C. Senatosu B

advertisement
C. Senatosu
B : 85
BAŞKAN — Sayın Öztürkçiıne, buyurun.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sa­
yın Başkan, muhterem, arkadaşlarım, 84 mcü
maddede usta (kalifiye) işçi tâbiri kullanılmak­
tadır. Halbuki mevcut kanunlarımızda hangi
işçi ustadır ve kalifiye işçisidir, durumun tari­
fi yapılmamıştır. Çünkü usta ve çırak kanunu
henüz çıkmamıştır. Bu durum karşısında tarifi
olmıyan bir kişinin bu maddede zikredilmesi
doğru değildir. Bu sebeple usta (kalifiye) ke­
limesinin çıkarılması hakkında bir önerge ver­
dim, kabul edildiği takdirde mevcut mer'i ka­
nunlara uygun bir şekilde madde tedvin edil­
miş olacaktır. Teşekkür 'ederim.
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine 84 neti mad­
dedeki usta (kalifiye) kelimesinin çıkarılmasını
istemektedir. Komisyon ne düşünüyor 1 ?.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Efendim, .maksat vasıflı işçi
yetiştirilmesi imkânını sağlamaktır. Bu itibarla
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor.
Önergenin dikkate alınmasını kabul eden­
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunuyo­
rum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edil­
miştir.
Yasaklar
Madde 85. — İşçilere iş ve işlere işçi bul­
mak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel
büro açılması yasaktır.
Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bul­
ma aracılığına İş ve İşçi Bulma Kurumu izin
verebilir.
Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin
veya işçilerin kendi aralarında veyahut çeşitli
teşekküllerince ve yahut kamu yararına yar­
dımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır
işleriyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma
işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çevre­
leri içinde kuracakları teşkilâtın çalışmasını
ancak İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin al­
mak ve bu kurumca her zaman denetlenmek
'kaydiyle mümkündür. Şu kadar k i ; bu yolda
açılacak büroların yapacakları işlere karşılık,
işçilerden her hangi bir ücret almaları yasak­
tır.
12 . 7 . 1967
O :1
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo­
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil­
miştir.
Tüzük
Madde 86. — İş ve İşçi Bulma Kurumunca
belirtilecek lüzum ve ihtiyaca göre işveren­
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bulu­
nan işçilerin her halde İş ve İşçi Bulma Kuru­
muna 'bildirmeleri ve genel olarak veya bâzı
özel vasıfları bulunaın bir kısım işçilerin her
hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka İş ve
İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini
kaydettirmeleri ve «İşçi karneleri» almaları
usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren
teşekküllerinin yahut derneklerin yaptıkları iş
ve işçi bulma işlerinde, İş ve ve İşçi Bulma
Kurumunca muntazam surette rapor vermeleri
sorumluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir.
BAŞKAN — Sayın Artukmaç 86 ncı mad­
denin sonundaki «kurumca» kelimesinin «ku­
rumuna» şeklinde değiştirilmesini istemektedir.
Komisyon!
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET
ÇEKEMOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, teknikiman doğrudur. Maddenin sondan ikinci satırın­
daki «İş ve İşçi Bulma Kurumunca» ibaresi ye­
rine «kurumuna muntazam surette rapor ver­
meleri zorunluluğu çıkarılacak tüzüklerde gös­
terilir» şeklinde düzeltilmiş olarak maddeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen­
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunula­
caktır.
Taşımada öncelik
Madde 87. — İş ve İşçi Bulma Kurumunum
aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacak­
ları yerlere topluca gidişleri sırasında mümkün
olan kolaylıklar öncelikle ele alınır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et­
miyenler... Kabul edilmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
İş hayatının denetim ve teftişi
Devletin yetkisi
Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mev­
zuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve
teftiş eder.
Download