2008 termodinamik - SABİS

advertisement
2008 TERMODİNAMİK
Adem ÇALIŞKAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
İçindekiler
1. TEMEL TERMODİNAMİK KAVRAMLAR .............................................................................. 5 1.1. TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF
EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER. ............................................ 5 1.1.1. TERMODİNAMİĞİN TANIMI ............................................................................................ 5 1.1.2. SİSTEMİN (MADDENİN)ÖZELLİKLERİ..........................................................................5 1.1.2.1. Saf madde........................................................................................................................... 5 1.1.2.1.1. SAF MADDENİN FAZLARI ........................................................................................ 6 1.1.2.1.2. Saf maddelerin faz değiştirdikleri hal değişimleri ......................................................... 6 1.1.2.1.3. Sıkıştırılmış sıvı ve doymuş sıvı .................................................................................... 7 1.1.2.1.4. Doymuş Buhar ve Kızgın Buhar .................................................................................... 7 1.1.2.1.5. Doyma Sıcaklığı ve Doyma Basıncı .............................................................................. 9 1.1.2.2. Bağımlı özellikler............................................................................................................. 10 1.1.2.3. Bağımsız özellikler .......................................................................................................... 10 1.1.3. Temel kavramlar .................................................................................................................. 10 1.1.3.1. Sıcaklık ............................................................................................................................ 10 1.1.3.2. Mutlak sıcaklık................................................................................................................. 10 1.1.3.3. Isı...................................................................................................................................... 10 1.1.3.4. Özgül Isı ........................................................................................................................... 11 1.1.3.4.1. Sabit hacim özgül ısısı.................................................................................................. 11 1.1.3.4.2. Sabit basınç özgül ısısı .................................................................................................11 1.1.3.5. Hacim ............................................................................................................................... 11 1.1.3.6. Özgül Hacim ....................................................................................................................12 1.1.3.7. Kütle ................................................................................................................................. 12 1.1.3.8. Özgül Kütle ...................................................................................................................... 12 1.1.3.9. Kuvvet .............................................................................................................................. 12 1.1.3.10. Ağırlık (G) ....................................................................................................................... 12 1.1.3.11. Özgül ağırlık( γ ) .............................................................................................................. 12 1.1.3.12. Basınç (p) ......................................................................................................................... 13 1.1.3.12.1. Atmosfer basıncı .......................................................................................................... 13 1.1.3.12.2. Vakum basıncı .............................................................................................................. 13 1.1.3.12.3. Gösterge basıncı ...........................................................................................................13 1.1.3.13. Mutlak basınç ................................................................................................................... 13 1.1.3.14. Debi .................................................................................................................................. 13 1.1.3.15. İş ....................................................................................................................................... 13 1.1.3.16. Güç(P) .............................................................................................................................. 13 1.1.3.17. Enerji(Q) .......................................................................................................................... 14 1.1.3.18. Enerji çeşitleri ..................................................................................................................14 Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N2
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.1.3.18.1. Kinetik enerji (KE)........................................................................................................14 1.1.3.18.2. Potansiyel enerji (PE)....................................................................................................14 1.1.3.18.3. Isı enerjisi (q) ............................................................................................................... 14 1.1.3.18.4. İç Enerji (U) ................................................................................................................. 14 1.1.3.18.5. Özgül İç Enerji (u=U/M) .............................................................................................. 14 1.1.3.19. Entalpi/ısı tutumu( h ) ......................................................................................................14 1.1.3.20. Termodinamik birimleri ................................................................................................... 14 1.2. İDEAL GAZ KANUNLARI ................................................................................................... 15 1.2.1. AVOGADRO YASASI ....................................................................................................... 15 1.2.2. BOYLE-MARIOTTE YASASI .......................................................................................... 15 1.2.3. CHARLES-GAY LUSSAC YASASI ................................................................................. 15 1.2.4. DALTON YASASI ............................................................................................................. 16 1.2.5. AMAGAT YASASI ............................................................................................................ 16 1.2.6. İDEAL GAZ DURUM DENKLEMİ .................................................................................. 16 1.2.7. ÜNİVERSAL GAZ SABİTİ ............................................................................................... 16 1.3. TERMODİNAMİĞİN SIFIRINCI YASASI .......................................................................... 16 1.4. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ KANUNU ........................................................................... 16 1.4.1. TERMODİNAMİĞİN I.YASASININ ANLAM VE ÖNEMİ: ........................................... 16 1.4.2. İŞ .......................................................................................................................................... 17 1.4.3. ISI ........................................................................................................................................ 17 1.4.4. ENERJİNİN KORUNUMU ................................................................................................ 17 1.4.4.1. Potansiyel enerji ............................................................................................................... 17 1.4.4.2. Kinetik enerji ................................................................................................................... 17 1.4.4.3. İç enerji ............................................................................................................................ 18 1.4.4.4. Entalpi, iç enerji ve özgül ısılar ....................................................................................... 18 1.5. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU ............................................................................. 18 1.5.1. ENTROPİ ............................................................................................................................ 18 1.5.1.1. 1.6. İdeal gazlar için entropi değişimi ..................................................................................... 19 TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ KANUNU ......................................................................... 19 1.7. TERMODİNAMİK HESAPLAMA VE İNCELEMELERDE KULLANILAN İDEAL
GAZLARIN HAL DİYAGRAMLARI VE REFERANS TABLOLARI .......................................... 19 1.7.1. HAL DİYAGRAMLARI ..................................................................................................... 20 1.7.1.1. Sabit hacim (İzohor) hal değişimi .................................................................................... 20 1.7.1.1.1. Genel gaz denklemi bağıntısı ....................................................................................... 21 1.7.1.1.2. Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş ........................................................................ 21 1.7.1.1.3. Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı ................................................................ 21 1.7.1.1.4. Hal değiştirmedeki Entropi değişimi............................................................................21 1.7.1.2. Sabit basınç (İzobar) hal değişimi....................................................................................21 Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N3
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.7.1.2.1. Genel gaz denklemi bağıntısı ....................................................................................... 22 1.7.1.2.2. Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş ........................................................................ 22 1.7.1.2.3. Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı ................................................................ 22 1.7.1.2.4. Hal değiştirmedeki Entropi değişimi............................................................................22 1.7.1.3. Sabit sıcaklık (İzoterm) hal değişimi ............................................................................... 22 1.7.1.3.1. Genel gaz denklemi bağıntısı ....................................................................................... 23 1.7.1.3.2. Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş ........................................................................ 23 1.7.1.3.3. Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı ................................................................ 23 1.7.1.3.4. Hal değiştirmedeki Entropi değişimi............................................................................23 1.7.1.4. Sabit entropi (İzantropik) (tersinir Adyabatik) hal değişimi............................................ 23 1.7.1.4.1. Genel gaz denklemi bağıntısı ....................................................................................... 24 1.7.1.4.2. Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş ........................................................................ 24 1.7.1.4.3. Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı ................................................................ 25 1.7.1.4.4. Hal değiştirmedeki Entropi değişimi............................................................................25 1.7.1.5. Politropik hal değişimi ..................................................................................................... 25 1.7.1.5.1. Genel gaz denklemi bağıntısı ....................................................................................... 25 1.7.1.5.2. Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş ........................................................................ 25 1.7.1.5.3. Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı ................................................................ 26 1.7.1.5.4. Hal değiştirmedeki Entropi değişimi............................................................................26 1.7.2. REFERANS TABLOLARI ................................................................................................. 26 Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N4
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.BÖLÜM
1. TEMEL TERMODİNAMİK KAVRAMLAR
1.1. TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF
EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER.
1.1.1. TERMODİNAMİĞİN TANIMI
Termodinamik, ısı ve iş (mekanik enerji) arasındaki dönüşümleri inceleyen bir bilim dalıdır.
İncelenmek üzere göz önüne alınan ve sınırları, amaca uygun olarak tarafımızdan belirlenen kontrol
hacmine(Kütleye) veya termodinamik durum özellikleri adı verilen sınırlı sayıdaki değişkenlerle
tam olarak tanımlanabilen, çevre ile kütle ve enerji alışverişi yapabilen, belli miktar ve herhangi bir
bileşimdeki madde miktarına sistem adı verilir. Sistem sınırları dışında kalan bölge, sistemin
çevresidir. Sistemle çevresi arasında kütle ve enerji alış verişi söz konusudur.
Şekil 1. 1: Sistem ve çevre
Çevresi ile kütle alışverişi yapmayan sisteme kapalı sistem denir. Kapalı bir silindir-piston
düzeneği içinde bulunan gaz, kapalı sisteme örnektir. Kütle giriş çıkışı olan sistem, açık sistem
şeklinde ifade edilir. Çevresi ile ısı alışverişi yapmayan sisteme adyabatik sistem denir.
1.1.2. SİSTEMİN (MADDENİN)ÖZELLİKLERİ
1.1.2.1. Saf madde
Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde adı verilir.
Su, azot, helyum, karbon dioksit birer saf maddedir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element
veya bileşimden oluşması gerekmez. Değişik kimyasal elementlerden veya bileşimlerden oluşan bir
karışım da, düzgün dağılı (homojen) olduğu sürece saf madde tanımına uyar. Örnek olarak hava
değişik gazlardan oluşan bir karışımdır, kimyasal bileşimi her noktada aynı ve değişmez olduğu için
saf maddedir. Buna karşılık su ve yağ karışımı saf bir madde sayılamaz, çünkü böyle bir karışımda,
yağ suda çözülmeyip üstte toplandığından, kimyasal olarak birbirine benzemeyen iki ayrı bölge
oluşur.
Saf bir maddenin iki veya daha çok fazının bir arada bulunduğu bir karışım da, fazların kimyasal
bileşiminde bir farklılık olmadığı sürece saf madde kapsamına girer. Örneğin sıvı su ve buz karışımı
saf bir maddedir, çünkü her iki fazın da kimyasal bileşimi aynıdır. Buna karşılık sıvı hava ile gaz
havanın oluşturduğu karışım saf bir madde değildir, çünkü sıvı havanın kimyasal bileşimi gaz
havanınkinden farklıdır. Bunun nedeni, havayı oluşturan gazların değişik yoğuşma sıcaklıklarına
sahip olmalarıdır.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N5
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.1.2.1.1.
SAF MADDENİN FAZLARI
Deneyimlerimiz bize, maddelerin değişik fazlarda bulunabileceğini göstermiştir. Oda sıcaklığında
ve basıncında bakır katıdır, cıva sıvıdır, azot ise gazdır. Değişik koşullarda her biri farklı bir fazda
bulunabilir. Temelde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç faz vardır. Örnek olarak karbon, katı fazı
içinde grafit veya elmas fazlarında bulunabilir. Helyumun iki sıvı fazı, demirin üç katı fazı vardır.
Yüksek basınçlarda buz yedi değişik fazda bulunabilir. Faz, fiziksel olarak belirgin sınırların içinde
her noktada aynı olan belirli bir molekül düzenini simgeler. Buzlu su, suyun iki fazını açıklayan
güzel bir örnektir.
Şekil 1. 2: Saf maddenin fazları
Moleküller arasındaki en kuvvetli bağların katılarda, en zayıf bağların da gazlarda olduğu sık sık
vurgulanır. Bunun bir nedeni katılarda moleküllerin daha sık kümelenmeleri, gazlarda ise aralarında
büyük boşlukların olmasıdır. Katı cisim içindeki moleküller birbirlerine yakın olduklarından, onları
birbirine çeken kuvvetler güçlüdür ve bu nedenle moleküller yerlerinde sabit kalırlar. Molekülleri
birbirine çeken kuvvetler moleküller arasındaki uzaklık sıfıra yaklaşınca itici kuvvetlere dönüşürler,
bu nedenle moleküllerin birbiri üzerine yığılmaları söz konusu olmaz. Katı bir cisimdeki moleküller
her ne kadar yerlerinde kalsalar da, bulundukları yerde sürekli olarak titreşirler. Bu titreşim
sırasında moleküllerin hızları sıcaklığa bağlıdır.
Şekil 1. 3:Atomların faz değişikliklerindeki düzenleri. (a) Katı (b) Sıvı (c) Gaz
1.1.2.1.2.
Saf maddelerin faz değiştirdikleri hal değişimleri
Saf maddenin iki fazının birarada bulunduğu durumlarla uygulamada sık sık karşılaşılır. Su bir
kazanda veya buharlı güç santralinin yoğuşturucusunda sıvı buhar karışımı olarak bulunur.
Buzdolabının dondurucusunda soğutucu akışkan, sıvıdan buhara dönüşür. Birçok ev sahibi
borularda suyun donmasını en önemli faz değişimi olayı olarak görse de, bu kitapta ağırlık sıvı ve
buhar fazlarıyla bu ikisinin karışımı üzerinde olacaktır. Temel kavram ve ilkeler, en bilinen akışkan
olan su üzerinde açıklanacaktır. Tüm saf maddelerin aynı genel davranışı gösterdiğini
vurgulamamız yerinde olur.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N6
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.1.2.1.3.
Sıkıştırılmış sıvı ve doymuş sıvı
İçinde 20 °C sıcaklık ve 1 atm basınçta su bulunan bir piston-silindir düzeneği ele alalım (1 hali).
Bu koşullarda su sıvı fazındadır ve sıkıştırılmış sıvı veya soğutulmuş sıvı diye adlandırılır. Bu
terimler suyun henüz buharlaşma aşamasına gelmediğini belirtir. Suyu ısıtmayı, sıcaklık 40 °C
olana dek sürdürelim. Bu işlem sırasında sıcaklık artarken su çok az genleşir ve özgül hacmi artar.
Bu genleşme sonucunda piston biraz yükselir. Silindir içindeki basınç bu işlem sırasında 1 atm'de
sabit kalmaktadır, çünkü atmosfer basıncı ve pistonun ağırlığı değişmemektedir. Bu koşullarda da
su sıkıştırılmış sıvı halindedir, çünkü buharlaşma henüz başlamamıştır.
Şekil 1. 4: Sıkıştırılmış veya soğutulmuş sıvı
Suyun ısıtılması sürdürülürse, sıcaklıktaki artış, sıcaklık 100 °C olana kadar sürecektir (1 hali). Bu
noktada su hâlâ sıvıdır, fakat bu noktadan sonra en ufak bir ısı geçişi bile bir miktar sıvının buhara
dönüşmesine yol açacaktır. Başka bir deyişle bir faz değişimi başlamak üzeredir. Buharlaşma
başlangıcı olan bu hal, doymuş sıvı hali diye bilinir. Bu nedenle 2 hali doymuş sıvı halidir.
1.1.2.1.4.
Doymuş Buhar ve Kızgın Buhar
Buharlaşma başladıktan sonra, sıvının tümü buhara dönüşene kadar sıcaklıkta bir artış olmayacaktır.
Başka bir deyişle, faz değişimini içeren hal değişiminin tamamı süresince sıcaklık sabit kalacaktır.
Bu işlemler sırasında basıncın da değişmediğini bir kez daha önemle belirtelim. Yukarıda
açıklananlar basit bir deneyle doğrulanabilir.Bir çaydanlıkta su ısıtılsın. Sıcaklık su içine
yerleştirilen bir termometreyle ölçülürse, sıcaklığın kaynama (hızlı buharlaşma) başlayana kadar
arttığı ve daha sonra çaydanlıktaki suyun tümü buharlaşana kadar sabit kaldığı görülecektir. Eğer
deney deniz düzeyinde (P=1 atm) yapılıyorsa termometrede okunacak sıcaklık 100 °C olacaktır.
Şekil 1. 5: Buharlaşma süreci
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N7
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Piston silindir düzeneğine geri dönelim. Buharlaşma sürecinin ortalarında, (3 hali) silindirin içinde
yarı yarıya sıvı ve buhar olacaktır.
Şekil 1. 6: Buharlaşmanın orta süreci
Isıtma işlemi sürdürülürse, tüm sıvı buhara dönüşür, (4 hali). Bu noktada silindirin içi yoğuşmanın
sınırında olan buharla doludur. Buhardan çevreye az da olsa ısı geçişi bir miktar buharın
yoğuşmasına (buhardan sıvıya dönüşmesine) yol açacaktır. Yoğuşmanın sınırında olan buhara
doymuş buhar adı verilir. Bu nedenle 4 hali doymuş buhar halidir. 2 ile 4 halleri arasında bulunan
bir madde doymuş sıvı-buhar karışımı diye bilinir, çünkü aradaki hallerde sıvı ve buhar fazları
birarada ve dengede bulunur.
Şekil 1. 7: Doymuş buhar hali
Faz değişimi tamamlandıktan sonra yeniden, bu kez buhardan oluşan tek fazlı bir bölgeye girilir.
Isıtma işlemi sürdürülürse sıcaklık ve özgül hacmin arttığı gözlenecektir. 5 halinde buharın sıcaklığı
örneğin 300 °C olabilir. Bu halde buhardan biraz ısı çekersek, sıcaklık düşer fakat yoğuşma olmaz
(P = 1 atm için). Yoğuşma sınırında olmayan buhara kızgın buhar denir. Bu nedenle 5 hali kızgın
buhar halidir. Yukarıda açıklanan sabit basınçta faz değiştirme işlemi T-v diyagramında
gösterilmiştir.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N8
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Şekil 1. 8: Kızgın buhar hali
Şekil 1. 9:Sabit basınçta T-v diyagramı
Aynı hal değişimi bu kez su sabit basınçta soğutularak tersine çevirilirse, su benzer bir yol
izleyerek, başka bir deyişle aynı hallerden geçerek, yeniden 1 haline dönecektir. Bu hal değişimi
sırasında çevreye verilen ısı, ısıtma işlemi sırasında çevreden alınan ısıya eşit olacaktır.
Günlük yaşamda su sözcüğü sıvı suyu, buhar sözcüğü de su buharını anlatmak için kullanılır.
Termodinamikte ise hem su hem de buhar, H2O anlamındadır.
Şekil 1. 10: Sabit basınçta soğutma p-T diyagramı
1.1.2.1.5.
Şekil 1. 11:Sabit basınçta sıcaklık basınç değişimi tablosu
Doyma Sıcaklığı ve Doyma Basıncı
Suyun 100 °C sıcaklıkta 'kaynamaya' başladığı cümlesinin yadırgandığı söylenemez. Doğru
ifadenin 'su 1 atm basınçta 100 °C de kaynar' biçiminde olması gerekir. Verilen örnekte suyun 100
°C de kaynamasının tek nedeni basıncın 1 atm'de (101.35 kPa) sabit tutulmasıydı. Pistonun üzerine
ağırlıklar yerleştirerek silindir içindeki basınç 500 kPa'e yükseltilmiş olsaydı su 151.9 °C'de
kaynamaya başlardı. Suyun kaynamaya başladığı sıcaklık basınca bağlıdır.
Verilen bir basınçta saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklık doyma sıcaklığı Tdoyma olarak
bilinir. Benzer biçimde, verilen bir sıcaklıkta, saf maddenin kaynamaya başladığı basınç ise doyma
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N9
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
basıncı, Pdoyma olarak tanımlanır. 101.35 kPa basınçta suyun doyma sıcaklığı 100 °C'dir. Doğal
olarak 100 °C'de suyun doyma basıncı da 101.35 kPa olur.
Maddenin deney ve gözlemlerle çıkarılan veya sonradan türetilen fiziksel karakteristiklerine
maddenin özellikleri denir. Bunlar basınç, sıcaklık, hacim, iç enerji, entalpi, entropi, hız, kinetik
enerji, yoğunluk, viskozite, ısı iletim katsayısı v.b. gibi. Madde bir sistemdir. Maddenin özellikleri
kütlesine bağlı olup olmamasına göre iki çeşide ayrılır.
1.1.2.2.
Bağımlı özellikler
Maddenin kütlesine bağlı olan özelliklerdir. Hacim, kütle, toplam iç enerji, toplam entalpi v.b. gibi
1.1.2.3.
Bağımsız özellikler
Maddenin kütlesine bağlı olmayan özelliklerdir. Basınç, sıcaklık, hız, viskozite, yoğunluk, özgül
hacim, özgül iç enerji, ısı iletim katsayısı v.b. gibi. Bağımlı özelliklerin kütleye bölünmesiyle elde
edilen özellikler de bağımsız özelliklerdir. Özgül ön eki getirilir ve sıcaklık hariç küçük harflerle
gösterilir. Bağımlı özellikler ise kütle hariç tamamı büyük harflerle gösterilmektedir.
1.1.3. Temel kavramlar
1.1.3.1.
Sıcaklık
Isı geçişine neden olan etken veya sistem ya da maddeler arasındaki ısı farkının ifadesidir.
Termometreyle ölçülür. Termodinamikte Kelvin cinsinden ifade bulur. 0 =273 K
Günümüzde yaygın olarak sıcaklık göstergeleri celsius 1 (selsiyus- ) bölüntülüdür. Daha önce
centigrade (santigrad) olarak kullanılan bu ölçek,1948 yılından itibaren celcius olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Celcius skalasında buz halindeki saf suyun erime sıcaklığı sıfır ( 0
),kaynama
sıcaklığı ise yüz ( 100
) kabul edilmiştir. A.B.D ve İngiltere ve benzeri bazı ülkelerde
kullanılmakta olan Fahrenheit 2 (fahrenayt) (0F) ölçeğinde ise,saf suyun buz halinden erime
sıcaklığı 32 0F kaynama sıcaklığı ise 212 0F kabul edilmiştir. Bu durum Celcius ile Fahrenheit
dereceleri arasında bir dönüşüm işlemini gerektirmektedir. Bu dönüşüm
0
F=1,8*t 0C+32
1.1.3.2.
0
C=
,
şeklinde olmaktadır.
Mutlak sıcaklık
Celsius skalasında buzun erime sıcaklığı sıfır kabul edilmiştir. Ancak bu değerin altında da
sıcaklıklar mevcuttur. Daha düşük sıcaklığın mümkün olmadığı en düşük sıcaklık derecesi -273,15
0
C tür. Bu sıcaklığa mutlak sıcaklık derecesi denmektedir. Kelvin 3 skalasında ise bu en düşük
sıcaklık derecesi başlangıç olarak kabul edilmiş ve sıcaklık birim aralıkları Celsius skalasının
aynısıdır. Diğer skala derecelerinde kullanılmakta olan (0C- 0F) “0” işareti Kelvin de kullanılmaz.
Buna göre ( 1K =1 0C ) dir.
1.1.3.3.
Isı
Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek
için gerekli olan veri miktarına ISI denir. Var olan koşulları görünür veya görünmez bir şekilde
değiştirme yeteneği olan enerji türüdür.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 10
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.1.3.4.
Özgül Isı
Bir maddenin özgül ısısı o maddenin 1 kg lık kütlesinin sıcaklığını 1 K arttırabilmek için verilmesi
gereken ısı miktarıdır.
1.1.3.4.1.
Sabit hacim özgül ısısı
Bir maddenin sabit hacimde ısıtma sırasındaki özgül ısısına o maddenin “sabit hacim özgül ısısı”
denir. Sembolü Cv dir. Ve ideal kuru hava için yaklaşık olarak 0,717 kJ/kgK dir.
1.1.3.4.2.
Sabit basınç özgül ısısı
Bir maddenin sabit basınçta ısıtma sırasındaki özgül ısısına o maddenin “Sabit basınç özgül ısısı”
denir. Sembolü Cp dir. Ve ideal kuru hava için yaklaşık olarak 1,004 kJ/kgK dir.Buna göre kapalı
ideal bir sisteme verilen veya alınan ısı
Eğer sistem açık sistem ise
Q=m * C * ΔT
Burada
Q = Isı kJ
m= Kütle kg
Kütlenin yerine kütlesel debi alınır.
C= Özgül ısı ( Cv veya Cp ) kJ/kgK
ΔT= Sıcaklık farkı K
ṁ=Kütlesel debi kg/s
1.1.3.5. Hacim
Bir cismin uzayda kapladığı üç boyutlu alana hacim denir. Kütleden bağımsızdır. Hacim kütlesi ne
olursa olsun bulunduğu konum itibariyle o konumdaki kapladığı kısımdır.
Şekil 1. 12: Hacim kütleden bağımsızdır.
Herhangi bir kabın hacminin hesaplanmasında genel olarak taban alan ile yüksekliğin çarpımı
kullanılmaktadır.
π *d 2
Hacim=A*h=[
]*h=>Silindir hacmi
4
Hacim=A*h=[a*b]*h=>dikdörtgenler prizmasının hacmi
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 11
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.1.3.6.
Özgül Hacim
Cismin birim kütlesinin sahip olduğu hacme, özgül hacim denir. Birimi m3/kg' dır.
Özgül hacim; özgül kütlenin (yoğunluğun) tersidir.
V m3
v =Hacim /kütle= =
m kg
1.1.3.7.
Kütle
Herhangi bir varlıktaki madde miktarına kütle denir. Bir cismin kütlesi, bulunduğu yerdeki
ağırlığının, o yerin yerçekimi ivmesine bölünmesiyle bulunur. Fizikte KÜTLE, cismin ivmeye karşı
direnci olarak da tanımlanmaktadır. Kütle birimi Kilogram dır. Sembolü ( m ) dir.
m=
Agirlik( N )
(Nm/s2)(kg)
2
yerçekimivmesi( m / s )
1.1.3.8.
Özgül Kütle
Maddenin birim hacminin kütlesine özgül kütle ( yoğunluk ) denir.
Birimi Kg/m3 tür. Yoğunluk maddenin büyüklüğünden bağımsızdır.
Sembolü ( ρ ) dir.
ρ=
m( Kg )
Kutle
=
= Özgül Kütle ( Yoğunluk )
3
V ( m ) Hacim
1.1.3.9.
Şekil 1. 13: Formül üçgeni
Kuvvet
Cisimlerin içinde bulundukları hali değiştirmeye çalışan herhangi bir tesir olarak tanımlanabilir. Bir
Kg lık bir kütle yeryüzünde ( Yerçekimi ivmesi 9,81 m/s2 alındığında ) 9,81 N değerinde bir tesir
oluşturur. Kuvvet = Kütle * İvme dir. F=m*a veya F=m*g şeklinde formülize edilir. Kuvvet
birimi SI birim sisteminde Newton dur. 1N= kgm
s2
1.1.3.10. Ağırlık (G)
Herhangi bir kütleye etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Yerçekimi ivmesine bağımlı
olarak değişir. G=m*g formülüyle ifade bulur. Birimi kgm/s2 dir. Burada kgm/s2 = Newton 4
olacaktır. Newton SI birim sistemindeki ağırlık birimidir. 1 Newton;1 kg lık kütleye 1 m/s2 lik ivme
kazandıran kuvvettir. Günlük hayatta kilogramkuvvet te (kgf) kullanılmaktadır. Ancak 1kgf≈9,81
Newton’dur. Sadece pratik hesaplamalar için 1kgf=10 Newton alınmaktadır.
1.1.3.11. Özgül ağırlık( γ )
Maddenin birim hacminin ağırlığıdır. Birimi N/m3 tür.
Özgül ağırlık=Yoğunluk*yerçekimi ivmesi=Ağırlık/Hacim = yerçekimi ivmesi/Özgül hacim
G:
Ağırlık
N
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 12
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
V:
ρ:
g:
v:
Hacim
Yoğunluk
Yerçekimi ivmesi
Özgül Hacim
m3
Kg/m3
m/s2
m3/Kg
γ=
G
g
= ρ*g=
V
v
1.1.3.12. Basınç (p)
Her sıvının veya gazın uzayda bir kütleye sahip oldukları bilinmektedir. Bu kütlenin yerçekimi
kuvvetine bağımlı olarak birim alana etki ettirdiği kuvvete BASINÇ denir.
Basıncın SI birim sistemindeki birimi ( Newton/metre kare ) Pascal dır. Kuvvetin etki ettiği alana
bölünmesiyle bulunur. p=F/A
1.1.3.12.1.
N
=1 Pascal ( 1 Pa ) buna karşılık 1 Bar=105 Pascal
Atmosfer basıncı
Havanın ağırlığının yerçekimi kuvvetine bağımlı olarak birim alana etki ettirdiği kuvvete
ATMOSFER BASINCI denir. Yaklaşık olarak 101,3 kPa (Kilo pascal) civarındadır.
1.1.3.12.2.
Vakum basıncı
Atmosfer basıncının altındaki basınca (negatif) VAKUM BASINCI ya da sadece VAKUM
denmektedir.
1.1.3.12.3.
Gösterge basıncı
Hidrolik sistemlerde kullanılan basınç göstergelerinin çoğu atmosferik basınca göre kalibre
edilirler. Dolayısıyla bu göstergelerde okunan değerler daima pozitif basınçlardır. Bu
göstergelerden okunan değerlere GÖSTERGE BASINCI (Efektif basınç) denir.
1.1.3.13. Mutlak basınç
Mutlak sıfır noktasından başlayan basınca MUTLAK BASINÇ denir. Atmosfer basıncıyla gösterge
basıncının toplamıdır.
1.1.3.14. Debi
Birim kesitten birim zamanda akan akışkan miktarıdır. Debinin SI birim sistemindeki birimi m3/s
dir. Debi=hacim / zaman veya hız*kesit alanı [Q=V/t] [qv=υ*A]
1.1.3.15. İş
Bir cismin bir kuvvet tarafından belli bir mesafe hareket ettirilmesine İŞ denir. Kuvvet x mesafe =
iş
W=F*s=Nm=Joule
1.1.3.16. Güç(P)
Birim zamanda yapılan iş olarak tanımlanır. Birimi ise WATT olarak kullanılmaktadır. Gücün
birimi küçük değer ifade ettiğinden dolayı genellikle üst katı olan kW olarak kullanılmaktadır. İş /
Zaman = Güç
P=
birimi Watt dır. 1 Watt=
veya
(Joule/saat)(kW) olarak formülize edilir. Dönüşümleri ise aşağıdaki gibidir.
1 kW = 1.341 hp(inc)
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 13
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1 kW= 239 cal/sn
1 kW= 860 Kcal/h
1 kW = 1.36 hp(metrik)
1 kW = 3600000 j/h
1.1.3.17. Enerji(Q)
İş yapabilmek veya gücü ortaya çıkartmak için harcanması gereken değerdir.
1.1.3.18. Enerji çeşitleri
1.1.3.18.1.
Kinetik enerji (KE)
Cismin kütlesine ve hareket hızına bağlı olarak hareket halindeki cismin iş yapabilme yeteneğidir.
K E=
1.1.3.18.2.
Potansiyel enerji (PE)
Kütlenin bulunduğu pozisyonundan ( Genellikle yükseklik )dolayı kazandığı iş yapabilme
yeteneğidir. PE=( m*g )*h
1.1.3.18.3.
Isı enerjisi (q)
İki sistem veya madde arasında sıcaklık farkından dolayı veya herhangi bir nedenden dolayı oluşan
enerji geçişinin iş yapabilme yeteneğidir. Isı bir enerji transferi olduğundan birimi (kJ veya Btu)
olarak kullanılmaktadır. Termodinamikte kütle başına ısı geçişini kullandığımızdan dolayı q
sembolüyle gösterilmekte ve q=Q/m (kJ/kg) olarak ifade bulmaktadır.
1.1.3.18.4.
İç Enerji (U)
İç enerji, bir sistemin atom ve moleküllerinin kendi hareketleri ve etkileşmeleriyle edindikleri
toplam enerjiyi belirten fizik terimi. Gazlarda sürekli hareket eden moleküller, bu hareket sırasında
durmadan çarpışırlar ve her çarpışmada enerji bir molekülden öbürüne geçer; ama hiçbir zaman yok
olmaz. Sıcaklık ne kadar yüksekse, moleküller de o kadar hızlı hareket eder ve gazın iç enerjisi
artar.
1.1.3.18.5.
Özgül İç Enerji (u=U/M)
İç enerjinin kütleye bölünmesiyle ortaya çıkan değerdir.
1.1.3.19. Entalpi/ısı tutumu( h )
İzafi bir değer olup bir sıvı veya gaz kütlesinin birim ağırlığının termodinamik gücünü ifade eder ve
iç enerji (u) ile sıkıştırma veya akış enerjisinin toplamıdır; h=u+p.v/j+w2/2g.j Metrik sistemde
birimi “Kcal/Kg” dır.
1.1.3.20. Termodinamik birimleri
DEĞİŞKEN
Uzunluk Mesafe
Alan
Hacim
Zaman
SEMBOL
ls
A
V
t
SI BİRİMİ
Metre
Metre kare
Metre küp
Saniye
BİRİM
m
m2
m3
s
FORMÜL
A=l*l
V=A*h
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 14
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Hız
ν
Metre/Saniye
m/s
υ
Kütle
Yoğunluk
m
ρ
kg
kg/m3
m=V*ρ
ρ m/V
Kuvvet
F
Kilogram
Kilogram/Metre
küp
Newton
N
Basınç
p
İş
Güç
Enerji
Ağırlık
Isı
Sıcaklık
W
P
E
G
Q
T θ
Newton/Metrekare
Pascal
Joule
Watt
Kilojoule
Newton
Kilojoule
Kelvin
N/m2
Pa
J
W=Nm/s=J/s
kj-Btu
kgm/s2-N
kj-Btu
K
F=m*a
FG=m*g
p=F/A
P=Q*p
0 =273 K
Tablo 1. 1:Termodinamikte kullanılan birimler ve sembolleri
1.2. İDEAL GAZ KANUNLARI
1.2.1. AVOGADRO YASASI
1811 yılında Amedeo.Avogadro 5 , “Aynı basınç ve sıcaklıkta, bütün ideal gazların eşit
hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur” hipotezini ortaya atmış ve bu ifade daha sonra
Avogadro yasası olarak anılmıştır. Avogadro yasasına göre, standart koşullardaki (0 0C ve 101,325
kPa) bütün ideal gazların 6,022.1026 tane molekülün kapladığı hacim 22,4 litredir. 6,022.1026
sayısına Avogadro sayısı, 22,4 litre(dm3) de mol hacmi denir. Maddenin bir molünün gram olarak
kütlesine mol kütlesi denir ve gr/mol ya da kg/kmol birimleriyle ifade edilir. Örneğin CO2 gazının
mol kütlesi
µ=44 gr/mol dür. Mol kütlesi ile özgül hacmin çarpımı µν=22,4 m /kmol dur. Aynı
3
koşullarda iki farklı gazın mol sayıları ile hacimleri arasında
hacmi aynı zamanda yoğunluğa Vm=
µ/ρ
bağıntısı vardır. Mol
şeklinde bağlıdır. Aynı zamanda mol hacmi Vm=
olduğundan yukarıdaki eşitlikte yerine yazıldığında
μ
μ
formülüne ulaşılır.
1.2.2. BOYLE-MARIOTTE YASASI
1662 yılında Robert Boyle 6 ve 1676 yılında Edme Mariotte 7 , Boyle’den bağımsız olarak “sabit
sıcaklıkta ısıtılan bir gazın basınç ve hacimlerinin çarpımı sabittir” özelliğini belirlemişlerdir.
Bu özelliğe Boyle-Mariotte Yasası denmektedir. P.V=sabit (T=sabit için)
1.2.3. CHARLES-GAY LUSSAC YASASI
1802 yılında J.Charles 8 ve J.L.Gay Lussac 9 , “sabit basıçta ısıtılan bir gazın hacmi sıcaklıkla
doğru orantılı olarak değişir “ özelliğini belirlemişlerdir. Bu özelliğe Charles-Gay Lussac Yasası
denmektedir. Matematiksel olarak (p=sabit için) V=V0(1+αt) şeklindedir.
Burada
v= t sıcaklığında gazın hacmi,
v0= 0 0C’de gazın hacmi,
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 15
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
α=Gazın hacimsel genleşme katsayısı (α=1/273=0,00366 ) dır.
,
Sabit basınç için, V1 ve V2, sırası ile T1 ve T2 sıcaklıklarındaki gaz hacimleri ise, (p=sabit için)
eşitliği yazılabilir.
1.2.4. DALTON YASASI
“Bir gaz karışımının basıncı, karışımı oluşturan gazların karışım sıcaklığında olmaları ve ayrı
ayrı toplam hacmi kaplamaları durumunda sahip olacakları basınçların toplamına Dalton
∑
Yasası”denir.
( T,V=sabit )
ş
1.2.5. AMAGAT YASASI
“Bir gaz karışımının hacmi, karışımı oluşturan gazların karışım sıcaklığı ve basıncında
olmaları durumunda, ayrı ayrı kaplayacakları hacimlerin toplamıdır” ifadesi,
∑
Amagat Yasası olarak bilinir.
( T,P=sabit ).
ş
1.2.6. İDEAL GAZ DURUM DENKLEMİ
Bir maddenin basıncı, sıcaklığı ve özgül hacmi arasındaki ilişkiyi veren her hangi bir bağıntıya
durum denklemi adı verilir. İdeal bir gaz için durum denklemi Boyle-Mariotte yasası ve CharlesGay Lussac kanunları kullanılarak bulunur.
sabit bu sabit değer gaz sabiti olarak
adlandırılır ve R ile gösterilir. P.v=R.T eşitliği Clapeyron eşitliği veya ideal gaz durum denklemi
olarak bilinir. v=V/m olduğundan ideal gaz denklemi P.V=m.R.T olarak da yazılabilir.
1.2.7. ÜNİVERSAL GAZ SABİTİ
µ
µ
µ
İdeal gaz durum denklemindeki R değeri R=Ru/ =(8,3143)/ şeklindedir. Burada , gazın
moleküler kütlesi (kg/kmol). Ru=8,3143 kJ/kmolK değerine ise üniversal gaz sabiti denir ve
bütün gazlar için aynıdır. Her hangi bir gazın kütlesi mol kütlesi ile mol sayısının çarpımına eşittir,
µ
m=n. . Bu durumda mol sayısına bağlı olarak ideal gaz denklemi; P.V=n.Ru.T şeklinde
yazılabilmektedir.
1.3. TERMODİNAMİĞİN SIFIRINCI YASASI
“iki cisim üçüncü bir cisimle sıcaklıkça eşdeğerde ise, bu iki cisim birbirleriyle de sıcaklıkça
eşdeğerdedir”. Buna termodinamiğin sıfırıncı yasası denmektedir. 1931 yılında R.H.Fowler 10
tarafından temel bir fizik ilkesi olarak ortaya konmuştur.
1.4. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ KANUNU
1.4.1. TERMODİNAMİĞİN I.YASASININ ANLAM VE ÖNEMİ:
Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu ve dönüşümü yasasını ifade etmekte ve
enerjinin termodinamikle ilgili bir özellik olduğunu vurgulamaktadır. Enerjinin korunumu ve
dönüşümü yasasına göre, enerji yok edilemez veya yokken var edilemez, ancak değişik fiziksel
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 16
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
ve kimyasal işlemlerle bir enerji biçiminden diğer enerji biçimine dönüşür. Termodinamiğin
birinci yasası, şöyle ifade edilebilir:”Kapalı bir sistemin belirli bir durumu arasında
gerçekleşebilecek tüm adyabatik durum değişimleri sırasında yapılan net iş, sisteme veya
durum değişimlerine bağlı olmaksızın aynıdır.”
Bir çevrimde iş ve ısı değerleri arasındaki fark Q- W=dE diferansiyeli ile ifade edilir. Burada ilk
iki terim eğri fonksiyonu, üçüncü terim nokta fonksiyonudur. Kapalı bir sistemde Termodinemiğin
Birinci Yasası; Q=dU+d(Ek)+d(Ep)+ W şeklinde yazılabilmektedir.
Bu, şu anlama gelir: Bir sistem termodinamik durum değişikliğine uğradığında enerji, ısı veya iş
olarak sistem sınırlarını geçebilir, ısı ve iş pozitif veya negatif olabilir, sitemin sahip olduğu
enerjideki net değişme tam olarak sistemin sınırlarını geçen net enerjiye eşittir.
Kinetik enerji, bir kütlenin hızı nedeniyle sahip olduğu enerjidir ve bir işlem sonucunda kinetik
enerji değişimi KE2-KE1=
eşitliğiyle hesaplanabilir.
Potansiyel enerji ise, bir kütlenin, bulunduğu konum itibariyle sahip olduğu enerjidir ve bir işlem
sırasındaki potansiyel enerji değişimi pE2-pE1=mgz2-mgz1 eşitliğiyle hesaplanır. Kinetik ve
potansiyel enerjiler termodinamiğin I. Kanununda yerlerine yazılıp gerekli sadeleştirmeleri
yapıldığında verilen ısı=iç enerji farkı+kinetik enerji farkı+potansiyel enerji farkı+elde edilen iş
olarak 1q2=(u2-u1)+( )+mg(z2-z1)+1w2 eşitliği elde edilir ve bu eşitliğe “Genel Enerji
Denklemi” denmektedir. Ancak kinetik ve potansiyel enerjilerdeki değişimler dikkate alınmayacak
olursa 1q2=(u2-u1)+1w2 denklemi elde edilir.
1.4.2. İŞ
İş, bir kuvvetin bir sisteme belirli bir yol boyunca etki etmesi sırasında aktarılan enerjidir. W=∫F.dx
şeklinde formulize edilir. Termodinamik açıdan iş ise, sistemle çevresi arasında bir enerji
alışverişidir. Eğer sistemin çevresindeki yegane etki, bir ağırlığın kaldırılması şeklinde olabilirse,
sistem iş yapmış olur. Isı makinelerinde sistem tarafından yapılan iş pozitif, sisteme verilen iş ise
negatif olarak alınır. İş depo edilemez, ancak geçiş halinde ve sistem sınırında görülür. İşin birimi
Joule 11 , N.m ya da kg.m2/s2 dir. Birim zamanda yapılan işe ise güç denir. Gücün birimi Watt tır. 1
Watt=1 j/s=1Nm/s dir.
1.4.3. ISI
Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı
nedeniyle transfer edilen enerjidir. Isı ve iş sistemde geçiş halindeki enerjilerdir. İşin tersine ısı
makinelerinde sisteme verilen ısı pozitif, sistemden atılan ısılar ise negatif olarak değerlendirilir. Isı
birimi de Joule’dur. Eski bir alışkanlık olarak kalori de ısı birimi olarak kullanılır. 1 kalori, 1 gr
suyun sıcaklığını 14,5 0C den 15,5 0C ye çıkarmak için gerekli ısı miktarıdır. 1 kalori= 4,187 Joule
dür.
1.4.4. ENERJİNİN KORUNUMU
1.4.4.1.
Potansiyel enerji
Herhangi bir kütlenin, bulunduğu konum itibarıyla sahip olduğu enerjiye, potansiyel enerji
denmektedir. Burada enerjinin kaynağı, yer çekiminin kütle üzerindeki etkisidir. Potansiyel enerji
Ep=m.g.h ya da ∫dEp =m.g. ∫dz formülünden hesaplanabilir.
1.4.4.2.
Kinetik enerji
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 17
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Hareket halindeki bir kütle kinetik enerjiye sahiptir. Yani kinetik enerji cismin hareket enerjisidir.
Ek= mC2 ya da ∫dEk =m∫C.dC bağıntısından bulunur. Burada m,kütle, C ise hızdır.
1.4.4.3.
İç enerji
Bir sistemin moleküler yapısı ve moleküler hareketliliği ile ilgili enerjilerinin tümüne iç enerji
denir. İç enerji U ile gösterilir ve sitemin dış referans noktalarından bağımsızdır. Bütün maddeler
kimyasal ve moleküler biçimde iç enerji içermektedir. İdeal gazlar için iç enerji sadece sıcaklığa
bağlı olarak değişmektedir. Birim kütle için iç enerji değişimi; ∫du=Cv. ∫dT ve iki durum arasıdaki
işlem sırasında u2-u1=Cv(T2-T1) olur.
1.4.4.4.
Entalpi, iç enerji ve özgül ısılar
İç enerji, özgül ısılar ve entalpi “kalografik durum” özellikleridir. Bir sistemin iç enerjisiyle,
basınç ile hacmin çarpımının toplamına “entalpi” denmektedir. H=U+P.V bağıntısıyla ifade
edilir. Birim kütle için h=u+P.v olarak yazılabilmektedir. Termodinamiğin birinci yasasına göre
dq=dh-v.dP yazılıp, sabit basınç için (izobarik) dP=0 olduğundan, dq=dh olur. Yani, sabit basınçta
sisteme verilen ısı, sitemin entalpi değişimine eşittir. İdeal gazlar için entalpi sadece sıcaklığa
bağımlıdır. Aynı zamanda iç enerji de sadece sıcaklığın bir fonksiyonudur, u=f(T) İdeal gazlarda
entalpi ile sabit basınçtaki özgül ısı arasında ∫dh=∫Cp.dT bağıntısı vardır. sabit basınçtaki özgül ısı
ile sabit hacimdeki özgül ısı arasındaki önemli bağıntı, entalpinin tanımı yardımıyla geliştirilmiştir.
Bu bağıntıya Mayer Bağıntısı denir ve Cp-Cv=R olarak ifade edilir.
1.5. TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU
“Termodinamiğin ikinci yasası, işlemlerin belirli bir yönde gerçekleşebileceğini, ters yönde
olamayacağını ifade eder.” Bir durum değişimi ancak, termodinamiğin hem birinci ve hem de
ikinci yasasını sağlıyorsa gerçekleşebilir. Örneğin yakıt tüketerek bir yokuşu çıkan bir otomobil
düşünelim. Otomobilde depodan eksilen benzin, otomobilin yokuş aşağıya kendiliğinden inmesiyle
tekrar depoya dolamaz. Yani durum değişimi tek yönlüdür. Termodinamiğin birinci yasası durum
değişiminin yönü üzerine bir kısıtlama koymamaktadır. Birinci yasaya göre bir çevrimde ısı
tamamen işe dönüştürülebilir, Qçevrim=Wçevrim. Yani birinci yasaya göre, sistemden çevreye ısı
vermeksizin iş yapabilen bir ısı motoru, yani %100 verimli bir motor, yapmak mümkündür. İşte
İkinci Yasa buna kısıtlama getirmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasının Kelvin-Planck ifadesi
bu durumu açıklar:”periyodik olarak çalışan bir tek ısı kaynağı ile ısı alış verişi yaparak sürekli
olarak iş üreten bir makinenin yapılması mümkün değildir.” Isıtma ve soğutma makinelerinin
(klima, buzdolabı...) termodinamiğin ikinci yasasıyla ilişkisini ise Clausius şöyle açıklamıştır:
”çevrede hiçbir etki bırakmaksızın ısıyı soğuk ısı kaynağından sıcak ısı kaynağına ileten bir
ısı pompası (veya soğutma makinesi) yapmak mümkün değildir.” ya da başka bir deyişle “ ısı
enerjisi kendiliğinden soğuk ortamdan sıcak ortama doğru akamaz”.Termodinamiğin ikinci
yasası, doğada bulunmayan tersinir işlemler için sakınım yasasıdır. Bu yasa, sistemin termodinamik
özelliklerinden biri olan ve entropi olarak adlandırılan yeni bir ifadenin tanımlanmasına yol
açmıştır.
1.5.1. ENTROPİ
“Entropi, sistemdeki düzensizliğin bir ölçüsü olarak tanımlanabilmektedir”. Sistemde
düzensizlik arttıkça entropi de artar. Örneğin bir gaz ısıtıldığında moleküllerinin hareketleri
hızlandığından ve düzensizleştiğinden, entropisi artar. Eğer bir sistem tam olarak düzenli ise,
entropisi sıfır olabilir. Enerjinin aksine, entropi korunan bir özellik değildir ve gerçek tüm
işlemlerde sistemin ve çevrenin entropi değişimlerinin toplamı daima pozitiftir.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 18
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Entropi,
bağıntısından hesaplanabilir. Bir sistem için entropi değişimi ise
ter
integrali alınarak bulunabilir. Bunun için T ile Q arasındaki
ilişkinin bilinmesi gerekir. Sistemde toplam entropi değişimi ΔStoplam=ΔSsistem+ΔSçevre 0
dır. Burada eşitlik durumu tersinir durumlar, eşitsizlik durumu ise tersinmez durumlar için
geçerlidir. Gerçek işlemler tersinmez işlemlerdir.
Bu sonuca göre termodinamiğin yasaları şöyle özetlenebilir: ”Evrenin enerjisi sabit kaldığı halde,
evrendeki entropi sürekli olarak artmaktadır.”
1.5.1.1.
İdeal gazlar için entropi değişimi
Termodinamiğin birinci yasasına göre; Q=dU+ W ve tersinir işlem için Q=T.dS ve W=P.dV
yazılabilir. P yerine RT/v, dU yerine CvdT alınarak denklemler birleştirilirse;
diferansiyel denklemi elde edilir. Cv sıcaklığa göre sabit kabul edilir, her iki tarafın integrali
olarak
alınarak çözüm yapılırsa, ideal gaz için entropi değişimi
bulunur. Bu değişim
sıcaklık sabit ise s2-s1=Rln(v2/v1) ya da s2-s1=-Rln(P2/P1) ,
hacim sabit ise s2-s1=Cvln(T2/T1) olur.
Gazlarda sabit basınçtaki özgül ısının sabit hacimdeki özgül ısıya oranı “izentropik (veya adyabatik)
üs” olarak adlandırılmakta ve k ile gösterilmektedir. Bu durumda k=(Cp/Cv) olup Cp-Cv=R ‘de
yerine konulursa, Cv=R/(k-1) ve Cp=kR/(k-1) bağıntıları bulunur. T.ds=Cv.dT+P.dv diferansiyel
denklemi ds=0 koşulu için çözülürse
eşitliği elde edilir. Bu eşitliğe Poisson eşitliği
denir. Poisson eşitliği sıcaklık ve hacme bağlı olarak da, şeklinde yazılabilir. Bu
durumda sistemi 1 durumundan 2 durumuna götürmek için yapınan iş 1w2
1.6. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ KANUNU
Termodinamiğin üçünkü kanununa göre, sıcaklık mutlak 0 da saf kristallerin entropileride 0 dır.
Mutlak sıcaklık 0 olduğunda, ısıl enerji veya ısı 0 dır.Isı enerjinin 0 olması moleküldeki atomların
hareket etmediklerinin göstergesidir. Bir maddenin standart mutlak entropisi 25º C 1 atm
basınçtaki entropisidir ve Sº ile gösterilir. Standart entropi değişimi, ürünlerin standart entropi
değişimlerinin toplamından, reaksiyona giren maddelerin standart entropilerini toplamının farkına
eşittir. Burada elementlerin standart entalpileri 0 değildir ve her türlü koşulda ( katı sıvı ve gaz
formda) hesaplamaya katılırlar.
Nerst Isı Teoremi : T= 0 değerine ulaştığında moleküller düzenli şekilde sıralandıkları durumdaki
entropi değeri sıfırdır. Bu Nerst Isı teoremi olarak adlandırılır. Sıcaklık sıfıra yaklaşırken,
herhangi bir fiziksel veya kimyasal dönüşümde eşlik eden entropi değişimi sıfıra yaklaşır.
(ΔT ---> 0 giderken ΔS ---> 0 dır.)Nerst teoremine göre;
T = 0 da gerçek kristal şeklindeki elementlerin entropileri sıfırdır.
Tüm gerçek kristaller için T = 0 da entropilerin sıfır olması
T = 0 da en kararlı halindeki herhangi bir elementin entropisi olacağından, bu nedenle
herhangi bir maddenin entropisi pozitiftir.
1.7. TERMODİNAMİK HESAPLAMA VE İNCELEMELERDE KULLANILAN İDEAL
GAZLARIN HAL DİYAGRAMLARI VE REFERANS TABLOLARI
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 19
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.7.1. HAL DİYAGRAMLARI
Saf bir maddenin serbestlik derecesi en çok iki olduğuna göre, saf maddelerin yalnız iki özelliğini
kullanarak halini belirlemek mümkün olabilir. Bilindiği gibi, belli miktardaki saf maddenin basınç,
hacim ve sıcaklık özellikleri bir hal denklemi ile birbirine bağlıdır. Bu denklemde iki bağımsız
değişken yerine konulursa üçüncüsü için sabit bir değer elde edilir. Bir saf maddenin basıncı, özgül
hacmi ve sıcaklığı arasındaki bağıntılar üç boyutlu bir (P_v_T) faz diyagramı ile gösterilebilir.
Şekil 1. 14: Saf bir maddenin üç boyutlu (p-v-T) faz diyagramı
Bu üç boyutlu faz diyagramının (P_t) düzlemi ve (P_v) düzlemi üzerindeki izdüşümü alınarak, ikili
koordinat sistemindeki faz diyagramları elde edilir. Bu faz diyagramları dışında özgül entalpi ve
özgül entropi hal değişkenlerine bağlı olarak (P_h),(h_s).(t_s) hal diyagramları da hazırlanmıştır.
Motor termodinamiğinde çevrimleri anlayabilmek için temel hal ( Durum ) değişimlerinin bilinmesi
gerekmektedir. İçten yanmalı motorlarda çevrim oluşumu kapalı sistem ve çalışma maddesi olarak
hava kabul edilmelidir. Motor termodinamiğinde dikkate alınması gereken hal değişimleri aşağıda
ele alınmıştır.
1.7.1.1.
Sabit hacim (İzohor) hal değişimi
Termodinamik hal değişiminin sabit hacimde gerçekleştiği haldir. Bu hal değişiminde entropi
(sıcaklık ve basınç) değişimi olmaktadır. Sabit hacimde hal değiştirmenin p-v ve T-s diyagramları
aşağıda verilmiştir.
Şekil 1. 15: Sabit hacim (İzohor) hal değişimi diyagramları
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 20
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.7.1.1.1.
Genel gaz denklemi bağıntısı
Sabit hacimde hal değiştirme için genel gaz denkleminden yararlanılarak aşağıdaki bağıntı yazılır.
p1v1=mRT1
1. Nokta
p2v2=mRT2
2.Nokta
v1=v2 olduğundan
Olacaktır.
Bu eşitlik Gay-Lussac kanunu olarakta ifade bulmaktadır.
1.7.1.1.2.
Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş
Burada hacim değişikliği olmadığından (v1=v2 olduğundan) yapılan iş sıfırdır. 1W2=0
Şekil 1. 16:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık artışı (p-v)
1.7.1.1.3.
Şekil 1. 17:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık artışı (T-s)
Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı
Sabit hacim işlemi boyunca sisteme verilen ısı,iç enerji değişimine eşittir. 1Q2=U2-U1
İdeal gazlar için U2-U1=mCv(T2-T1) olduğundan 1Q2= mCv(T2-T1) olacaktır.
Şekil 1. 18:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık azalışı (p-v)
1.7.1.1.4.
Şekil 1. 19:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık azalışı (T-s)
Hal değiştirmedeki Entropi değişimi
Sabit hacim işlemi sonundaki entropi değişimi ise,birim kütle için s2-s1=Cv ln 1.7.1.2.
olur.
Sabit basınç (İzobar) hal değişimi
Bu hal değişiminde entropi değişimi sözkonusudur. Sisteme ısı verilirken hacim değişmekte basınç
ise sabit kalmaktadır. Sabit basınç ( İzobar ) hal değişiminin p-v ve T-s diyagramları aşağıda
verilmiştir.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 21
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Şekil 1. 20: Sabit basınç (İzobar)hal değişimleri
1.7.1.2.1.
Genel gaz denklemi bağıntısı
Sabit basınç altında hal değiştirme için genel gaz denkleminden yararlanılarak aşağıdaki bağıntı
yazılır.
p1v1=mRT1
1. Nokta
p2v2=mRT2
2.Nokta
1.7.1.2.2.
p1=p2 olduğundan
Olacaktır.
Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş
Sabit basınç altında hal değiştirmenin işi = 1w2=∫pdv dir. p1=p2 olduğundan 1w2=p(v2-v1) olacaktır.
Pv=RT olduğundan, sabit basınç altında iş için aşağıdaki eşitlikte yazılabilir.
1w2=R(T2-T1)
1.7.1.2.3.
Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı
q
=(u
-u
)+(
w
)
1 2
2 1
1 2
1q2=(u2-u1)+p(v1-v2)
1q2=(u2+p2v2)-(u1+p2v2)
Sonuç olarak 1q2=(h2-h1)=Cp(T2-T1)
1.7.1.2.4.
s2-s1=Cpln
Hal değiştirmedeki Entropi değişimi
p2=p1 ve ln1=0 olduğundan
şeklinde olur.
1.7.1.3.
Sabit sıcaklık (İzoterm) hal değişimi
Termodinamik hal değişiminin sabit sıcaklıkta gerçekleştiği haldir. Sabit sıcaklıkta hal değişiminin
p-v ve T-s diyagramları aşağıda verilmiştir.
Şekil 1. 21: Sabit Sıcaklık (İzoterm) hal değişimi diyagramları
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 22
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1.7.1.3.1.
Genel gaz denklemi bağıntısı
Sabit sıcaklık altında hal değiştirme için genel gaz denkleminden yararlanılarak aşağıdaki bağıntı
yazılır.
p1v1=mRT1
p2v2=mRT2
1. Nokta
2.Nokta
T1=T2 olduğundan
p1v1=p2v2 olacak ve sonuç olarak
Olacaktır.
1.7.1.3.2.
Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş
Sabit sıcaklık altında hal değiştirmenin işi = 1w2=∫pdv dir. T1=T2 ve p*v =Sabit olduğundan
1w2=p1v1∫
olacaktır. Ya da 1w2=RT ln
olduğundan 1w2=RT ln
1.7.1.3.3.
yazılabilir. Aynı zamanda
şeklinde yazılabilir.
Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı
Sabit sıcaklıkta sisteme verilen ısı 1q2=u2-u1+1w2 ve du=cvdT olduğundan
1q2=Cv(T2-T1)+1w2 ve T2=T1 olduğundan 1q2=1w2=T(s2-s1) olacaktır.
İdeal gazlarda sabit sıcaklık hal değişiminde sistemin işi ısı transferine eşittir.1q2=T(s2-s1) olacaktır.
1.7.1.3.4.
Hal değiştirmedeki Entropi değişimi
Sabit sıcaklık hal değişiminde sistemin Entropi değişimi ise
olduğundan entropi eşitliği s2-s1=Rln
1.7.1.4.
şeklinde yazılabilmektedir.
Sabit entropi (İzantropik) (tersinir Adyabatik) hal değişimi
Hal değişim sırasında ısı alışverişi olmuyorsa (Entropi “s” sabit) bu tür hal değişimine Tersinir
Adyabatik ya da izantropik hal değişimi denir. Tersinir Adyabatik hal değişiminin p-v;T-s
diyagramları aşağıda verilmiştir.
Şekil 1. 22:Sabit Entropi (İzantropik) hal değişimi diyagramları
Sıcaklık-Entropi (T-s) diyagramının altındaki alan “0” olduğundan
dq=Tds
dq=0
olduğundan ds=0 olacak ve
s2-s1=0
olacaktır.
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 23
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Sabit basınçtaki özgül ısının “Cp” sabit hacimdeki özgül ısıya “Cv” oranı adyabatik üs olarak
adlandırılır. “k” harfiyle sembolize edilir.k=
Cp-Cv=R
bununla beraber özgül ısıların farkı ise
gaz sabiti olarak adlandırılır ve “R” ile sembolize edilir.
Şekil 1. 23:İzantropik (Tersinir adyabatik) sıkıştırma (p-v)
1.7.1.4.1.
Şekil 1. 24:İzantropik (Tersinir adyabatik) Genişleme (p-v)
Genel gaz denklemi bağıntısı
İdeal gazlar için özgül ısılar sabit kabul edildiğinden, “k” da sabit olacaktır. Bu durumda
Tds=dq
Tds=du+pdv=CvdT+pdv=0
genel gaz denklemi
pv=RT
pdv+vdp=RdTdT= (pdv+vdp) elde edilir. Formülün sadeleştirilmesi ve “k” değeri
k
k
k
veya p1v1 =p2v2 =pv =Sabit
sabit kabul edilerek
Genel gaz denklemine aynı eşitliği yazarsak
şeklinde de yazılabilir. Buradan
Şekil 1. 25:İzantropik (Tersinir adyabatik) sıkıştırma (T-s)
1.7.1.4.2.
/
elde edilmiş olur.
Şekil 1. 26:İzantropik (Tersinir adyabatik) Genişleme (T-s)
Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 24
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1w2=∫pdv
ve
p1v1k=p2v2k=pvk=Sabit
buradaki basınç ifadesi iş
eşitliğine yazıldığında, eşdeğerleri yerine konduğunda ve gerekli sadeleştirmeler yapıldığında iş
formulü
1w2
şekline gelecektir.
1.7.1.4.3.
Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı
Tersinir Adyabatik ( İzantropik ) hal değişiminde entropi değişimi olmadığından ısı değişimi
1q2=(u2-u1)+(1w2)=0
olacaktır. yani sisteme ısı verilmemektedir.
Hal değiştirmedeki Entropi değişimi
1.7.1.4.4.
Tersinir Adyabatik ( İzantropik ) hal değişiminde entropi değişimi olmadığından dolayı tersinir
Adyabatik ( İzantropik ) hal değişimi adını almaktadır.
1.7.1.5.
Politropik hal değişimi
Kütlesi değişmeyen ve çevre ile ısı alışverişi yapan bir termodinamik sistemin durumunu belirleyen
parametrelerden basınç, hacim ve sıcaklıkta herhangi bir nedenle meydana gelen değişime denir. Bu
n
durum değişimi için pv =Sabit bağıntısı yazılabilir ve burada kullanılan “n” ise politropik üs
olarak kabul edilir. Bu “n” üssü izantropik hal değişimindeki “k” üssüne tekabül ediyor gibi
görünse de İzantropik üs “k=1,4” tür. Politropik hal değişiminde ise politropik üs “n=1,27” dir.
Bir gaz; ısı transferi olan tersinir bir işlemle durum değiştiriyorsa, pvn=Sabit olmakta ve basınç “p”,
hacim “v” logaritmik oranlarının koordinat ekseninde belli eğimde bir doğru oluştururlar. Bu
∆
doğrunun eğimi
olacaktır.
∆
Şekil 1. 27: Politropik Üs Eğimi
1.7.1.5.1.
Genel gaz denklemi bağıntısı
n
n
n
veya p1v1 =p2v2 =pv =Sabit
Genel gaz denklemine aynı eşitliği yazarsak
şeklinde de yazılabilir. Buradan
1.7.1.5.2.
/
elde edilmiş olur.
Hal değiştirme esnasında sistemdeki iş
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 25
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1w2=∫pdv
ve
p1v1n=p2v2n=pvn=Sabit
buradaki basınç ifadesi iş
eşitliğine yazıldığında, eşdeğerleri yerine konduğunda ve gerekli sadeleştirmeler yapıldığında iş
formulü
şekline gelecektir.
1.7.1.5.3.
Hal değiştirme esnasında sisteme verilen ısı
Tersinir Adyabatik ( İzantropik ) hal değişiminde entropi değişimi olmadığından ısı değişimi
1q2=(u2-u1)+(1w2)= 1q2=mCv(T2-T1)+(1w2)
1q2=Cv(T2-T1)+(1w2)
ve birim kütle için ise
olacaktır.
1.7.1.5.4.
Hal değiştirmedeki Entropi değişimi
Basınç, hacim ve sıcaklık değişimiyle meydana gelen sınırlı bir politropik hal değişimi için entropi
de meydana gelen değişiklik
şeklinde olacaktır.
Daha önceki açıklanmış olan diğer termodinamik hal değişimleri de aslında “özel politropik” hal
değişimleridir. Temel termodinamik hal değişimleri için politropik üs “n” değerleri aşağıda
verilmiştir.
1.7.2. REFERANS TABLOLARI
T(°C)
0.00
0.01
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
P (Bar)
rx^rcn
0.006108
0.006112
0.008718
0.012270
0.017039
0.02337
0.03166
0.04241
0.07375
0.12335
0.19920
0.3116
0.4736
0.7011
1.0133
1.4327
1.9854
2.7013
3.614
4.760
V
Vs
(m3/^)
0.0010002
0.0010002
0.0010000
0.0010003
0.0010008
0.0010017
0.0010029
0.0010043
0.0010078
0.0010121
0.0010171
0.0010228
0.0010292
0.0010361
0.0010437
0.0010519
0.0010606
0.0010700
0.0010801
0.0010908
h
Vb
(m'/kg)
206.30
206.2
147.2
106.4
77.98
57.84
43.40
32.93
19.53
12.05
7.679
5.046
3.409
2.361
1.673
1.210
0.8915
0.6681
0.5085
0.3924
s
hs (kJ/kg)
hb (kJ/kg)
0.04
0.0
21.01
41.99
62.94
83.86
104.77
125.66
167.45
209.26
251.09
292.97
334.92
376.94
419.06
461.32
503.72
1546.31
589.10
632.15
2501.6
2501.6
2510.7
2519.9
2529.1
2538.2
2547.0
2556.4
2574.4
2592.2
2609.7
2626.9
2642.8
2660.1
2676.0
2691.3
2706.0
2719.9
2733.1
2745.4
Ss
(kJ/kgK)
0.0002
0.0000
0.0762
0.1510
0.2243
0.2963
0.3670
0.4365
0.5721
0.7035
0.8310
0.9548
1.0753
1.1925
1.3069
1.4185
1.5276
1.6344
1.7390
1.8416
Sb
(kJ/kgK)
9.1577
9.1575
9.0269
8.9020
8.7826
8.6684
8.5592
8.4546
8.2583
8.0776
7.9108
7.7565
7.6132
7.4790
7.3554
7.2388
7.1293
7.0261
6.9284
6.8358
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 26
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
160
180
200
225
250
275
300
325
350
6.181
10.027
15.549
25.501
39.776
59.496
85.927
120.56
165.35
0.0011022
0.0011275
0.0011565
0.0011992
0.0012513
0.0013170
0.0014041
0.0015289
0.0017411
374.15
221.20
0.00317
0.3068
0.1938
0.1272
0.07835
0.05004
0.03274
0.02165
0.01419
0.008799
675.47
763.12
852.37
966.89
1085.8
1210.9
1345.0
1494.0
1671.9
2756.7
2776.3.
2790.9
2801.2
2800.4
2785.5
2751.0
2688.0
2567.7
2107.4
1.9425
2.1393
2.3307
2.5611
2.7935
3.0223
3.2552
3.5008
3.7800
6.7475
6.5819
6.4278
6.2461
6.0708
5.8947
5.7081
5.4969
5.2177
4.4429
Tablo 1. 2:Doymuş su ve su buharı tablosu (sıcaklıklara göre)
(Bar)
T(°C)
V
V
s
0.01
0.02
0.04
0.06
0.1
0.2
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
6.9828
17.513
28.983
30.183
45.833
60.086
81.345
99.632
111.37
120.23
127.43
133.54
143.62
151.84
158.84
170.41
179.88
198.29
212.37
223.94
233.84
242.54
250.33
263.91
275.55
285.79
294.97
3
0.0010001
0.0010012
0.0010040
0.0010064
0.0010102
0.0010172
0.0010301
0.0010434
0.0010530
0.0010608
0.0010675
0.0010735
0.0010839
0.0010928
0.0011009
0.0011150
0.0011274
0.0011539
0.0011766
0.0011972
0.0012163
0.0012345
0.0012521
0.0012858
0.0013187
0.0013513
0.0013842
V
b
3
129.20
67.01
34.8
23.74
14.67
7.650
3.240
1.694
1.159
0.8854
0.7184
0.6056
0.4622
0.3747
0.3155
0.2403
0.1943
0.1317
0.09951
0.07991
0.06663
0.05703
0.04975
0.03943
0.03244
0.02737
0.02353
h
s
hs (kJ/kg) hb
(kJ/kg)
(kJ/kgK)
29.34
73.46
121.41
151.50
191.83
251.45
340.56
417.51
467.13
504.70
535.34
561.43
604.67
640.12
670.42
720.94
762.61
844.67
908.59
961.96
1008.4
1049.8
1087.4
1154.5
1213.7
1267.4
1317.1
0.1060
0.2607
0.4225
0.5209
0.6493
0.8321
1.0912
1.3027
1.4336
1.5301
1.6071
1.6716
1.7764
1.8604
1.9308
2.0457
2.1382
2.3145
2.4469
2.5543
2.6455
2.7253
2.7965
2.9206
3.0273
3.1219
3.2076
2514.4
2533.6
2554.5
2567.5
2584.8
2609.9
2646.0
2675.4
2693.4
2706.3
2716.4
2724.7
2737.6
2747.5
2755.5
2767.5
2776.2
2789.9
2797.2
2800.9
2802.3
2802.0
2800.3
2794.2
2785.0
2773.5
2759.9
S
b
8.9767
8.7256
8.4755
8.3312
8.1511
7.9094
7.5947
7.3598
7.2234
7.1268
7.0520
6.9909
6.8943
6.8192
6.7575
6.6596
6.5828
6.4406
6.3367
6.2536
6.1837
6.1228
6.0685
5.9735
5.8908
5.8162
5.7471
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 27
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
90.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
303.31
310.96
324.65
336.64
347.33
356.96
365.75
0.0014179
0.0014526
0.0015268
0.0016106
0.0017103
0.0018399
0.0020370
221.20
374.15
0.00317
0.02050
0.01804
0.01428
0.01150
0.009308
0.007498
0.005877
1363.7
1408.0
1491.8
1571.6
1650.5
1734.8
1826.5
2744.6
2727.7
2689.2
2642.4
2584.9
2513.9
2418.4
3.2867
3.3605
3.4972
3.6242
3.7471
3.8765
4.0149
2107.4
5.6820
5.6198
5.6002
5.3803
5.2531
5.1128
4.9412
4.4429
Tablo 1. 3:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.4249
.4744
.5226
.5701
.6173
.7109
.8041
.8969
.9896
1.0822
1.1747
1.2672
1.3596
1.4521
T(K)
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
v(m3/kg)
.3520
.3938
.4344
.4742
.5137
.5920
.6697
.7472
.8245
.9017
.9788
1.0559
1.1330
1.2101
P=0.50MPa
2642.9
2855.4
2723.5
2960.7
2802.9
3064.2
2882.6
3167.7
2963.2
3271.9
3128.4
3483.9
3299.6
3701.7
3477.5
3925.9
3662.1
4156.9
3853.6
4394.7
4051.8
46-39.1
4256.3
4889.9
4466.8
5146.6
4682.5
5408.6
P==O.6OMPa
u (kJ/kg)
h (kJ/kg)
.2638.9
2850.1
^2720.9
2957.2
^2801.0
3061.6
2881.2
3165.7
2962.1
3270.3
3127.6
3482.8
3299.1
3700.9
3477.0
3925.3
3661.8
4156.5
3853.4
4394.4
4051.5
4638.8
4256.1
4889.6
4466.5
5146.3
4682.3
5408.3
P-0.80MPa
7.0592
7.2709
7.4599
7.6329
7.7938
8.0873
7.3522
8.5952
8.8211
9.0329
9.2328
9.4224
9.6029
9.7749
s (kJ/kgK)
6.9665
7.1816
7.3724
7.5464
7.7079
8.0021
8.2674
8.5107
8.7367
8.9486
9.1485
9.3381
9.5185
9.6906
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 28
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.3544
.3843
.4433
.5018
.5601
.6181
.6761
.7340
.7919
.8497
.9076
2878.2
2959.7
3126.0
3297.9
3476.2
3661.1
3852.8
4051.0
4255.6
4466.1
4681.8
3161.7
3267.1
3480.6
3699.4
3924.2
4155.6
4393.7
4638.2
4889.1
5145.9
5407.9
7.4089
7.5716
7.8673
8.1333
8.3770
8.6033
8.8153
9.0153
9.2050
9.3855
9.5575
Tablo 1. 4:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
P=l MPa
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.2060
.2327
.2579
.2825
.3066
.3541
.4011
.4478
.4943
.5407
.5871
.6335
.6798
.7261
T(K)
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
v(m3)/kg)
.16930
.19234
.2138
.2345
.2548
.2946
.3339
.3729
.4118
.4505
.4892
.5278
.5665
.6051
300
350
.18228
.2003
2621.9
2709.9
2793.2
2875.2
2957.3
3124.4
3296.8
3475.3
3660.4
3852.2
4050.5
4255.1
4465.6
4681.3
2827.9
2942.6
3051.2
3157.7
3263.9
3478.5
3697.9
3923.1
4154.7
4392.9
4637.6
4888.6
5145.4
5407.4
P= 1.20 MPa
u (kJ/kg)
h (kJ/kg)
2612.8
2815.9
2704.2
2935.0
2789.2
3045.8.
2872.2
3153.61
2954.9
3260.7
3122.8
3476.3
3295.6
3696.3
3474.4
3922.0
3659.7
4153.8
3851.6
4392.2
4050.0
4637.0
4254.6
4888.0
4465.1
5144.9
4680.9
5407.0
P=
=1.40 MPa
2785.2
3040.4
2869.2
3149.5
6.6940
6.9247
7.1229
7.3011
7.4651
7.7622
8.0.290
8.2731
8.4996
8.7118
8.9119
9.1017
9.2822
9.4543
s (kJ/kgK)
6.5898
6.8294
7.0317
7.2121
7.3774
7.6759
7.9435
8.1881
8.4148
8.6272
8.8274
9.0172
9.1977
9.3698
6.9534
7.1360
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 29
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.2178
.2521
.2860
.3195
.3528
.3861
.4192
.4524
.4855
.5186
2952.5
3121.1
3294.4
3473.6
3659.0
3851.1
4049.5
4254.1
4464.7
4680.4
3257.5
3474.1
3694.8
3920.8
4153.0
4391.5
4636.4
4887.5
5144.4
5406.5
7.3026
7.6027
7.8710
8.1160
8.3431
8.5556
8.7559
8.9457
9.1262
9.2984
Tablo 1. 5:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
225
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.13287
.14184
.15862
.174561
.19005
.2203
.2500
.2794
.3086
.3377
.3668
.3958
.4248
.4538
T(K)
225
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
v(m3/kg)
.11673
.12497
.140211
.15457
.16847
.19550
.2220
.2482
.2742
.3001
.3260
.3518
.3776
.4034
300
350
.12547
.13857
=1.60MPa
2644.7
2857,3
2692.3
2919.2
2781.1
3034.8
2866.1
3145.4
2950.1
3254.2
3119.5
3472.0
3293.3
3693.2
3472.7
3919.7
3658.3
4152.1
3850.5
4390.8
4049.0
4635.8
4253.7
4887.0
4464.2
5143.9
4679.9
5406.0
P=1.80MPa
u (kJ/kg)
h (kJ/kg)
2636.6
2846.7
2686.0
2911.0
2776.9
3029.2
2863.0
3141.2
2947.7
3250.9
3117.9
3469.8
3292.1
3691.7
3471.8
3918.5
3657.6
4151.2
3849.9
4390.1
4048.5
4635.2
4253.2
4886.4
4463.7
5143.4
4679.5
5405.6
P=2.00MPa
2772.6
3023.5
2859.8
3137.0
6.5518
6.6732
6.8844
7.0694
7.2374
7.5390
7.8080
8.0535
8.2808
8.4935
8.6938
8.8837
9.0643
9.2364
s (kJ/kgK)
6.4808
6.6066
6.8226
7.0100
7.1794
7.4825
7.7523
7.9983
8.2258
8.4386
8.6391
8.8290
9.0096
9.1818
6.7664
6.9563
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 30
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
.1512
.17568
.19960
.2232
.2467
.2700
.2933
.3166
.3398
2945.2
3116.2
3290.9
3470.9
3657.0
3849.3
4048.0
4252.7
4463.3
3247.6
3467.6
3690.1
3917.4
4150.3
4389.4
4634.6
4885.9
5142.9
7.1271
7.4317
7.7024
7.9487
8.1765
8.3895
8.5901
8.7800
8.9607
Tablo 1. 6:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
T(K)
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.08027
.08700
.09890
.10976
.12010
.13014
.13998
.15930
.17832
.19716
.21590
.2346
.2532
.2718
2905
v(m3/kg)
.07058
.08114
.09053
.09936
.10787
.11619
.13243
.14838
.16414
.17980
.19541
.21098
.22652
.24906
2605.6
2662.6
2761.6
2851.9
2939.1
3025.5
3112.1
3288.0
3468.7
3655.3
3847.9
4046.7
4251.5
4462.1
4677.8
P=2.50MPa
2806.3
2880.1
3008.8
3126.3
3239.3
3350.8
3462.1
3686.3
3914.5
4148.2
4387.6
4633.1
4884.6
5141.7
5404.0
P=3.00MPa
u(kJ/kg)
h(kJ/kg)
2644.0
2855.8
2750.1
2993.5
2843.7
3115.3
2932.8
3230.9
3020.4
3344.0
3108.0
3456.5
3285.0
3682.3
3466.5
3911.7
3653.5
4145.9
3846.5
4385.9
4045.4
4631.6
4250.3
4883.3
4460.9
5140.5
4676.6
5402.8
P=3.50MPa
6.2639
6.4085
6.6438
6.8403
7.0148
7.1746
7.3234
7.5960
7.8435
8.0720
8.2853
8.4861
8.6762
8.8569
9.0291
s (kJ/kgK)
6.2872
6.5390
6.7428
6.9212
7.0834
7.2338
7.5085
7.7571
7.9862
8.1999
8.4009
8.5912
8.7720
8.9442
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 31
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.07678
.08453
.09193
.09918
.11324
.12699
.14056
.15402
.16743
.18080
.19415
.20749
2835.3
2926.4
3015.3
3103.0
3982.1
3464.3
3651.8
3845.0
4044.1
4249.2
4459.8
4675.5
3104.0
3222.3
3337.2
3450.9
3678.4
3908.8
4143.7
4384.1
4630.1
4881.9
5139.3
5401.7
6.6579
6.8405
7.0052
7.1572
7.4339
7.6837
7.9134
8.1276
8.3288
8.5192
8.7000
8.8723
Tablo 1. 7:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
275
300
350
400
500
450
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.05457
.05884
.06645
.07341
.08643
.08002
-098.8
.11095
-122.87
.13469
.14645
.15817
.16987
.18156
T(K)
275
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
v(m3/kg)
.04730
.05135
.05840
.06475
.07074
.07651
.08765
.09847
.10911
.11965
.13013
.14056
.15098
.16139
300
350
.04532
.05194
P=4.0MPa
2667.9
2886.9
2725.3
2960.7
2826.7
3092.5
2919.9
3213.6
3099.5
3445.3
3010.2
3330.3
53279.1
3674.4
3462.1
3905.9
3650.0
4141.5
3843.6
4382.3
4042.9
4628.7
4248.0
4880.6
4458.6
5138.1
4674.3
5400.5
P=4.5MPa
u (kJ/kg)
h (kJ/kg)
2650.3
.2863.2
2712.0
2943.1
2817.8
3080.6
2913.3
3204.7
3005.0
3323.3
3095.3
3439.6
3276.0
3670.5
3459.9
3903.0
3648.3
4139.3
3842.2
4380.6
4041.6
4627.2
4246.8
4879.3
4457.5
5136.9
4673.1
5399.4
P=5MPa
2698.0
2924.5
2808.7
3068.4
6.2285
6.3615
6.5821
6.7690
7.0901
6.9363
7.3688
7.6198
7.8502
8.0647
8.2662
8.4567
8.6376
8.8100
s (kJ/kgK)
6.1401
6.2828
6.5131
6.7047
6.8746
7.0301
7.3110
7..5631
7.7942
8.0091
8.2108
8.4015
8.5825
8.7549
6.2084
6.4493
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 32
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.05781
.06330
.06857
.07869
.08849
.09811
.10762
.11707
.12648
.13587
.14526
2906.6
2999.7
3091.0
3273.0
3457.6
3646.6
3840.7
4040.4
4245.6
4456.3
4672.0
3195.7
3316.2
3433.8
3666.5
3900.1
4137.1
4378.8
4625.7
4878.0
5135.7
5398.2
6.6459
6.8186
6.9759
7.2589
7.5122
7.7440
7.9593
8.1612
8.3520
8.5331
8.7055
Tablo 1. 8:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
100
1100
1200
1300
.03616
.04223
.04739
.05214
.05665
.06101
.06525
.07352
.08160
.08958
.09749
.10536
.11321
.12106
T(K)
300
350
400
450
500
550
600
700
.800
900
1000
1100
1200
1300
v(m3/kg)
.02947
.03524
.03993
.04416
.04814
.05195
.05565
.06283
.06981
.07669
.08350
.09027
.09703
.10377
400
450
.03432
.03817
P=6.0MPa
2667.2
2884.2
9789.6
3043.0
2892.9
3177.2
2988.9
3301.8
3082.2
3422.2
3174.6
3540.6
3266.9
3658.4
3453.1
3894.2
3643.1
4132.7
3837.8
4375.3
4037.8
4622.7
4243.3
4875.4
4454.0
5133.3
4669.6
5396.0
P= 7.0 MPa
u(kJ/kg)
h(kJ/kg)
2632.2
2838.4
2769.4
3016.0
2878.6
3158.1
2978.0
3287.1
3073.4
3410.3
3167.2
3530.9
3260.7
3650.3
3448.5
3888.3
3639.5
4128.2
3835.0
4371.8
4035.3
4619.8
4240.9
4879.8
4451.7
5130.9
4667.3
5393.7
P=8.0MPa
2863.8
3138.3
2966.7
3272.0
6.0674
6.3335
6.5408
6.7193
6.8803
7.0288
7.1677
7.4234
7.6566
7.8727
8.0751
8.2661
8.4474
8.6199
s (kJ/kgK)
5.9305
6.2283
6.4478
6.6327
6.7975
6.9486
7.0894
7.3476
7.5822
7.7991
8.0020
8.1933
8.3747
8.5473
6.3634
6.5551
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 33
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
500
550
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
.04175
.04516
.04845
.05481
.06097
.06702
.07301
.07896
,08489
.09080
3064.3
3159.8
3254.4
3443.9
3636.0
3832.1
4032.8
4238.6
4449.5
4665.0
3398.3
3521.0
3642.0
3 882.4
4123.3
4368.3
4616.9
4870.3
5128.5
5391.5
6.7240
6.8778
7.0206
7.2812
7.5173
7.7351
7.9384
8.1300
8.3115
8.4842
Tablo 1. 9:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
325
350
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
1100
1200
1300
T(K)
325
350
400
450
500
550
600
650
700
P = 9.0 MPa
.02327
2646.6
2856.0
.02580
2724.4
2956.6
.02993
2848.4
3117.8
.03350
2955.2
3256.6
.03677
3055.2
3386.1
.03987
3152.2
3511.0
.04285
3248.1
3633.7
.04574
3343.6
3755.3
.04857
3439.3
3876.5
.05409
3632.5
4119.3
.05950
3829.2
4364.8
.06485
4030.3
4614.0
.07016
4236.3
4867.7
.07544
4447.2
5126.2
.08072
4662.7
5389.2
P=10.0 MPa
3
v(m /kg) u(kJ/kg)
h (kJ/kg)
.019861
2610.4
2809.1
.02242
2699.2
2923.4
.02641
2832.4
3096.5
.02975
2943.4
3240.9
.03279
3045.8
3373.7
.03564
3144.6
3500.9
.03837
3241.7
3625.3
.04101
3338.2
3748.2
.04358
3434.7
3 870.5
5.8712
6.0361
6.2854
6.4844
6.6576
6.8142
6.9589
7.0943
7.2221
7.4596
7.6783
7.8821
8.0740
8.2556
8.4284
s (kJ/kgK)
5.7568
5.9443
6.2120
6.4190
6.5966
6.7561
6.9029
7.0398
7.1687
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 34
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
800
900
1000
1100
1200
1300
.04859
.05349
.05832
.06312
.06789
.07265
3628.9
3826.3
4027.8
4234.0
4444.9
4460.5
4114.8
4361.2
4611.0
4865.1
5123.8
5387.0
7.4077
7.6272
7.8315
8.0237
8.2055
8.3783
Tablo 1. 10:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
350
400
450
500
550
600
650
700
800
900
1000
1100
1200
1300
350
400450
500
600
550
650
700
800
900
.016126
.02000
.02299
.02560
.02801
.03029
.03248
.03460
.03869
.04267
.04658
.05045
.05430
.05813
P=12.5MPa
2624.6
2826.2
2789.3
3039.3
2912.5
3199.8
3021.7
3341.8
3125.0
3475.2
3225.4
3604.0
3324.4
3730.4
3422.9
3855.3
3620.0
4103.6
3819.1
4352.5
4021.6
4603.8
4228.2
4858.8
4439.3
5118.0
4654.8
5381.4
5.7118
6.0417
6.2719
6.4618
6.6290
6.7810
6.9218
7.0536
7.2965
7.5182
7.7237
7.9165
8.0987
8.2717
.011470
.015649
.018445
.02080
.02491
.02293
.02680
.02861
.03210
.03546
P=15.0Mpa
2520.4
2692.4
2740.7
2975.5
2879.5
3156.2
2996 6
3308.6
3208.6
3582.3
3104.7
3448.6
3310.3
3712.3
3410.9
3840.1
3610.9
-4092.4
3811.9
4343.8
5.4421
5.8811
1404
6.3443
6.6776
6.5199
6.8224
6.9572
7.2040
7.4279
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 35
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
1000
1100
1200
1300
.03875
.04200
.04523
.04845
4015.4
4222.6
4433.8
4649.1
4596.6
4852.6
5112.3
5376.0
7.6348
7.8283
8.0108
8.1840
Tablo 1. 11:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre)
Element
Formül Mol. Ag.
(M)
Sicaklik
(K)
Basinç Hacim (m3/ kmol)
9 (MPa)
Amonyak
Argon
Brom
Karbon dioksit
Karbon
Klor
Doteryum
Helyum
Helyum3
Hidrojen
Kripton
Neon
Nitrojen
Nitrus Oksit
NH3
Ar
Br2
C02
CO
Cl2
D2
He
He
H2
Kr
Ne
N2
N20
17.03
39.948
159.81
44.01
28.011
70.906
4.00
4.003
3.00
2.016
83.80
20.183
28.013
44.013
405.5
151
584
304.2
133
417
38.4
5.3
3.3
33.3
209.4
44.5
126.2
309.7
11.28
4.86
10.34
7.39
3.50
7.71
1.66
0.23
0.12
1.30
5.50
2.73
3.39
7.27
.0724
.0749
.1355
.0943
.0930
.1242
.0578
.0649
.0924
.0417
.0899
.0961
Oksijen
02
33.999
154.8
5.08
.0780
64.063
18.015
131.30
78.115
58.124
153.82
119.38
120.91
102.92
430.7
647.3
289.8
562
425.2
556.4
536.6
384.7
451.7
7.88
22.09
5.88
4.92
3.80
4.56
5.47
4.01
5.17
.1217
.0568
.1186
.2603
.2547
.2759
.2403
.2179
.1973
Siilfur dioksit
S02
Su
H20
Ksenon
Xe
Benzen
C6H6
n-Butan
C4H10
Karbon
CCl4
Kloroform
CHCI3
Diklorodifloreta CCI2F2
Diktiloroflorme CHC12F
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 36
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
C2H6
C2H50H
C2H4
C6H14
30.070
46.07
28.054
86.178
305.5
516
282.4
507.9
4.88
6.38
5.12
3.03
.1480
.1673
.1242
.3677
Metan
CH4
Metil Alkol
CH3OH
Metil Klor
CH3CI
Propan
C3H8
Propen
C3H6
Propin
C3H4
Trikloroflormet CCl3F
16.043
32.042
50.488
44.097
42.081
40.065
137.37
191.1
513.2
416.3
370
365
401
471.2
4.64
7.95
6.68
4.26
4.62
5.35
4.38
.0993
.1180
.1430
.1998
.1810
.2478
Etan
EtilAlkol
Etilen
n-Hegzan
Tablo 1. 12:Çeşitli elementler için Kritik Sabitler
Gaz
Formül
Mol.Ağ.
Hava
Argon
Butan
Karbon dioksit
Karbon
Etan
Etilen
Helyum
Hidrojen
Metan
Neon
Nitrojen
Oktan
Oksijen
Propan
Su Buhan
Ar
C4H10
CO2
CO
C2H6
C2H4
He
H2
CH4
Ne
N2
C8H18
02
C3H8
H20
28.97
39.948
58.124
44.01
28.01
30.07
28.054
4.003
2.016
16.04
20.183
28.013
114.23
31.999
44.097
18.015
R
(kJ/kgK
)
0.28700
0.20813
0.14304
0.18892
0.29683
0.27650
0.29637
2.07703
4.12418
.0.51835
0.41195:
0.29680
0.07279
0.25983
0.18855
0.46152
C
p
o
1.0035
0.5203
1.7164
0.8418
1.0413
1.7662
1.5482
5.1926
14.2091
2.2537
1.0299
1.0416
1.7113
0.9216
1.6794
1.8723
C
v
o
0.7165
0.3122
1.5734
0.6529
0.7445
1.4897
1.2518
3.1156
10.0849
1.7354
0.6179
0.7448
1.6385
0.6618
1.4909
1.4108
Tablo 1. 13:Çeşitli ideal gazların özellikleri
k
1.400
1.667
1.091
1.289
1.400
1.186
1.237
1.667
1.409
1.299
1.667
1.400
1.044
1.393
1.126
1.327
Sıvı
SıcaklıkC
İletkenlik
W/mC
Yoğunluk
kg/m3
Özgül Isı J/kg-C Kinematik Viskozite m2/s Termal Yayılım m2/s C.T.E.1/C
Amonyak, NH3
-50.0
0.547
703.69
4.463E+3
435.0E-9
174.2E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
-40.0
0.547
691.68
4.467E+3
406.0E-9
177.5E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
-30.0
0.549
679.34
4.476E+3
387.0E-9
180.1E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
-20.0
0.547
666.69
4.509E+3
381.0E-9
181.9E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
-10.0
0.543
653.55
4.564E+3
378.0E-9
182.5E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
0.0
0.54
640.1
4.635E+3
373.0E-9
181.9E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
10.0
0.531
626.16
4.714E+3
368.0E-9
180.1E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
20.0
0.521
611.75
4.798E+3
359.0E-9
177.5E-9
0.00245
Amonyak, NH3
30.0
0.507
596.37
4.89E+3
349.0E-9
174.2E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
40.0
0.493
580.99
4.999E+3
340.0E-9
170.1E-9
Bilgi Yok
Amonyak, NH3
50.0
0.476
564.33
5.116E+3
330.0E-9
165.4E-9
Bilgi Yok
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 37
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Karbondioksit, CO2
-50.0
0.0855
1.15634E+3
1.84E+3
119.0E-9
40.21E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
-40.0
0.1011
1.11777E+3
1.88E+3
118.0E-9
48.1E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
-30.0
0.1116
1.07676E+3
1.97E+3
117.0E-9
52.72E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
-20.0
0.1151
1.03239E+3
2.05E+3
115.0E-9
54.45E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
-10.0
0.1099
983.38
2.18E+3
113.0E-9
51.33E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
0.0
0.1045
926.99
2.47E+3
108.0E-9
45.78E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
10.0
0.0971
860.03
3.14E+3
101.0E-9
36.08E-9
Bilgi Yok
Karbondioksit, CO2
20.0
0.0872
772.57
5.0E+3
91.0E-9
22.19E-9
0.014
Karbondioksit, CO2
30.0
0.0703
597.81
36.4E+3
80.0E-9
No Data
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
-50.0
0.242
1.56084E+3
1.3595E+3
484.0E-9
114.1E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
-40.0
0.235
1.53681E+3
1.3607E+3
424.0E-9
113.0E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
-30.0
0.23
1.52064E+3
1.3616E+3
371.0E-9
111.7E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
-20.0
0.225
1.4886E+3
1.3624E+3
324.0E-9
110.7E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
-10.0
0.218
1.46361E+3
1.3628E+3
288.0E-9
109.7E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
0.0
0.211
1.43846E+3
1.3636E+3
257.0E-9
108.1E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
10.0
0.204
1.41251E+3
1.3645E+3
232.0E-9
106.6E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
20.0
0.199
1.3864E+3
1.3653E+3
210.0E-9
105.0E-9
0.00194
Sülfürdioksit, SO2
30.0
0.192
1.35933E+3
1.3662E+3
190.0E-9
103.5E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
40.0
0.185
1.32922E+3
1.3674E+3
173.0E-9
101.9E-9
Bilgi Yok
Sülfürdioksit, SO2
50.0
0.177
1.2991E+3
1.3683E+3
162.0E-9
99.9E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
-50.0
0.067
1.54675E+3
875.0
310.0E-9
50.1E-9
0.00263
Diklorodiflorometan (Freon),
-40.0
0.069
1.51871E+3
884.7
279.0E-9
51.4E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
-30.0
0.069
1.48956E+3
895.6
253.0E-9
52.6E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
-20.0
0.071
1.46057E+3
907.3
235.0E-9
53.9E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
-10.0
0.073
1.42949E+3
920.3
221.0E-9
55.0E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
0.0
0.073
1.39745E+3
934.5
214.0E-9
55.7E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
10.0
0.073
1.3643E+3
949.6
203.0E-9
56.0E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
20.0
0.073
1.33018E+3
965.9
198.0E-9
56.0E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
30.0
0.071
1.2951E+3
983.5
194.0E-9
56.0E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
40.0
0.069
1.25713E+3
1.0019E+3
191.0E-9
55.5E-9
Bilgi Yok
Diklorodiflorometan (Freon),
50.0
0.067
1.21596E+3
1.0216E+3
190.0E-9
54.5E-9
Bilgi Yok
Gliserin, C3H5(OH)3
0.0
0.282
1.27603E+3
2.261E+3
0.00831
98.3E-9
Bilgi Yok
Gliserin, C3H5(OH)3
10.0
0.284
1.27011E+3
2.319E+3
0.003
96.5E-9
Bilgi Yok
Gliserin, C3H5(OH)3
20.0
0.286
1.26402E+3
2.386E+3
0.00118
94.7E-9
500.0E-6
Gliserin, C3H5(OH)3
30.0
0.286
1.25809E+3
2.445E+3
500.0E-6
92.9E-9
Bilgi Yok
Gliserin, C3H5(OH)3
40.0
0.286
1.25201E+3
2.512E+3
220.0E-6
91.4E-9
Bilgi Yok
Gliserin, C3H5(OH)3
50.0
0.287
1.24496E+3
2.583E+3
150.0E-6
89.3E-9
Bilgi Yok
Etilen glikol, C2H4(OH)2
0.0
0.242
1.13075E+3
2.294E+3
57.53E-6
93.4E-9
Bilgi Yok
Etilen glikol, C2H4(OH)2
20.0
0.249
1.11665E+3
2.382E+3
19.18E-6
93.9E-9
650.0E-6
Etilen glikol, C2H4(OH)2
40.0
0.256
1.10143E+3
2.474E+3
8.69E-6
93.9E-9
Bilgi Yok
Etilen glikol, C2H4(OH)2
60.0
0.26
1.08766E+3
2.562E+3
4.75E-6
93.2E-9
Bilgi Yok
Etilen glikol, C2H4(OH)2
80.0
0.261
1.07756E+3
2.65E+3
2.98E-6
92.1E-9
Bilgi Yok
Etilen glikol, C2H4(OH)2
100.0
0.263
1.0585E+3
2.742E+3
2.03E-6
90.8E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
0.0
0.147
899.12
1.796E+3
0.00428
91.1E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
20.0
0.145
888.23
1.88E+3
900.0E-6
87.2E-9
700.0E-6
Motor Yağı (kullanılmamış)
40.0
0.144
876.05
1.964E+3
240.0E-6
83.4E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
60.0
0.14
864.04
2.047E+3
83.9E-6
80.0E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
80.0
0.138
852.02
2.131E+3
37.5E-6
76.9E-9
Bilgi Yok
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 38
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Motor Yağı (kullanılmamış)
100.0
0.137
840.01
2.219E+3
20.3E-6
73.8E-9
Bilgi Yok
Yo
Motor Yağı (kullanılmamış)
120.0
0.135
828.96
2.307E+3
12.4E-6
71.0E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
140.0
0.133
816.94
2.395E+3
8.0E-6
68.6E-9
Bilgi Yok
Motor Yağı (kullanılmamış)
160.0
0.132
805.89
2.483E+3
5.6E-6
66.3E-9
Bilgi Yok
Civa, Hg
0.0
8.2
13.6282E+3
140.3
124.0E-9
4.299E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
20.0
8.69
13.579E+3
139.4
114.0E-9
4.606E-6
182.0E-6
Civa, Hg
50.0
9.4
13.5058E+3
138.6
104.0E-9
5.022E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
100.0
10.51
13.3846E+3
137.3
92.8E-9
5.716E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
150.0
11.49
13.2643E+3
136.5
85.3E-9
6.354E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
200.0
12.34
13.1449E+3
157.0
80.2E-9
6.908E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
250.0
13.07
13.0256E+3
135.7
76.5E-9
7.406E-6
Bilgi Yok
Civa, Hg
315.5
14.02
12.847E+3
134.0
67.3E-9
8.15E-6
Bilgi Yok
Tablo 1. 14:Doymuş sıvıların termal özellikleri
SEMBOL
∑
ε
η
ηe
ηi
ηm
ηv
ø
λ
ν
ρ
ω
be
OKUNUŞU
Eta
AÇIKLAMA
Toplam
Epsilon
Sıkıştırma oranı
Nü
Verim
Nüe
Efektif verim
Nüi
İndike verim
Nüm
Mekanik verim
Nüv
Volümetrik verim
Stroke
Yakıt fazlalık katsayısı
Lamda
Hava fazlalık katsayısı
Nu
kinematik viskozite
Rho
Yoğunluk
Omega
Açısal hız
Be
Efektif özgül yakıt
sarfiyatı
İndike özgül yakıt
sarfiyatı
bi
Bi
C
Macronlu C
Mol bazında özgül ısı
Macronlu Cp
Mol bazında sabit
basınçtaki özgül ısı
CP
Cp
Macronlu Cv Mol
bazında sabit
hacimdeki özgül ısı
Cp
Cv
Cv
D
G0
D
CV
G0
Kütle bazında sabit
basınçtaki özgül ısı
Kütle bazında sabit
hacimdeki özgül ısı
Silindir çapı
p0 referans
basıncındaki Gibbs
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 39
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Gi
Gi
Gp.T
Gp.T
.
.
.
.
.
.
serbest enerjisi
İ bileşeninin Gibbs
serbest enerjisi
Herhangi p ve T
değerindeki Gibbs
serbest enerjisi
Ürünlerin referans
basınç ve T
sıcaklığındaki Entalpisi
Reaktantların referans
basınç ve T
sıcaklığındaki Entalpisi
∆ , , Herhangi bir İ
bileşeninin referans basın
T sıcaklığındaki Entalpis
Tablo 1. 15: Termodinamikte kullanılan semboller
Şekiller Tablosu
Şekil 1. 1: Sistem ve çevre ................................................................................................................... 5
Şekil 1. 2: Saf maddenin fazları ........................................................................................................... 6
Şekil 1. 3:Atomların faz değişikliklerindeki düzenleri. (a) Katı (b) Sıvı (c) Gaz ................................6
Şekil 1. 4: Sıkıştırılmış veya soğutulmuş sıvı ...................................................................................... 7
Şekil 1. 5: Buharlaşma süreci ............................................................................................................... 7
Şekil 1. 6: Buharlaşmanın orta süreci................................................................................................... 8
Şekil 1. 7: Doymuş buhar hali .............................................................................................................. 8
Şekil 1. 8: Kızgın buhar hali Şekil 1. 9:Sabit basınçta T-v diyagramı ................................................. 9
Şekil 1. 10: Sabit basınçta soğutma p-T diyagramı
Şekil 1. 11:Sabit basınçta sıcaklık basınç değişimi tablosu .... 9
Şekil 1. 12: Hacim kütleden bağımsızdır. .......................................................................................... 11
Şekil 1. 13: Formül üçgeni .................................................................................................................12
Şekil 1. 14: Saf bir maddenin üç boyutlu (p-v-T) faz diyagramı ....................................................... 20
Şekil 1. 15: Sabit hacim (İzohor) hal değişimi diyagramları ............................................................. 20
Şekil 1. 16:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık artışı (p-v) Şekil 1. 17:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık artışı (T-s) ... 21
Şekil 1. 18:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık azalışı (p-v)
Şekil 1. 19:Sabit hacim (İzohor) sıcaklık azalışı (T-s) ........ 21
Şekil 1. 20: Sabit basınç (İzobar)hal değişimleri ............................................................................... 22
Şekil 1. 21: Sabit Sıcaklık (İzoterm) hal değişimi diyagramları ........................................................ 22
Şekil 1. 22:Sabit Entropi (İzantropik) hal değişimi diyagramları ...................................................... 23
Şekil 1. 23:İzantropik (Tersinir adyabatik) sıkıştırma (p-v)
Şekil 1. 25:İzantropik (Tersinir adyabatik) sıkıştırma (T-s)
Şekil 1. 24:İzantropik (Tersinir adyabatik) Genişleme (p-v) .......... 24
Şekil 1. 26:İzantropik (Tersinir adyabatik) Genişleme (T-s) ........... 24
Şekil 1. 27: Politropik Üs Eğimi ........................................................................................................ 25
Tablo 1. 1:Termodinamikte kullanılan birimler ve sembolleri .......................................................... 15 Tablo 1. 2:Doymuş su ve su buharı tablosu (sıcaklıklara göre) ......................................................... 27 Tablo 1. 3:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 28 Tablo 1. 4:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 29 Tablo 1. 5:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 30 Tablo 1. 6:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 31 Tablo 1. 7:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 32 Tablo 1. 8:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 33 Tablo 1. 9:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ........................................................... 34 Tablo 1. 10:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ......................................................... 35 Tablo 1. 11:Doymuş su ve su buharı tablosu (basınçlara göre) ......................................................... 36 Tablo 1. 12:Çeşitli elementler için Kritik Sabitler ............................................................................. 37 Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 40
T
TE
ER
RM
MO
OD
DİİN
NA
AM
MİİK
K II..B
BÖ
ÖL
LÜ
ÜM
M
Tablo 1. 13:Çeşitli ideal gazların özellikleri ...................................................................................... 37 Tablo 1. 14:Doymuş sıvıların termal özellikleri ................................................................................ 39 Tablo 1. 15: Termodinamikte kullanılan semboller ........................................................................... 40 Kaynakça
ÇETİNKAYA, S. (2000). TERMODİNAMİK VE İÇTEN YANMALI MOTORLAR. ANKARA:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.
SÜRMEN, A., KARAMANGİL, M., & ARSLAN, R. (2004). MOTOR TERMODİNAMİĞİ.
İSTANBUL: AKTÜEL(ALFA AKADEMİ).
ZORKUN, M. E. (1988). TERMODİNAMİK. ANKARA: MİLLİ EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR
BAKANLIĞI.
1
Celcius ifadesi, İsveçli fizikçi ve uzay bilimci Anders CELCIUS (1701-1774)’un isminden kaynaklanmaktadır.
Fahrenheit ifadesi,Alman deney aleti yapımcısı Gabriel Daniel FAHRENHEIT (1686-1736)’ın isminden
kaynaklanmaktadır.
3
İngiliz bilim adamı Lord KELVİN (1824-1907)’den kaynaklanmaktadır.
4
İngiliz bilim adamı Sir İsaac NEWTON (1647-1723)’den kaynaklanmaktadır.
5
Amedeo AVOGADRO (1776-1856),İtalyan Fizikçi ve Kimyacı
6
Robert BOYLE (1627-1661) İngiliz-İrlandalı fizikçi ve kimyacı
7
Edme Mariotte (1620-1684) Fransız fizikçi
8
Jacques Alexandre Cesar CHARLES (1746-1823) Fransız fizikçi
9
Louis Joseph Gay-LUSSAC (1778-1850) Fransız fizikçi ve kimyacı
10
Sir Ralph Howard Fowler (1889-1944) İngiliz Fizikçi ve Astronom
11
James Prescott JOULE (1818-1889) İngiliz bilim adamı(1 Newtonluk kuvvetin 1m boyunca etkimesi sırasında
yapılan iş)
2
Ö
Öğğrr..G
Göörr..A
Addeem
m ÇÇA
ALLIIŞŞK
KA
AN
N 41
Download