
açılan 427 nci bölüme 26 427 212 lira olağan­
üstü ödenek konulmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Maddenin başlığında komisyon, değişiklik yap­
mıştır. Bu sebeple, birinci madde ayrıca açık
oylarınıza, arz edilecektir.
Madde 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde yü­
rürlüğe girer.
BAŞKANT — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 'Bu kanunu Maliye Bakanı yü­
rütül'.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen var
mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum; kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylarınıza arz edilecektir.
H. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı
Bütec Kanununa
bağlı cetvellerde
değişiklik
yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi
1/572;
(/. Senatosu 1/317) (S. Sayısı : 356)
(i)
(1) 356 S. Sayılı baamuyazı tutanağın
nnudadır.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan,
«İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl­
ması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükü­
met temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve mü­
zakere olundu.
istanbul Teknik Üniversitesine bağlı ola­
rak 333 sayılı Kanunla bir Kimya Fakültesi
kurulmuştur. Bu Fakültenin İm sene faaliyete
geçebilmesi için öğretim eleman ve kadrosuna
ve diğer bilûmum masraflara ait ödeneğin 1903
yılı bütçesine konması icabetmektedir.
Bu sebeple hazırlanan, İstanbul Teknik
Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununun ( A / l )
ve (A/2) işaretli cetvellerine ilâve olarak 235
773 lira olağanüstü ödenek konması ile ay­
nı bütçenin (B) işaretli cetvelinin 5 nci (eski
yıllardan devredilen nakit i)ölümüne 235 773
lira. eklenmesini ve (D) işaretli cetvele de bu
kanun tasarısına ilişik (2) sayılı cetveldeki kad­
roların eklenmesini derpiş eden kanun tasarısı
cetvelleriyle birlikte aynen kabul olunmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve
öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlı­
ğa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Hatay
Cumhurbaşkanınca S. Ü
Ş. İnal
S. Kurutluoğlu
Sözcü
Balıkesir
F. îslimyeli
Artvin
S. O. Avcı
Balıkesir
A. A. Bolak
Diyarbakır
A. Erdoğan
tmzada bulunamadı
Gümüşhane
S. Savacı
so-
— 33 —
İzmir
A. Ertunga
izmir
N. Kürşat
Kâtip
Yozgat
V. Uyar
Aydın
î. Sezgin
Bilecik
Ş. Binay
Diyarbakır
H. Güldoğan
içel
O. Okyayuz
imzada bulunamadı
izmir
I. Gürsan
İzmir
N. Mirkelâmoğlu
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Kars
K. Okyay
f m zada bulunamadı
Ki rşebi r
A. Bilgin
tın zada bulunamad ı
Kayseri
H. Dikecligil
Konya
M. Dinekli
Konya
A. Onar
Konya
I. Baran
Mardin
Ş. Aysan.
Rize
E. Y. Akçal
îrazada bulunamadı
Rize
O. Yalçın
-Sakarya
N. Bayar
Sakarya
M. Gürer
Sakarya
T. Kapanlı
Sinop
M. Alicanoğlıı
Tunceli
M. A. Demir
İmzada bulunamadı
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen var
.mı ?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kai'bııl edilmiştir.
tstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında Kanun
MADDE 1. — îstaübul Teknik Üniversitesi
19103 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde ilişik (1) sayılı cetvelde ya­
zılı yeniden açılan tertiplere 235 773 lira ola­
ğanüstü ödenek 'konulmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde 'süz istiyen ybk.
( A / l ) işaretli cetveli okutuyorufm :
(d) sayılı cetvel
Eklenen
Lira
B.
201
202
(A/l)i
Maaşlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
Ücretler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmişıtir.
39 825:
B.
204 Ya'baııcı profesör ve uzmanlar­
la 'bunlara yardımcı persone­
lin ücretleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmişitdr.
206 45'9'8 sayılı Kanun gereğince
yapılacak zam ve yardıımlar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
217 4644 sayılı Kanun gereğince
verilecek ek görev tazminatı
'BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiştdr.
2149 49316, 4(15 ve 119 sayılı kanun­
lar gereğince verilecek üniver­
site tazminatı
BAŞKAN — Kabul edenler...
Eltm iyenle r... Kalbul edilmiştıir.
301 Büro giderleri
(BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
303 ıBasılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
304 Posta, telgraf ve telefon üc­
ret ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
307 Yolluklar
[BAŞKAN
'Kabul edenler...
Etmiyenler
Ka/bul ediimişitir.
420 Lâlboratuvar ve atelyeler iş­
letme igiderleri
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kalbul edenler...
Etmiyenler... Kalbul edilmiş­
tir.
— 34 —
Eklenen
Lira
500
1 1'92
2 000
500
250
3 502
50 000
25 000
C. Senatosu B : 20 26 12 1963 O : 1
B.
Eklenen
Lira
(A/2) ceitivelini okutuyorum :
4489 sayılı Kanun gereğince
staj için yabancı memleketle­
re gönderileceklerin yolluklariyle 'başka ıgiderleri
5 000
BAŞKAN — Kaibul edenler...
E'tmiyenler... Kaibul edilmiş­
tir.
453i Milletlerarası mıünaseibetleriıı
gerektirdiği giderler
1
'BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
6011 Mulhtaç öğrencilere yapılacaik
yardımlar /ve Verilecek ıburslar
5 000
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiş­
tir.
(A/2)'
703 Makıiııa ve teçhizat onarımı
3 000
IBAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiş­
tir.
781 Makina 've tedhiızat saltmalımı
ve (onarımı
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kaibul edilmiş­
tir.
Birinci maddeyi tekrar okutup 'oylarınıza
arz ediyorum.
(Birinci madde tekrar okundu.)
enaley'h bütçe yapılırken Şubat icmaline göre
ıbu nakdi mevcudun Ibu /varidat içinde yer al­
ması lâzmıgelir ve tahmin ediyorum ki bu da
(böyle yapılmış (bir 'bütçedir. Hallbuki ımütemadiyen 'görülüyor ki (D) cetvelinden Ibir tasarruf
istendiği zaman ilâveten 'bir İbaşka fasla para
konuyor. Bu bir muvazene temini 'bakıımından
mı konuyor? Bunu Hükümetin Jveya komisy'oııun izalh etmesini rica edeceğim.
BAŞKAN — Hükümet adına Maliye Vekâ­
leti Müsteşar Muavini Hakkı Özkazanç, buyu­
run.
Açık oylarını kullanmıyan sayın üyeler var
mı1?... Yok. Açık 'oylama işlemi (bitmiştir.
452
BAŞKAN — '.Maddeyi cetiveliyle birilikte oy­
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... IKalbul et'miyenler... Kaibul edilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1.9103 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet­
velin 5 nci(Eski yıllardan devredilen nakit)
'bölümüne 235 773 lira eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde -üzerinde söz istiyenl..
Buyurun Sayın Işık.
FARUK İŞIK (Van) — Muhterem arkadaş­
larım, ıbu mülhak Ibütçelerin varidat kısmında
eski yıllardan devredilen nakit !bölüımü diye
(bir fasıl vardır ki, bu, (bütçenin tanziminden
evvel, geçen malî senenin sonundaki nakit mev­
cudunu 'ihtiva eder, hesaben ibu 'zaten Mart ve
Nisanda yüzde yüz tahakkuk etmiştir. Bina-
•MALİYE VEKÂLETİ 'MÜSTEŞAR MUA­
VİNİ HAKKI ÖZKAZANÇ — Sayın senatör­
ler, Faruk Işık Beyefendinin bahsettiği husus
Ibütçe tahminlerinde adı üzerinde tahmin ol­
duğu için, devre sonu (bitene kadarki Ibu .mü­
temmim müddet, malî yıl bittikten sonra 3 ay
geçene kadardır kati olarak belli olmadığı için
Iböyle talhmini ödeneklerde ancak bütçe bittik­
ten sonra fazlalık -veya noksanlıklar 'olmaktadır.
Bunu nazarı itibara alarak ibu tasarı teklif
edilmiştir. Yani bütçe talhmini olduğu için
kati rakamlar ancak 'üç ay içinde ıbelli olmak­
tadır.
FARUK IŞIK (Van) — Efendim, (bütçe tah­
minlerinin 'bir sene önceki nakit ve devirleri
göstermesi lâzımdır. Ancak 'bütçe Meclisten
geçtikten 8 ay sonra yeni rakamlarla Ibütçe
tanzim ediliyor. Bu sebeple 'ben Ibunu pek anlıyamadım.
BAŞKAN — Sayın Müsteşar Muavini, Sa­
yın Faruk Işık Bey diyor ki, «Eski yıllardan
devredilen nakit olması Ibakımından tahmin
'olması» lâzımdır.
MALİYE VEKÂLETİ .MÜSTEŞAR MUA­
VİNİ HAKKI ÖZKAZANÇ — Efendim, demin
de arz ettiğim >gi!bi 'bu netice ancak malî yıl
bittikten sonra Mayıs ve Haziranda kati <olarak
belli 'olmuştur ve 'ondan sonra kanun tasarısı
hazırlanıp Yüksek Meclislere geldiği için geçen
zaman içinde 'bu gecikme olmuştur. Yani ma­
lî yıl bittikten sonra ancak devreden ııaktin
'bu olduğu anlaşılmıştır.
BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. (Kabul
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
MADDE 8. — İstan'bul Teknik Üniversitesi
19*03 yılı- Bütçe Kanununa ıbağlı (D) işaretli
<;etvele ilişik (2) sa'yılı cetvelde yazılı kadrolar
eklenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn 1
Yok. Maddeyi cetveli ile birlikle 'oylaruıi'za
sunuyorum.
Kalbul edenler... Kalbul et m iyen ler... Kalbul edilmiştir .
MADDE 4. — IBıı 'kamın 27 . 9 . dlM>8 U\vl
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde »öz istiyent
Yok. Maddeyi oylarınıza arz edîyorur.n. Kalbul
edenler... Kabul etmiyenler... Kalnıl edilmiştir.
İMA'DDE T). —• Bu. kanunu .Maliye ve Millî
Eğitim Çakanları' yürütür.
BA'Ş'KA'N — Madde üzerinde söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyormı. Kalbul
edenler... 'Elimiydiler... (Kalbnl •edilmiştir.
Tümü ürerinde lehte, aleyhte söz istiyen?...
Yok. .'Tümünü oyunuza sunuyorum.. 'Kalbul
edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Acık oylarınıza arz edilecektir.
Hudut ve (Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü­
nün 1968 yılı 'bütçesine konmuş bulunan posta,
telgraf ve telefon ücret ve ödeneğinin iş Ilı ac­
ilimin artmış «iması sebebiyle 'tamamen sarf
edilmiş 'bulunmasından bilâlhara yapılan mas­
rafların karşılığı kalmiamiıştır.
(Bu se'beple haızırlanan ve adı geçen müdür­
lüğün 1963 yılı 'bütçesinin 421 ncıi (ıSınır ve
kıyılarda 'bulaşıcı hastalıkları önleme ıgiderleri)
'bölümünün 40 ncı ('Sağlık temizleme giderleri)
maddesinden tasarrufu mümkün görülen 9 500
liranın 304 ncü (Posta, telgraf ve tele'fon üc­
ret ve giderleri) bölümünün 22 nci vilâyetler
teleJfon ıgiderleri nraddesine aktarılmasını der­
piş eden kanun tasarısı aynen katmii olunmuş­
tur.
Genel ur ulun tasvibine ara edilmek ve ön­
celikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
[Başkan
'Hatay
Ş. İnal
SÖKCÜ
12. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü­
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/571; C. Senatosu 1/323) (S.
Sayısı :357) (1)
Balıkesir
F. IslimyeM
Artvin
S. O, Avcı
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Efendim,
ekseriyet 'olmadığı oylamalarla da salı ittir.
Riyasette görüyor ki oylama 'boşa gidiyor.
(BAŞKAN — Riyaset 'henüz oylamaları tdbliğ etmiş değildir. Ekseriyetin olup olmadığı
Ihususundaki İçtüzük /hükümleri .malûm. Bu se­
beple müzakerelere davam ediyoruz.
Karma (Bütçe Komisyonu raporu
Oumlhuriyet ••Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyfonumu'za 'havale edilmiş (bulunan.,
«Hudut ve Salhiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1968 yılı Bütçe Kanununa ibağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka­
nım tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de
iştirakiyle tetkik ve müzakere olumdu.
(1) 357 Sıra Saydı basma yazı tutanağın sonundadır.
-
Balıkesir
A. A. (Balak
Diyarlbakır
A. Erdoğan
Gümüş an e
IS. (Savacı
Bil cicik
S. Binay
Diyarbakır
H. Güldtoğan
içel
C. T. Okyayuz
im zada 'bulunanı ad ı
izmir
A. Ertunıga
izmir
N. Kürşat,
Kars
K. Okyay
izmir
I. Gürsan
izmir
N. ıMirkelâımoğlu
Kayseri
H. Dikeçliıgil
Iııı zada 'buluna m ad ı
Kırşehir
A. B l g i n
Konya.
1. Baran
trtüzada bulunamadı
Mardin
Ş. Aysan
36 —
Başka uv ekili
CumJhurbaş'kanmca lS. Ü.
'S. Kurultluoğlu
Kâtip
Yozgat
V. Uyar
Aydın
I. Sezgin
Konya
M. Dinekli
A. Onar
Rize
E. Yılma/z Akcal
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Eke
C. Yalçın
Sakarya
N. Bayar
İmzada bulunamadı
(Sakarya
M. €Kirer
İmzada bulunamadı
'Sakarya
T. Kapanlı
yen arkadaşımız var mı?... Yok. Maddelere geçil­
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız var mı?.
Yok. Oylama işlemi bitmiştir.
Efendim, 5 sayın üye ayağa kalkmak sure­
tiyle yoklama yapılmasını istemektedirler. Tüzük
hükümlerine göre yoklama yapacağız. Bu yok­
lama aynı zamanda devama da esas olmak üzeBAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti- | re yapılacaktır.
Sinop
M. A'lieanoğlu
Tunceli
!M. A. Demir
İmzada bulunamadı
3. — YOKLAMA
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama neticesini bilâhara arz
edeceğim. Şimdi yapılan açık oylama sonuçları­
nı arz ediyorum.
Potrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik ya­
pılması hakkındaki kanunun oylamasına (94)
sayın üye katılmış, (93) kabul, (1) çekinser. Ka­
nun kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanunun oyla­
masına (93) sayın üye katılmış (92) kabul, (1)
ret. Kanun kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fık­
ralarının değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa­
rısının oylamasına (88) sayın üye katılmış, (87)
kabul (.1.) ret salt çoğunluk sağlanamamıştır.
Tekrar oylarınıza arz edilecektir.
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka­
nun tasarısının oylamasına (80) sayın üye ka­
tılmış, (34) kabul, (45) ret (1) çekinser saltçoğunluk sağlanamamıştır. Tekrar oylarınıza arz
edilecektir.
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması •hakkındaki kanunun oylamasına (73)
sayın üye katılmış (72) kabul, (1) ret, saltçoğunlük sağlanamamıştır. Tekrar oylarınıza arz
edilecektir.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa­
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka­
nun tasarısının 1 nci maddesinin oylanmasına
(62) sayın üye katılmış, (62) kabul salt çoğun­
luk sağlanamamıştır. Ancak Anayasanın 92 nci
maddesi gereğince işari oyla kabul edildiğinden
madde tekrar oylarınıza sunulmayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teş­
kilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve
6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü
231 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 3 ncü mad­
desinin oylamasına (83) sayın üye katılmış (82)
kabul, (1) ret salt çoğunluk sağlanamamıştır.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa­
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısının tümü üzerinde (65) sayın üye
oy kullanmış (64) kabul, (1) çekinser salt ço­
ğunluk sağlanamamıştır. Tekrar oylarınıza su­
nulacaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Büt­
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl­
ması hakkındaki kanun tasarısının oylamasına
(64) sayın üye katılmış (62) kabul, (1) ret, (1)
çekinser salt çoğunluk sağlanamamıştır. (Ekseri­
yet yok Birleşimi kapatınız, sesleri)
Yapılan yoklamada ekseriyet olmadığı anla­
şılmıştır. Tekrar açık oylarınıza arz edilecek
hususlar gelecek birleşimde muameleye tabi tu­
tulmak üzere 27 Aralık Cuma günü saat 15,00
tc toplanmak üzere Birleşimi kapatıyarum.
Kapanma saati: 18,10
Ancak Anayasanın 92 nci maddesi gereğince
•işar.i oyla kabul" edildiğinden madde tekrar oylanmıyacaktır.
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (E) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısının oylamasına (83)
sayın üye katılmış, (82) kabul, (1) ret salt ço­
ğunluk sağlanamamıştır. Tekrar oylarınıza arz
edilecektir.
1963 vılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa­
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
Kölelik, köle ticareti,, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair Ek
Sözsleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Salt yoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılınıyanlar
Açık üyelikler
:
:
:
:
:
:
:
185
76
76
0
0
104
5
[Kabul edenler]
Nevzat Özerdemli
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erk ut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Me.sm.et Zeki Tulunay
•Nüvit Yetkin
MANİSA
idinin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
TABÎI ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Sami Küçük
Fahri özdilek
ADANA
Mehmet Nura. Âdem­
oğlu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğhı
Celâl Fevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Rifat Btker
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
ÇANAKKALE
Halit Sarıkaya
ÇORUM
Alâeddin Çetin
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uç a gök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin" özgül
AYDIN
Pikret Turhangil
İSTANBUL
Fethi Başak
E th e m M en em enci oğlu
Rifat Öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
Berç Turan
BALIKESİR
ITarndi Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HATAY
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
BOLU
Rahmi Arıkan
ÎZMİR
Ömer- Lûtfi Bozcalı
Hilmi Onat
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Eraanııllah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekcmoğlu
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğln
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
MARAŞ
Kâmil Coşkunoğlu
Nedim Evliya
ZONGULDAK
MARDİN
Akif Eyi doğan
Kemal Oral
CUMHURBAŞKANIN­
Abdülkerim Saraçoğlu CA SEÇİLEN ÜYELER
Amil Artus
NEVŞEHİR
Esat Çağa
İbrahim Şevki Atasağun
Ömer Ergün
Necati özdeniz
NİĞDE
Nevzat
Sen gel
İzzet Gener
[Oya katıl mıy anlar]
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(Î.Ü.)
— 38
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
O. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
S?tkj Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
O al ip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHlSAH
Mustafa Yılmaz lnceoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Sabit Koeabeyoğlu
İbrahim Saffet Omay
(B.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (î. Ü.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Kadri öztaş
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Cevdet Geboloğhı
BOLÜ
Sırrı Uzunhasanoğlu
BUJtDUR
Hüseyin Otan
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangi
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç,
ÇANAKKALE
Âli Aks oy
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ihsan Ha m it Tigrel
(Bşk.V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nihat Pasinli
GİRESUN
Mehmet izm en (B.)
Sabahattin Orhon
HATAY
Sabahattin Adalı
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
[Açık
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Samsun
İSTANBUL
Zeki Kumrulu (İ.)
Şevket Akyürek
RİZE
Celil Cevherioğlu
Necip Danışoğlu
Nuru 11 ah Esat Sümer
SAKARYA
İZMİR
Turhan Kapanlı
izzet Birand
Kâzım Yurdakul
Enis Kansu
SAMSUN
Cahit Okurer
Fethi Tevetoğlu
KARS
SİVAS
Sırrı Atalay (Bşk. V.) Rifal Öçten
Turgut Göle
TEKİRDAĞ
Mehmet Hazer
Cemal Tarlan (î.)
KASTAMONU
TRABZON
Mehmet Çamlıca
Şevket Buladoğlu
TUNCELİ
KAYSERİ
Mehmet Ali Demir
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
URFA
Suad Hayri Ürgüplü
Esat Mahmut Kara kurt
KIRŞEHİR
VAN
Ali Rıza Ulusman (1.) Faruk Işık
KOCAELİ
YOZGAT
Rifat özdeş
Sadık Artukmaç
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.) Neşet Çetintaş
MANİSA
ZONGULDAK
Refik Ulusoy
Tank Remzi Baltan
MARAŞ
Tevfik İnci
Cenap Aksu
CUMHURBAŞKANIN­
MUĞLA
CA SEÇİLEN ÜYELER
Mualîâ Akarca
Cevat, Açıkalın
Haldun Menteşeoğlu
Hidayet Ay diner
MUŞ
Hasan Kangal
îhsan Akpolat
Sadi Koçaş
NİĞDE
Enver Kök
Kudret Bayhan
Sahir Kurutluoğlıı
Kâzım Orbay
ORDU
Ragıp Üner
Eşref Ayhan
Âdil Ünlü
Şevket Koksal
üyelikler]
C. Başkanınca S. Ü. 1
x
— 39 —
Yekûn
5
C. Senatosu B : 20 26 12 . 1963 O : 1
Türkiye ile tran arasında akdedilen Kültür Andlaşmasının uygun bulunduğu hakkında kanun
tasarsına verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
üye sayısı : 185
Oy verenler :
75
Kabul edenler :
75
Reddedenler :
o
Çekinserler :
o
Oya katılmıyanlar : 105
Açık üyelikler :
5
[Kabul edenler]
ÇORUM
TABU ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Alâeddin Çetin
Kâmil Karavelioğlu
ELÂZIĞ
Sami Küçük
Celâl Ertuğ
Fahri özdilek
ERZURUM
ADIYAMAN
Nurettin Aynuksa
Halil Ağar
ESKİŞEHİR
AFYON KARAHİSAR Gavsi Uçagök
Rasim Hancıoğlu
GAZİANTEP
Celâl Tevfik Karasapan Zeki İslâm
Nizamettin özgül
AĞRI
GÜMÜŞANE
Veysi Yardımcı
Halit Zarbun
ANKARA
HATAY
Rifat Etker
Vehbi Aksoy
Maıısur Ulusoy
İSPARTA
ANTALYA
Suat Seren
Mehmet Ilkuçan
İSTANBUL
Mustafa Özer
Şevket Akyürek
AYDIN
Fethi Başak
Fikret Turhangil
Ethem Menemencioğlu
BALIKESİR
Rifat öztürkçine
Hamdi Oğuzbeyoğlu
özel Şahingiray
Hasarı Ali Türker
Sabahattin Tanm-an
Berç Turan
BİNGÖL
İZMİR
Sabri Topçuoğlu
Ömer Lûtfi Bozcalı
Hilmi Onat
BOLU
Nevzat özerdendi
Rahmi Arıkan
ÇANAKKALE
Halit Sarıkaya
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Ahmet Nusret Tana
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklı oğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mesmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Saraçoğl u
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâm i Üı•en
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirci ağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Karakurfc
UŞAK
Kâmil Coşkımoğlu
VAN
Faruk Işık
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Esat Çağa
Ömer Ergün
Necati özdeniz
Nevzat Sengcl
katılmıyanlar]
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
— 40 —
Semi O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nura Âdem­
oğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp Önal
i
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz tnceoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Beıkata
Sabit Kocabeyoğlu
İbrahim Saffet Omay
(B.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka
(Bşk.)
Kadri öztaş
BILEOÎK
Talât Oran
BÎTLÎS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoglu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Talisin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Rasirn Giray
ERZİNCAN
Felimi Baysoy
ERZURUM
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
MANİSA
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
GÎRESUN
Mehmet lznu3iı
Sabahattin Orhon
HATAY
Sabahattin Adalı
NİĞDE
Kudret Bayhan
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip Özdolay
[Açık
i^k^ehir
Hakkâri
hlnnbul
Samsun
İSTANBUL
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçlagil
Suad Hayri Ürgüplü
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (İ.)
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu (I.-Ü.)
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumralu (1.)
üyelikler]
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
- 41 —
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (1.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik înei
C. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Hidayet Aydmer
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 12 1963 O : 1
Türkiye ile Afganistan arasında akdedien Kültür Andlaşmasının
duğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu
onaylanmasının
uygun bulun­
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
185
73
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
73
0
0
107
5
Açık üyelikler
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoghı
Kâmil Karavelioğlu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Rifat Etker
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan
Mustafa özer
BALIKESİR
Hamui Oğuzbeyoğlu
Hasan Aid Türker
BİNGÖL
Sabri Topguoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
ÇANAKKALE
Halit Sarıkaya
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Rahmi San alan
ESKtŞEHÎR
Oavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki Is'ânı
Nizam ettin özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
Berç Turan
İZMİR
tzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcah
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkuî.
A. -Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulün ay
MANİSA
Emin Açar
Ferit A.1 pisken der
Orhan Süersan
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
NEVŞEHİR
t. Ş. Atasağun
NİĞDE
izzet Gener
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URPA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
C. BAŞKANINCA SfcÇILEN ÜYELER
Âmil Aıtus
Esat Çağa
Ömer Ergün
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
[Oya katı Imıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emenullah Çelebi
Vehbi
Suphi
Kadri
Suphi
Ersü
Gürsoytrak
Kaplan
Karaman
Osman Koksal
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
— 42 —
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 0 : 1
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
AMASYA Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Sabit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
(B.)
BURDUR
Hüseyin 3tan
BURSA
ihsan Sabri Oağlayarıgii
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
.Âli Aksoy
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddirı Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Bangııoğlu
ELAZIĞ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Bay s oy
BİLECİK
Talât Oran
GİRESUN
Mehmet îzmen (B.)
Sabahattin Orhon
Talip özdolay
İSTANBUL
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk.V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Suad Hayri Ürgüplü
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (İ.)
KOCAELİ
ili fal Özdeş
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.)
KONYA
Sedat Çumı-ah (B.)
Muammer Obuz
MALATYA
Nrüvit Yetkin
MANİSA
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
îhsan Akpolat
BİTLİS
Cevdet Geboloğln
HATAY
Sabahattin Adalı
NİĞDE
Kudret B aylı an
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
ORDU
Eşref Ayhan
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (î. Ü.)
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Kadri öz taş
ERZURUM
Nihat Pasinli
[Açık il y elikler J
Eskişehir
1
Hakkâri
1
İstanbul
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Samsun
— 43 —
1
Yekûn
5
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (1.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Öçten
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
TUNCELİ
JU W JL\ \ / J J 1 Ilı
Mehmet Ali Demir
URFA
Vnsfi Gerger
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik Inei
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Hidayet Aydıner
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahir Kurutluoğlu
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Âdil ünlü
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
«Televizyon filimleri vasıtasiyle programların mübadelesine dair Avrupa Andlaşması» nm onay­
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
1
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katı'lmıyanlar
Açık üyelikler
:
:
:
:
:
:
:
185
76
76
0
0
104
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Kâmil Karavelioğlu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Rıfat Etker
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet llkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
ÇANAKKALE
Halit S arı kaya
ÇORUM
Alâeddin Çetin
ELÂZIĞ
Celâl. Ertuğ
ERZURUM
N n rett i n Ayn uksa
Rahmi S anal an
ESKİŞEHİR
("I a vs i Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâi.1».
Nizamcttin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
El hem Mencmeneioğlu
Ril'at Öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
Bere Turan
İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozealı
Nevzat Özerdendi
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nıısrct Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
MARAŞ
Oenap Aksu
MARDİN
Abdülkerinı Saraçoğlu
NEVŞEHİR
!. Şevki Atasağun
NİĞDE
izzet Öener
SAMSUN
Üemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgüz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlıı
TEKİRDAĞ
Sel ânı i Üren
TOKAT
Zıihni Betil
Osman Haeıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URPA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Knrakurt
UŞAK
Kâmil Ooşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Esat Çağa
ömçr Ergün
Necati özdeniz
Nevzat Sen gel
[Oya hatıhnıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emenullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Güt'soytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Osman Koksal
44 —
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
O. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O . 1
Mehmet öz güneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçfcanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ­
lu
Galip Avşar
Mehmet Ünal di
Saflcıp Önal
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz înceoğlu
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Saibit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
(B.)
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (I. Ü.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Sahn Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Kadri Öztaş
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangü
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ihsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğiu
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nihat Pasinli
GİRESUN
Mehmet Izmen (B.)
Sabahattin Orhon
HATAY
Sabahattin Adalı
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip Özdolay
[Açık
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Samsun
İSTANBUL
Fethi Başak
Celil CeArherioğlu
Nurullalı Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansıı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Ha zer
KAYSERİ
Hüsnü Dikcçligil
Sııad Hayri Ürgüplü
KIRŞEHİR
Ali Kıza Ulusman (I.)
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi Tokoğhı (İ. Ü.;
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Refik Ulusoy
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDÎN
Kemal O rai
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
ihsan Akpolat
NİĞDE
Kudret Bayhan
üyelikler]
1
1
1
1
Cumhurbaşkanınca
S. Ü.
— 45 —
Yekûn
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kum ruhi (İ.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanh
Kâzım Yurdakul
SİNOP
Suphi Ba'tıır
SİVAS
Rifat Öçten
TEKİRDAĞ
Cenral Tarlan (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Cetintaş
ZONGULDAK
Tai'ik Renizi Baltan
Tevfik Inei
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Hidayet Aydmer
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahiı* -Kurutluoğlu
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 12 . 1963 O : 1
Petrol Dairesi Başkanlığı 1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Uye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya katilmıyanlar
Açık üyelikler
:
:
:
:
:
:
:
185
94
93
0
1
86
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet Öz güneş
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunekanat
Sıtkı Ulay
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Ak soy
Halit Sarıkaya
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı ' • •
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemeneioğlu
Rifat Öztürkçine
Sabahattin Tanman
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü OikeçJigil
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KONYA
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik U'lusoy
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAKARYA
Turhan Çapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
— 46 —
Cahit Tokgöz
StlRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlıı
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik İnci
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 0 : 1
[Çekinser]
BOLU
Rahmi Arıkan
[Oya
TABİÎ ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(t Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Selâhattin özgür
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Galip Avşar
Mehmet Unaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnash
Rifat Eitker (1.)
SaJbit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
(B.)
Mansur Ulusoy
r
-
katılmıyanlar]
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (I. ü.)
AYDIN
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri öztaş
Kasan Ali Türker
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip Özdolay
İSTANBUL
Nurullah Esat Sümer
Özel Şahingiray
Berç Turan
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
Nevzat Özerdemli
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü '
KIRŞEHİR
Aid Rıza Ulusman (İ.)
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tükoğlu (1. Ü.)
KONYA
Sedat Çumralı (B.)
Muhittin Kılıç
MANİSA
Ferit Alpiskender (B.)
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ihsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ERZURUM
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
Rahmi S&nalan
GİRESUN
Mehmet Izmen (B.)
Sabahattin Orhon
MUŞ
ihsan Akpolat
[Açık ü yelikler]
Eskişehir
1
Hakkâri
1
istanbul
1
»
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
•
<
^
— 47 —
-•*-
5
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumruılu (1.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAMSUN
Cem alettin Bulak
SİVAS
Rifat Öçten (I.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
Selâmi Üren
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
YOZGAT
Neşet Çetintaş
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Aeıkalm
Hidayet Aydıner
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen
oyların sonucu
(Kanun kabul edilınistiı-.)
Üye si iyisi
Oy vere iler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinse rler
Oya katılnııyanlar
Açık üyeli der
:
:
:
:
:
:
185
93
92
1
0
87
:
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
•Sabrı Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzuııhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Hal it Sar ikaya
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
(Javsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSPARTA
buat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemeneioğlıı
Rifat Öztürkçine
Sabahattin Tanman
IZMlR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KARS
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü DikeçLigil
KONYA
Mustafa Din eki i
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattiıı Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğhı
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
— 48 —
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğiu
Ziya Önder
Hulılsi Söyleınıe/.oğlıı
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfı Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğaıı
Tevfik inci
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Örn er Ergün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 ,12 .1963 O : 1
[Reddeden]
AYDIN
Fikret Turhangil
[Oya kaUlmtyanlar]
ÎÇEL
AYDIN
İskender Cenap Ege
Cavit Tevfik Okyayuz
BALIKESİR
Talip Özdolay
Enver Aka (Başkan)
İSTANBUL
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Nurullah Esat Sümer
Kadri Öztaş
Özel Şahingiray
Hasan Ali Türker
Ber« Turan
(I. O.)
BİTLİS
İZMİR
Osman Koksal
Cevdet Geboloğlu
îzzet Birand
Sezai O'Kan
BURSA
Enis Kansu
Selâhattin Özgür
İhsan
Sabri
ÇağlayanNevzat Özerdendi
Muzaffer Yurdakuler
KARS
ADANA
gil
Sırrı Atalay (Başkan V.)
Galip Avşar
Baki Güzey
Turgut Güle
Mehmet Ünaldı
Şeref Kayalar
KAYSERİ
Sakıp Önal
Cahit Ortaç
ADIYAMAN
Hüseyin
Kalpa.klıoğlu
ÇANAKKALE
Halil Ağar
Suad Hayri Ürgüplü
Âli Aksoy
AFYON KARAHİSAR
KIRKLARELİ
ÇANKIRI
Rasim Hancıoğiu
Hazım Dağlı (Bşk. V.) Ahmet Naci Arı
Mustafa Yılmaz İnceKIRŞEHİR
ÇORUM
oğlu
Ali
Rıza
Ulusman {\.)
Zeki Arsan
Celâl Tevfik Karasapan Alâeddin Çetin
KOCAELİ
AĞRI
Rifat Özdeş
DİYARBAKIR
Veysi Yardımcı
Lutfi Tokoğlu (1. Ü.)
Azmi Erdoğan
KONYA
İhsan Hamit Tigrel
ANKARA
Sedat
Çumralı
(B.)
(B§k. V.)
Niyazi Ağırnaslı
Muhittin Kılıç
EDİRNE
Rifat Etker
(I.)
MANİSA
Tahsin Banguoğlu
Sabit Kocabeyoğlu
Feri t Alpiskendeı (E.)
ERZURUM
ibrahim Saffet Omay
MARAŞ
Rahmi Sanalan
(B.)
Cenap Aksu
Mansuı* Ulusoy
GİRESUN
Nedim Evliya
Mehmet îzmen (B.)
ARTVİN
MUŞ
İhsan Akpolat
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) Sabahattin Orlıoıı
TABİÎ ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
[Açık üyelikler]
Eskişehir
1
Hakkâri
1
İstanbul
1
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
»>-•«;«
— 49 —
Yekûn
5
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (1.)
RİZE
Necip Danış oğlu
SAMSUN
Cem alettin Bulak
SİVAS
Rifat Öçten (İ.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
Selâmi Üren
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
YOZGAT
Neşet Çetintaş
CUMHURBAŞKANIM
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Aeıkalm
Hidayet Aydmer
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sen gel
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 . 12 1963 O : 1
Gelir vergisi Kanununun bâzı madde vo fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tasansına verilen
oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekiııserler
:
:
:
:
185
88
87
ı
0
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
:
:
92
5
IKabul edenler)
TABU ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emaiıullah Çeleibi
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
AFYON KARAHlSAR
Rasim Hancıoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BİNGÖL
Sabri Topçuoğhı
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı IJzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Hallit Sarıkaya
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
GAZİANTEP
/ e k i islâm
Nizamettin özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Celil Gevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
ÎZMİR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat Özer demli
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkııt
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Saraçoğh.
MUĞLA
M nalla Akarca
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
NİĞDE
izzet Gener
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batur
— 50 —
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya Ö'ııdcr
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Haeıbaloğlu
TRABZON
Y"usııf Demirdağ
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URPA
Vasfı Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik Inei
C. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Âmil Arttıs
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 . 12 .1963 O : 1
. [Reddeden]
AYDIN
Fikret Turhangil
[Oya katılmty anlar]
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(İ.Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Rifat (Etker (1.)
Sabit Kocabeyoğlu
İbrahim Saffet Omay
(B.)
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (I. Ü)
AYDIN
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri Öztaş
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Raşiım Giray
ERZURUM
Rahmi Sanalan
GİRESUN
Mehmet İzmen (B.)
Sabahattin Orhon
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip üzdolay
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (1.)
RİZE
Necip Danışoğlu
İSTANBUL
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
Berç Turan
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
KARS
SAKARYA
Sırra Atalay (Bşk/ V.)
Kâzım Yurdakul
Turgut Göle
Mehmet Hazer
SAMSUIT
Cemalettin Bulak
KAYSERİ
SÜRT
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
Lâtif Aykut
KIRKLARELİ
SİVAS
Ahmet Naci Arı
Rifat öçten
KIRŞEHİR
TEKİRDAĞ
Ali Rıza Ulusman
Cemal Tarlan (1.)
(I.)
Selâmı Üren
KOCAELİ
TRABZON
Rifat özdeş
Şevket Buladoğlu
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.)
Reşat Zaloğlu
KONYA
YOZGAT
Sedat Çumralı (B.)
Neşet Çetintaş
Muhittin Kılıç
G. BAŞKANINCA
Muammer Obuz
ÇİLEN ÜYELER
MANİSA
Cevat Açıkalın
Ferit Alpiskender (B.) Hidayet Aydmer
MARAŞ
Esat Çağa
Cenap Aksu
Sadi Koçaş
Nedim Evliya
Enver Kök
MUĞLA
Kâzım Orbay
Haldun Menteşeoğlu
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
MUŞ
Adil Ünlü
İhsan Akpolat
[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
İstanbul
— 51 —
5
C. Senatosu B : 20 26 12 . 1963
0:1
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341, ve 6885
sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı
maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 3 ncü maddesine
verilen oyarın sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamısılır.)
\
I.
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
:
:
:
:
:
185
83
82
1
0
Oya katıkrııyanlar :
Açık üyelikler :
98
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Bmanullah Çelebi
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
AMASYA
Maerfc Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Ali Ateşoy
Balit Sarrkaya
DENÎZLÎ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin özgül
GÜMÜŞANE
Halil; Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Ethem Meııemencioğlıı
Rifat öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erk ut
A. Bahattiıı Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tuluımy
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulus oy
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Sa raçoğlu
MUĞLA
Mırallâ Akarca
NEVŞEHİR
t. Şevki Atasağuıı
NİĞDE
İzzet O ener
SAKARYA
Turhan Kapantı
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
Oahâ T'okgöz
— 52 —
SÎNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya Önder
Hıılfisi Söylcme/.oğlu
TOKAT
Zihni Bet.il
Osman Ilacıbaloğlıı
TRABZON
Yusuf Demirdağ
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir'
URFA
Va-sfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkun oğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyi doğan
Tevi'ik İnci
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Ömer Er gün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 . 12 . 1963 O : 1
[Reddeden]
AYDIN
Fikret Turhangil
[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(t Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Selâhattin Özgür
Melımet Şükran Özkaya
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Calip Avşar
Mehmet Unaldı
Sakıp Önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Yılmaz İnceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnash
Kıifat Eltker (î.)
Sabit Kocabeyoğlu
İbrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
(î. Ü.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri Öztaş
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BlTLÎS
Cevdet Geboloğiu
BOLU
Rahmi Arıkan
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil
Baki Güzey
Şer e I! Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Z'cki Arsan
Alâeddin Çetin
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZURUM
Rahmi Sanalan
GİRESUN
Mehmet İzmen
Sabahattin Orhon
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip Özdolay
Eskişehir
Hakkâri
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
Berç Turan
İZMİR
İzzet Birand
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (İ.)
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.)
KONYA
Sedat Çumralı (İ.)
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
MANİSA
Ferit Alpiskender (B.)
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
NİĞDE
Kudret Bayhan
[Açık üyelikler]
ı Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
istanbul
-•«ö>«*s^
— 53 —
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (İ.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemalettin Bulak
SİİRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
Selâmi Üren
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Hidayet Aydmer
Esat Çağa
Sadi Koç/aş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O : İ
Ege Üniversitesi 1963 yılı Büjtçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu,
(Salt çoğunluk sağlanamamışıtır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
:
:
:
:
:
185
83
82
0
1
:
97
:
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
ftefet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Sıtkı Ulay
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uç&gök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizıamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Saraçoğlu
İSPARTA
Suat Seren
MUĞLA
Muallâ Akarca
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Ethem Menemeneioğlu
Rifa't öztürkçdıne
özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağu.r<
NİĞDE
İzzet Gener
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
SİNOP
Suphi Batur
İZMİR
-
SAKARYA
Turhan Kapanlı
54
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf D emir dağ
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil öoşjkunoğiu
VAN
Faruk I§ıJk
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik înei
0. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Ömer Ergün
Hasan Kangal
S'aihir Kurutluoğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O
[Çekinser]
BOLU
Rahmi Arıkan
[Oya katılmıyanlar]
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (î. Ü.)
AYDIN
iskender Cenap Ege
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Haindi Oğuzbeyoğlu '
Kadri öztaş
Hasan Ali Türker
BÎLEOIK
Talât Oran
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan gil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ANKARA
ELÂZIĞ
Niyazi Ağırnaslı
Rasim Giray
Rifat Etker (t.)
ERZURUM
Sabit Kocabeyoğkı
Rahmi Sanalan
ibrahim Saffet O m ay
GİRESUN
(B.)
Mehmet îzmerı
Sabahattin Orhon
Mansur Ulusoy
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Vehbi Ersü
Suphi Giirsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(I. Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Mustafa Yılmaz înceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
İÇEL
MUŞ
Cavit Tevfik Okyayuz
İhsan Akpolat
Talip özdolay
NİĞDE
İSTANBUL
Kudret Bayhan
Fethi Başak
ORDU
Celii Oevherioğlu
Eşref Ayhan
Nıırullak Esat Sümer
Şevket Koksal
Berç Turan
Zeki Kumrulu (1.)
RİZE
İZMİR
Necip Daııışoğlu
İzzet Birand
SAKARYA
Elnis Kansu
Kâzım Yurdakul
KARS
SAMSUN
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Cemalettin Bulak
Turgut Göle
SÜRT
Mehmet Hazer
Lâtif Aykut
KAYSERİ
SİVAS
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Rifat Öçten (1.)
Suad Hayri Ürgüplü
TEKİRDAĞ
KIRKLARELİ
Cemal
Tarlan (I.)
Ahmet Naci An
Selâmi Üren
KIRŞEHİR
TRABZON
Ali Rıza Ulusmaın (1.)
Şevket Buladoğlu
KOCAELİ
Reşat Zaloğlu
Rifat özdeş
YOZGAT
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.)
Neşet Çetintaş
KONYA
C. BAŞKANINCA SE­
Sedat Çumra]ı (B.)
ÇİLEN ÜYELER
Muhittin Kılıç
Cevat Açılkahn
Muammer Obuz
Hidayet Aydiner
MANİSA
Ferit Alpiskender (B.) Esat Çağa
Sadi Koçaş
MARAŞ
Enver Kök
Cenap Aksu
Kâzım Orbay
Nedim Evliya
Ragıp Üner
Nevzat Sen gel
MUĞLA
Âdil Ünlü
Haldun Menteşeoğlu
[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Samsun
1
1
1
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
- 5 5 -
Yekûn
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O : 1
1983 yılı Butça Kanununa bağlı ( Â / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
tasansma verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır'.)
Üye sayısı :
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekin seri er
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
:
:
:
:
:
:
185
80
34
45
1
100
5
[Kabul edenler]
AFYON KARAHlSAR
II asi 111 Hancıoğlu
ANKARA
Osman Alişiroğiu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
M eli i net. Llkuçan
EÜRDUE
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Ali Aksoy
Halit Sankaya
DENÎZLÎ
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizam ettin özgül
HATAY
Vehbi Aksoy
İSTANBUL
Eth e m Menemencioğlu
Sabahattin Tanman
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
SÎÎRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
MANİSA
SİVAS
E inin Açar
Ahmet Çekemoğlu
Orhan Süersan
TOKAT
Refik Ulusoy
Zihni Betil
YOZGAT
MARDİN
K'emal Oral
Sadık Artukmaç
A b d ü 1 k e r i m S a ra ç o ğlu
ZONGULDAK
Tarrk Remzi Baltan
NİĞDE
Tevfik İnci
İzzet O ener
C. BAŞKANINCA SE­
SAMSUN
ÇİLEN ÜYELER
Cahit Tokgöz
Ömer Ergün
[Reddedenler]
TABÎÎ ÜYELER
Mucip • Atakl»
Vehbi Ersü
Suphi Cürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
AYDIN
Fikret Turhangil
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
DENİZLİ
(I. Ü.)
Cahit
Akyar
Osman Koksal
ERZİNCAN
Sami Küçük
Fehmi Baysoy
Sezai O'Kan
ERZURUM
Fahri özdilek
Nuret tin Aynuksa
Sel âh attın özgü:
Mehmet Şükran Özkaya Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Haydar Tunçkanat
Gavsi Uçagök
Ahmet Yıldız
GÜMÜŞANE
ANTALYA
Halit Zar bun
Mustafa özer
HATAY
Saibahattin Adalı
İSPARTA
Suat Seren
İZMİR
Cahit Okurcr
Hilmi Onat
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özlbek
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ziya Önder
Hulusi Söylemezoğliî
— 56 —
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
VAN
Faruk Işık
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
O. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati Özdeniz
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963
[Çekinser]
0 :1
NEVŞEHİR
1. Ş. Atasağun
[Oya kahlmty anlar]
TABU ÜYELER
Ekrem Acımer
Refet Aksoyoğlu
Emanullah Celebi (i.)
Mehmet özgüneş
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ­
lu
Galip Avşar
Mehmet Unaldı
Sakıp ön al
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz İneeoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Rifat Etker (İ.)
Sabit Koeabeyoğlu
ibrahim Saffet Om ay
(B.)
Mansur Ulıısoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (î. Ü.)
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Ilamdi Oğuzbeyoğlu
j
i Özel Şahingiray
1 Kadri öztaş
Borç Turan
Hasan Ali Türker
İZMİR
BİLECİK
İzzet
Birand
Talât Oran
Ömer Lûtfi Bozcalı
BİTLİS
Kıırs Kansu
Cevdet Geboloğlu
1 Nevzat özerdendi
BURSA
KARS
İhsan Sabri Çağlayangii
Sırrı
Atalay
(Bşk. V.)
Baki Güzey
Turgut Göle
Şeref Kayalar
Mehmet Hazer
Cahit Ortaç
KAYSERİ
ÇANKIRI
Hazım DağİL (Bşk. V.) Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
ÇORUM
KIRKLARELİ
Zeki Arsan
Alâeddlrı Çetin
Ahmet Naci Arı
DİYARBAKIR
KIRŞEHİR
A »m i Erdoğan
Ali Rıza Ulusman
ihsan Hamit Tigrel
d.)
(Başkan V.)
KOCAELİ
1
EDİRNE
Rifat Özdeş
Tahsin Banguoğlu
Lûtfi Tokoğlu
ELÂZIĞ
KONYA
Rasim Giray
Sedat Çumralı
ERZURUM
Muhittin Kılıç
Rahmi Sanalan
Muammer Obuz
MANİSA
GÎRESUN
Mehmet îznıen
Ferit Alpiskender
Sabahattin Orhon
MARAŞ
Cenap Aksu
IÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Nedim Evliya
Talip Özdolay
MUĞLA
İSTANBUL
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğiu
Şevket Akyiirek
Fethi Başak
MUŞ
Celil Cevherioğlu
İhsan Akpolat
Rifat öztürkçine
NİĞDE
Nurullah Esat Sümer
Kudret Bayhan
|
[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul
Samsun
1
1
1
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
— 57 —
Yekûn
'"
5
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (1.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemale t tin Bulak
SİVAS
Rifat Öçten (1.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
Selâmı Üren
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşku noğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
C. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Acıkalm
Hidayet Aydın er
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Ün er
Nevzat Sen gel
Âdil ÜnJ"
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O : 1
Tekel G-enel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl­
ması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
tjye sayısı
Oy verenler
'
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
185
73
72
1
0
107
4
[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Sıtkı Ulay
ADANA
Mehmet Nuri Âdem­
oğlu
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet tlkuçan
Mustafa özer
BİNGÖL
Sabrı Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı TJzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
DENİZLİ
Cahit Akyaı
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Oelâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
özel Şahingiray
Sabaihattin Tanınan
Nevzat özerdemli
KASTAMONU
Mehmet Camlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Din ekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Cahit Tokgöz
SİNOP
.Suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğiu
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
VAN
Faruk Tşık
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
YOZGAT
Sadık Artukmaç
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfdk İnci
NEVŞEHİR
t. Ş. Atasağun
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
NİĞDE
îzzet Gener
XAILİIİ,
A rvııl
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
[Reddeden]
AYDIN
Fikret Tuı*hang il
58
A »*fıı<a
2x1
11123
Ömer Ergim
Hasan Kangal
Sahir Kurutlupğlu
Necati özdeniz
C. Senatosu B : 20 26.12.196S
[Oya kahlmıyanlar]
0:İ
Fethi Başak
AYDIN
Celil Cevhcrioğlu
iskender Cenap Ege
Nurüllah Esat Sümer
Osman Saim Sarıgöllü
Beı*ç Turan
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
İZMİR
Hamdi Oğuzbeyoğlu
izzet Birand
Kadri öztaş
Enis Kansu
Hasan Ali Türker
KARS
BİLECİK
Sırrı Atalay
(t Ü.)
Talât Oran
Turgut Göle
Osman Koksal
Mehmet
Hazer
BİTLİS
Sezai O'Kan
KAYSERİ
Cevdet Geboloğlu
Mehmet özgüneş
Hüseyin Kalpaklıoğlu
BURSA
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya İhsan Sabri Çağlayangil Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Baki Güzey
Haydar Tunçkanat
Ahmet
Naci Arı
Şeref Kayalar
Ahmet Yıldız
KIRŞEHİR
Cahit Ortaç
Muzaffer Yurdakuler
Ali Rıza Ulıısnıan (I.)
ÇANKIRI
ADANA
KOCAELİ
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
Galip Avşar
Rifat
Özdeş
ÇORUM
Mehmet Unaldı
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.)
Zeki Arsan
Sakıp önal
Alâeddin Çetin
ADIYAMAN
KONYA
DİYARBAKIR
Halil Ağar
Sedat Çumnah (B.)
AFYON KARAHÎSAR Azmi Erdoğan
Muhittin Kılıç
ihsan Hamit Tigrel
Rasim Haneıoğlu
Muammer Obuz
Mustafa Yılmaz Ince- (Bşk. V.)
MANİSA
oğlu
EDİRNE
Ferit Alpiskender (B.)
Oelâl Tevfîk Karaaapan
Tahsin Banguoğlu
MARAŞ
AĞRI
ELÂZIĞ
Cenap Aksu
Veysi Yardımcı
Rasim Giray
Nedim Evliya
AMASYA
ERZURUM
Macit Zeren
Rahmi Sanalan
MUĞLA
ANKARA
Muallâ Akarca
GİRESUN
Niyazi Ağırnaslı
Haldun Menteşeoğlu
Mehmet Izmen
Rifat Et'ker (t.)
MUŞ
Sabahattin Orhon
Sabit Kocabeyoğlu
ihsan Akpolat
İÇEL
ibrahim Saffet Omay
NİĞDE
Cavit
Tevfik
Okyayuz
(B.)
Kudret Bayhan
Talip özdolay
Mansur Ulusoy
ORDU
İSTANBUL
ARTVİN
Eşref Ayhan
Fehmi Alpaslan (t. Ü.) Şevket Akyürek
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emenullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
[Açık üyelikler]
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Samsun
C. Başkanınca S. Ü.
Yekûn
—*S®> Ç? ^ ^ » »
«•
1
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (I.)
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemalettin Bulak
SİİRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Etker (1.)
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Karakurt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Aç.ıkalın
Hidayet. Aydmer
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O : 1
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli, cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
;
" ~ Haşarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Acık üyelikler
:
:
:
:
:
:
:
185
62
62
0
0
JJ 8
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Mucip Ataklı
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Haydar Tunçkanat
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet İlkuçan
Mustafa Özer
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Bankaya
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELÂZIĞ
Cehil Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aymıksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Oavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Hali>t Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Ethem Menemencioğlu
Rıfat Öztürkçine
Sabahattin Tanınan
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozealı
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna,
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erk ut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulıınay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Acar
Orhan Süersaıı
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Saraeoğıu
MUĞLA
Mu alla Akarca
NEVŞEHİR
î. Şevki Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAMSUN
Fethi Tcvetoğlu
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya Önder
Hu I fisi Söylem ezoğ I u
TOKAT
Osm an Hacıbaloğl u
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Cogkunoğlu
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tevfik T-nci
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Ömer Er güt.
Hasan Kangal
Sahır Kurutluo-ğlu
Neeati özdeniz
[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refct Aksoyoğlu
Emanullah Çeleibi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Kar a veli oğlu
( t Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Mehmet Şükran Özkaya
Sıtkı ülay
— 60
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdaküler
ADANA
Mehmet Nuri Âdcnıo»
lu
Calip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp Ön al
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
C. Senatosu
B : 20 26 . 12 .1963 Ö : 1
AĞRI
DİYARBAKIR
Vcysi Yardımcı
Azmi Erdoğan
AMASYA
İhsan Hamit TigTcl
Macit Zeren
(Bşk. V.)
ANKARA
EDİRNE
Niyazi Ağırnaslı
Talisin Bangnoğlıı
Rifat Etker (I.)
ELÂZIĞ
Saibit Kocabeyoğlu
liasim Giray
îbralıim Saffet Omay
ERZURUM
(B.)
Kah mi Sanalan
Mansur Ulıısoy
GİRESUN
ARTVİN
Mehmet İz men
Fehmi Alpaslan (İ. Ü.) Sabahattin Orhon
AYDIN
HATAY
iskender Cenap Ege
Vehbi Aksoy
Osman Saim Sarıgöllü
İÇEL
Fikret Turlıangil
Cavit Tevfik Okyayuz
BALIKESİR
Talip Özdolay
Enver Aka-(Başkan)
İSTANBUL
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Fethi Başak
Kadri Öztaş
Cclil Cevhcrioğlu
Hasan Ali Türker
Nurullah Esat Sümer
BİLECİK
Özel Şahingiray
Talât Oran
Berfl Turan
BİTLİS
İZMİR
Cevdet Geboloğlu
İzzet Biıaııd
BURSA
Enis Kansıı
İhsan Sabri Çağlayan- Cahit Okıırer
gil
Hilmi Onat
Baki Güzey
Nevzat Özerdcmli
Şeref Kayalar
KARS
Cahit Ortaç
Sırrı At alay (Bşk. V.)
ÇANKIRI
Turgut Göle
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
Mehmet
Hazcr
ÇORUM
Zeki Arsan
KASTAMONU
Alâeçldin Çetin
Mehmet Camlıca
[Açık
Eskişehir
Hakka in
İstanbul
KAYSERİ
SİİRT
Lâtif
Aykut
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sııad Hayri Üi'güplü
SİVAS
KIRKLARELİ
Ahmet Çekemoğlu
Ahmet Naci A n
Rifat Öçten
KIRŞEHİR
TEKİRDAĞ
Ali Kıza Ulusmaıı (i.) Cemal Tarlan (İ.)
Selâm i Üren
KOCAELİ
Rıfat Özdeş
TOKAT
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.)
Zihni BetiHi.)
KONYA
TRABZON
Sedat Çıınırah (B.)
Şevket Buladoğlu
Muhittin Kılıç
Yusuf Deımirdağ
Muammer Obuz
Reşat Zaloğlu
MANİSA
TUNCELİ
Ferit Alpiskender (B.) Mehmet Ali Demir
MARAŞ
URFA
Cenap Aksu
Esat Mahmut Karakıırt
Nedim Evliya
VAN
MUĞLA
Faruk Işık
Haldun Menteşeoğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
MUŞ
ZONGULDAK
İhsan Akpolat
T a n k Remzi Baltan
NİĞDE
Akif Eyidoğan
Kudret Baykan
C. BAŞKANINCA
ORDU
SEÇİLEN ÜYELER
Eşref Ayhan
Cevat Açıkalm
Şevket Koksal
Hidayet Aydmer
Zeki Kumralu (İ.)
Esat Çağa
RİZE
Sadi Koçaş
Necip Danışoğlu
Enver Kök
SAKARYA
Kâzım Orbay
Turhan Kapanlı
Ragıp Üner
Kâzım Yurdakul
Nevzat Sengel
Burhanettin Uluç
SAMSUN
Âdil Ünlü
Cemalettin Bulak
üyelikler]
1
1
1
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
— 61 —
Yekûn
5
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O : 1
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
tasarısının tümüne verilen oyların sonucu
kanun
(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.)
ü y e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
:
:
:
:
:
185
65
64
0
1
Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :
116
5
[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Sami Küçük
Fahri özdilek
Haydar Tunçkanat
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlıı
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
ELAZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Üçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Salbahattin Adalı
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
Sabahattin Tanman
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozealı
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Enkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulııııay
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
URPA
Vasfi Gerger
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
Tevfik İnci
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYEIEK,
Amil Artus
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Necati özdenîz
[Çekinser]
VAN
Faruk Işık
[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emenullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(I. Ü.)
Osman Koksal
Sezai O'Kan
— 62 —
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkaya
Sıtkı Ulay
C. Senatosu
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ­
lu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp Ünal
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Rasim. Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Rifat Etker (I.)
Sa'bit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
(B.)
Maıısur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
(t Ü.)
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri Öztaş
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
B : 20 26 .12 .1963 O : 1
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil
Baki Gfüzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ihsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Rasim Giray
ERZURUM
Rahmi Sanalan
GİRESUN
Mehmet îzmen (B.)
Sabahattin Orhon
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSTANBUL
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
Özel Şahingiray
Berg Turan
İZMİR
izzet Birand
Enis Kansu
[Açık
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (î.)
KOCAELİ
Rifat Özdeş
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.)
KONYA
Sedat Çumralı (B.)
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
MANİSA
Ferit Alpiskender (B.)
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
ihsan Akpolat
NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu (t.)
RİZE
Necip Danışoğlu
üyelikler]
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
— 63 —
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cem alettin Bulak
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Öçten
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
Cemal Tarlan (t.)
TOKAT
Zihni Betil (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karaknrt
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
CUMHURBAŞKANIN­
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Hidayet Aydmer
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü
C. Senatosu B : 20 26 .12 .1963
İstanbul
0:1
Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Salt roğıınluk sağlanamamış! ir.)
Üye sayısı
Oy verenler
t
:
185
64
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
:
6 .'
ı
ı
î 16
5
:
:
:
(Kabul edenlerj
TABU ÜYELER
Mucip Ataklı
Osman Koksal
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet Şükran özkayc
Haydar Tunçkaııat
ANKARA
Osman Alişiroğlu
ANTALYA
Mehmet Ilkuç.an
Mustafa özer
BÎNGÖL
Sauri Topçu oğlu
BOLU
Rahmi Arı'kan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
DENÎZLİ
Mehmet Emin Durul
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZURUM
Nurettin Aymıksa
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı
Vehbi Aksoy
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Ethem Menemencioğlu
Rıfat Öztürkçiııe
özel Şahin giray
Sabahattin Tanmıan
İZMİR
Ömer Lû'tfi Bozcalı
Cahit Okurer
KASTAMONU
Mehmet Camlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet, Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Acar
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Kemal O rai
Abdülkerim Sa ra^oğlu
NEVŞEHİR
1. Ş. Atasağun
NİĞDE
İzzet Gener
SAKARYA
Turhan Kapanh
[Reddeden]
ERZURUM
Nihat Pasinli
[Çekinser]
VAN
Faruk Işık
— 64 —
SAMSUN
Irothi Tevetoğiu
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğhi
Ziya Önder
Hulusi Söylemeze» lu
TOKAT
Osman Hacıbaloğlıı
TRABZON
Yusuf Demirdağ
URFA
Vasfı Gerger
UŞAK
K âmil Ooskunoğiu
YOZGAT
Sadık Artukmaç
C. BAŞKANINCA SE
ÇtLEN ÜYELER
Âmil Artus
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu
Nr-eati özdeniz
O. Senatosu B : 20 26 .12 .1963 O :1
[Oya kahlmıyanlar]
TABU ÜYELER
Ekrem Aeuner
Befet Aksoyoğlu
Emanullah Çele'bi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(t Ü.)
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp öna 1
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
Celâl
pan
Tevfik
Karasa-
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Hıfza Oğuz Bekata
Rıfat Etker (î.)
Sabit Kocabeyoğlu
ibrahim Saffet Omay
(B.)
Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (t. Ü.)
AYDIN
tskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
^ikret Turhanıgil
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri öztaş
Hasan Ali Türker
BÎLECIK
Talât Oran
BÎTLÎS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangü
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
Alâeddin Çetin
DENÎZLI
Cahit AkyaıDİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bş'k. V.)
ELAZIĞ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Bayj*oy
ERZURUM
Rcitımi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GÎRESUN
Mehmet îzmen (B.)
Sabahattin Orhon
ÎÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
[Açık
Eskişehir
Hakkâri
istanbul
Samsun
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Fethi Başak
Celil Cevherioğlu
Nurullah Esat Sümer
Be iç Turan
İZMtS
İzzet Birand
Enis Kansu
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (î.)
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
(î. Ü.)
KONYA
Sedat Çuımrak (B.)
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
MALATYA
Mehmet Zeki Tul un ay
MANİSA
Feri Alpiskender (B.)
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
ihsan Akpolat
NİĞDE
Kudret Bay han
ü Helikler]
1
1
1
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
5
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kuınrulu (1.)
RtZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Cahit Tokgöz
SÜRT
Lâtif Aykut
SİVAS
Rifat öçten
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan ( t )
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil (î.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Reşat Zalogln
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakurt
YOZGAT
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Tialtan
Akif Eyidoğan
Tevfik înei
C. BAŞKANINCA SE­
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Hidayet Aydıner
Esat Çağa
Sadi Koçaş
Enver Kök
Kâzım Orhay
Ragıp Üner
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü
Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
YİRMİNCİ BİRLEŞİM
26 . 12 . 1963 Perşembe
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa­
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye­
si Ahmet Nusret Tıma'nm, İnebolu ilçesinde
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan­
dan szödü sorusu (6/215)
3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil­
mi Onat'ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutu­
lan bir bataklığa dair Maliye Bakanından sözlü
sorusu (6/217)
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço­
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe­
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın­
dan sözlü sorusu (6/221)
5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ­
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/222)
6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne­
dim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığının
ne zamandan beri açık bulunduğuna dair Baş­
bakandan sözlü sorusu (6/223)
7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla­
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/224)
8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yollan inşaa­
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/225)
9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm, Bakanlık üst kademe memurlarına
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/228)
10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Nedim Evliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın­
dan sözlü sorusu (6/234)
11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Ba­
kanından sözlü sorusu (6/237)
12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu­
cip Ataklı'nın, 1 numaralı Sıkıyönetim Mah­
kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba­
kanından sözlü sorusu (6/238)
13. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi
Kadri Kaplan'ın 1 numaralı Sıkıyönetim Mah­
kemesince alınan nihai karara dair Adalet Ba­
kanından sözlü sorusu (6/239)
14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu­
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu
(6/240)
15. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye­
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/241)
16. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi
Mustafa Yılmaz Înceoğlu'nun, tahsile devam
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/242)
17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün­
kü durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu
(6/243)
2 III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI­
RILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI
VERİLEN İŞLER
X I . — Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met­
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon
raporu (M. Meclisi 1/202, C. Senatosu 1/285)
(S. Sayısı: 309) [Dağıtma tarihi: 3.10.1963]
X 2. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben­
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl­
masına dair Ek Sözleşmenin onaylanmasının uy­
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu İçişleri ve Dışişleri, Basın Yayın ve Turizm komisyonları raporları (M.
Meclisi 1/350, C. Senatosu 1/295) (S. Sayısı:
322) [Dağıtma tarihi: 18.10.1963]
. X 3. — Türkiye ile İran arasında akdedilen
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun
bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve
Millî Eğitim komisyonları raporları (M. Mec­
lisi 1/228; C. Senatosu 1/291) (S. Sayısı : 330)
[Dağıtma tarihini : 1.11.1963]
X 4. — Türkiye ile Afganistan arasında ak­
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu­
rizm ve -Millî Eğitim komisyonları raporları
(M. Meclisi 1/236, C. Senatasu 1/292) (S. Sa­
yısı : 331) [Dağıtma tarihi : 1.11.1963]
X 5. — Televizyon filimler! vasıtasiyle prog­
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma­
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın­
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri,
Basın - Yayın ve Turizm ve Millî Eğitim ko­
misyonları raporları (M. Meclisi 1/319, C. Se­
natosu 1/294) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari­
hi : 1 . 1 1 . 1963]
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra­
poru (2/15)
X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde de­
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/557, C. Senatosu 1/310) (S. Sayısı: 317>
[Dağıtma tarihi: 8.10.1963]
X 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet­
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka­
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/556, C. Senatosu 1/309)
(S. Sayısı: 318) [Dağıtma tarihi: 8.10.1963]
4. — Bâzı müessese, teşekkül ve işletme­
lerin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin
kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu İçişleri ve Anayasa ve Adalet komis­
yonları raporları (M. Meclisi 2/489; C. Sena­
tosu 2/108) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi :
9 .11 .1963] (Ret)
5. — Millî Güvenlik ve huzuru bozan bâzı
fiiller hakkındaki 5 . 3 . 1962 tarih ve 38 sayılı
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka­
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada­
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/289; C. Se­
natosu 2/109) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma tari­
hi : 1 . 11 . 1963] (Ret)
6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu­
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik ya­
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt­
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C.
Senatosu 1/321) (S. Sayısı: 352) [Dağıtma
tarihi: 14.12.1963]
7. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi 1/551; C. Senatosu 1/320)
(S. Sayısı: 353) [Dağıtma tarihi: 16.12.1963]
8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt­
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de­
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/576; C. Senatosu 1/319) (S. Sayısı: 354)
[Dağıtma tarihi: 16.12.1963]
9. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/318)
(S. Sayısı: 355) [Dağıtma tarihi: 16.12.1963]
3 —
10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/572;
O. Senatosu 1/317) (S. Sayısı: 356) [Dağıtma
tarihi: 16.12.1963]
11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü­
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra­
poru (M. Meclisi 1/571; 0. Senatosu 1/323)
(S. Sayısı: 357) [Dağıtma tarihi: 14.12.1963]
12. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet­
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/565, 2/610; C. Senatosu 1/316)
(S. Sayısı: 351) [Dağıtma tarihi: 17 .12 .1963]
V
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I , — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da
yaptırılacak merkez binası için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki ka­
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim,
Bayındırlık ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları
raporları (M. Meclisi 1/412; C. Senatosu 1/298)
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 14 . 10 .
1963]
2. — Mehmet (Mustafa) Yeğenoğlu hakkın­
daki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve
Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/510>
C. Senatosu 2/101) (S. Sayısı : 326) [Dağıtma
tarihi : 23 .10 .1963]
X 3. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun
12 nci maddesinin kaldırılması ve 29 ncu mad­
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli­
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve
Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi
2/433, C. Senatosu 2/100) (S. Sayısı : 327)
[Dağıtma tarihi : 24.10 .1963]
X 4. — Avukatlık Kanununun 7 nci madde­
sinin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş-
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli­
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se­
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(M. Meclisi 2/385; C. Senatosu 2/102) (S. Sayı­
sı: 292 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi: 10.12.1963]
5. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Sosyal İşler, İçişleri ve Anayasa ve
Adalet komisyonlan raporları (M. Meclisi
1/205; C. Senatosu 1/300) (S. Sayısı : 335)
[Dağıtma tarihi: 10 . 12 . 1963]
6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında de­
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum­
huriyet Senatosu Bayındırlık ve Ulaştırma ve
Bütçe komisyonlan raporlan (M. Meclisi 1/342;
C. Senatosu 1/289) (S. Sayısı : 313 e ek [Dağıt­
ma tarihi: 18 .12.1963]
7. — Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullannın birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi­
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe
komisyonları raporlan (M. Meclisi 1/239; C. Se­
natosu 1/303) (S. Sayısı : 358) [Dağıtma tari­
hi : 19 .12 .1963]
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Av­
rupa fonundan temin olunan kredinin Devlet
borcu olarak Hazine hesaplanna intikalini Türk
lirası karşılıklannın kullanılma şekli hakkın­
daki kanun tasansmın Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle­
ri, Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi
İşler ve Bütçe komisyonlan raporlan (M. Mec­
lisi 1/248: C. Senatosu 1/293) (S. Sayısı :
360) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1963]
9. — Kurumlar Vergisi Kanununun 40 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta­
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler
ve Bütçe komisyonlan raporları (M. Meclisi
1/521; C. Senatosu 1/315) (S. Sayısı : 362)
[Dağıtma tarihi : 23 .12 .1963]
10. — Durmuş Çetinkaya hakkındaki Ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli­
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko­
misyonu raporu (M. Meclisi 3/414; 0. Senato­
su 2/103) (S. Sayısı : 368) [Dağıtma talihi :
23 , 12 . 1963]
11. — İzzet Sivaslı ve Ali İlgaz haklarındaki
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met­
ni ye Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/545; C. Se­
natosu 2/105) (S. Sayısı : 364) [Dağıtma ta­
rihi : 23 .12 . 1963]
Dönem : 1
Toplantı : 2
CUMHURİYET SENATOSU
S. Sayısı :
317
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/557; C. Senatosu 1/310)
T. C.
3ag>ükcmlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2İ31/4511
3Û . 9 . 1968»
' *
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
18 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak su­
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
tsm&t tnömi
Başbakan
GEREKÇE
Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci (Geçen
yıldan devreden nakit mevcudu) bölümündeki 862 380 liranın 1962 yılı gelir bütçesindeki Hazi­
nece ödenecek olan 996 706 liradan yıl sonunda 166 000 lirasının tasarrufa alınarak noksan öde­
me yapılması sebebiyle tahakkuk etmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan, noksan tahakkuk edecek
165 000 liranın 862 380 liradan düşülerek 697 380 lira olarak düzeltilmesine ve adı geçen Başkan­
lığın yıl sonuna kadar yapacağı masrafların karşılanabilmesini teminen (B) işaretli cetvelin so­
numda. (Hazine yardımı), adı ile yeniden açılacak 6 ncı bölüme 165 000 liranın konulmasına ihtiyaç
hissedilmiş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Sarma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/557
Karar No, : 58
•"
3.10.1963
• '•-
Cumhuriyet Senatosu Yüksek
Başkanlığına
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik ya­
pılması hakkındaki kanun tasansı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görü­
şüldü.
ergililerin verdiği izahat ve kanun tasarısının 'gerekçesinde beliritilen hususlar Komisyonumuz­
ca de yerinde 'görülerek tasan Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hatay
Ş. İnal
Sözcü
Ordu
A. H. Onat
Bu rapor Sözcüsü
Ordu
Ş. Koksal
Adana
M. Ünaldı
Aydın
O. Apaydın
Ankara
M. Ete
Aydın.
î. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Balıkesir
F. tslimyeli
Diyarbakır
A. Erdoğan
Diyarbakır
B. Iskenderoğlu
Giresun
t. E. KıUçoğlu
Hatay
A. S. Hocaoğlu
izmir
N. Mirkelâmoğhı
iSakarya
N. Bayar
Sinop
M. Alioanoğlu
T. Üye
H. Tunçkanat
Trabzon
A. Şener
Mardin
Ş. Aysan
T. Üye
S. Oürsoytrak
HÜKtîMET TASARISI
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL
ETTÎĞÎ METİN
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka­
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka-.
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve­
lin 5 nci (Geçen yıldan devreden nakit mev­
cudu) bölümüne konulan 862 380 lira, 165 000
lira noksaniyle 697 380 lira olarak düzeltil­
miştir.
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve­
lin sonunda (Hazine yardımı) adiyle yeniden
açılan 6 ncı bölüme 165 000 lira konulmuştur.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
C. Senatosu
( S. Sayısı: 817 )
— 8—
Hü.
Karma Bütçe î£o.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi
Bakanları yürütür.
18.9.1963
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başbakan
/. înönü
E. Alican
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Basfo. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
H, Dinçer
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
R. Aybar
V. Pirinçcioğlu
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
A. K. Yörük
İV. ökten
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. O. Bekata
/. Sanca?
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
F. Melen
T. Feyzioğlu
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
/. öktem
/. Seçkin
Sa. ve So. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı
T. Azizoğlu
A. Oğuz
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
O. öztrak
M. îzmen
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
S. Ecevit
/. Ş. Dura
Turizm
ve Ta. Bakanı
Sanayi Bakanı
N. Ardtçoğlu
F. Çelikbaş
İmar ve İskân Bakanı
F. K. Gökay
<•»
C. Senatosu
( S. Sayısı: 317 )
Dönem
:1
Topumu : 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
318
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak­
kındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M.
Meclisi 1/556; C. Senatosu 1/309)
T. O.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2135/4509
30 . 9 . 1963
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
18 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya­
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü •
Başbakan
GrEREKÇE
4 . 9 . 1963 tarihînde yürürlüğe giren 310 sayılı Kanun gereğince Anayasa Mahkemesi Başka­
nına bir aded binek otomobili alınacaktır.
Ayrıca, bu arabayı kullanacak ehliyetli bir şoföre ihtiyacolduğu gibi 1963 malî yılma ait yakıl
masraflarını karşılıyacak ödeneğin de temini gerekmektedir.
1. Otomobilin satmalmması için 65 000 liraya ihtiyaç görülmekte ise de; Anayasa Mahkeme­
sine alınacak bir aded station wagon otomobil ile bir aded kaptıkaçtının temini nıaksadiyle 1963
yılı bütçesinin Maliye Bakanlığına ait kısmın 782/11 nci (Anayasa Mahkemesi) bölümüne konu­
lan 130 000 liradan bu iki vasıta için 80 000 lira sarf edilmiş ve 50 000 lirası artmış olduğundan.
geri kalan 15 000 liranın mezkûr bölüme eklenerek makam otomobilinin temin, edilebileceği düşü­
nülmüş ve bu miktar ödeneğin 1963 yılı bütçesinin Maliye Bakanlığı kısmının 782/11 nci bölümüne
eklenmesi,
2. Otomobili idare edecek ehliyette tecrübeli bir şoförün temini için 1963 yılı bütçesi (D) cet­
velinin Anayasa Mahkemesi kısmına 800 lira ücretli bir aded şoför kadrosunun eklenmesi,
Teklif edilmiştir.
3. Alınacak arabanın, cari yıl sonuna kadar işletme masraflarının karşılanabilmesi için 2 500
liralık ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğundan, gerek arabanın satmalmması için mevcut ödeneğe eklen­
mesi gereken 15 000 liranın, gerekse işletme gideri için lüzumlu 2 500 liranın aktarma suretiyle te­
mini için bu Ödeneği karşılamak üzere 1963 yılı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesinin 304/20
nci bölümünden tasarrufu mümkün görülen 17 500 lira karşılık gösterilmiştir.
4. Taşıtın satmalmabilmesi için 237 sayılı Kanun gereğince 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R)
işaretli cetvele formül eklenmesi gerekmiştir.
Bu amaçları sağlamak üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
—2—
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/556
Karar No: 57
3 . W . İ963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü.
İlgililerce verilen izahat ve tasarının gerekçesinde, 4 . 9 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren 310
sayılı Kanun ile Anayasa Mahkemesi Başkanına binek otomobili alınmasını temin maksadiyle 1 nci
madde ile 1963 yılında alman iki taşıttan tasarruf edilen 50 000 liraya 15 000 lira ilâvesi;
2 nci madde ile Başkanlık otomobili işletme giderleri için 304 ncü bölümden 2 500 lira düşülerek
309 ncu bölümde yeniden açılacak .1.1 nci maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını;
3 ncü madde ile otomobili kullanacak şoför için (D) cetveline bir aded 800 liralık kadronun ek­
lenmesini;
4 ncü madde ile de Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 237 sayılı Kanun gereğince alına­
cak taşıt formülünün eklenmesinin hedef tutulduğu anlaşılmaktadır.
Yerinde görülen tasarı komisyonumuzca cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiştir.
Taşıt satmalmırken ekonomik olanlarının tercih edilmesi, pahalı ve lüks arabalardan kaçınıl­
ması temenniye şayan görülmüştür.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hatay
Ş. ÎncU
Sözcü
Ordu
A. H. Onat
Bu rapor Sözcüsü
Ordu
Ş. Koksal
Aydın
O. Apaydın
Ankara
M. Ete
Aydın
/. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Diyarbakır
F. tsUmyeli
Diyarbakır
A. Erdoğan
Diyarbakır
R. tskenderoğlu
Giresun
/. E. Kılıçoğlu
Hatay
A. S. Hocaoğlu
İzmir
N. Mirkelâmoğlu
Sakarya
N. Bayar
ıSinop
M. Alioanoğlu
T. Üye
8, Gürsoytrak
T. Üye
H. Tunçkanat
Trabzon
A. Şener
Mardin
Ş. Aysan
O. Senatosu
( S. Sayısı : 318 )
Adana
M. Ünaldı-
—8—
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
HÜKÜMET TASARISI
1063 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveU&rde de­ 1963 yık Bütçe Kanununa bağh cetvellerde de­
ğişiklik yapılması hakkında kanun ta&anst
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Anayasa Mahke­
mesi kısmının 304 ncü (Posta, telgraf ve tele­
fon ücret ve giderleri) bölümünün 20 nci (Te­
lefon giderleri) maddesinden 15 000 lira düşü­
lerek, (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmının 782 nci (237 sayılı Kanun gereğince
alınacak taşıtlar) bölümünün 11 nci (Anayasa
Mahkemesi) maddesine aktarılmıştır.
MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Anayasa Mahke­
mesi kısmının 304 ncü (Posta, telgraf ve tele­
fon ücreti ve giderleri) bölümünün 20 nci (Te­
lefon giderleri) maddesinden 2 500 lira düşü­
lerek 309 ncu (Taşıt giderleri) bölümünde ye­
niden açılan 11 nci (Başkanlık otomobili işlet­
me giderleri) maddesine olağanüstü ödenek
olarak aktarılmıştır.
MADDE 2. —- Tasarının 2 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 3. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (D) işaretli cetvele ilişik (1) sayılı cetvel­
de yazılı kadro eklenmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 4. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı
kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül
eklenmiştir.
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen
kabul edilmiştir.
tarihinde
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
18 .9 .1963
MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 5.
yürürlüğe girer.
Bu kanun yayımı
Başbakan
/. İnönü
Devlet Bakam ve
Başb. Yardımcısı
H. Dinçe r
Devlet. Bakanı
V. Pirinccioğlv
Devlet Balkanı
N. ökten
Millî Savuranla Bakanı
/. Sancar
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
E. Alican
Devlet Bakanı ve
BaşJb, Yardımcısı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
R. Aı/bar
Adalet Bakanı
A. K. Yörük
İçişleri Bakanı
E. O. Bekata
C.' Senatosu •
OETVBI.
(Tasarıya ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller
aynen kabul edilmiştir.)
( S. Be&m : 318 )
Hü.
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
T. Feyzioğlu
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
î. öktem
/. Seçkin
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
A. Oğuz
F. Azüoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. öztrak
M. tzmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
/. Ş. Dura
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
Turizm ve Ta, Bakanı
F. Çelikba§
N. Ardıçoğlu
tmar ve İskân Bakam
F. K. Gökay
Hükümet tasarısına bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.
Me'muriyetin nev*i
Aded Ücret
Anayasa Mahkemesi
1
4 Şoför
800
[2] SAYILI CETVEL
Maliye Bakanlığı
Bolüm 782 - 237 sayılı (Kanuna tgöre satınalınacak taşıtlar.
Madde 11 - Anayasa Mahkemesi.
Aded
Oinsi ve nerede kullanılacağı
1
Binek (Anayasa Mahkemesi (Başkam iıejin)
.»>..
C. Senatosu
»e«
(S. 8tffm : 318 )
Dönem
: 1
Toplantı : 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
352
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko­
misyonu raporu (M. Meclisi 1/564; C. Senatosu 1/321)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı, : 71 - 2136/4607
8 . 10 . 1963
MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
30 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1963 yıh Bütçe Kanununa bağlı (B)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveler ilişik
olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
OBRlMKÇE
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi bizmetl'eri için 1. otobüs alınmak üzere bu yıl bütçesine Î85 000
liralık 'ödenek konulmuştur.
Ancak, 'konulan ödenek ile mezkûr üniversitenin 1%3 'yılı bütçesine (bağlı (R) fiormülündeki
kaykla göre 48 - 54 'kişilik otobüs alınmasına imkân görülememiştir. #
(Bu itibarla Devlet (Malzeme Ofisinin elinde 'bulunan (Seb'ool Baıs) tipindeki' otobüsün satmalın masını temin için (B) formülünde'ki «otobüs (4 X 2)48 - 54 kişilik» ibaresinin, lotobüs fSe'hool
Bus) (4 X 2) 36 kişilik (olarak değiştirilmesi gerektiğinden, Ibu kanun tasarısı hazırlanmıştır.
— 2 —
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/564
Karar No: 5
11 .12 .1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
rvonıisy onumuz a havale edilmiş bulunan, «Ege üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R)
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet
temsilcilerinin
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesü için 1 otıo'bıüs alınmak maksadilyle 1963 yılı bütçesine 185 000
liralık ödenek konmuştu. Bütçenin (R) formülündeki kayda güre bu ödenek ile 48 - 54 kişilik oto­
büs alınamadığından formüldeki kaydın değiştirilmesi icaibetme'ktedir.
(Bu sebeple hazırlanan (R) formülündeki (4 x 2) 48 - 54 kişilik 1 otobüs kaydının (•Sclıool Bus)
(4x2) 36 kişilik olarak değiştirilin esini derpiş eden kanun tasarısı ekli 1 sayılı cetveli ile aynen
k abul •olunmuştur.
ıGf-enel Kurulun tasvibine arz edilmek ve öncelikle görüşülmek ü/ere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Başkanvekili
Kâtip
Başkan
ıSöızcü
Balıkesir
Hatay
Yozgat
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
E. İftUmyeli
Ş. İnal
V. Uyar
S. Kurutluoğlu
Artvin
S. 0. Avcı
Aydm
/. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Bilecik
Ş. Binay
Diyarbakır
A. Erdoğan
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
H. Güldoğan
Clümüışanu
S. Savacı
İçel
C. T. Okyay üz
İmzada bulunamadı
izmir
I. Gürsan
izm ir
N. Kür sat
Karisi
K. Okyay
Kayseri
H. Dikecligil
Kırşehir
A. Bilgin
İmzada bulun amadlı
Konya
M. Dinekli
Konya
/. Baran
Konjya
A. Onar
Mardin
Ş. Aysan
Rize
E. Yılmaz Akçal
İmzada bulunamadı
Rize
C. Yalçın
Sakarya
M. Grürer
ıSakarya
N. Bayar
Sakarya
T. Kapantı
A.
izmir
Ertunga
Sinop
M. AUcanoğlu
N.
izmir
Mirkelâmoğlu
Tunceli
M. A. Demir
îmzad a bulunamadı
C. Senatosu
( S. Sayısı : 352 )
HÜKÜMET TASARISI
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın­
da kanun tasarısı
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın­
da kanun tasarısı
MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Büt­
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik
(1) sayılı cetvelde yazılı formül çıkarılmış ye­
rine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül ek­
lenmiştir.
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim bakanları yürütür.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
30 . 9 .1963
Devlet Bakamı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı Y.
/. İnönü
Y. Azizoğlu
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
H. Dinçer
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Pirinçcioğlu
R. Ay bar
Devlet »Bakanı V.
Adalet Bakanı
V. Pirinçcioğlu
A. K. Yörük
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakam
/. Sancar
H. O. Bekata
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı V.
T. Feyzioğlu
/. Seçkin
Millî Eğitim Bakanı V.
Bayındırlık Bakanı
B. Ecevit
/. Seçkin
Ticaret Bakanı
Sa. ve S. Y. Bakanı
A. Oğuz
Y. Azizoğlu
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. öztrdk
M. İzmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
/. §. Dura
B. Ecevit
Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı V.
F. Çelikbaş
H. Dinçer
tmar ve İskân Bakanı V.
R. Aybar
C. Senatosu
Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
( S. Sayısı : 352 )
__ 4 —
Hükümet tasarısına bağlı cetveller
(1)
SAYILI
CETVEL
Bölüm 782 — 237 sayılı Kanun gereğince satınahnacak taşıtlar.
Aded
1
Cinsi
Nerede kullanılacağı
Otobüs (4X2) 48 - 54 kişi
Fen Fakültesi hizmetleri için
(2)
SAYILI
CETVEL
Bölüm 782 -— 237 sayılı Kanun (gereğince satınahnacak taşıtlar.
Aded
Cinsi
Nerede kullanılacağı
1
Otobüs ('Sehol ıBus) (4X2) 36 kişilik
C. Senatosu
Fen Fakültesi hizmetleri için
( S. Sayısı: 352 )
Dönem
:1
Toplantı : 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
353
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/551; C. Senatosu 1/320)
T. C.
Basbakanhk
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 2122/4404
21 . 9 . 1963
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
17 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
Değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi, ilişikîeriyle birlikte ekli olarak su­
nulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
GEREKÇE
Sümerbank Genel Müdürlük Alım - Satım Müessesesi Ankara Mağazasından Başbakanlıkça
1954 - 1960 yıllan arasında satmalınan çeşitli eşya bedellerinden dolayı vesaika müstenidolarak
78 180,24 liralık borç tahakkuk etmiştir.
19.4.1960 tarihinde Üniversite profesörlerine, 3.5.1960 ve 4.5.1960 tarihlerinde de milletvekilleri­
ne Hariciye Köşkünde devrin Başbakanı taraflıdan verilen ziyafetler dolayısiyle Kulüp 47 Paviyoıı
Restoranın üç fatura muhteviyatı olarak 63 287,80 T.L. alacağı bulunmaktadır.
Bütçe müzakereleri sırasında Bütçe Komisyonu üyelerine Maliye Bakanı tarafından Ankara
Palasta verilmiş bulunan ziyafetlerden 1960 yılma aidolup ödenemiyem 23 174 liralık borç tahassül etmiştir.
Mezkûr borçlar yılları bütçelerinde kâfi ödenek mevcudolmaması dolayısiyle tasfiye edilemiyerek karşılıksız borç ımahiyetini almıştır.
Alman malzeme ve verilen ziyafetler için lüzum müzekkereleri, ile onay gibi evrakı müsbiteler
mevcudolmadığmdan mezkûr borçların ödenmesini teminen (R) cetveline 2 nci maddenin eklen­
mesi icabetmiş bulunmaktadır.
-
2—
HÜKÜMET
TAJSIARESI
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli
cetvelde değişiklik yapıması hakkmda
kanun tasarısı
Devlet Bakanı
Devlet Balkanı
R. Aybar
V. Pîrinçcioğlu
Adalet Bakanı V.
Devlet Bakanı
N. ökten
H. Dinçer
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
H. O. Bekata
/. Sancar
Maliye Bakanı
Dışişleri (Bakanı V.
F. Melen
T. Feyzioğlu
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
/. öktem
/ . Seçkin
•Sa. ve iSo. Y. Bakanı
Ticaret Bakanı V.
Y. Azizoğlu
N. Ardıçoğlu
Tanım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
M. İzmen
O. öztrak
Çalışma Bakamı
Ulaştırana Balkanı
B. Ecevit
İ. §. Dura
Turizm ve tanıtma Bakanı
Sanayi Bakanı
N. Ardıçoğlu
F. Çelikbaş
imar ve iskân Bakanı
F. K. Oökay
MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayüı
cetvelde yazılı bakanlıklar kısmının sonlarında
yeniden açılan tertiplere 164 643 liralık olağa­
nüstü ödenek konulmuştur.
MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvele ilişik (2) sayılı cet­
velde yazılı formül eklenmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma­
liye Bakam yürütür.
17 . 9 . 1963
Devlet Bakanı ve
Başbakan
tE|aşb. Yardımcısı
1. İnönü
E. Alican
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
//. Dinçer
T. Feyzioğlu
Hükümet
il)
ıB:
tasarısıyla bağlı cetveli fi­
SAYILI
CETVEL
ödemeğin çeşidi
M.
Lira
Başbakanlık
505
Eski yıllar
borçları
Maliye
505
karşılıksız
141 469
Bakanlığı
Eski yıllar
borçları
karşılıksız
23 174
164 643.
(2)
SAYILI
CETVEL
Başbakanlık
505
Eski yıllar
borçları
karşılıksız
Maliye Bakanlığı
505
Eski yıllar
karşılıksız
borçları
(İbraz edilecek fatura mukabilinde
C. Sema/tosu
ödenir.)
( S. Sayısı : 353 )
— 3 Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/551
Karar No: 4
11.12.1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
Komisyonumuza havale edilmekle iLgili Hükümet temsdlcileri h'azır oldukları halde incelendi ve
görüşüldü :
Tasarı, gerekçesinde de izah edildiği veçhile, 1954 - 1960 yılları arasında Sümerbanktan Baş­
bakanlıkça satınalınan çeşitli eşya bedellerinden tahakkuk eden 78 180,24 lira ile, 1960 senesi içe­
risinde üniversite mensuplarına ve milletvekillerine Hariciye Köşkünde Başbakanlıkça verilen
ziyafetler dolayısiyle Kulüp 47 Paviyon ve Restoranına 63 287,80 liralık ve 1960 senesinde Anka­
ra Palasta Maliye Bakanı tarafından bütçe müzakereleri dıolaiyısiyle verilen ziyafetlerden dolayı
23 174 lira ödenmemiş borç bulunmaktadır.
Ceman 164 643 lira tutan bu borcun tasfiyesi iein kanun tasarısı sevk edilmiş bulunmaktadır.
Sarf şekli kanuni formaliteler uymıyan bu borcun tasfiyesi, müesseseler bakımından yerinde
görülürse de, ancak bunun kanun yoliyle yapılması doğru olmayıp, hak sahiplerinin normal hu­
kuk yoliyle haklarını almaları icabettiği kanaatine varılarak tasarı Komisyonumuzca reddedilmiş­
tir.
Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hatay
8. İnal
Başkanve'kili
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. Kurutluoğlu
Artvin
8. O. Avcı
Diyarbakır
A. Erdoğan
İmzada bulunamadı
Aydın
T. Sezgin
Diyarbakır
H. Güldoğan
İzmir
Ertunga
Karis
K. Okyay
İzmir
/. Oürsan
Kayseri
/ / . Dikeçligil
Konya
1. Baran
Konjya
A. Onar
Rize
C. Yalçın
Sakarya
M. Gürer
A.
İzmir •
N. Kürşat
Kırşehir
A. Bilgin
İmzada bulunamad 1
Mardin
§. Aysan
Bilecik
§. Binay
İçel
C. T. Okyayuz
İmzada bulunamadı
İzmir
N. Mirkelâmoğlu
Konya
M. Dinekli
Rize
E. Yılmaz Akçal
İmzada bulunamadı
Sakarya
Sakarya
N. Bayar
T. KapanU
Tunceli
M. A. Demir
İmzad iı bulunamadı
Sinop
M. AUcanoğlu
İmzacla bulunamadı
I
«•»
C. Senatosu
Kâtip
Yozgat
y . Uyar
ıSözcü
Balıkesir
F. îslimyeli
Balıkesir
A. A. Bolak
Grümüşano
8. Savacı
•••«
( S. Sayısı : 353 )
üonem : i
Toplantı : 2
CUMHURİYET
SENATOSU
OEf /
S. Sayısı : 0 ü 4
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işa­
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/576; C. Senatosu 1/319)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Şayi: 71 - 2155/5107
22 . 11 1963
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
12 . 11 . 1983 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişiği ile bir­
likte ekli olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet înönü
Başbakan
GEREKÇE'
1 . ti . 1963 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarife dolayısiyle posta, telgraf ve telefon üc­
retlerine % 42 - 69 nisbetinde zam yapılmış bulunmaktadır.
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesinin posta, telgraf ve telefon giderleri bölümünün mad­
delerine konıılnuış bulunan ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamıyacağmdan,
377 000 liralık ek ödenek • verilmesine zaruret duyulmuştur,
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/576
Karar No: 8
11.12.1963
.
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
•Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun' tasarısı» ilgili Hükümet tem­
silcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
Posta telefen ve telgraf ücretlerine 1.3.1963 tarihinde % 42 - 69 nisbetinde zam yapılmış ol­
ması dolayısijyle Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesine konan posta telefon telgraf öde­
neğinin kâfi gelmiyeceğii anlaşılmaktadır,
—2—
Bu sebeple hazırlanan ve 377 000 lira ek ö'deneğ'in yenilmesini derpiş eden kanun tasarısı cetveliyle beraber aynen kabul olunmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Katip
Başkanvökili
Başkan
Sözcü
Balıkesir
Yozgat
CumhurbaişifeanıiKîa S. Ü.
Hatay
§. înal
S. KurutluoğİM
F. ÎsUmyeli
V. Uyar
Artvin
8. 0. Avcı
Aydın
1. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Bilecik
§. Binay
Diyarbakır
A. Erdoğan
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
H. Güldoğan
Gümüşana
S. Savacı
İçel
0. T. Okyayuz
İmzada bulunamadı
izmir
A. Ertunga
İzmir
/ . Gürsan
İzmir
N. Kürşat
Kam
K. Okyay
İmzada bulunamadı
Kayseri
H. Dikeçligil
ıKınşehii'
A. Bilgin
İmzada bulunamadı
Konya
M. Dinekli
Konya
I. Baran
Konjya
A. Onar
Mardin
S, A ymu
Rize
K. Yılıinaz Akrıal
İmzada bulunamadı
Bize
C. Yalçın
Sakarya
M, CHirer
Sakarya
N. Bayat
Sakarya
T. Kapank
Sinop
M. Alicanoğlu
N.
İzmir
Mirkelâmoğlu
Tunceli
M. A. Demir
İmzada bulunamadı
C. Senatosu
( S. Sayısı : 354 )
-
3 -
HÜKÜMKT TASARISI
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu­
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik
yapılması- hakkında kanun tasarısı
Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanu­
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik
yapılman hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetve­
lin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 377 000 li­
ralık ek ödenek verilmiştir.
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Güm­
rük ve Tekel Bakanları yürütür.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
12 . 11 . 1963
Başbakan
1. İnönü
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
E. Alican
Devlet Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Baş)). Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
//. Dinçe r
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Firinçcioğlu
li. Aybar
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
N. Ökten
,1. K. Yörük
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
/. Seçkin
/. 8ancar
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
/. Öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
A. Oğuz
F. K. Gökay
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. Öztrak
M. îzmen
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
B. Ecevit
/. 8. Dura
Turizm ve Tanıtma Bakanı
Sanayi Bakanı
N. Ardıçoğlu
F. Çelikbaş
İmar ve iskân Bakanı
II. Mumcuoğlu
0. Senatosu
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiş­
tir.
( S. Sayısı: §54)
— 4 —
Hükümet
tasarısına bağlı
CETVEL
Bölüm
Madde
304
11
12
2.1
22
Ödeneğin Çeşidi
Posta, telgraf ve
telefon ücret ve
giderleri
Merkez posta ve
telgraf ücret ve gi­
derleri
Vilâyetler posta ve
telgraf ücret ve gi­
derleri
Merkez telefon ve
başka muhabere üc­
ret ve giderleri
Vilâyetler
telefon
ve başka muhabere
ücret ve giderleri
Bölüm Toplamı
ı•
0. Senatosu ':
Lira
45 000
207 000
55 000
70 000
377 000
ı^fa»
( S. Sayısı : : 354 )
Dönem
:1
Toplantı : 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
355
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/318)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -2151/5035
19 . 11 . 1963
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca
28 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «1963 malî yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması
hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulır ştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan
G E R E K Ç E
1. NATO standartlarının değiştirilmesi sonu on projelerde NATO makamları tarafından yapı­
lan tashihat ve mühim tadilât dolayısiyle uzamış olan inşaat müddetleri zarfında, firmaların dış
piyasalardan temin etmekle mükellef oldukları malzeme ve teçhizat bedelleri ile dış nakliye bedel­
lerinde ve firmaların umumi masraflarında' vuku bulan artışlar ve iş gücü ve makina ataletinden
neş'et eden zararların telâfisi maiksadiyle, Temmuz 1957 tarihinde ikisi Türk olmak üzere 8 firma­
ca talebedilen tazminat talepleri Bayındırlık Ba-kanlığmea NATO makamlarına intikal ettiril­
miştir.
2. Firmalarla mutabık kalman miktarlar üzerinden vâki bu talebimizin NATO tediye ve
terakkiler komitesinde cereyan eden müzakeresi sırasında, tazminat olarak ödenecek meblâğların
miktarı üzerinde temin edilen mutabakatı müteakip bilhassa yabancı firmalara ödenecek meblâğ­
ların transfer nisbet ve şekli hususunda kesin bir karara varılamadığından, bu mevzuun ilgili de­
legasyonlarla yapacağımız temas ve görüşmeler voliyle halli esası kabul 'edilmiş ve görüşmeler ne­
ticesinde daimî delegeliğimiz ile diğer ilgili delegasyonlar arasında 10 Mayıs 1960 tarihinde teati
edilen mektuplarla tazminat olarak yabancı firmalara ödenecek meblâğların '% 75 inin otomatik
olarak harice transfer olunacağı ve dış masraflara tekabül eden bu nisbet karşılığı için firmalara
her hangi bir isbat mükellefiyetinin yüklenmiyece ği derpiş edilmiştir. Bu mutabakat üzerine, tediye
ve terakkiler komitesi 30 Mayıs 1960 tarihinde yaptığı toplantıda, 8 firmaya tazminat olarak
cem'an 4 845 '590 £ ödenmesini ve ayrıca Millî İdari Masraflar karşılığı memleketimize 201 262 £
verilmesini kararlaştırarak, keza yabancı firmalara yapılacak ödemelerin teati edilen mektuplarda ki esaslara tabi olacağı teyiden belirtilmiştir.
3. Yabancı firmaların dış masrafları karşılığı €/( 75 otomatik transferabilite nisbetinin yukarı­
da maruz kayıtla tarafımızdan kabulünde âmil olan sebep ve mülâhazalar şunlardır:
a) Tazminatlar NATO'ca finanse edilmediği takdirde, bu taleplerin mîllî bütçemizden karşı­
lanması zarureti yanında, bâzı enfrastrüktür projelerimiz için vâki tahsisat taleplerimizin NATO'-
—2—
ca kabulünün tazminatlar meselesinin bir an evvel .halline bağlı olması ve bu arada müzakereler sı­
rasında % 715 transferable kısmın NATO tarafından doğrudan doğruya ilgili yabancı firmalara
tediyesi hususunda Komitede 'bâzı hâkim temayüllerin belirmiş .bulunması, bu mevzuda diğer dele­
gasyon] area vâki tazyik ve İsrarları;
b) Firmaların' dış masraflarına tekabül ettiği kabul olunan % 75 otomatik transferabilite nisbeti tevsika tâbi tutulduğu veya tenzil edildiği takdirde, esas talebimize mevzu teşkil eden tazminat
meblâğlarında mühim indirmeler yapılmak suretiyle bu meblâğların % 3 ve 5 i nisbe tinde ayrıca
verilecek millî idari masraflar karşılığının ve dolayısiyle memleketimize gelecek dövizlerin de azal­
mış olacağı düşünüldüğünden transfer nisbetimn % 75 olarak tesbiti, muhteviyatı her hangi bir
tetkika tâbi tutulmamak kaydına bağlı olmakla 'beraber, uygun görülmüştür.
4. Ödenmesi kararlaştırılan tazminat meblâğlarının Türkiye ile firmalar arasındaki müzakere­
lere ve bu taleplerin tetkiki sırasında vâki temas ve görüşmelere müstenit bulunduğunu kaydede­
rek bu hal tarzının' nihai ve gayrikabili rücu olduğunu belirten tediye ve terakkiler komitesi ka­
rarı gereğince katılma payları nisbetleri dahilinde üye memleketlerden T. C. Merkez Bankası nezdindeki NATO hesabına döviz olarak vürud eden tazminat meblâğlarının yabancı firmalara derhal
tediyesini temin en hazırlanan' ek mukavele tasarılarına, ilgili firmalar, dış masraflar karşılığı %
75 otomatik transferabilite mevzuu kısmın teati edilen mentüplardaki •esaslara tabi olacağı husu­
sunda da bir hükmün derci talebinde 'bulunmuşlardır.
Ancak, cari vergi mevzıuatımız hükümlerine göre masraf kalemlerinin tevsiki icabettiği ve tev­
sik edilmediği takdirde bu kalemlerin kâr addolunarak vergiye tabi tutulması gerektiğinden, taz­
minatların dış masraflara tekabül eden % 75 nlisbetindeki kısmının otomatik olarak harice trans­
feri mevzuunda teati edilen mektuplardaki esasların aynen takbikı vergi mevzuatımız bakımından
imkânsız olduğu ıgörülerek tamamen özellik arz eden bu hâdise için vergi kanunlarında prensiple­
rinin ihlâli cihetine gidilmiyerek mezkûr tazminat kısmına isabet eden vergilerin işveren idare ola­
rak Bayındırlık Bakanlığınca tekabbül edilmesi uygun görülmüş ve bu hususta metni ilişik 22
Şubat 1961 tarihli ve 5/853 sayılı Bakanlar Kurulu kararı istihsal olunmuştur.
Bu kararname gereğince Bayındırlık Bakanlığınca tekalbbül edilmesi gereken vergiler miktarları
hesap uzmanları tarafından aşağıdaki şekilde tesıbit edilmiş bulunmaktadır.
Bayındırlık Bakanlığınca ödenecek kurumlar ve
stopaj vergisi yekunu
Lira
Kr.
Firmanın adı
1. Road and Airport Construction
') Associated
Pipe Line Con. ine-Engineers Pipe Line Konsorsiyumu
3. Compania Tecnica ttarnaziönate
(Techint) Firması
4. Bacci, Perrin ve Dümez Konşorsiyomu
5. Williams Brothers-Gostain. john Brown
6. Les Chantiers Moderms Limited Şirketi
7 767 077,16
955 392 —
1
2
9
4
Y e k û [n
291 400y50
548 935,12
539 590 —
324 816^3&
26 427 211,11
idarece tekabbül olunan yukardaki meblâğ kadar ödenek temin etmek üztere bu kanun tasarısı
hazırlanmıştır.
ödeneğin sarfında hiçbir nakit hareketi olmıyacaktır. Ödeneğin karşılığı kendisidir. İdare bu
ödeneği tekabbül ettiği vergilerin mahsubunda kullanacaktır.
C. Senatosu
( S. Sayısı : 355 )
- 3—
KARARNAME
SURETİ
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar- ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Karar sayısı: 5/853
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince 6095 sayın
Kanun hükümlerine göre Türkiye'de kurulmakta olan tesislerden bir kısmının inşaasmı deruhde
eden firmaların vâki talepleri üzerine NATO Tediye ve Terakkiler Komitesince, Daimi Dele­
geliğimiz ile alâkalı devletler daimi delegelikleri arasında 10 Mayıs 1960 tarihinde teati edilen
mektuplarda kabul ve beyan olunan esaslar dairesinde ödenmesi karar altına alınan tazminattan,
firmaların 'dış masrafları telâkki edilen ve tamamının '% 75 ini teşkil eden meblâğın masraf dışı
addedilen miktarları üzerinden tahakkuk ettirilecek vergilerin alâkalı idarelerce kabul edilmesi;
Maliye Bakanlığının 10 . 2 . 1961 tarihli ve 112217-24/1625 sayılı muvafık mütalâasına dayanan
Balkanlıklararası Enfrastrüktür Kurulunun tensibi ve Bayındırlık Bakanlığının 18 . 2 . 1961 tarihli
ve 7100/2213 sayılı yazısı üzerine, Balkanlar Kurulunca 22 . 2 . 1961 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Devlet Başjkanı ve Başbakan
Org. C. Gürsel
Komitece kabul edilen tazminat miktarı
Firmanın adı
Sterlin
Ghantiers Modernes
Tevfik Kuyaş
Kadri Veziroğlu
Williams Brothers
Dumez - Bacci
733
342
339
L 100
601
170
177
1 379
Techint
Associated Pipe - Line
Road and Airport
TOPLAM
Türk Lirası
445
300
410
700
270
975
875
615
4 845 590
C Senatosu
18
8
8
27
15
4
4
34
482
625
553
737
152
308
482
766
814
960
132
640
004
507
450
298
122 108 805
( S. Sayısı : 355 )
Millî idari
masraflar
Sterlin
%
36
17
16
33
18
5
5
68
672
115
970
021
038
129
336
981
201 262
5
5
5
3
3
3
3
5
Tutarı
(Sterlin)
770
359
356
1 133
619
176
183
1 448
117
415
380
721
308
104
211
598
5 046 852
4
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/575
Karar No: 7
11 .12 .1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
'Komisyonumuza 'havale edilmiş ibulunan, «T96:î malî yı'lı Bütçe Kanununda değişiklik yakılma­
sı hakkındaki kanun tasai'isı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere
edildi :
NATO standartlarının değiş'tirilme'siyle projelerde NATO makamlarınca tas'hihat ve tadilât ya­
pılmıştır. Bu müddet zarfında firmaların dış piyasalardan temin edecekleri malzeme fiyatları ve
nakliye masraflarında da değişiklikler olmuştur, tkisi yerli altısı da- yabancı olan sekiz firma
aleyhlerine olan bn değişiklikleri 1957 senesinde Bayındırlık Bakanlığına bildirmişlerdir. 1960 sene­
sinde yapılan anlaşma ile yabancı firmaların dış masrafları karşılığı % 75 otomatik transferabilit-e nisbeti ta rafımız dan kabul olunmuştur. Bu kabulün gerekçesi; bâzı entrastrüktiir projeleri
için taleplerimizin kaibulünün bu tazminatların ödenmesine bağlı oluşumladır.
Vergi mevzuatımıza göre masrafların tevsiki icabetmekte tevsik edilmezse kâr addolunarak
vergiye tâbi tutulmaktadır. Bu bakımidan dış masraflara tekabül eden % 75 nispetindeki kısmın
harice transferi vergi mevzuatımıza uygun düşmediğinden mezkûr tazminat kısmına isabet eden ver­
giler iş veren idare olarak Bayındırlık Bakanlığınca tekabibül olunmuştur. İdarece tekabbül edi­
len bu meblâğ 2:6 427,211,11 T.L. olup ödeneğin sarfında hiçbir nakit hareketi ol m ıy a çaktır. Öde­
neğin karşılığı kendisidir ve idare bu ödeneği tekabbül ettiği vergilerin mahsubunda kullanacak­
tır. Meıvzu 1 0 . 2 . 1961 tarihli Maliye Bakanlığının muvafakati ve Hakanlıklararası Enfrastriiktür
Kurulunun tensibi ile Bakanlar Kurulunca 22.2.1961 tarihinde ka-ara bağlanmıştır.
Bu sebeple hazırlanan kanun tasarısı (22 Şubat 1%1 tarihli ve 5/8'5io sayılı Kararname gere­
ğince takabbül edilen vergiler karşılığı) unvanı ile 1'96'> yılı Bütçe Kanununun Bayındırlık Ba­
kanlığı kısmında, yeniden açılacak 427 nci bölümüne 26 427 212 lira olağanüstü ödenek konulma­
sını derpiş etmektedir.
Tasarı Komisyonumuzca da yerinde görülerek maddelerin, müzakeresin t1 .geçilmiş, Kanunun
başlığı ve birinci madde değiştirilerek, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz olunmak ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Başkan
Hatay
Ş. İnal
Baışkanve'kili
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. Kurutluoğlu
f Sözcü
Balıkesir
F. îslimyeli
Kâtip
Yozgat
V. Uyar
Artvin
S. 0. Avcı
Aydın
/. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Bilecik
Ş. Binay
.Diyarbakır
A. Erdoğan
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
11. Güldoğan
(rümüşano
S. Savacı,
İçel
C. Okyay uz
İmzada bulunamadı
İzmir
/. Gür.san
İzmir
N. Kürşat
İzmir
N. Mirhelâmoğlu
Kayseri
77. Dikeçligi!
Kırşehir
A. Bilgin
İmzada bulunamadı
Konya
M. Binekti
A.
îzmiı*
Ertunga
Kars
K. Okyay
0. Senatosu
( S. Sayısı : 355 )
Konya
î. Baran
Koniya
A. Onar
Bize.
C. Yalçın
Sakarya
M. Gürer
Rize
E. Y. Akçal
İmzada bulunamadı
ıSafearya
Sakarya
T. Kapantı
N. Bayar
Tunceli
M A. Demir
İmzada bulunamadı
Mardin
§. Aysan
Sinop
M. Alicanoğlu
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUMUN
DEĞLŞTİRİŞİ
. HÜKÜMET TASARISI
1963 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa­
retli cetvelde değişikli]; yapılmanı hakkında kanun
ta sarı KI
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l)
işaretli
cetvelde değişiklik yapılması, hakkında kanun
tasarısı
MADDE 1. — 1963 malî yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan­
lığı kısmında «22 Şubat 1961 tarihli ve 5/853
sayılı Kararname gereğince idarece takabbül
edilen vergiler karşılığı» unvaniyle yeniden
açılan 427 nci bölüme 26 427 212 lira olağanüstü
ödenek konulmuştur.
MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan­
lığı kısmında «22 Şubat 1961 tarihli ve 5/853
sayılı Kararname gereğince idarece takabbül
edilen vergiler karşılığı» unvaniyle yeniden
açılan 427 nci bölüme 26 427 212 lira olağanüstü
ödenek konulmuştur.
tarihinde
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü­
rütür.
28 . 10 . 1963
Devlet
Bakanı ve
Başbakan
Başl). Yardımcısı
1. İnönü
E. Aliean
Devlet Bakanı ve
Devi el Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
..Başl). Yardımcısı V.
T. Feyzioğlu
A. K. Yörük
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Pirinçcioğlu
R. Aybar
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
AT. Ökten
A. K. Yörük
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
/. Sancar
/. Seçkin
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
F. (1. Erkin
F. Melen
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.-
MADDE 2. yürürlüğe girer.
Bu kanun yayımı
Millî Eğitim Bakanı
/. Öktem
Ticaret Bakanı
A. Oğuz
Bayındırlık Bakanı
A. II. Onat
Sa. ve So. Y. Bakanı V.
F. K. Gökay
(Jiim. ve Tekel Bakanı
O. Öztrak
Ulaştırma Bakanı
/. 8. Dura
Tarım Bakanı
M. İzmen
Çalışma Bakam
B. Eceuit
Sanayi Bakanı
Turizm ve Tanıtma Bakanı
F. Çelikbaş
'
N. Ardıçoğlu
İmar ve İskân Bakanı
F. K. Gökay
t>G<i
C. Senatosu
( S. Sayısı: 355 )
\
Dönem
:1
Toplantı : 2
CUMHURİYET SENATOSU
S. Sayısı:
356
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel­
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/572; C. Senatosu 1/317)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Şayi:
71-2142/4888
5 . 11 . 1963
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
4 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştınlan« İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yıh Bütçe Kanununa
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik
olarak sunulmuştur.
G-ereğinin yapılmasını rica ederim.
îsmet İnönü
Başbakan
GEREKÇE
Memleket sanayiinin kimya mühendisine olan ihtiyacını bir an önce sağlaımak maksadiyle İstan­
bul Teknik Üniversitesi bünyesinde 333 sayılı Kanunla kurulmuş olan (Kimya Fakültesi) ne ait
öğretim eleman kadrosunun öğretim yapabilmesi, gerekli ödeneklerin sağlanmasına bağılı bulunduğun'dan bu kanun tasarısı hazırlanmış olup, bu tasarının birinci maddesiyle istanbul Teknik
Üniversitesinin 1963 yılı bütçesine bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde ilgili tertipler açı­
larak gerekli ödenekler konulmakta ve ikinci maddesiyle de bu ödeneklere karşılık gelir sağlan­
mış bulunmaktadır.
Eklenen ödeneklerin miktarlaıriyle gerekçeleri aşağıda tertip sırasiyle açıklanmıştır.
Lira
1 Maaşlar : Fakültenin Profesör, Doçent, Asistan ve büro memurları gibi personelinin
aylıkları üniversitenin 1963 yılı bütçesinin 201 nci maaşlar bölümünün muhtelif maddele­
rinde mevcut tasarruflardan aktarma suretiyle karşilanacağınidan yalnız tertip açılması
amaciyle 1 lira istenmiştir.
39 825 Ücretler : Fakülte kürsülerinin (D) cetveline *dâhil hizmetli personelinden bir kışımı ha­
len Elektrik ve Maden fakültelerinin Kimya kürsülerinde mevcudolup diğer kürsüler
için gerekli personel, Fakültenin bu yi iki ihtiyacına göre (8) olarak ıtesbit edilerek (2)
sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadroların (5) aylık ücretleri % 35 zamlı olarak 39 825 liradır.
1 Yabancı Profesör ve uzman ücretleri : Fakültede 1963 bütçe yılında yabancı Profesör ve
uzmanlarla bunlara yardımcı personel kıülanilmıyaeağı için bu tertibe de 1 lira konul­
muştur.
Lira
500 Çocuk zammı : 1963 yılı ilerisinde çocuk zammı alacaklara 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenmesi gereken iş 'bu zam, zamma müstehak çocuk adedinin önceden tahmin edileme­
mesine binaen tahminî olarak konulmuştur.
1 192 Ek görev tazminatı : Fakülte Dekanına idari görevinden dolayı olağanüstü zammiyle bir­
likte ödenecek ücret 5 ay 1 ilk 'olarak konulmuştur.
H e s a b ı : 210 + 28,34 = 283,34 + 5 = 1 .191.70
1 Üniversite 'tazminatı : 4936, 115 ve İli; say ılı kanunlar gereğince Profesör, Doçent ve
asistanlara ödenecek tazminatlar ve 1963 yılı bütçesinin 219 ucu bölümündaki tasarruf­
lardan aktarıma suretiyle (karşılanacağından 1 lira konulmuştur.
Fakültenin çalışabilmesi için büro giderleri, daire hizmetleri, yardımlar ve yatırını gider­
leri tertiplerine gerekli ödenekler, 1963 yılı bütçesine Cazla bir külfet tahmil edilmemek
maksadiyle aşağıda yazılı miktarlarda teklif edilmiştir.
500 Kırtasiye
500 Döşeme
500 Demirbaş
500 öteberi
500 Basılı kâğıt ve defterler
250 Posta ve Telgraf
1 000 Geçici görev yolluğu
1 Yabancı memleketler yolluğu
1 Yabancı Profesör ve uzman yolluk ve giderleri
2 500 Yurt içi araştırma ve inceleme yolluk ve giderleri
50 000 Lâboratuvar ve atelyel.or işletme giderleri
5 000 Satmalına ve abone
20 000 Başka giderler
5 000 4489 sayılı Kanun gereğince .staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka giderleri
1 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri
5 000 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar •
3 000 Makina ve teçhizat onarımı
100 000 Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı
235 773 Toplam
Kanunim 3 neü maddesiyle fakülte ıkürsüleri için gerekli ücretli personel kadrolarının üni­
versitenin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele eklenmesi sağlanmaktadır.
Kanunun 4 neü maddesiyle yürürlük tarihi tesbit edilmiştir. 333 sayılı kadro Kanunu
27 . 9 . 1963 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden Elektrik ve .Maden fakültelerinin kad­
roları Kimya .Fakültesine naklolunan kimya kürsüleri öğretim üye ve yardımcılarının ilkim
1963 maaşlarının ödenmesinin sağlanması için bu kamınım yürürlük tarihinin 27 . 9 . 1963
olması gerekmiştir.
Kanunun 5 nci maddesi kanunu yürütecek bakanlıkları tesbit etmektedir.
0. Senatosu
( S. Sayısı: 356 )
— 3—
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/572
Karar No: 6
11.12.1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza. havale edilmiş bulunan, «istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu­
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilci­
lerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak 333 sayılı Kanunla bir Kimya 'Fakültesi kurulmuş­
tur. Bu Fakültenin bu sene faaliyete geçebilmesi için öğretim eleman ve kadrosuna ve diğer bilû­
mum masraflara ait ödeneğin 1963 yılı bütçesine konma:sı icabetmekte'dir.
Bu sebeple hazırlanan, İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununun ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerine ilâve olarak 235 773 lira olağanüstü ödenek konması ile aynı bütçenin
(<B) işaretli cetvelinin 5 nci (eski yıllardan devredilen nakit bölümüne 235 773 lira eklenmesini
ve (D) işaretli cetvele de bu kanun tasarısına ilişik (2) sayılı cetveldeki kadroların eklenmesini
derpiş eden kanun tasarısı cetveller iyi e birlikte aynen k'abul olunmuştur.
Genel Kurulun tasıvdbine arz olunmalk ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
Kâtip
Başkanve'kili
iBaşkan
. :Sözcü
Yozgat
Hatay
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Balıkesir
V. Uyar
S. İnal
TA îslimyeli
S. Kurutluoğlu
Artvin
S. 0. Avcı
Aydın
/. Sezgin
Balıkesir
A. A. Bolak
Bilecik
§. Binay
Diyarbakır
A. Erdeğan
İmzada bulunamadı
Diyarbakır
II. Güldoğan
Grünıüşano
S. Savacı.
İçel
C. Okyayuz
İmzada bulunamadı
İzmir
/. Gür san
İzmir
N. Kür sat
Karis
K. Okyay
İmzada bulunamadı
Kayseri
77. Dikeçligü
Kırşehir
A. Bilgin
İmzada bulunamadı
Konya
M. Dinekli
Konya
/. Baran
Konjya
A. Onar
Mardin
Ş. Aysan
Rize
E. Y. Akçal
İmzada bulunamadı
Rize
C. Yalçın
Sakarya
M. Gürer
Sakarya
N. Bayar
Sakary'a
T. Kapantı
A.
İzmir
Ertunga
Sinop
M. Alicanoğl ',u
N.
İzmir
Mirhelâmoğlu
Tunceli
M. A. Demir
İmzad a bulunamadı
C. Senatosu
( S. Sayısı : 356 )
4 —
HÜKÜMKT TASARISI
KARMA BÜTUK KOMİSYONUNUN
DKĞÎŞTİRlŞİ
İstanbul
Teknik
Ünirersitesi 1963 yılı Bilire
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması
halikında, kanun tasarısı
İstanbul
Teknik (Jnirersilesi 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya))i!ması
lıalil'nida kanun tasarısı
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde ilişik (1) sayılı cetvelde ya­
zılı yeniden açılan tertiplere 235 773 lira ola­
ğanüstü ödenek konulmuştur.
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet­
velin 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit)
bölümüne 235 773 lira eklenmiştir.
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
- MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cet­
vele ilişik (2) sayılı cetvelde yapılı kadrolar
eklenmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanım 27 . 9 . 1963 tari­
hinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
4 . 10 . 1963
Başbakan
/. İnönü
Devlet Bakanı ve
Başlı. Yardımcısı
II. Dine er
Devlet Bakanı
V. Pirinccioğlu
Devlet Bakanı
E. Aybar
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar
Dışişleri Bakın V.
T. Feyzioğlu
Millî Mğitim Bakanı
/. Öktcm
Devlet Bakanı ve
Başlı. Yardımcısı
E. A Ucan
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
T. Feyzioğlu
Devlet Bakanı
N. Ökten
Adalet Bakanı
A. K. Yörük
İ(fişleri Bakanı V.
V. Pirinccioğlu
Maliye Bakanı V.
/. Secicin
Bayındırlık Bakanı
/. Seçkin
O. Senatosu
Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel aynen kabul
edilmiştir.
Ticaret Bakanı
Sa. ve So. V. Bakanı
A. Oğuz
Y. Azizoğlu
(liim. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
O. Öztrak
M. İznıen
Ulaştırma Bakanı
Çalışına Bakanı
/. S. Dura
B. Kcevü
Sanayi Bakanı V.
Turiz. ve Ta. Bakanı V.
O. Öztrak
II. Dinçer
imar ve İskân Bakanı V.
E. Aybar
( S. Sayısı : 356 )
—5—
Hükümet
tasarısına bağlı cetveller
(1) SAYILI CETVEL
Madde
Ödeneğin
Eklenen
Lira
Çeşidi
(A/l)
.18
28
.18
18
18
18
.18
28
08
48
18
18
28
48
58
78
Maaşlar
Kimya Fakültesi
Ücretler
Kimya Fakültesi
•
Yabancı profesör ve uzmanlarla bun hıra- yardımcı personelin ücretle­
ri
Kimya Fakültesi
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar
Kimya Fakültesi memurları çocuk zammı
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı
Kimya Fakültesi
4936, 115 ve 119 sayılı kanunlar gereğince verilecek üniversite tazmitatı
Kimya Fakültesi
.Büro giderleri
Kimya Fakültesi kırtasiye
Kimya Fakültesi döşeme
Kimya Fakültesi demirbaş
Kimya Fakültesi öteberi
Bölüm Toplamı
Basılı kâğıt ve defterler
Kimya Fakültesi
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Kimya Fakültesi posta ve telgraf ücretleri
Yolluklar
Kimya Fakültesi geçici görev yolluğu
Kimya Fakültesi yabancı memleketler yolluğu
Kimya Fakültesi yabancı frofesör ve uzman yolluk ve giderleri
Kimya Fakültesi yurtiçi araştırma ve inceleme yolluk ve giderleri
Bölüm Toplamı
18
18
28
LAboratuvar ve atelyeler işletme giderleri
Kimya Fakültesi
Yayın giderleri
Kimya Fakültesi satmalına ve abone
Kimya Fakültesi başka giderleri
39 825
1
500
1 192
1
500
500
500
500
2 000
500
250
1 000
1
1
2 500
3 502
50 000
5 000
20 000
Bölüm Toplamı
C. Senatosu.
İ
( S. S*yısı: 356)
25 000
~6Ödeneğin
Oeşidi
4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı .memleketlere gön­
derileceklerin yolUikla.riy.le başka giderleri
Kimya Fakültesi
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler
Kimya Fakültesi kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk
ve giderleri
Muhtaç (»grencilere yapılacak yardımlar ve verilecek burslar
Kimya Fakültesi
(A/2) Toplamı
Makina ve teçhizat onarımı
Kimya Fakültesi
Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı
Kimya Fakültesi yeni makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı
(A/2) Toplamı
( A / l ) ve (A/2) Toplamı
(2) SAYILI CETVEL
Kimya
I).
1
2
4
5
6
7
(İ
10
Fakültesi
Memuriyetin nev'i
Teknisyen
»
»
i»
Laborant
»
Daktilo
Başhademe
C. Saıatanı
Aded
1
1
1
1
1
1
1
1
( 3. Sayısı: 356)
Ücret
1 250
1 100
800
700
600
500
600
350
Dönem
:1
Toplantı 2
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
357
Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/571;
C. Senatosu 1/323)
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 2145/4891
5 . 11 . 1963
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
26 . 10 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağh ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
G-ereğinin yapılmasını rica ederim.
îsmet İnönü
Başbakan
GEREKÇE
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1063 yılı bütçesiyle alman, 304 ncü (Posta ve
telgraf ve telefon ücret ve giderleri) bölümünün 22 nci (Vilâyetler telefon giderleri) maddesin­
deki 9 500 liradan, telefon ücretlerindeki artışlar ilo vilâyetler teşkilatındaki, hizmetlerin ge­
rektirdiği muhabere ve iş hacminin 'artmış ol naşı .sebebiyle Haziran 1963 sonuna kadar 9 485
lirası tamamen sarf edilmiş ve bu tarihten sonra merkez ve idareler namına tahakkuk eden borç­
ların karşılanması mümkün olamamıştır.
Bu. itibarla; tahakkuk eden bu borçları ödeyebilmek ve yıl sonuna kadar-olan ihtiyaçları
karşılamak üzere, adı geçen Genel Müdürlük 1963 yılı bütçesinin 421 nci (Sınır ve kıyılarda
bulaşıcı haftalıkları önleme giderleri) bölümünün 40 ııcı (Sağlık temizleme giderleri) maddesin­
den tasarruf edilen 9 500 liranın 304 ncü (Pos'a, telgraf ve (telefon ücret ve giderleri) bölümü­
nün 22 nci (Vilâyetler telefon giderleri) maddesine "aktarılması gerekmektedir.
— 2 —
Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/571
Karar No: 9
12 .12 .1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunun, «Hudut ve Sa'hiller Sağlık Genel, Müdürlüğü 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» il­
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesine konmuş bulunan posta, tel­
graf ve telefon ücret ve ödeneğinin iş hacminin artmış olmaısı sebebijyile tamamen sarf edilmiş
bulunmasından b ilâh ar a. .yapılan masrafların karşılığı .kalmamıştır.
Bu sebeple hazırlanan ve adı geçen müdürlüğün 1963 yılı bütçesiınin 421 nci ('Sınır ve kıyı­
larda bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri) bölümünün 40 nci ((Sağlık temizleme giderleri) mad­
desinden tasarrufu mümkün görülen 9 500 liranın 304 ncü (Posta, telgraf ve telefon ücret ve gi­
derleri) bölümünün 22 nci vilâyetler telefon giderleri maddesine aktarılmasını derpiş eden ka­
nun tasarısı aynen kabul olunmuştur.
ıGenel Kurulun tasvibine arz edilmek ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su­
nulur.
(Başkan
Hatay
#. İnal
Başkan vekil i
Oum'hurbaşk'anınca S. Ü.
S. Kurutluoğlu
Aydm
Artvin
S.
0.
/. Sezgm
AVCA
Diyarbakır
A. Erdoğan
Diyarbakır
H. Güldoğan
îzmir
A.
1
izmir
Kâtip
Yozgat
V. Uyar
Balıkesir
,1. A. Bolak
Bilecik
Ş. Binay
Gümüşane
S. Savacı.
içel
(SÖZCÜ
îzmir
N. Kürşat
/. Gür san
Ertunya
Balıkesir
E. hlimyeli
0. T. Okyayuz
İmzada bulunamad
N.
izmir
Mirkelâmoğlu
Kayseri
H. Dikeçligil
İmzada bulunamadı
Kırşehir
A. Bilgin
Konya
M. Dinekli
Konya
î. Baran
İmzada bulunamad 1
Konjya
A. Onar
.\ fardın
Rize
Rize
C. Yal cm
Sakarya
M. Gürer
İmzada bulunamadı
Ka ns „
K. Okyaıj
AŞ'.
1
Sinop
M. AlicanoğJu
C. Senatosu
Aysan
-Sakarya
N. Bayar
İmzada bulıınanıaıclil
I'J. Yılmaz
Sakarya
T. Kapanlı
Tunceli
M. A. Demir
Imzad a bulunamadı
( S. Sayısı : 357 )
Akcal
—3—
HÜKÜMET TASARISI
KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTÎRİŞt
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge­
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) işaretli cetvelin 421 nci (Sağlık temizle­
me giderleri) bölümünün 40 ncı (Sınır ve kıyı­
larda bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri)
maddesinden 9 500 lira düşülerek 304 ncü (Posta,
telgraf ve telefon ücret ve giderleri) bölümü­
nün 22 nci (Vilâyetler telefon giderleri) madde­
sine aktarılmıştır.
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. yürürlüğe girer.
tarihinde
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.
26 . 10 . 1963
MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay­
nen kabul edilmiştir.
Bu kanun yayımı
Başbakan
/. İnönü
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
E. Alican
Devlet
Bakanı ve
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Başb. Yardımcısı
T. Feyzioğlu
H. Dinçer
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Pirtnçcioğlu
R. Aybar
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
A. K. Yörük
N. ökten
İçişleri
Bakanı
Millî Savunma Bakanı
/. Seçkin
/. Sancar
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
F. Melen
F. C. Erkin
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitini Bakanı
A. H. Onat
/. Öktem
Sa. ve So. Y. Bakanı V.
Ticaret Bakanı
F. K. Gökay
A. Oğuz
Tarım Bakanı
(iünı. ve Tekel Bakanı
O. Öztrak
M. İzmen
naştırma Bakanı
Çalışına Bakanı
B. Ecevit
/. Ş. Dura
rıırizm ve Tanıtma Bakanı
Sanayi Bakanı
N. Ardıçoğlu
F. Celikbas
imar ve İskân Bakanı
F. K.
)>m<\
C. Senatosu
( S. Bayisi : 357 )
Dönem
:1
Toplantı : 3
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
365
Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları teşkilâtı hakkındaki 5931,
6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanu­
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler
eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı Kanuna ek kanun tekli­
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2 / 5 8 5 ; C. Senatosu 2 / 1 1 4 )
<M. Meclisi S. Sayısı : 529)
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6915 - 39549
19 . 12 . 1963
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 18 . 12 . 1963 tarihli 16 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı hakkındaki 5931, 6120,
6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü ve 231 sayılı Kanuna ek kanun
teklifi, dosyasiyle birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkam
Fuad Sirmen
Not: Bu teklif 25 . 9 . 1963 tai'ihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru­
lun 18 . 12 . 1963 tarihli 16 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir.
(Millet Meclisi S. Sayısı : 529)
Bütçe Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No: 2/114
Karar No: 8
24 .12 . 1963
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 18 . 12 . 1963 tarihli 16 ncı Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
kabul edilen «Antalya Milletvekili İhsan Ata öv ve 8 arkadaşının T. B. M. M. memurları teşkilâ­
tı hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6341 ve 6885 sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı maddele­
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 5 . 1 . 1961 günlü 231 sayılı
Kanuna ek kanun teklifi» Komisyonumuzun 24 . .12 . 1963 tarihli toplantısında kanun teklifi
sahibinin huzurlariyle tetkik ve müzakere edildi:
Teklifin gerekçesinde dercedilen hususini Komisyonumuzca da yerinde ve uygun mütalâa edi-
— 2
lerek Millet Meclisinin kabul ettiği metin aynen ve cetvel leriyle birlikte mevcudun; ittifakiyie ka­
bul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek' üzere Yüksek Başkanlığa sunu­
lur.
Bu Kanunda Başkan
Sözcü
Sakarya
K. Yurdakul
Kâtip
İçel
C. Okyayuz
Kayseri
H. Dikeçligil
Bitlis
C. Geboloğlu
Siirt
L. Aykut
Diyarbakır
A. Erdoğan
MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ
METİN
BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı
hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6311 ve 6885
sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı mad­
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad­
deler eklenmesine dair 5.1.
1961 günlü 231
sayılı Kanuna ek kanun teklifi
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı
hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885
sayılı kanunlarla 5509 sayılı Kanunun bâzı mad­
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad­
deler eklenmesine dair 5.1.
1961 günlü 231
sayılı Kanuna ek kanun teklifi
MADDE 1. — 231 sayılı Kanunun ikinci
maddesine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Za­
bıt Müdürllüğiine ait kısım kaldırılmış ve yerine
ilişik cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulu­
nun kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edil­
miştir.
MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.
yayımı tarihinde
MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulu­
nun kabul ettiği 2 nci madde aynen kabul edil­
miştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.
MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulu­
nun kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul
edilmiştir.
(Kanuna ilişik cetveller aynen
miştir.)
).
oo
Kaldırılan kadrolar
Zabıt Müdürlüğü
Memuriyetin nev'i
Aded
Müdür
»
Muavini
4
5 Şef
6 Birinci Sınıf Stenograf
7 İkinci Sınıf Stenograf
8 Üçüncü Sınıf Stenograf
1
1
3
15
8
9
Maaş
D.
1 500
1 250
1 100
950
800
700
3
4
5
6
7
8
C. Senatosu
kabul edil­
Eklenen kadrolar
Zabıt Müdürlüğü
Memuriyetin nev'i
Aded
Müdür
»
Muavini
Şef
Birinci Sınıf Stenograf
İkinci Sınıf Stenograf
Üçüncü Sınıf Stenograf
( S. Sayısı : 365 )
1
1
5
15
10
17
Maaş
1 500
1 250
1 100
950
800
700
Dönem : 1
Toplantı : 3
CUMHURİYET
SENATOSU
S. Sayısı :
366
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/530;
C. Senatosu 1/322)
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 454)
Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 6540 - 38518
11 . 12 . 1963
CUMHURİYET
SENATOSU BAŞKANLĞINA
Millet Meclisinin 10 . 12 . 1963 tarihli 12 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık
oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkın­
daki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen
Not : Bu tasan 2.9.
1963 tarihinde Başkanhkva İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku­
rulun 5 ve 10 . 12 . 1963 tarihli 11 ve 12 nci birle'•tini I erin d e öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 454)
Sanayi ve Tarım, Malî ve iktisadi İşler, Bütçe ve Sosyal İşler komisyonlarından kurulu Geçici
Komisyon raporu
Cumhuriyet Senatosu
Sanayi ve Tarım, Malî ve İktisadi
İşler, Bütçe ve Sosyal İşler komis25 . 12 . 1963
yonlarından kurulu
Geçici Komisyon
Esas No. : 1/322
Karar No. : 2
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 10 . 12 . 196:> tarihli lıî nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oy ile kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkın­
daki kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı'temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü :
Gerek tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve gerekse Bakanlık temsilcilerinin tatmin edici
izahları muvacehesinde, mezkûr tasarının sevk ve tedvinine kaani bulunan Komisyonumuz, Millet
Meclisi metninin aynen kabulüne karar vermiştir.
—2
Tasarının (i neı maddesindeki hüküm de dikkate; alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmek \ e Oenel Kurulum tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Çorum
,1. (Jetin
Sözcü
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
O. Ergim
„
Kâtip
Sinop
S. Iîaiur
İ zmi r
//. Onat
I )iyarbakı r
A. Erdoğan
MÎLLET MECLİSİNİN KABUL LTTİCİ
METİN
OEOİOİ
KOMİSYONUN KABUL
METİN
ETTİĞİ
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve f-d ya­
larının Ueğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkra­
larının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Zirai kazançlarda istisna :
Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde
elde edilen safi zirai kazançların 5 000 lirası
Gelir Vergisinden müstesnadır.
Bu istisna, aile reisi beyanlarında aile reisi,
eş ve küçük çocukların zirai gelirleri toplamına,
ortaklıklarda ise, ortaklık hâsılatına bir defa
olarak tatbik edilir. Şu kadar M, bu miktar, bir­
den fazla zirai işletmede ortak olanlarda her
ortak için 5 000 lirayı geçemez.
Ticari veya meslekî kazancı dolayısiyle ger­
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar bu istis­
nadan faydalanmazlar.
MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı kanunun 40 ncı madde­
sinin 2 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir :
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş
yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri,
tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve
emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın istirdat
edilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirket­
lerine veya emekli ve yardım sandıklarına öden­
miş olması ve emekli ve yardım sandıklarının
tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27 nci
maddede yazılı giyim giderleri,
MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 96 ncı maddesinin 2 numaralı fık-
MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
rıaidasi aynen kabul edilmiştir.
C. Senatosu
S. Sıvısı : 8(î0 )
— 3—
Millet MJeclMaıdnfcaıbuılettiği «netin
Geçici 'komisyonuaı kabul ettiği metin
rasınm ilk bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş­
tir :
2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye
iratlarında vergi tevkif atı;
Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka­
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilân­
çolarına göre tahassul eden safi kazançlarının
aşağıdaki (A) ve (B) bendlerinde yazılı indirim
ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı da­
ğıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi
komandit şirketlerde komanditelerin Gelir Ver­
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar Ver­
gisi beyannamelerinin verileceği süre içinde bu
şirketler tarafından vergi tevkifatma tabi tutu­
lur.
MADDE 4. — Aynı kanunun 202 sayılı Ka­
nunla değişik 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde
tesbit olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerin­
den tahakkuk eden vergilerde ödeme :
MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildiri­
len gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Ver­
gisi Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak
üzere 3 eşit taksitte; götürü usulde tesbit edi­
len ticari kazançlarla serbest meslek kazançları
üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergileri ise,
Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit
taksitte ödenir.
Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük bir kıs­
mını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak­
kında lüzum görülen hallerde, üç taksitten fazla
olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat
ürünlerine göre, özel ödeme zamanları tâyin
edebilir.
MADDE 5. — Aynı kanunun geçici 6 ncı
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Ücretlerden götürü indirim :
MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Geçici madde 6. — Bu kanunun 63 ncü mad­
desinin 1 numaralı bendinde yazılı götürü indi­
rim 1961 takvim yılında uygulanmaz; 31.12.1961
tarihinden sonraki devreye taallûk eden istih­
kaklar için, 1965 takvim yılı sonuna kadar, mez­
kûr bendde yazıilı götürü indirim miktarlarının
yansı uygulanır.
('. Senatosu
( S. Sayısı : 366 )
—4—
Millet Meclisinin'kalmıl ettiği metin
(ıcçiei koıuisyoniHL fcabul ettiği metin
Yürürlük :
MADDE 6. — Bu kanunun 4 ncü maddesi
1 . 3 . 1964, 1 nci maddesi 1 . 1 . 1964 ve di­
ğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
Yürütme :
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü­
rütür.
MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
»&<(
M. Meclisi
( S. Savı sı : 543 )
Download