Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE

advertisement
Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki
Buğçe DOĞAN ÇİMENTEPE
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
6. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 2016, Mersin, 18-19 Ekim 2016
Sunum İçeriği
Yasal Dayanak
Amaç
Faydalanıcılar
Yönetmeliğin Uygulanması
Teşvik-Yasal Dayanak
2872 sayılı Çevre Kanununun 29. Maddesi;
“Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen
yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde
kullandıkları elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde
kullanılan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim
uygulamaya Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir.”
“Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma
Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak
Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 01 Ekim 2010 Tarih ve 27716
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Amaç
Alıcı ortamın su kalitesinin iyileştirilmesi,
Doğal kaynakların korunması için,
 Elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri
ödenmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Teşvikten Kimler Faydalanabilir ?
 Arıtılmış atıksularını alıcı ortama deşarj edenler ve/veya arıtılmış
suyunu yeniden kullananlar,
 İkincil, kimyasal ve/veya ileri arıtma yapanlar,
 Deşarj İzni veya Çevre İzni olanlar (iznin başladığı tarihten
itibaren),
 Atıksu arıtma tesisine ait ayrı elektrik sayacı ve aboneliği
bulunanlar,
enerji teşvik tedbirlerinden faydalandırılırlar.
Teşvik ödemeleri
yapılmaktadır.
atıksu
alt
yapı
tesisi
yönetimlerine
Teşvikten Kimler Faydalanamayacaktır?
 Arıtma tesisi olmayan veya sadece fiziksel arıtma yapanlar,
 Arıtma tesisine ait ayrı elektrik sayacı ve aboneliği olmayanlar,
 Süzme sayaç kullananlar,
 Çevre veya deşarj izni olmayanlar,
 Terfi istasyonları,
 Başka bir enerji teşvikinden faydalananlar,
 Kanalizasyona deşarj yapan arıtmalar,
teşvik tedbirlerinden faydalanamazlar.
Yönetmeliğin Uygulanması
Yönetmeliğin uygulaması 2 aşamadan oluşmaktadır.
1. Aşama: Geri Ödeme Belgesinin Verilmesi
2. Aşama: Geri Ödeme Belgesi Almış Tesislerin Geri Ödeme
Başvurusunda Bulunması ve Ödeme İşlemlerinin
Yapılması
Geri Ödeme Belgesinin Verilmesi
Teşvik Kapsamında Veri Girişi
 Sisteme veri girişi http://online.cevre.gov.tr/ adresinden yapılacak olup,
sistemde firma ve tesis kaydı olanlar “Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi
Sistemi” uygulamasını açtırmaları, kaydı olmayanların ise önce firma ve
tesis kaydı yaptırdıktan sonra “Atıksu Arıtma Tesisleri Bilgi Sistemi”
uygulamasını açtırarak verilerini girmeleri gerekmektedir.
 Firma kaydı ve uygulama isteklerinin İl Müdürlüklerimize onaylatılması
gerekmektedir.
 Veri Tabanı Kaydının İl Müdürlüklerimiz tarafından kontrol edilmesi
gerekmektedir.
Geri Ödeme Belgesinin Verilmesi
Geri Ödeme Başvurusu ve Değerlendirme
KURUM, KURULUŞ, İŞLETME
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM, KURULUŞ, İŞLETME
Başvuru Dilekçesi
(Her Yıl Nisan Ayı Sonuna
Kadar)
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Uygun Değil
Başvuru Dosyası
1- Geri Ödeme Belgesi
2- Taahhütname (Ek-3)
3- Elektrik Faturalarının Ödeme Belgeleri
4- Doldurulmuş Ek-4 Tablosu
5-Deşarj izni veya Çevre izin belgesi
6-Çevre Cezası Almış Tesislerin Aykırılığın
Giderildiğine Dair İl Müdürlüğü Yazısı
BAKANLIK
BAKANLIK
İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Değerlendirmesi
Uygun
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(Ek-5 Formunun Doldurulup
Gönderilmesi)
Bakanlık Tarafından Gönderilen
Ödenekten Ödemenin Yapılması
Geri Ödeme Oranının Belirlenmesi
İçin Bakanlar Kurulu Kararı
Alınması
Ek-6 Formlarının Doldurulması ve
Geri Ödemenin Yapılması İçin İl
Müdürlüğü Hesabına Paraların
Aktarılması
Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınacak borcu yoktur yazısı
Vadesi Geçmiş Borç Durumunu
Gösterir Belge
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(Geri ödeme işleminin
gerçekleştirilmesine müteakip Ek-7
Formunun Doldurulup
Gönderilmesi)
Nisan ayından sonra yapılan geri ödeme başvuruları kabul edilmeyecektir !!!
Geri Ödeme Başvurusu ve Değerlendirme
Geri Ödeme Başvurusu ve Değerlendirme
Geri ödemesi yapılacak
elektrik
enerjisi
tutarı
vergiler ve kesintiler hariç
tüketim bedeli üzerinden
yapılır.
Bakanlıkça Ödemesi
Yapılacak Tutar
Kesintiler ve Vergiler
Ödemesi
yapılmayacak
tutarlar:
•Enerji Fonu
•TRT Payı
•KDV
•Perakende Satış Hizmet
Bedeli
•İletim Bedeli
•Dağıtım Sistemi Kullanım
Bedeli
Belge Verilen Tesislerin Sınıflandırılması
Geri Ödeme Belgesi Alan Tesislerin Dağılımı
212
133
108
50
Belediye/BB
Münferit
Sanayi
Tesisi
Turizm
Tesisi ve
Site
Yönetimi
Organize
Sanayi
Bölgesi
1
3
4
Serbest
Bölge
Sanayi
Sitesi
Diğer
Enerji Teşviki Ödemesi
Atıksu arıtma tesislerinin enerji giderlerinin %50’sine kadarlık kısmı
2011 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır.
Son
dört yılda 1110 adet tesise yaklaşık 157 Milyon TL ödeme
yapılmıştır.
Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki
Ödeme Miktarı (Milyon TL)
Tesis Sayısı
294
212
172
23
2011
27
2012
225
207
30,2
2013
30,4
2014
46,4
2015
Enerji Teşviki Ödemesi
2015 Yılı Ödeme Yapılan Tesis Dağılımı
Ödeme Miktarı (Milyon TL)
2015 yılında Ödeme Yapılan Tesis Dağılımı
122
78
29,9
Belediye
9,8
30
Organize
Sanayi
Bölgesi
6,3
60
0,04
Münferit
Turizm
Sanayi Tesisi Tesisi ve Site
Yönetimi
0,01
2
Diğer
0,23 1
Serbest
Bölge
0,08
1
Sanayi Sitesi
TEŞEKKÜR EDERİM…
Download