iletişim - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

advertisement
İLETİŞİM
1) Aşağıdakilerden hangisi Gannett‟in
2) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
araştırmasına göre Körfez savaşında
düzeyde
kullanılan ve uluslararası iletişim
kullanımındaki
açısından da günümüzde kullanılan
kanıtlarından değildir?
araç ve teknolojilerden değildir?
iletişim
kaynaklarının
dengesizliklerin
A. Beş büyük haber ajansı (AP, UPI,
A. Elektronik posta
Reuters, AFP ve TASS) dünyada
B. Telgraf
dolaşan
C. Dijital ve analog resim iletimi
dağıtmaktadır.
D. Faks
E. Taşınır uzay telefonları
haberlerin
yüzde
90‟ını
B. Dünyada önem taşıyan gazete ve
dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve
Fransa’da yayınlanmamaktadır.
C. Yabancı
ülkelere
yayın
yapan
radyoların çoğu (Voice of America,
BBC, Deutsche Welle ve Moskova
Radyosu) sanayi ülkelerindedir.
D. Haber görüntü ve filmleri büyük
çoğunlukla
ABD
ve
İngiltere
kaynaklıdır.
E. Satışa çıkarılan TV programlarının
hemen hemen tümü batılı sanayi
ülkelerinden olup, bunların üçte ikisi
de Amerika kökenlidir.
1
İLETİŞİM
3) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
6) Aşağıdakilerden
hangisi
iletişim bakımından önemli kabul
günümüzdeki
edilen ABD yayını gazetelerden
olaylardan değildir?
değildir?
başarısına
CNN‟i
ulaştıran
A. Enver Sedat‟ın öldürülmesi
A. The Independent
B. Uzay mekiği Challenger‟in infilakı
B. International Herald Tribune
C. Borsada kara Pazartesi
C. USA Today
D. Birinci
dünya
savaşını
sona
erdiren ateşkes haberi
D. New Yok Times
E. Wall Street Journal
E. Çin‟deki bahar devrimi
4) Aşağıdakilerden hangisi Dünya‟da
7) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
uluslararası iletişim araçları alanında
düzeyde beş büyük haber ajansından
ilk işbirliğinin oluştuğu alandır?
birinin yer aldığı ülkelerdendir?
A. Avrupa Yayın Birliği
B. Avrupa
ve
A. Meksika
Asya
Doğu
Bloku
Ülkeleri Yayın Birliği
B. Rusya
C. Güney Afrika
C. Uluslararası Telgraf Birliği
D. Ukrayna
D. Asya Yayın Birliği
E. Belçika
E. Nordvision
8) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk
5) Eurovision
News
aşağıdakilerden
hangisinin bir yan kuruluşudur?
A. Avrupa Yayın Birliği
B. Avrupa
ve
Asya
“haber ve reklam” ajansı olma
özelliğini taşımaktadır?
A. Reuters
Doğu
Ülkeleri Yayın Birliği
Bloku
B. Continental
C. Havas
C. Uluslararası Telgraf Birliği
D. Korrbureau
D. Asya Yayın Birliği
E. Associated Press (AP)
E. Nordvision
2
İLETİŞİM
9) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
11) Aşağıdakilerden hangisi “Elektronik
iletişimin gerçekleşme biçimlerinden
iletişim
değildir?
uluslararasılaşma sürecine katkıda
arasında
gerçekleşen
çok
örgütler
eğilimlerle de cesaretlendirilmiştir.”
ifadesindeki eğilimlerden değildir?
diplomatik yollarla
C. Uluslararası
en
bulunmuş olmasının yanı sıra bazı
A. Kültürel yollarla
B. Devlet
teknolojileri
tarafından
gerçekleşen iletişimle
D. Özel kurum ve kuruluşlar arasında
iletişim araçlarıyla
E. Kitle iletişim araçlarıyla
A. Çokulusluticari imparatorlukların
yaygınlaşması.
B. Rekabet
etkilerini
eden
güç
yayma
bloklarının
konusundaki
isteksizlikleri.
C. Uluslararası kitle iletişim kültürünün
yükselişi.
D. Kültürlerarası etkilerin fazlalaşması.
10) Birinci Dünya Savaşını sona erdiren
ateşkes haberini ilk duyuran ajans
E. Enformatizasyonunun
uluslararası
iletişim akışını arttırması.
hangisidir?
A. Havas
B. Associated Press
C. Reuters
D. United Press International
E. Agence France Presse
3
İLETİŞİM
12) Aşağıdakilerden
hangisi
13) Aşağıdaki
enformasyon toplumunun bir dizi
“Uluslararası
görece yeni toplumsal sorunlakişileri
değildir?
yüz
yüze
getirdiği
sorunlardan
değildir?
A. Özel yaşamın korunması
gereksinimi.
önermelerden
iletişim”
hangisi
ile
ilgili
A. Uluslararası iletişimde ürün transferi
hem ekonomik hem de kültürel
emperyalizmin bir parçasıdır.
B. Uluslararası
iletişim
ekonomik
B. Enformasyonel eşitsizlik.
bakımdan egemen ülkelerden yapılan
C. Enformasyon tekeli.
teknolojik yapı transferini kapsar.
D. Yeni sömürge biçimlerinin türemesi.
E. Kültürel gecikme.
C. Uluslararası
emperyalizm
iletişimde
dış
egemenliğin
istilasıyla sağlanırkenülke içindeki
egemen güçler bu duruma direnç
gösterir.
D. Uluslararası iletişimde yaşanan genel
toplumsal yapı transferi, egemen
pratikleri ve ideolojileri de kapsar.
E. Uluslararası
iletişim,
medyadaki
gazetecilik/televizyonculuk,
yapımcılığı
gibi
iş
ahlakı
film
ve
pratikleri konusunda egemen bir
profesyonel ideoloji oluşturur.
4
İLETİŞİM
14) “Toplumlar kendi kendine denge
arayan
mekanizmalardır.
Bu
15) Uluslararası medya faaliyetlerinin
incelenmesini
ve
bununda
mekanizmalar içinde bir parçada
uluslararası ekonomik ve siyasal
dengeyi bozan değişiklikler, dengeyi
ortam ve tarih içinde yapılanması
yeniden bulmak için değişikliklere
gerektiğini söyleyen Boyd-Barett‟e
yönelir. ............................. eski ve
göre ............................ herhangi bir
yeni durum arasında kötü ayarlama
ülkedeki medya sahipliği, yapısı,
yüzünden
olur.
yaklaşımı
kültürel
Ogburn‟un
bu
dağıtım veya içeriğinin tek başına
değişim
ve
veya birlikte, diğer ülke ve ülkelerin
azgelişmişlik teorisidir.”
medya çıkarlarının önemli miktarda
dış baskısına maruz kalma süreci
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere
olarak tanımlar.
aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A. Kültürel gecikme
Barett‟in
yukarıda
tanımını
yaptığı
B. Kültürel üstünlük
kavramda boş bırakılan yer aşağıdakilerden
C. Globalleşme
hangisi ile tamamlanmalıdır?
D. Suskunluk sarmalı
E. Kültür emperyalizmi
A. Global ekonomi
B. Medya Emperyalizmi
C. Kültürel modernleşme
D. Küreselleşme
E. Kültürel çoğulculuk
5
İLETİŞİM
16) “Siyasal aktörlerin belli ideolojik
18) Aşağıdakilerden
amaçlarını, belli gruplara, kitlelere,
iletişimin
ülkelere
değildir?
ya
da
bloklara
kabul
hangisi
yasal
ettirmek ve gerektiğinde eyleme
A. Devlet başkanı
dönüştürmek, uygulamaya koymak
B. Hükümet
üzere
C. Terör Örgütleri
çeşitli
iletişim
tür
ve
tekniklerini
kullanmaları”
olarak
tanımlanan
iletişim
alanı
siyasal
aktörlerinden
D. Siyasal Partiler
E. Yerel Yönetimler
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Haber Sosyolojisi
B. İletişim Sosyolojisi
C. Siyasal İletişim
D. Medya Kuramları
19) Aşağıdakilerden hangisi amaca göre
siyasal iletişim çeşitlerindendeğildir?
E. Medyada Etik
A. Kurum içi siyasal iletişim
B. Uzaktan iletişim
C. Ülke içi siyasal iletişim
17) “Mesajların
otoriter
bir
biçem
D. Uluslararası iletişim
(üslup) ile tek taraflı ve yoğun olarak
E. Uluslararası örgütler
hedef kitleye aktarılması” olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Kitle iletişimi
20) Aşağıdakilerden hangisi etkili siyasal
B. Propoganda
iletişimin özelliklerinden değildir?
C. Pazarlama
A. Kaynağın güvenilir olması
D. Retorik
B. İkna yeteneğinin olması
E. Reklam
C. Hedef
kitlenin
özelliklerinin
bilinmesi
D. Mesajın
tek
seferde
verilmesi,
tekrarlanmaması
E. İletişim kanallarının doğru seçimi
21) Frankfurt
Institut
Sozialforschung‟un
für
lideri
aşağıdakilerden hangisidir?
6
İLETİŞİM
B. Bireylerin
A. Thedor Adorno
B. Gilbert James
medyanın
C. Willard Rowland
araştırır.
medyaya
bireylere
değil,
yaptığını
C. İzleyicilere düşünme ve uyarlanabilir
D. Robert Park
seçimi atfeder.
E. Gabriel Tarde
D. Zevklerin
kişiler
üzerindeki
niceliksel ve niteliksel göstergelerini
inceler.
yıllarda
Frankfurt
E. Medya artık emirlerine uyulması
Okulu‟na kitle toplumu hareketinin
gereken otoriter bir tanrı değil,
geri dönüşü hangi ikili ile birlikte
izleyicilere açılan bir ortamdır.
22) 1960-1970‟li
olmuştur?
A. Adorno-Horkheimer
B. Benjamin-Kracauer
C. Hennion-Latour
25) Chicago Okulu kimin önderliğinde
D. Fromm-Marcuse
basının etnografik bir incelemesinin
E. Habermas-Beck
temellerini atmıştır?
A. Thedor Adorno
B. Gilbert James
23) Frankfurt Okulu‟nun son temsilcileri
kimlerdir?
C. Willard Rowland
D. Robert Park
A. Adorno-Horkheimer
E. Gabriel Tarde
B. Benjamin-Kracauer
C. Hennion-Latour
D. Fromm-Marcuse
E. Habermas-Beck
26) Blog olarak adlandırılan internet
24) Aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
siteleri
hangi
“kullanımlar ve doyumlar” akımı
birleşiminden
için doğru değildir?
zamanla yaygınlaşmış adıdır?
A. İzleyicinin seçim yetileri üzerine
temellenir.
oluşan
kelimelerin
kavramın
A. Blog-User
B. Blog-Gear
7
İLETİŞİM
C. Web-Gear
D. Web-Log
E. Blog-Pro
30) İzleyici konumunda olan bireyler
aşağıdakilerin
hangisinin
gelişmesiyle üre-tüketici konumuna
27) İlk büyük blog hizmetini veren
sağlayıcı aşağıdakilerdenhangisidir?
gelmiştir?
A. Faks
A. Blogger
B. Teletext
B. Wordpress
C. Telgraf
C. Livejournal
D. E-mail
D. Typepad
E. Sosyal Medya
E. Tumblr
31) Üre-Tüketici
28) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde
hangi
kavramı
teorisyen
blogların popüler yeni medya ortamı
kullanılmıştır?
olarak karşımıza çıkmasının nedeni
A. Tim Barners Lee
değildir?
B. Archie Carroll
A. İletişim kurma ve sosyalleşme
C. Tim O‟Reilly
B. Kendini ifade etme
D. Jonathan Stever
C. Kolay para kazanma
E. Alvin Toffler
ilk olarak
tarafından
D. Yüzyüze iletişim kurma
E. Popüler olma
32) Bir Türk tarafından açılmış olan ve
29) HTML adı verilen bilgisayar dili kim
tarafından bulunmuştur?
A. Tim Barners Lee
dünyadaki ilk örneklerden biri olan
elektronik
sözlük
aşağıdakilerden
hangisidir?
B. Archie Carroll
A. İTÜ sözlük
C. Tim O‟Reilly
B. Uludağ sözlük
D. Jonathan Stever
C. Ekşi sözlük
E. Alvin Toffler
D. İnci sözlük
8
İLETİŞİM
E. Çoğulculuğun
E. Wikipedia
çeşitliliğin
gerektirdiği
sağlanmasında
rol
üstlenmek
33) Aşağıdakilerden
medyanın
hangisi
izleyicilere
yeni
sağladığı
olanaklardan değildir?
A. Medya içeriğini arşivleme
35) Kurumlar
sosyal
medyada
B. Medya içeriğini yeniden üretme
aşağıdakilerden hangisini kurumsal
C. Medya içeriğini kendine mal etme
sosyal
D. Pasif medya izleyicileri yaratma
kapsamında kullanmamaktadır?
E. Medya içeriğini yeniden dolaşıma
sokabilme
çalışmaları
sorumluluk
A. Dikkat çekme
B. Bilgilendirme
C. Gönüllü sağlama
D. Yüz yüze iletişim kurma
E. Deneyim paylaşımı
36) Aşağıdakilerden
34) Alternatif
medyanın
aşağıdakilerden
önemi
hangisi
ile
açıklanamaz?
A. Bireyin haber alma özgürlüğünü
pekiştirmek
açısından
hangisi
internet
aktivizm
kullanımının
yollarından değildir?
A. Bilgi toplama
B. Bilgi yayma
C. Diyalog kurma
B. Güçlü olana ayrıcalık tanımak
D. Eylem koordine etme
C. Bir olayın farklı yönleriyle açığa
E. İfade özgürlüğünü kısıtlama
çıkarılmasını sağlamak
D. İfade özgürlüğünü pekiştirmek
9
İLETİŞİM
D. Siyasi parti ve liderin kullanıcılarla
sanal ortamda etkileşiminin hızlı ve
37) Aşağıdakilerden
medyanın
hangisi
geleneksel
sosyal
medyadan
farkını belirtmez?
A. Sosyal
medya
düşük maliyetli olması
E. Kullanıcı
türevli
içeriğin
paylaşımını engelleme
araçları
herkes
tarafından az veya sıfır maliyetle
kullanılır.
B. Sosyal medyada herkes üretimde
39) Sosyal medyanın siyasal iletişim
bulunabilir.
C. Sosyal medyada izleyicilerin etki
yönünde
seçim
kampanyalarında
ve tepki süresi geleneksel medyaya
kullanılmasının ilk örneğini hangi
göre daha uzundur.
siyasi liderde görmekteyiz?
D. Sosyal medya yaratıldıktan sonra
A. Ronald Reagan
yorumlar ve yeniden düzenlemeyle
B. John. F. Kennedy
anında değiştirilebilir.
C. George Bush
E. Geleneksel
medya
üretimi
uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim
D. Barack Obama
E. Thomas Jefferson
gerektirmektedir.
40) Aşağıdakilerden hangisi internetin
diğer
38) Aşağıdakilerden
hangisi
siyasal
iletişim
kampanyasının
sosyal
medyada
gerçekleşme
şeklini
göstermez?
A. Siyasi
parti
ve
lidere
ilişkin
farklılaştığı konulardan biridir?
A. İnternet bireysel, grup ve çoklu
iletişimi bir arada barındırır.
parti
ve
lidere
ilişkin
C. Siyasi parti ve liderin kullanıcılarla
ortamda
verir.
C. İnternet
enformasyonun güncellenmesi
sanal
araçlarından
B. İnternet az masraflı yayıncılığa izin
enformasyonun yayılması
B. Siyasi
iletişim
etkileşimde
küresel
çoklu
iletişime
olanak verir.
D. İnternetin maliyeti daha fazladır.
E. İnternet
metin
temelli
iletişime
olanak verir.
bulunmasına olanak sağlama
10
İLETİŞİM
41) İkinci
Dünya
savaşında
iletişiminde
kitle
propagandanın
psikolojik etkisi geleneği hem savaş
sırasındaki saha araştırmaları, hem
de
laboratuvar
sürdürülmüştür.
araştırmalarıyla
Aşağıdakilerden
hangisi iletişim kuramlarından AnaAkımda temeli atan kavramlardan
değildir?
A. Göstergebilim
B. Uyaran-tepki kuramı
C. Hipodermik iğne
D. Sihirli mermi metaforu
E. Taşıma kemeri
42) Aşağıdaki
eşleşmelerden
yanlıştır?
hangisi
43)
KURAMCILAR
A. John Fiske- simulacra
a- Walter Benjamin
B. Michel Foucault- söylem
b- Walter Lippmann
C. Walter Benjamin- aura
c- Edward Said
D. Roland Barthes- mit
d- Theodor Adorno
E. Jacques Derrida- yapı çözme
e- Louis Althusser
YAPITLARI
1- Kamuoyu
2-Mekanik Yeniden Üretim Çağında
Sanat Eseri
3- Orientalizm
11
İLETİŞİM
4- İdeoloji ve Devletin İdeolojik
C. Dil ve göstergebilim temelli post-
Aygıtları
yapısalcılıkta; yeniden-artikülasyon,
5- Minima moralia
yapı-bozma ve yeniden yapılandırma
gibi kavramlar göze çarpar.
Yukarıda adı geçen kuramcılarla yapıtları
eşleştirildiğinde
aşağıdakilerden
hangisi
doğru seçenektir?
D. Yapısalcılık göstergelerin ilişkilerine
göre anlamın tanınması veya kültürel
inşanın incelenmesidir.
E. Yapısalcılık “özne” fikrine karşı,
A. a-2 / b-1 / c-3 /d-4 / e-5
durağan bölünmez birey fikrini
B. a-4 / b-1 / c-5 /d-2 / e-3
sunar.
C. a-1 / b-5 / c-4 /d-2 / e-3
D. a-2 / b-1 / c-3 /d-5 / e-4
E. a-5 / b-4 / c-1 /d-3 / e-2
44) Yapısalcılığın öncüsü olan LeviStrauss‟un
yapısalcılık
45) “Totaliter bir rejim için sopa neyse,
görüşünde
demokrasi için de propaganda odur”
“yapı” incelenen “metinin” yapısıdır.
diyen ve iletişim modelleri arasından
Bu bağlamda yapısalcılık ile ilgili
Propaganda
aşağıdaki
kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
önermelerden
hangisi
yanlıştır?
geliştiren
A. Gilles Deleuze
A. Yapısalcılıkta anlam farktan geçerek
olur.
Modelini
Anlam
anlamlandırma
B. Noam Chomsky
C. Max Horkheimer
sistemindeki işaretler arasındaki fark
D. Jacques Lacan
tarafından çıkartılır.
E. Mikhail Bhaktin
B. Yapısalcılığa
dünyamızın
göre
çoğu
ikili
imajlar
zıtlıkları
tarafından yapılanır.
12
İLETİŞİM
A. mesaj / direkt okuma / kısmi okuma /
dolaylı
B. bildirge / sünger okuma / tartışmalı
okuma / ekinlemeli
C. metin / pasif okuma / etkili okuma /
aktif
D. metin / hakim okuma / pazarlıklı
okuma / muhalif
E. ileti / kod açımlamalı okuma / kod
sökümlemeli
okuma
/
kod
göre
dil
çözümlemeli
47) Dilbilimci
46) Kodlama
ve
Kod-açımlama
göstergesi
Saussure‟e
bir nesneyle bir adı
araştırmaları ile dikkat çeken Stuart
birleştirmez, bir kavramla bir işitim
Hall,
imgesini birleştirir. Bu bağlamda
TV
programlarını
bir
................. olarak ele alır ve bunları
aşağıdaki
değişik okuma türleri üzerinden
doğru değildir?
değerlendirir. Bu okuma türleri;
A. Her
önermelerden
gösterge;
gösteren
verilen mesajların aynen alındığı
gösterilenden oluşur.
.................., mesajın bir bölümünü
B. Kedi sözcüğü göstergedir.
kabul edip bir bölümünü reddeden
C. Kedi ses dizisi gösterendir.
............
D. Kafamızdaki
ve
mesajın
tamamını
reddeden ............ okumadır.
hangisini
kedi
ve
kategorisi
gösterilendir.
E. Gösteren ve gösterilen arasında
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan
mantıklı,
yerlere
bağımlı bir ilişki vardır.
aşağıdaki
kavramlardan
nedenli
ve
birbirine
hangileri gelmelidir?
13
İLETİŞİM
D. İzleyicinin
gücünü
abartarak
medyayı masum gösterir.
E. Siyasal
ekonomi
yaklaşımını
ve
kitlenin metalaşmasını hafife alır.
49) Aşağıdakilerden
48) Aşağıdakilerden hangisi 1964 yılında
Richard
Hoggart
yönetiminde
Frankfurt‟ta
toplum
hangisi
1923‟te
kurulan
“eleştirel
kuramını”
geliştiren
kurulan Çağdaş Kültürel Çalışmalar
Frankfurt Okulu düşünürlerinin kitle
Merkezi‟nin çalışmaları ile anılan ve
iletişim araçlarını da ele alarak
kültürün ve toplumun incelenmesine
geliştirdikleri
yönelik disiplinler arası bir yaklaşım
Marxist yazına dayanmakta olan
olan “Kültürel Çalışmaların aldığı
kavramlardan değildir?
eleştirilerden değildir?
ve
B. Kültür endüstrisi
televizyon izlemenin karmaşıklığını
C. Yabancılaşma
gözden kaçırmaktadır.
D. Gösteri toplumu
çalışmaların
ölçüde
A. Kitle kültürü
A. Metin-merkezli inceleme yaklaşımı,
B. Kültürel
büyük
ahistorik
E. Meta fetişizmi
tavrı, içinde bulunduğu bağlamı
yok saymasına neden olur.
C. Tüm kültürel yorumu, egemen ve
bağımlı gruplar arasındaki savaşımı
çözümlemeye indirger.
50) Elisabeth Noelle-Neumann tarafından
geliştirilen
ve
bireylerin
14
İLETİŞİM
herhangi
bir
geliştirmek
konuda
durumunda
kanaat
oldukları
zamanlarda toplumdaki genel kanaat
iklimini
gözlemleyerek
kanaatlerini
de
oluşturdukları
fikrini
kendi
ona
göre
temel
alan
kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bilgi eksikliği hipotezi
B. Bağımlılık kuramı
C. Eşik bekçiliği modeli
D. Suskunluk sarmalı
E. Yeniliklerin yayılması modeli
52) Hangi biçimde ve düzeyde olursa
51) İzleyicilerin
ulaşabilmesi,
oluşturan
medya
metinin
iletileri
metinlerine
içeriğini
algılaması,
olsun iletişim sürecini anlamak için
aşağıdaki
soruları
soran
model
hangisidir?
anlamlandırabilmesi, çözümleyebilmesi ve medya metinlerini eleştirel
ve
sorgulayıcı
bir
okuyabilmesine ne denir?
*Kim
biçimde
Denetim,
kaynak analizi
*Ne
A. Bilgi gediği
İleti,
içerik analizi
B. Dil aracılı emperyalizm
*Hangi kanaldan Araç analizi
C. Medya okuryazarlığı
*Kime
D. Aracılı sözde etkileşim
E. Örtük propaganda
Alıcı,
izleyici analizi
*Hangi etki ile
Erki analizi
A. Laswell’in genel iletişim modeli
B. Shanon ve Weaver‟in enformasyon
kuramı
C. Westley ve MacLean‟in kitle iletişim
modeli
15
İLETİŞİM
D. Riley ve Riley‟in sosyolojik iletişim
modeli
E. Defleur‟un
birleştirici
iletişim
54) Medyanın
mülkiyet
yapısının
medya
yansıması
üzerinde
ve
sahiplik
metinlerine
duran,
kitle
iletişim kurum ve araçlarının üretim
modeli
ilişkileri, üretim biçimi, üretilenin ne
olduğu, kime ne oranda kazanç
sağladığı, kamuya ne oranda yararlı
olduğu
gibi
konularla
ilgilenen
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eleştirel ekonomi politik yaklaşımı
B. Teknolojik belirleyicilik anlayışı
C. Eleştirel Marksist dilbilim anlayışı
D. İletişim ve etkileşimci yaklaşım
E. Liberal çoğulcu yaklaşım
53) Bağımlı ve egemen kesim arasındaki
55) -------------- uzmanlaşmış grupların
güç ilişkisinin işleyişi, doğrudan
geniş,
değil dolaylı, açık değil örtük bir
izleyicilere sembolik içerik yaymak
alandır.
topluma
üzere teknolojik aygıtları (basın,
doğrudan siyasi baskı yapmak yerine
radyo, film vs.) hizmete soktuğu
toplum üzerinde ideolojik hakimiyet
kurum ve tekniklerden meydana
kurmaya çalışır. Bu ise, toplumda
gelir.
Egemen
sınıf
heterojen
ve
farklılaşmış
hükmedilenlerin rıza gösterdiği bir
yapıyı
ortaya
çıkarır.
Bu
fikri
“hegomonya” kavramı ile ortaya atan
kuramcı kimdir?
Yukarıdaki
paragrafta
tanımlanan,
aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A. Kişilerarası iletişim
A. Karl Marx
B. Etkileşim
B. Stuart Hall
C. Kitle iletişimi
C. Max Horkheimer
D. İletişim kampanyası
D. Louis Althusser
E. Pazarlama iletişimi
E. Antonio Gramsci
16
İLETİŞİM
adlandırılabilecek bir yapı ortaya
çıktı.
D. Ortaçağ‟da yaygın olan hızlı ve
sessiz okuma azaldı.
E. Basım devrimi sonrasında haber
kaynaklarının
sansüre
tabi
olmasından ya da resmi olmayan ve
yenilikçi birçok tarzın gelişmeye
başladığından bahsedilemez.
56) “Matbaanın
icadı
metinlerin
karakteristik özelliklerinde ve ayrıca
okurların metinleri kavrama tarzında
değişimlerin
olmasına
57) Aşağıdaki
önermelerden
hangisi
yanlıştır?
A. Kinetoskop
fotoğraftan
hareketli
yardımcı
resme geçişte yer alan ve modern
oldu.” ifadesine göre aşağıdakilerden
film endüstrisine sahneyi hazırlayan
hangisi söz konusu basım devriminin
gelişmelerden biridir.
yol açtığı değişikliklerdendir?
B. Daguerreotype‟ın
A. Basımcılık; üretim araçlarını elinde
makinesinin
bulunduranların tekelleşmesi nedeni
gelişiminde
ile
temsil eder.
haberlerin
geniş
çapta
yayılmasının önünde engel teşkil etti.
B. Kitaplar
üretilmeye
Elyazmaları
geleneksel
yollarla
devam
edildi.
sanatında
gelişmeler
C. Neolitik
kemikler
icadı,
fotoğraf
tarihsel
önemli
hesap
ve
olarak
bir
aşamayı
taşları,
çentikli
imge,
işaret
ve
notasyonların olduğu plakalar ilk
uygarlıkların
yazısız
iletişim
araçlarına örnektir.
oldu.
C. Hem Avrupa’da hem de Kuzey
D. Temsil ettikleri şeye benzemeyen
Amerika’da on sekizinci yüzyılın
gelenekselleşmiş
sonunda, özellikle haber amaçlı
piktogram denir.
işaretlere
dolaşımı
E. İletişim konusundaki gelişmelerin
sayesinde “bilgi toplumu” olarak
Batı‟daki demokratikleşme süreciyle
süreli
yayınların
yakından bağlantısı vardır.
17
İLETİŞİM
59) 1872 tarihli “Zafer” isimli şiirden
58) 1885
yılına
kadar
fotoğrafçılık
alınmış
aşağıdaki
alıntı,
hangi
tarihinde özellikle haber muhabirliği
iletişim teknolojisinden söz ediyor
alanında
olabilir?
uzmanlaşmış
fotoğrafçıya
tek
bir
rastlanmamasına
şaşırmamak gerekir. Bunun nedeni
“Hepimiz biriz‟” dedi uluslar
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
ve topraktan toprağa akan elektriğin
A. Haber
değeri
betimleyen
taşıyan
resim
anları
muhabirlerinin
coşkusunda
eller birbirini buldu.
fotoğrafçılara nazaran çok daha az
masraflı yollarla imge üretebiliyor
A. İnternet
olmaları.
B. Televizyon
B. Fotoğraf makinesi ile imge elde
etmenin çok zaman alması.
D. Matbaa
C. Fotoğraf makinelerinin o döneme
kadar
hızla
gelişen
C. Telgraf
E. Radyo
olayları
kaydedemiyor olması.
D. Fotoğraf makinelerinin stüdyodan
çıkıp, taşınabilir hale gelmesinin
zaman almış olması.
E. Fotoğrafın
yeniden
üretilebilir
olması.
18
İLETİŞİM
E. Ses iletimine dayalı olan telefon,
telgrafın
birçok
zamansal
sınırlamasını aşabildi.
61) Modern kitle toplumunu olanaklı
60) “Telgrafın
icadı
gerçekleşen
kılan, kitle medyasının ve veri
uygulama-
işlemenin birbirlerini tamamlayan,
larının gelişimini önemli ölçüde
birlikte ortaya çıkan ve gelişen
etkiledi. Benzer şekilde telgraftan
teknolojiler
sonra geliştirilen ilk temel elektronik
bağlamda aşağıdakilerden hangisi
iletişim aracı olan telefon, telgrafın
söylenebilir?
değişimler
getirdiği
ile
gazetecilik
sınırlamaları
aştı.”
olmalarıdır.
Bu
Bu
A. Hem modern medyanın hem de
bağlamda aşağıdakilerden hangisi
bilgisayarların gelişiminin yaklaşık
söylenemez?
aynı zamanlarda başlamış olması
A. Telefonun yazılı belgeleri iletmekte
sınırlanmamış olması birçok ticari ve
kültürel gelişmeye ön ayak oldu.
ve okuryazarlığı gerektirmediği için
evlere kadar yayılabildi.
tokuşunu olanaklı kıldı böylece ticari
kararların alınması hızlanmış oldu.
kurulu
öneme sahiptir.
C. Bilgisayarların ve modern medyanın
gelişmesinde her zaman bir paralellik
C. Telefon hızlı, çift yönlü söz değiş
üzerine
B. Medya makineleri de bilgisayarlar da
modern kitle toplumu için tali bir
B. Telefon mors koduna hakim olmayı
D. Elektrik
şaşırtıcıdır.
bir
olsa
bile,
asla
bir
kesişme
gerçekleşmemiştir.
D. Fotoğraf, film, ofset baskı, radyo
ve
televizyon,
aynı
metinleri,
iletişim olan telgraf, kendine özgü
görüntüleri ve sesleri milyonlarca
uzmanlık biçimlerinin doğuşuna
insana yayma yeteneği sağlar ve
yol
kitle
açtı
ve
okuryazarlığın
elektriğe
dayalı
şekillenmesine
kültürünü
olanaklı
hale
getirir.
yardımcı oldu.
19
İLETİŞİM
E. Bilgisayarın
sayılarla
uğraşan
analitik bir makineden ibaret olduğu
söylenebilir, bilgisayarı bir medya
sentezleyicisi ve düzenleyicisi olarak
görmek mümkün değildir.
63) “Sözel
62) 1980‟lerdeki
gelişimi
olmayan
iletişim,
bir
sırasında
etkileşim çevresinde “bir şey ileten”
İnternet teknolojisi, birçok farklı
dil dışı tüm öğeleri kapsar ve
konuda zorluklar ile karşılaşmıştır.
söylenene değil söylenme biçimine
Aşağıdakilerden hangisi internetin
göndermede bulunur. Sözel olmayan
gelişmesi
tutumların
sırasında
yaygın
sınıflandırılması
beş
kullanımını engelleyen etkenlerden
öğeyi kapsayan bir ölçek içerir.”
değildir?
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu
A. Enformasyon değiş tokuşu için
geliştirilmiş
çok
sayıda
öğelerden değildir?
A. Uzamsal davranışa ilişkin öğeler
protokolün birbirleri ile uyumlu
B. Kinetik davranışa ilişkin öğeler
olması.
C. Yüze ilişkin öğeler
B. Çevirim içi enformasyonu bulmak
ve elde etmekte yaşanan güçlükler.
D. Dilsel göstergeler
E. Sessel göstergeler
C. İnternet ağ uygulamalarının henüz
yeterince gelişmemiş olması.
D. Acemilerin
kullanıcı-dostu
ilgisini
çekecek
uygulamaların
az
oluşu.
E. Kişisel
bilgisayarlarda
bulunan
çekici grafik ara yüzlerle tezat
oluşturan tekdüze salt metin ara
yüzü.
20
İLETİŞİM
65) İletişim üzerine ilk incelemelerin
64) Göstergebilimin
Charles
temellerini
Sanders
atan
Pierce‟ın
Antik Yunan döneminde M.Ö. V.
yüzyılda
başladığı
söylenebilir.
göstergeler bilimini kullanarak dil
Retorik kitabında gerçek söylemin
mantığında
iletişimin
üretiminin
koşullarını sorgulayan ve iletilerin
koşullarına
bakar.
Göstergeler
anlaşılırlığı sorunu üzerinde duran ve
mantığı olarak da değerlendirilen
retoriğin işlevini bir ikna etme
kuramında üç tür gösterge sınıfı
konusu olarak tanımlayan düşünür
belirler: a) ikon b) indeks (belirtke)
aşağıdakilerden hangisidir?
ve c) simge. Bu kuram bağlamında
A. Aristo
aşağıdaki
B. Sokrates
örneklerden
hangisi
yanlıştır?
C. Platon
A. İkon: bir adam yüzünün yağlıboya
resmi
B. İkon:
D. Saussure
E. Heraklitos
genç
bir
kadının
portre
fotoğrafı
C. Simge: beden ısısının artmasının
hastalığın bir belirtisi olması
D. İndeks:gök
gürültüsünün
fırtınayı
işaretlemesi.
E. Simge:
kırmızı
güllerin
aşkın
simgesi olması
21
İLETİŞİM
67) Halka mal olmuş kişilerin yanlarında
66) Basında neyin, nasıl ve ne kadar
betimleneceği
tüketici
kararı,
tercihi
ile
piyasada
biçimlenir.
eskiden çalışanlara, eski eşleri ve
eski patronlarının özel yaşamları
hakkında
yaptıkları
ifşaat
için
Gerçeğin aktarılması gazeteciliğin
yapılan ödemeler, gazeteciler için
bir meslek olarak kurucu özelliği
tanımlanan davranış kodlar ile ilgili
olsa
geliştirilen
da,
serbest
piyasa
bunun
tanımlamalardan
uygulamada son derece tali bir rol
hangisine örnek olabilir?
almasına neden olur. Bu durumun
A. Çek defteri gazeteciliği
sonuçları
B. Saptırma ve örtbas
aşağıdakilerden
hangisi
C. Haberci-yorumcu ayrımı
olamaz?
A. Bir
hikâyenin
haber
değeri,
istisnasız onun gerçeklik değerinin
D. İletişim özgürlüğü
E. Eleştiri sınırlarının aşılması
bir işlevi haline gelir.
B. Piyasa bir haberin hikâyesinde neyin
aktarılacağını
sistematik
olarak
belirler.
C. Medyada asıl önemli olanın ne
olduğunu tam olarak anlatmama ve
olayları basitleştirerek sunma sonucu
doğurur.
D. Basının tüketicilerin önceden var
olan tercihlerine uymayan haber,
inanç ve bilgileri pek sunmaz.
E. Gerçeklerin kısmi olarak sunulması
haberin
halde
kendisi
okuyucuya
yanlış
yanlış
olmadığı
olduğu
izlenimini verebilir.
22
İLETİŞİM
69) “Konuyla
68) Sissela Bok mahremiyet ve gizliliğin
tarafından
ilgisiz
düşünceler
caydırılmayan
birbirine yakından bağlı, ama esas
tartışmanın
olarak farklı kavramlar olduğunu
edilebilen görüş özelliği taşıyan” ve
ileri
göre
“şeyleri gerçekte olduğu gibi yeniden
mutlaka
sunan” olarak tanımlanan kavram
sürer.
Bu
mahremiyet,
kurama
ortada
saklanılacak bir şey olduğunu ve
A. Yanlılık
etmez. Bu bağlamda mahremiyet ve
B. Evrensel hitap
gizlilik kavramları ile ilgili aşağıdaki
C. Yorum
önermelerden hangisi söylenemez?
D. Nesnellik
vardır.
Özel
alan
kabul
aşağıdakilerden hangisidir?
utanılacak bir şeyin saklandığını ima
A. Gizliliğin özünde saklama niyeti
sonucunda
bir
E. Hiçbiri
anlamındaki
mahremiyette ise her zaman gizlilik
söz konusu değildir.
B. Mahremiyet başkalarının istenmeyen
yaklaşmalarından
korunma
hali
olarak tanımlanır.
C. Gizlilik mahremiyeti sağlama veya
oluşturma yolu olabilir.
D. Mahremiyet, kişinin kendi yaşamının
kontrolünü bir başka insanın eline
vermemenin önemli olduğunu kabul
eder
E. Mahremiyetin bağlantılı olduğu
kavramlar; yakın ilişki, yasak,
saklama,
sinsilik,
aldatma,
sessizlik, utanma olabilir.
23
İLETİŞİM
70) “Yetkililerin çizdiği savaş tablosu,
ölülerin
olmadığı
tabloydu.
film yoluyla haber verme özgürlüğü
Kullanılan dil ölümleri saklıyordu;
“temel hak” olarak Avrupa‟da ilk
„ölen siviller‟ yerine „kısmi zarar‟,
kez hangi ülke ülkenin anayasasında
„ölen askerler‟ yerine „düşmanın
kabul edilmiştir?
sahip
olduğu
zayıflatılması‟,
„yumuşak
kullanılmıştır.
video
bir
71) Basın Özgürlüğü ile birlikte radyo ve
kapasitenin
„halk‟
yerine
hedefler‟
terimleri
Silahlı
kuvvetlerin
görüntülerinde
„akıllı
A. İngiltere
B. Federal Almanya
C. Fransa
D. İtalya
E. Belçika
bombalar‟ zayiatı en aza indirerek
binaları dikkatli şekilde vuruyordu.
Hava
saldırılarının
„cerrahi
operasyon‟ gibi işlendiği anlatıldı.”
72) “Devlet,
basın
ve
haber
alma
Savaş haberciliğinde etik sorunları
hürriyetini sağlayacak tedbirler alır”
Körfez Savaşı bağlamında tartışan
“Süreli yayınlar, Devletin ve diğer
Kevin Williams‟ın bu ifadesi ile
kamu tüzel kişilerinin veya bunlara
ilgili
bağlı
aşağıdakilerden
hangisi
söylenemez?
kurumların
araç
ve
imkânlarından eşitlik esasına göre
A. Sansürün savaşı temiz gibi gösterme
yararlanır”
çabasına bir örnek.
B. Halkın savaşın bedelini görme
hükümleri,
şansını elde etmesine bir örnek.
C. Savaşta
gerçek
insanların
karışmadığı
Yukarıda
işe
duygusunu
uyandırmasına bir örnek.
D. “Oturma odası savaşı” deyimine bir
örnek.
E. Sansürün savaşları halka satma aracı
sıralanan
iletişim
Anayasa
özgürlüğünün
hangi niteliğini açıklamaktadır?
A. Bilgi alma hakkı
B. Sosyal hak
C. Haber toplayabilme hakkı
D. İnsan hakkı
E. Ekonomik hak
olarak kullanılmasına bir örnek.
24
İLETİŞİM
74) “………….. 5680 sayılı kanunun 1. ve
73) Aşağıdaki
önermelerden
hangisi
yanlıştır?
2. maddelerinden farklı olarak,
Basın Kanunu‟nunda yer alan “Basılmış
A. Yazılı basın yoluyla düşüncelerin
aktarılması,
Hukuku‟nun
Eserler”in
eklenmiştir.”
İletişim
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
“iletişim
özgürlüğü”
aşağıdakilerden hangisi en uygun olarak
B. Radyo-TV aracılığıyla haberleşme,
tamamlar?
A. Haber Ajansı Yayınları
Kitle İletişim Hukuku‟nun “iletişim
B. Dergi
özgürlüğü”
C. Gazete
altında
incelediği
alanlardan biridir.
/
tanımına
Kitle
altında incelediği alanlardan biridir.
C. Mektup
Yeni
D. Resimli Eser
telgraf
haberleşmesi
Kitle
/
telefon
E. Yazılı Eser
İletişim
Hukuku’nun “iletişim özgürlüğü”
altında
incelediği
alanlardan
biridir.
D. Sinema yoluyla görüş aktarımı Kitle
İletişim
özgürlüğü”
Hukuku‟nun
altında
“iletişim
incelediği
alanlardan biridir.
E. İnternet aracılığı ile bilgi aktarımı
Kitle İletişim Hukuku‟nun “iletişim
özgürlüğü”
altında
incelediği
alanlardan biridir.
25
İLETİŞİM
75) Aşağıdakilerden hangisi cevap ve
76) Aşağıdakilerden
hangisi
“Fikir
düzeltme hakkına ilişkin doğru bir
İşçisi” kavramına ilişkin doğru bir
bilgi değildir?
bilgi değildir?
A. Cevap ve düzeltme hakkının tarihsel
kökeni
1789
Fransız
İhtilali‟ne
dayanır.
B. Kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın
yapılması halinde cevap ve düzeltme
hakkı doğar.
yazısında kısaltma ve düzeltmeler
D. Düzeltme ve cevap hakkına sahip
olan kişinin ölmesi halinde bu hak,
biri
tarafından
kullanılabilir.
getirilmesine
dair
ve
yerine
doğrudan
doğruya ilgili alanlarda çalışmayı
ifade eder.
işçilerini
“gazeteci”
olarak
isimlendirmiştir.
çevirmen,
fotoğrafçı,
karikatürist gibi çalışanlar gazeteci
olarak değerlendirilir.
D. Bir gazetede görev yapan, teknik
sorumlu, muhasebe elemanı gibi
E. Anayasanın 32. Maddesi sadece
basına karşı değil, tüm kitle iletişim
araçlarının yayınlarına karşı cevap ve
vermektedir.
mesleğinin
C. Redaktör,
yapabilir.
düzeltme
gazetecilik
B. 5953 sayılı Kanunun 2. maddesi fikir
C. Sorumlu müdür düzeltme ve cevap
mirasçılarından
A. Fikir ve sanat işinde çalışma ölçütü,
hakkına
olanak
çalışanlar da fikir işçisi olarak
değerlendirilir.
E. 5953 sayılı kanun, yalnız dönemsel
yayın kuruluşlarında çalışan fikir
işçilerini kapsamına almıştır.
26
İLETİŞİM
77) “195 sayılı Kanun‟un 29. maddesine
78)
göre, kanun tüzük ve yönetmeliklerle
I.RTÜK
yayınlanmaları mecburi olan ilanlar
tarafından seçilebilir.
ve
II.RTÜK üyesi seçilebilmek için
genel
ve
İktisadi
Devlet
üyeleri
kurula
memuru
TBMM
Kuruluşları ve sermayesinin yarıdan
devlet
olma
şartı
fazlası Kamu Hukuku tüzel kişilerine
aranmaktadır.
ait bulunan kuruluşların verdikleri
III. RTÜK‟ün görevlerinden biri de
reklam niteliği taşımayan ilanlar,
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
„resmi ilan‟ sayılır.”
GenelMüdürü ve Yönetim Kurulu
üyelerini atamaktır.
Yukarıdaki
paragrafdoğrultusunda
IV.RTÜK‟ün görev ve yetkileri
aşağıdakilerden hangisi resmi ilanlara
arasında, medya hizmet sağlayıcı
ilişkin bilgidir?
kuruluşlarınyayın lisansı talebinde
bulunabilmeleri için gerekli idari,
A. Bir
ilanın
olmadığı
resmi
nitelikte
konusunda
olup
kararsızlık
mali ve teknikşartları belirlemek ve
bu
kuruluşlardan
şartları
ortaya çıkarsa Valiliğin vereceği
sağlayanlarayayın lisansı
karara uyulur.
denetlemek ve gerektiğinde iptal
B. Resmi ilanlar ancak Basın İlan
Kurumu
şubeleri
aracılığı
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Radyo
C. Dönemsel yayınlar, aldıkları resmi
bir
ay
içinde
yayınlayabilirler.
D. Resmi
ilanların
etmek de bulunmaktadır.
ile
yayınlatılabilir.
ilanları
vermek,
Televizyon
Üst
Kurulu
(RTÜK)
hakkında doğru bilgi içermektedir?
A. I ve II
dağıtılmasında
B. II ve IV
dönemsel yayının görüş ve eğilimleri
C. II ve III
de belirleyicidir.
D. III ve IV
E. Resmi ilanların fiyat tarifeleri gazete
E. I ve IV
yönetimlerince karar-laştırılır.
27
İLETİŞİM
79) Dönemsel
yayınlarda
özdenetim
sisteminin
gelişimi
hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
80) Gazetecilerin tanıklıktan çekinme
hakkı
konusunda
aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A. Basının kendi kendini denetlemesi
A. Ceza Muhakemesi Kanunu‟nun 46.
sistemi ilk kez 1916 yılında İsveç‟te
maddesi meslek sırrı nedeni ile
uygulanmaya başlanmıştır.
tanıklıktan
B. Basının kendi kendini denetlemesi
çekinme
avukatlar,
hakkını
avukat
stajyerleri,
sisteminin en başarılı örneğini İngiliz
hekimler, diş hekimleri, eczacılar,
Basın Konseyi vermiştir.
ebeler ve bunların yardımcıları, diğer
C. Türkiye‟de 1960 yılında kurulan
bütün
tıp
meslek
Basın Şeref Divanı, basının kendi
mensupları,
kendini kontrolü
görevlendirilmiş
gereksiniminden
doğmuş ancak başarılı olamamıştır.
D. 1987
yılında
Konseyi
kurulan
vakıf
statüsünde
Basın
bir
kuruluştur.
E. “Kamusal bir görev olan gazetecilik,
ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara
ve
mali
sanatları
işlerde
müşavirler
ve
noterlere tanımış olmasına karşılık,
bu hak gazetecilere tanınmamıştır.
B. Finlandiya‟da 1966 yılında kanunla
gazetecilerin
tanıklıktan
çekinme
hakkı kabul edilmiştir.
C. Danimarka‟da tanıklıktan çekinme
alet edilemez” hükmü, Basın Meslek
hakkı
İlkelerinden biridir.
Yasalara
zarara
yasalarla
düzenlenmiştir.
göregazetecinin
sokabilecek
kendini
beyanlardan
kaçınabileceği öngörülmektedir.
D. İsviçre’de vatana ihanet gibi ağır
politik suçlarda bile gazetecilere
tanıklıktan
çekinme
hakkı
tanıklıktan
çekinme
tanınmaktadır.
E. Gazetecilerin
haklarını en geniş biçimde kabul
eden ülke Federal Almanya‟dır.
28
İLETİŞİM
81) Aşağıdakilerden hangisi,5651 sayılı
kanun
ile
yetkilendirilen
Telekomünikasyon
Başkanlığı‟nın
yetkili
82) 5651 sayılı yasanın 3. maddesinin 1.
fıkrası gereğince, içerik, yer ve
İletişim
erişim
sağlayıcıları,
olduğu
belirtilen
esas
çerçevesinde
alanlardandeğildir?
yönetmelikte
ve
tanıtıcı
usuller
bilgilerini
A. İnternet ortamında yapılan yayınların
kendilerine ait internet ortamında
içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı
kullanıcıların ulaşabileceği şekilde
kanun
ve güncel olarak bulundurmakla
kapsamına
işlendiğinin
giren
tespiti
suçların
halinde
bu
yükümlüdür. Buna göre aşağıda
yayınlara erişimin engellenmesine
bilgilerin
yönelik tedbirleri almak.
ortamlarda
B. Ulaştırma
Bakanlığı,
kolluk
hangisi
belirtilen
açıklanmak
zorunda
değildir?
kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve
A. Gerçek kişilerin ad ve soyadı
kuruluşları ile içerik, yer ve erişim
B. Tüzel kişilerin unvanı ve sorumlu
sağlayıcılar
ilgili
sivil
toplum
kuruluşları arasında koordinasyon
oluşturarak suç oluşturan içeriğe
sahip internet yayınlarını önlemeye
yönelik çalışmalar yapmak.
C. Suç
unsuru
5
yıl
C. Vergi kimlik numarası ve ticaret sicil
numarası
D. Gerçek
kişilerin
T.C.
kimlik
numarası
taşıyan
yayınlayanlara,
kişiler
içerik
E. Elektronik iletişim adresi
süreyle
internet yayıncılığını yasaklamak.
D. Bilişim
ve
internet
alanındaki
uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
E. İnternet
ortamında
servislerde
herkese
yapılacak
açık
filtreleme,
perdeleme ve izleme esaslarına göre
donanım üretilmesi veya yazılım
yapılmasına ilişkin asgari kriterleri
belirlemek.
29
İLETİŞİM
83) Basın
Kanunu‟nun
maddesi
84) Aşağıdakilerden hangisi Elektronik
“zorunlu bilgiler” başlığı altında
Haberleşme Kanunu‟nun öngördüğü
“impressium”
ilkelerdendeğildir?
düzenlemiştir.
4.
yükümlülüğünü
Bu
hükme
göre,
aşağıdakilerden hangisi her basılmış
eserde belirtilmesi gereken başlıklar
arasında değildir?
A. Serbest ve etkin rekabet ortamının
korunması.
B. Herkesin makul ücret karşılığında
elektronik haberleşme şebeke ve
A. Basıldığı tarih
hizmetlerinden
B. Yayının kaynakçası
sağlayacak
C. Basıldığı yer
edilmesi.
D. Yayımcının adı
E. Sorumlu müdürün adı
yararlanmasını
uygulamaların
teşvik
C. Elektronik haberleşme cihaz ve
sistemlerinin
kurulması,
kullanılması ve kullanılmasında
Bilim
Teknoloji
ve
Sanayi
Bakanlığının tam ve tek yetkili
kılınması.
D. Milli güvenlik ile kamu düzeni
gereklerine
ve
acil
durum
ihtiyaçlarına öncelik verilmesi.
E. Bilgi
güvenliği
ve
haberleşme
gizliliğinin gözetilmesi.
30
İLETİŞİM
85) 5651
sayılı
ortamında
kanun,
yapılan
düzenlenmesive
sorumluluklarının
internet
86) İletişim
yayınların
sayıları
Endüstrisinde,
giderek
azalan
büyük
ceza
şirketlerin eline geçmesiyle artan
saptanması
yoğunlaşmada çeşitli süreçler söz
amacıyla bazı terim ve kavramlarla
konusudur.
ilgili
süreçlerden
tanımlar
kontrolün
vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kanunda
Aşağıdaki
tanım
bu
hangisini
açıklamaktadır?
bahsi geçen tanımlardan değildir?
A. İçerik sağlayıcı
“Hammadde kaynağının ya da temel
B. Yer sağlayıcı
üretim girdilerinin temininden, nihai
C. Erişim sağlayıcı
malın
D. İzleyici sağlayıcı
kadar süren üretim zincirinin bütün
E. Toplu kullanım sağlayıcı
halkaları kontrol etmeye dönük bir
tüketiciye
yoğunlaşma
ulaştırılmasına
biçimidir.
Üretim
sürecinin tamamı tek bir merkezden
kontrol
edilmeye
tekelleşme
başlandığında
eğilimi
güç
kazanmaktadır”
A. Yatay Bütünleşme
B. Dikey Bütünleşme
C. Çeşitlenme
D. Uluslararasılaşma
E. Çapraz Bütünleşme
31
İLETİŞİM
87) Televizyondaki
şiddet
içeriğinin
88) Wiki,
kullanıcıların,
büyük
bir
çocuklardaki saldırganlığı ve anti-
bölümünü kolaylıkla biçimlendirebi-
sosyal davranışları etkileme sürecini
lip
açıklamak için geliştirilmiş bir takım
sitelerini anlatmak için kullanılan bir
kuramlar bulunmaktadır. Aşağıdaki
sözcüktür. Wikiler, bilgi eksiklerinin
hipotez
birçok
hangi
kuramı
açıklamaktadır?
zenginleştirdikleri
internet
kişi
tarafından
tamamlanmasına olanak sağladıkları
için
internet
ve
ortamında
bilgi
“Televizyon çocukları hiperaktif hale
üretiminin
paylaşımının
getirmektedir. Televizyonda şiddete
önemli
maruz kalmak saldırganlığı artır-
Aşağıdakilerden hangisi wikiler için
maktadır.”
söylenemez?
araçları
en
arasındadır.
A. Wikiler kullanıcıların yeni sayfalar
A. Duyarsızlaşma Etkisi
B. Toplumsal Öğrenme Kuramı
oluşturmasına olanak verir.
B. Wikiler saldırgan ya da taraflı olarak
C. Uyarma Kuramı
nitelendirilebilecek yazılar içerebilir.
D. Katharsis Kuramı
C. Çeşitli gruplar wikiler sayesinde
E. Kısıtsızlaştırma Kuramı
kolayca
geniş
dokümanlar
oluşturabilir.
D. Wiki kullanıcıları sayfanın önceki
çeşitlemelerini görebilir ve belgeler
arasındaki
sürüm
farklarını
izleyebilirler.
E. Wikiler her zaman kesin ve doğru
bilgi içerdiği için gazeteciler için
önemli bir başvuru kaynağıdır.
32
İLETİŞİM
89) “Yeni
iletişim
geleneksel
teknolojileri,
medya
90) Aşağıdakilerden hangisi “İliştirilmiş
kuruluşlarına
Gazetecilik”
haber dağıtımında yeni olanaklar
söylenemez?
sağlamaktadır.”
geçirdiği
uygulamaları
haber
dağıtımı
sıralanmıştır.
Bu
uygulamalar aşağıdakilerden hangisi
ile açıklanabilir?
- CNN- İReport
- BBC-User Generated Content Hub
- Cihan Haber Ajansı-Çek Gönder
için
özgürce
A. Gazeteciler
Aşağıda bazı medya kuruluşlarının
hayata
kavramı
haber
toplayabilirler.
B. Gazetecinin can güvenliğinden ordu
sorumludur.
C. Gazeteciler
Hükümetin
yönetme-
liklerine uymayı kabul ederler.
D. Gazeteciler
ile
haber
kaynağı
arasındaki mesafe ortadan kalkar.
E. Gazetecilerin
can
güvenliği
tehlikededir ve gazeteciler hedef
A. Fikir Gazeteciliği
haline gelebilirler.
B. Objektif Gazetecilik
C. Yurttaş Gazeteciliği
D. Araştırmacı Gazetecilik
E. Sarı Gazetecilik
91) Özel girişimle yayınlanan ilk Türkçe
gazete olma özelliğini taşıyan ve
Şinasi Efendi ile Agah Efendi‟nin
kurucusu
olduğu
gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ulus
B. Ceride-i Havadis
C. Tercüman-ı Ahval
D. Vekayi-i Mısriye
E. Takvim-i Vakayı
33
İLETİŞİM
92) Osmanlı döneminde ilk basımevi
kimler tarafından kurulmuştur?
94) Aşağıdakiifadelerdenhangisi
yanlıştır?
A. Yunus Nadi Akşam Gazetesi’nin
A. Ermeniler
kurucularındandır.
B. Rumlar
C. Fransızlar
B. Tercüman-ı
Ahval
D. Museviler
döneminde
E. Türkler
gazetelerdendir.
çıkan
Şarki
C. Kevkeb-i
Osmanlı
ilk
Türkçe
Gazetesi
kadın
sorunlarına eğilmesiyle öne çıkmıştır.
D. Basın
özgürlüğüne
sınırlamalar
getiren Takrir-i Sükun Kanunu1925
yılında ilan edilmiştir.
E. “İlk Bilimsel Basın Tahlili” olarak
93) Aşağıdakiifadelerdenhangisi
adlandırılan, “Basının Değerlendirme-
yanlıştır?
siyle Modern Türkiye‟nin Gelişmesi”
A. Takvim-i Vakayı ilk Osmanlı resmi
doktora
tezini
hazırlayan
gazeteci Ahmet Emin Yalman‟dır.
gazetesidir.
B. Anadolu
konulu
Ajansı
1920
yılında
kurulmuştur.
C. İrade-i Milliye Gazetesi Mustafa
Kemal
Atatürk
tarafından
kurulmuştur.
D. Peyam –i Sabah Gazetesi Milli
Mücadeleyi desteklemiştir.
E. Cumhuriyet döneminin ilk basın
yasası 1931 yılında yayınlanmıştır.
95) Çok partili döneme geçiş sürecinde
İstanbul‟da üniversite öğrencilerinin
baskındüzenlediği
gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cumhuriyet
B. Akşam
C. Tanin
D. Tan
E. Vatan
34
İLETİŞİM
96) “……..
Gazetesi
ilk
resim
98) Aşağıdakilerden
1946
yayınlayan gazete olarak Türk basın
sonrasında
tarihindeki yerini almıştır.”
idari kısmın, yazı işlerinin önüne
boş
Yukarıda
bırakılan
yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun
şekilde tamamlar?
gazete
hangisi
yönetimlerinde
geçmesinin nedenlerindendir?
A. Başyazıya
dayanan
gazete
anlayışından „habere ve resme öncelik
tanıyan anlayış‟a geçilmesi.
A. Ayine-i Vatan
B. Hürriyet
B. Magazin
haberciliğinin
ağırlık
kazanması.
C. Muhbir
D. Tasvir
C. Köşe yazarlarının etkinliğinin artması.
E. Tan
D. Gazetelerin Anadolu’ya dağıtımının
hızlandırılması
için
çeşitli
yöntemlerin uygulanması.
97) Aşağıdaki
Avrupa
gazetelerden
kaynaklarına
hangisi
bağımlılık
E. Haber unsurunda ağırlığın politikada
olması.
açısından öne çıkmaktadır?
A. Takvim-i Vekayi
B. Vekayi-i Mısriye
C. Tercüman-ı Ahval
D. İrade-i Milliye
E. Ceride-i Havadis
35
İLETİŞİM
99) 1948 Olimpiyatları sırasında spor
günlük hayatın bir kısmı haline
getirilmiştir. Daha sonra ………….
Gazetesinin
atılımıyla,
“Arka
sayfadan (spor sayfasından) okunur
gazete” modası bütün basına egemen
olmuştur.
Yukarıda
boş
bırakılan
yeri
aşağıdakilerden hangisi en uygun
şekilde tamamlar?
A. Akşam
B. Milliyet
C. Sabah
D. Güneş
E. Tercüman
100) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş
Savaşı sırasında yayınlanan taşra
basınına örnek olarak verilemez?
A. Açık Söz
B. Öğüt
C. Albayrak
D. Vatan
E. Yoldaş
36
Download