Kimyasal Fiziksel Arıtma Genel

advertisement
Kimyasal Fiziksel Arıtma
Genel
Hakan Ünsal
Kimyasal Fiziksel Arıtma
Genel tanımlama
• İstenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere
dönüştürülmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için
uygun yapıya getirilmesi
• Kimyasal fiziksel arıtmanın amacı kimyevi maddeler
yardımı ile atığın depolanabilecek filtrekek ve
kanalizasyona deşarj edilecek temiz su şekline
getirilmesidir.
Kimyasal Fiziksel Arıtma Metodları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asitlerin ve Bazların Nötralizasyonu
Ağır Metal Giderilmesi
Kromat Giderilmesi
Nitrit Giderilmesi
Fluorid Giderilmesi
Amonyak Giderilmesi
Siyanur Giderilmesi
Organik Bileşiklerin Giderilmesi
Renk Giderilmesi
Koku Giderilmesi
Kimyasal Fiziksel Arıtma Tesisi
• Arıtma tesisinin merkezi kimyasal reaksiyonun
oluştuğu reaksiyon tanklarıdır (Reaktör).
• Reaktörlerin yanı sıra bir kimyasal fiziksel arıtma
tesisi kimyevi madde tankları atık tankları ve
zedimentasyon havuzları gerektirmektedir.
• Arıtmanın eksiksiz tamamlanabilmesi için ayrıca
kum ve aktifkarbon havuzu ve filtrepres
gerekmektedir
• Gaz ve Koku Emisyonunun engellenmesi için
gaz yıkayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır
Stripleme
Adzorpsiyon
Kirlilik
inorgan. Çöz.
+ # # # # # + + + + + + + + + + +
Ağır metal
- + # # # # + + + + + + + # + #
Organik
- - # # # # + - + uygun / mümkün
# başka metodlarla kombine
- uygun değil
-
-
Püskürtme kurutma
Yakma / Kurutma
Destilasyon
Sıvı oksidasyion
Kimyasal oksidasyon
Biyolojik Arıtma
Transmembran-Dest.
Sıvı membran
Tersosmoz
Ultrafiltrasyon
Elektrodiyaliz
Elektroliz
İyon değiştirme
Sentrifug./Dekanter
Zedimentasyon
Filtrasyon
Flotasyon
Floktasyon
Çökeltme
Nötralize
ARITMA METODU
Kimyasal fiziksel arıtma sistemlerinin
sıvı atıklara uygulanması
+ + + + + + + + + + + +
K F A - Akım Şeması
İnorganik Atık
Kimyevi Maddeler
Reaktör:
Kimyasal Reaksyon
Oluşmuş Çamur
Filtrekek
(Depolama Alanı)
Çökeltme Havuzu:
Graviteli çökeltim
(fiziksel arıtma)
Çamur Susuzlaştırma Ünitesi
(Filtrepres)
Kontamine Su
Kum ve Aktifkarbon Havuzu
Nihai Filtrasyon
Temiz Su
(Deşarj)
Arıtılmış Atık
Temiz Su
Temiz Su Havuzu
Kontamine Su
Atık Kabul Prosedürü
• Atık kabulunun ilk şartı atığın
bir numunesinin tesise
gönderilmesidir.
• Gönderilen numune
Laboratuvarda analiz
edildikten sonra kimyasal
fiziksel arıtma yöntemlerine
göre arıtılacaktır.
• Yapılan laboratuvar arıtımı
bazında ‘Arıtma Reçetesi’
hazırlanacak ve fiyat
kalkülasyonu yapılacaktır.
Tesis: Tehlikli Atık Kabul Kabini
Tesis: Reaktörler
Tesis: Reaktörler
Tesis: Çökeltme
Tesis: Filtrepres
Susuzlaştırma
• Oluşan çamurların doğrudan veya yoğunlaştırma stabilizasyon gibi
işlemleri takiben kurutma yataklarına verilmesi
•
Çamur Susuzlaştırma işlemi; arıtma çamurların flokülant (polielektrolit)
madde kullanarak yoğunlaştırıcı yada statik mikserler ile konsantrasyonun
arttırılması sağlanır. Daha sonra çamur susuzlaştırma ünitelerinde %25-50
arası su uzaklaştırılarak katı kek halini alır (Filtrepres). Katı kek halini alan
arıtma çamurları daha sonra bertaraf edilmek üzere tesisten uzaklaştırılır.
Tesis: Kum ve Aktifkarbon havuzu
Tesis: Filtrekek
Kimyasal Fiziksel Arıtma
Download