New Screening Programme for Cervical Cancer in Turkey

advertisement
Türkiye’de Servikal Kanser
Tarama Programları:
“Dün, Bugün, Yarın”
3 Nisan 2014
Prof. Dr. Kunter YÜCE
Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Jinekolojik Onkoloji Ünitesi BaĢkanı
Türk Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği BaĢkanı
Dünyada Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler
(1000’de Her yıl Görülen Yeni Kanser)
Breast
Colon/ Rectum
570 (472)
Cervix uteri
529 (493)
Lung
514 (386)
Stomach
349
Corpus uteri
288
Liver
226
Ovary
225
Thyroid
163
Breast
N-H lymphoma
156
Lung
Oesophagus
156
Colon/Rect.
Leukaemia
155
Cervix uteri
Pancreas
133
Stomach
Brain, Nerv. S
111
Liver
Kidney
103
Melanoma of skin
96
Ovary
Lip, oral cavity
93
Oesophagus
Bladder
89
Pancreas
Gallbladder
87
Leukaemia
Multiple myeloma
48
N-H lymphoma
Other pharynx 28
Brain, Nerv. S
Hodgkin's disease 28
Corpus uteri
Nasopharynx 27
Gallbladder
Larynx 21
IARC, Globocan 2008
1384 (1151)
Kanser Tipine Göre Ölen Kadın
Sayısı
(1000’de Her Yıl Görülen Ölüm)
458
427
288
275 (273)
274
218
140
131
128
114
82
78
74
67
Dünyada Kadınlarda En Sık Görülen Kanserler
(1000’de Her yıl Görülen Yeni Kanser)
Gelişmiş
Breast 692
Colon/Rect
Cervix Uteri
Lung
Stomach
Corpus Utery
Liver
Ovary
Thyroid
N-H lymphoma
Oesophagus
Leukaemia
Pancreas
Brain, Nervous S.
Kidney
Melanoma of skin
Lip, Oral cavity
IARC, Globocan 2008
Gelişmekte Olan
691
232
338
453
77
242
102
142
40
100
74
85
18
62
81
40
68
82
29
272
247
145
186
125
89
71
138
93
52
71
35
15
64
% 85
15/100.000
Tahmini yaĢ standartize oranlar (dünya) 100.000 de
GLOBOCAN 2008
Avrupa’da en sık kanserler: kadınlar
insidans
7
mortalite
7
IARC, Globocan 2008
Avrupa’da Kanser insidansı ve Mortalitesi
(Kadınlar, 15-44 yaş)
Insidans
Breast
Mortalite
2.
29.9
Cervix uteri
11.1
Thyroid
Melanoma of skin
Breast
Cervix uteri
2.4
Brain, nervous system1.4
7.0
Lung 1.3
6.7
4.7
Colorectum 1.2
Colorectum 3.7
Ovary 1.2
Hodgkin lymphoma 3.0
Stomach 1.2
Brain, nervous system 2.7
Leukaemia 1.1
Non-Hodgkin lymphoma 2.3
Melanoma of skin0.6
Lung 2.2
Non-Hodgkin lymphoma0.5
Ovary
0
2.
4.7
20
40
60
80
0
20
40
Annual age−specific rates per 100,000 women (15-44 yrs)
IARC, Globocan 2008
60
80
Avrupa’da Servikal
Kanser Insidansı
15 y üstü kadınlar
325 milyon
Yeni Vaka/yıl:
54,323
Ölüm/yıl
25,102
:
Romania
Macedonia, TFYR
Bulgaria
Lithuania
Serbia
Republic of Moldova
Hungary
Slovakia
Estonia
Ukraine
Czech Republic
Slovenia
Russian Federation
Belarus
Latvia
Poland
Portugal
Montenegro
Denmark
Ireland
Bosnia & Herzegovina
Croatia
Belgium
Norway
Austria
Sweden
United Kingdom
France
Albania
Germany
Italy
Spain
Luxembourg
Iceland
Netherlands
Switzerland
Greece
Finland
Malta
0
IARC, Globocan 2008
23.9
22.0
21.4
21.0
19.6
17.1
16.6
15.8
15.8
14.5
13.8
13.7
13.3
13.2
12.4
12.3
12.2
12.2
11.0
10.9
9.6
9.5
9.4
9.3
7.8
7.4
7.2
7.1
7.1
6.9
6.7
6.3
6.3
6.3
5.4
4.0
3.8
3.7
2.1
Türkiye 4.2
10
20
30
Age-standardized incidence rate per 100,000 and year
Tarama Testi
• Servikal Kanser Taramasında Avrupa
Kalite Güvencesi Standartları 2.basım:
(The Second Edition of the European Guidelines for Quality Assurance
in Cervical Cancer Screening)
servikal kanser taramasında hedeflenecek
yaĢ grubu
30-60 veya 30-65
• Servikal kanser öncüleri için:
Pap smear taraması (servikal sitoloji)
– 20 yaĢından önce baĢlanmamalı
– 30 yaĢından sonraya kalmamalı
Sıvı bazlı sitoloji vs
Konvansiyonel Pap
Arbyn M, Obstet Gynecol, 2008
Üzerinde UzlaĢılan Politika:
• Sitoloji temelli
servikal kanser
taraması, AB’nde
bir halk sağlığı
politikası olarak
yaygın biçimde
kabul görmüĢtür.
• 15 üye ülkede
toplum tabanlı
programlar
sürdürülmekte ya
da kurulmaktadır.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Danimarka,
Estonya,
Finlandiya,
Fransa,
Macaristan,
Ġrlanda,
Ġtalya,
Hollanda,
Polonya,
Portekiz,
Romanya,
Slovenya,
Ġspanya,
Ġsveç,
Ġngiltere
AB’nde Ülkelerin Program Uygulama Durumu:
• Ülke çapında toplum tabanlı programlar uygulayan devletler:
BirleĢik Krallık, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġrlanda,
Ġspanya, Ġsveç, Ġtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya,
(30-60 yaĢ arası kadınların % 22’si kapsanmıĢtır)
• Ġrlanda ve Portekiz’de ülke çapında toplum tabanlı servikal tarama programları
halihazırda planlanmaktadır (% 3 kapsanmıĢtır)
• Ġtalya ve Polonya’da ülke çapında toplum tabanlı servikal tarama programları yeni
hizmete sunulmaktadır
(% 20 kapsanmıĢtır)
• Romanya’da ülke çapında toplum tabanlı bir servikal tarama programının pilot çalıĢması
ve planlaması halihazırda yapılmaktadır
(% 3 kapsanmıĢtır)
Ülke çapında toplum tabanlı olmayan programlar uygulayan devletler:
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan,
Letonya, Litvanya, Lüksemburg
(30-60 yaĢ arası kadınların % 41’i kapsanmıĢtır)
TARAMANIN
BAġLANGIÇ VE BĠTĠġ
YAġLARI
TARAMA SIKLIĞI
Tarama Sıklığı - Ġnsidans
DüĢüĢü ĠliĢkisi
Tarama
Sıklığı
YaĢ
Kümülatif
insidans
düĢüĢü (%)
Smear
Sayısı
Yılda bir
3 Yılda bir
20-64
20-64
93
91
45
15
3 Yılda bir
3 Yılda bir
5 Yılda bir
25-64
35-64
20-64
90
78
84
13
10
9
5 Yılda bir
5 Yılda bir
IARCbir
1986
10 Yılda
25-64
35-64
25-64
82
70
64
8
6
5
American Cancer Society:
 Ġlk cinsel iliĢkiye baĢlandıktan 3 yıl sonra baĢlanmalı (en geç 21 yaĢ)
 30 yaĢa kadar
konvansiyonel yöntemle yılda bir,
sıvı bazlı sitolojiyle 2 yılda bir
 30 yaĢ ve üzerinde 3 kez üstüste normal sonuç varsa tarama aralığı 2-3
yıla çıkarılabilir
 70 yaĢ ve üzerinde 3 veya daha fazla normal sonucu olanlar ve son 10
yıl içinde anormal test sonucu olmayanlarda tarama sonlandırılabilir
 Serviks kanseri öyküsü olanlar ve/veya immün supresyonu olanlarda
taramaya devam edilmelidir Benign nedenlerle histerektomi
yapılanlarda tarama gerekmez
 CIN 2,3 öyküsü olanlar veya histerektomi öncesi CIN 2,3 olmadığı
dökümante edilmemiĢ olanlarda 3 kez üstüste normal sonuç elde
edilene kadar tarama sürdürülmelidir
Smith RA et al, CA Cancer J Clin 2003
DSÖ Servikal Kanser Tarama Önerileri
• 25 yaĢın altında taramayın
• 65 yaĢın üzerinde taramayın
• Yıllık tarama hiçbir yaĢta
yapmayın
• Kaynaklar elveriyorsa sitoloji
yapın
• 50 yaĢın üzerinde 5 yıllık interval
uygun
Arbyn, M. et. al. 2010. Europian Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening Annals of
Oncol. 21:448-458
NCCN Tarama Programı 2012 Özet
Populasyon
Tarama yöntemi
<21 y
21-29 y
Tarama gerekmez
Sadece Pap smear / 3 yıl
30-65 y
HPV+Pap smear / 5 yıl
(öncelikli)
Sadece Pap smear / 3 yıl
Bir önceki smear (-) ise
tarama gerekmez
Tarama gerekmez
Aşılanmamışlarla aynı
>65 y
Histerektomi sonrası
HPV aşısı sonrası
Tarama BaĢlangıcı:
Neden 21 yaĢ ?
Daha önce
başlandığında regrese
olacak lezyonlar için
overtreatment söz
konusu olacaktır
AB tarama sıklığı
1 yıllık ara
6 ülke
Avusturya, Almanya, Yunanistan,
Lüksemburg, Çek Cumh, Slovak Cumh
2 yılık ara
1 ülke
Bulgaristan
3 yıllık ara
14 ülke
9 ülke tüm populasyon
Belçika, Fransa, Macaristan, Ġtalya, Latvia,
Litvanya, Polonya, Slovenya
5 ülke bazı yaĢ ve bölgelerde 5 yıllık ara
Danimarka, Ġrlanda, Ġspanya, Ġsveç, Ġngiltere
5 yıllık ara
4 ülke
Estonya, Finlandiya, Hollanda, Romanya
AB taramada en düĢük yaĢ
20 yaĢtan önce
3 ülke
Avusturya, Lüksemburg, Slovak Cumh
20 yaĢ
4 ülke
Almanya, Yunanistan, Latvia, Slovenya
23 yaĢ
2 ülke
Danimarka, Ġsveç
25 yaĢ
10 ülke
Belçika, Çek Cumh, Fransa, Macaristan, Ġrlanda,
Ġtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Ġngiltere
30 yaĢ
5 ülke
Estonya,Finlandiya,Litvanya,Hollanda,Ġspanya
AB taramada en ileri yaĢ
59 - 60 yaĢ
9 ülke
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Ġrlanda,
Litvanya, Hollanda, Polonya, Ġspanya, Ġsveç
64 – 65 yaĢ
9 ülke
Belçika, Bulgaristan, Fransa, Macaristan,
Ġtalya, Portekiz,Romanya, Slovenya, Ġngiltere
69 – 70 yaĢ
2 ülke
Çek Cumh, Latvia
Üst limit yok
5 ülke
Avusturya, Almanya, Yunanistan,
Lüksemburg, Slovak Cumh
TÜRKĠYE
Nüfus
Erkek
Kadın
37.136.000 36.777.000
Toplam
73.914.000
5 en sık kanser
Erkek
Kadın
Akciğer
Mide
Mesane
Prostat
Kolorektal
Meme
Kolorektal
Mide
Uterus
Over
Toplam
Akciğer
Meme
Mide
Kolorektal
Mesane
Türkiye’de servikal kanser
Yeni tanı 2008
1443
Ölüm
556
/100.000

<9.3
 <32,6

<16.1
 <87,3

<26,2
Parkin DM, Lancet Oncology; Globocan 2002
İnsidans 4.2/100.000
Türkiye’de kanser insidans ve
mortalitesi (tüm kadınlar)
Incidence
th
9
IARC, Globocan 2008
Mortality
th
12
Türk Servikal Kanser ve
Servikal Sitoloji AraĢtırma Grubu 2009
Anormal smear
ASC-US
ASC-H
AGC
LGSIL
HGSIL
Invaziv Kanser
Total smear: 140,334
1.76 %
1.07 %
0.07 %
0.07 %
0.3 %
0.17 %
0.062 %
33 merkez
HPV rolü
Tüm kanserlerde % 5.2 sorumlu
Servikal kanserde ~ % 100 sorumlu
Prevalans bölgelere göre değişken:
Normal sitolojili kadınlarda % 6.2 - 31.6
Parkin DM, Eur J Cancer 2001
Walboomers JM, J Pathol 1999
de Sanjose S, Lancet Infect Dis 2007
Türkiye’de HPV prevalans çalışmaları
Yazar ve yıl
Inal MM,
Tuncer ZS,
Özcelik B,
Seckin S,
Safi Z,
Dursun P,
Yüce K,
2007
2006
2003
1996
2002
2009
2012
HPV tesbit
metodu
Olgu
Sayısı
HC-II
HC-II
HC-I
PCR
PCR
PCR
PCR
1353
1032
230
134
60
403
891
HPV prevalans (%)
Normal
Anormal
Overal
sitoloji
sitoloji
1.5
100.0
2.1
NA
NA
4.0
NA
NA
6.1
NA
NA
2.2
NA
NA
3.3
20.0
36.0
23.0
21.4
54.8
25.8
Türkiye’de yayınlanmış verilere göre HPV prevalansı
HPV tesbit metodu
Olgu sayısı
HPV positif olgu
sayısı
HPV prevalans (%)
HC
2615
84
3.2
PCR
1488
328
22.1
Overal
4103
412
10.0
Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(9):2397-400
Türkiye’de ilk genital siğil verisi
n= 4,013,084
>30 yaĢ
Sayı:
21.684
Prevalans:
154 / 100.000 (26 - 326)
Rekürens Oranı:
% 15 - % 37
Etken ve Kanser İlişkisi
HPV ve Serviks kanseri
İlişki Oranı
Sigara içme ve AC kanseri
HBV ve KC kanseri
Alkol ve oral kanser
ETS ve AC kanseri
Risk Faktörü Prevalansı
Bütün servikal kanser olguları
herhangibir HPV persistansı ile ilişkilidir
Dünyanın belli bölgelerinde HPV
genotiplerinin bilinmesi hayati önem
taşır
Walboomers JM, J Pathol 1999
Cuzick J, Vaccine 2008
Koutsky LA, N Engl J Med 2002
Yüzde
Türkiye Hacettepe 1993-2004 277 olgu
HPV 39 % 1.7
HPV 68 % 0.9
HPV 51 % 0.9
HPV 35 % 0.9
HPV 59 % 0.4
64.7
9.9
9.9
3.1
2.2
0.9
Usubütün A,Alemany L,Küçükali T,Ayhan A,Yüce K et al. Int J Gynecol Pathol
2009;28:541
1945
George Nicolas Papanicolau
Herbert Frederick Traut
Servikal kanserde
sitolojik tarama
insidans ve hastalıktan
ölümü azaltmakta çok
etkilidir
Servikal kanser önlenmesi Pap
smear tarama
120
100
80
Brazil
UK
60
40
20
0
0Bosch, 2006
5- 10- 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85+
Organize sitolojik tarama
Yüksek-orta gelirli ülkelerde
yararlı - mantıklı
DüĢük gelirli ülkelerde
?
sorunlar:
teknik
insan kaynakları
parasal
“ Pap smear ile
toplum bazlı tarama
programı”
Türkiye’de
uygulanabilir mi ?
Türkiye’de tarama sorunları
Eğitim
Aile ve kadınlar
Smear alacak personel
Patolog, Sitopatolog ve Sitoteknisyen
Kolposkopist
Sağlıklı kadınlara ulaĢma zorluğu
Smear değerlendirme merkezleri kurulması
Smear’lerin merkezlere ulaĢtırılması
Yeterli sitopatolog
Smear sonuçlarının değerlendirilmesi ve toplanması
Uygun çağırı sistemi kurulması
Pozitif sonuçlu kadınların takip ve tedavisi
Hükümetin yaklaĢımı
Fiyat
• Genel
sorunlar
– Büyük ülke / Dağ köyleri
– Kalabalık nüfus
– Zor kış şartları
– Çok değişik kültürel ve ekonomik yapı
Ġnsan kaynakları
– Aile hekimleri
– Jinekolog
– Patolog
Türkiye, uzaydan
Ġstanbul
Nüfus:
74 milyon
Kadınlar:
25-65 yaĢ:
30-65 yaĢ:
18 milyon
13 milyon
Ankara
Kabüllenme
?
EĞĠTĠM VE ĠLETĠġĠM
Toplum liderleri:
Köy ağaları
Ġmamlar
Köy öğretmenleri
Hedef Populasyon (30-65 yaĢ)
12.911.768
Genç eriĢkinler – Seksüel Aktif
Orta Doğu verileri
Yazar
Ülke
Grup
Aras
Gökergin
Mohammed
Simbar
Adib
Türkiye
Türkiye
Ġran
Ġran
Lübnan
Kolej
Kolej
15-18 yaĢ
Kolej
Ordu
% + Seks
Erkek
Kadın
% 61
% 18
% 37
% 28
% 16
% 0.6
% 50
-
Türkiye’de ilk evlenme yaşı
25
20
17,7
17,9
18,2
19,0
19,5
20,0
15
10
5
0
1978
1983
1988
1993
1998
2003
Türk kadınlarında ilk evlenme
yaşı düşük
20.0 Türkiye (ABD 25.0 )
19.4 kırsal kesim
18.0 doğu bölgesi
Erken evlilik = erken seks yaşı = aktif
metaplazi anında HPV alınması
The Hacettepe Institute of Population Studies. Demographic and Health Surveys 2003
Pixley E, J Reprod Med 1976
Türkiye’de adolesan gelinler
25
20
17,0
15,7
15
14,6
13,5
12,9
12,0
10
5
0
1978
1983
1988
1993
1998
2003
Adolesan gelinler
ÇalıĢmada yaĢ
%
Sayı (000)
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
15-49
12.0
33.1
40.4
46.4
50.6
58.3
59.0
40.9
368
1073
1343
1426
1315
1319
1136
7980
Personel
• Jinekolog
–Üniversite
–Sağlık Bakanlığı
–Özel
• Aile Hekimi
• Ebe
4.366
404
2.104
1.858
843
13.034
PATOLOG SAYISI
1.140 patolog 22 sitopatolog
20-25 smear / gün
220 gün x 25= 5.500 smear / yıl
1.140 patolog x 5.550 =
6.270.000 smear / yıl
populasyon: 13 milyon
Sitolojik smear fiyat
• Muayene
• Smear
• Patoloji
Total
:
:
:
40 TL=
5 TL=
10 TL=
55 TL
25-65 yaĢ
18 milyon x 55 TL=
30-65 yaĢ
13 milyon x 55 TL=
Sağlık Bakanlığı bütçesi=
22.2 $
2.7 $
5.5 $
30.4 $
990 milyon TL
715 milyon TL
9 milyar TL
Ulusal Kanser Kontrol Programı
Türkiye 2009-2015
Kanser kayıt
Önleme
Tarama
– Ücretsiz davetle
Cancer Early Detection, Screening and
Education Centers (KETEM)
– Populasyon bazlı + Oportunistik
Tedavi
– Ücretsiz
Palyatif Bakım
Servikal Kanser
Güncel Tarama Programı
• Tarama Testi:
Pap smear
• Hedef YaĢ Grubu:
30-65 yaĢ
• Tarama Ġntervali:
5 yıl
• KETEM lerle populasyon bazlı
tarama (ücretsiz) + Oportunistik
tarama
Kapsam
Oranı
% 20
Sitoloji Tabanlı Taramanın Sorunları
CIN2+ lezyonlar için tek bir Pap-test’in
sensitivitesi çok düĢüktür.
Pap-test’in yanlıĢ negatiflik oranı çok
yüksektir.
Pap-test’in tekrarlanabilirliği düĢüktür.
Pap-test servikal adenokarsinom tanısı
koymada yetersizdir.
CIN2+ lezyonlar için tek bir Paptest’in sensitivitesi çok düĢüktür
• Tek bir Pap-test’in sensitivitesi %50-60’tır
Nanda K, et al, systematic review, Ann Intern Med. 2000;132(10):810-819
• Sık tekrar edilmesi gerekir
• 3 kez negatif sonuç alınmaksızın tarama
aralığı 3 yıla çıkarılırsa servikal kanser
risk, 3 kat artar.
Kitchener HC, Castle PE, Cox JT. Chapter 7: Achievements and limitations of
cervical cytology screening. Vaccine 2006;24:S63-70
Pap-test’in yanlıĢ negatiflik oranı
çok yüksektir
2275 servikal kanser vakasının tarama öyküsü
Tarama Öyküsü (%)
Taranmadı
Normal Sitoloji
Anormal sitoloji &
Yetersiz takip
Ġtalyan Verisi₁
Kaiser Verisi₂
Ġsviçre Verisi₃
%62
%56
%64
%14
%32
%24
%24
%13
%7
n=262
n=833
n=1180
1 Amadori A, et al. Int J Gyn Can 1998, 8; 251-256 2 Leyden WA, et al. J Nat Can Ins 2005, 97; 675-683
3 Andrae B, et al. JNCI 2008, 100; 622-629
Pap-test’in tekrarlanabilirliği
düĢüktür
• Ġnter-observer ve inter-laboratuar
variabilitesi yüksektir.
• Bu variabilite klinik tutarlılığı azaltır.
• Eğitim farkı arttıkça variabilite daha
da belirginleĢir.
• Bu durum özellikle taramanın yeni
baĢlatılacağı yerler için önemli.
Castle PE et al. ATHENA study. 2011 Lancet Oncol 12:880-90
Pap-test’in tekrarlanabilirliği
düşüktür
Oran (%)
Lab A
Lab B Lab C Lab D
Normal
96,2
94,6
91,8
90,1
Anormal
3,8
5,2
8,1
9,9
ASC-US/LSIL
2,1
1,1
1,2
2,3
CIN2+ lezyonlar için
Sitolojinin Sensitivitesi
42,0
Wright TC et al. Insights from ATHENA. 2013
51,0
60,5
73,0
Pap-test servikal adenokarsinom
tanısı koymada yetersizdir
• Sitoloji tabanlı etkin taramalara rağmen
servikal adenokarsinom insidansı artmaktadır
Ault KA et al. 2011 Int J Can. 128, 1344-1353
• AIS özellikle <40 yaş grubunda artmaktadır
Saslow D et al. 2012 CA Can J Clin. 62(3):147-172
• SCC’lerin %70’i HPV16/18’e bağlıyken
adenokarsinomların %85-90’ı bu tiplerle
ilişkilidir.
Katki HA et al. Lancet Oncol 2011;12:663-672
Pap-test servikal adenokarsinom
tanısı koymada yetersizdir
Sensitivite
Histoloji (n)
CIN3 (254)
AIS (16)
Adenoca ve Adenosq ca (1)
SCC (3)
Sitoloji
HPV
%52
%92
%63*
%88
%100
%100
%100
%100
%%25
*%25
fark
Castle PE et al. ATHENA study. 2011 Lancet Oncol 12:880-90
HPV ve Sitoloji
Sensitivite ve Spesifisite
Sensitivite Spesifisite
Sitoloji
% 53
% 97
HPV testi
% 96
% 92
Niye HPV Testi
• Negatif HPV testi sonrası CIN 2 +
lezyon riski en az 5-6 yıl çok
düĢüktür.
• HPV-bazlı tarama, invaziv servikal
kanseri önlemede sitolojiden daha
etkindir. High-grade lezyonları
daha erken tanır, ve daha uzun
düĢük riskli bir peryot sağlar. Ama
genç yaĢlarda uygun değildir.
Yeni düĢünce
• Tarama programına HPVDNA tesbit testlerini sokmak
• Proflaktik HPV aĢılarına
geçmek
Sitolojiye Ek HPV ile Tarama (>30 y)
Sitoloji Negatif
Sitoloji ≥ASC-US
HPV (-)
HPV (+)
Rutin Tarama
Her İki Test Tekrarı
>3 Yıl Aralarla
@ 12 ay
Her İki Test (-)
Rutin Tarama
@ 3 Yıl Aralarla
Sitoloji (-)
HPV (+)
Kolposkopi
Wright TC, Am J Obstet Gynecol, 2007
Sitoloji Anormal
HPV (+/-)
ASCCP Önerilerine
Göre Yönet
HPV-Bazlı Tarama Programı – önerilen algoritma
Sitoloji ile birlikte
30-65 yaĢ arası kadınlar
HPV DNA Test
negatif
positif
Normal 5-7 yıl çağırı
Sitoloji
Normal veya
Borderline
HPV Testi & Sitoloji
6-12 ay
anormal
Kolposkopi
Sitoloji-negatif
Sitoloji > orta
HPV-negatif
Normal 5-yıl çağrı
Kolposkopi
HPV+ / Sitologji< orta
HPV- / Sitoloji Borderline
HPV Testi & Sitoloji
6 -12 ay
In EUROGIN 2008 roadmap on cervical cancer prevention, Int J Cancer 2009 – Adapted from Cuzick J, Arbyn M,
Sankaranarayanan R, Tsu V, Ronco G, Mayrand MH, Dillner J, Meijer CJ. Overview of human papillomavirus-based and other
novel options for cervical cancer screening in developed and developing countries. Vaccine 2008;26(Suppl 10):K29–K41.
HPV-Bazlı Primer Tarama Programı
Faz III Tüm kapsama
3-4 milyon
Kasım 2015
Yeni programın
baĢlaması 2013
Faz IV
Tüm KETEM’ler
tam kapasite
ulusal HPV tarama
servisi
Faz II kapsama
2+ milyon - Kasım2014)
Faz I
1 milyon – 2013)
2013
2014
1 mill
2015
3 mill
Birinci tarama
turunun
tamamlanması
Kasım 2016
2016
2017
6 mill
9-10 mill
HPV primer tarama testi ile taranacak kümülatif kadın sayısı
15 mill
Yeni Türk Servikal Kanser Kontrol
Stratejisi
HPV
PREKANSER
15 y.
Geçerli
strateji
Gelecek
30 y
KANSER
45 y
60 y
Servikal sitoloji
HPV
aşı
HPV DNA
Test 1
HPV DNA
Test 2
Tarama devam edecek !!!
…… teşekkürler
Download