cem sultanın şiir dünyası

advertisement
Hindistan Kaynakçası
(1924). "Hindistan'da İstiklal Mücahedeleri". Sebîlürreşad, XXIV (614), 253-254
,
Kaya, K. (1997). Hint Mitolojisi Sözlüğü. Ankara: İmge Kitapevi.
Kortel, S. H. (1998). "Delhi Türk Sultanı Alaeddin Muhammed-Şah Halaci'nin
Hindistan'daki Seferleri". Belleten, LXII (235), 747-775,
Bayur, Y. H. (1987). Hindistan Tarihi İlk Çağlardan Gurkanlı Devletinin
Kuruluşuna Kadar (1526)). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Bozkaya, Z. (2007). Hindistan Gezi Rehberi. Ankara: Tanı Yayın;.
Pattanaik, D. (2016). Mit ve Mitya: Hint Mitolojisine Giriş. İstanbul: Doğu Batı
Yayınları.
Akbulut, U. (2016). Hindistan Yolu ve İngilizler. Konya: Çizgi Kitabevi.
Bulgur, D. (2004). "Ticaretten Sömürgeciliğe XIX. Yüzyılda Hindistan ve İngiliz
Hâkimiyeti". Divan Dergisi, (17), 63-102,
Taşpınar, İ. (2004). "Hindistan Yahudileri". Divan Dergisi, (16), 139-160,
Dallapiccola, A. L. (2013). Hint Mitleri. Ankara: Phoenix.
Wınternıtz, M. (2016). Hint Destanları. Ankara: İmge Kitapevi.
Ahmet, H. (1910). "Hindistan'dan [Mektup]". Sebîlürreşad, V (107), 51,
Eliade, M. (2003). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Kahya, E. (1999). Hint'te Bilim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
., M. E. (1923). "Hindistan'da İstiklal Mücahedeleri: İmam ul Hind Mevlana
Ebu'l-Kelam'ın İngiliz Mahkemesine Hitaben İrad Ettiği Nutuk -IV".
Sebîlürreşad, XXIII (579), 105-108,
Johnson, G. (1998). Hint Dünyası. İstanbul: İletişim.
(1992). Hint Masalları Hazinesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Bayur, Y. H. (1987). Hindistan Tarihi Gurkanlı Devletinin Büyüklük Devri
(1526-1737) II. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Keskin, M. (2005). İngilizler`in Hindistan`ı sömürgeleştirme hareketleri.
Mehmetefendioğlu, A. (1992). "Hindistan'dan Malta'ya". Tarih ve Toplum, 17
(102), 45-49,
Yurdalan, Ö. (2011). Namaste: Hindistan Yolculuğu. İstanbul: Agora Kitaplığı.
Lewis, B. (1949). "Fatımiler ve Hindistan Yolu". İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, 11 (1-4), 355-360,
Bose, R. R. (). Hint Mitolojisi. İstanbul: Mitoloji Tarihi Yayınları.
Kulke, H., & Rothermund, D. (2001). Hindistan Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi.
Gömeç, S. Y., & Galip, M. (2013). Hindistan'da Türkler. Ankara: Berikan
Yayınları.
Kutlutürk, C. (2015). "Hinduizm'e Göre Tanrı Vişnu'nun Yeryüzünde
Kutlutürk, C. (2015). "Hinduizm'e Göre Tanrı Vişnu'nun Yeryüzünde
Bedenlenmesinin (Avatara/Hulûl) Temel Nedenleri". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55 (1), 141-160,
Kaya, K. (2006). Sanskrit - Türkçe Sözlük. Ankara: İmge Kitabevi.
Yurdusev, E. (1999). "Osmanlı İmparatorluğu, Rusya ve Hindistan Üçgeninde
İngiltere'nin Boğazlar Politikası". Belleten, LXIII (237), 559-595,
Noble, M. E. (2002). Hindu Söylenceleri. : İmge Kitabevi.
Hamdi, A. (1800). Hindistan ve Svat ve Efganistan seyahatnames. İstanbul: .
Kaya, K. (1998). Hint Masalları. Ankara: .
Abay, G. (1995). Hindistan'da Kalıcı Türk İzleri (1542-1740).
Kocaova, K. A. (2016). Türkistan'dan Hindistan'a Uzun Yolculuk. İstanbul:
Aygan Yayıncılık.
Akar, S. (2012). Hindistan Yolu. İstanbul: Anabasis Yayınları.
Mcclellan, J. E., & Dorn, H. (2006). Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. Ankara:
Arkadaş.
Demir, U. (2014). "Haremeyn, Şam, Cidde, Habeş, Yemen, Hindistan ve Mısır
ile İlgili Bir Takrir". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (43), 301-339,
Sertel, S. (2015). "Arşiv Belgelerine Göre İnönü Döneminde Türkiye-Hindistan
İlişkileri(1938-1950)". Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları,
10 (2), 851-862,
Şakuntala, A. (2005). Kalidasa Şakuntala. Ankara: İmge Kitabevi.
Salim, A. (2006). "Hindistan'daki Memlükler Sultanlığı Devleti ve Mısır'daki
Memlükler Sultanlığı Devleti Arasında - Karşılaştırmalı bir İnceleme-". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (44), 200-213,
Swami Nikhilananda (2003). Hinduizm. İstanbul: Ruh Ve Madde Yayınları.
Kaya, K. (2008). Hinduizm. Ankara: Dost Kitabevi.
Demirel, Ş. (2016). Şukasaptati ve Hint Kültüründe Kadın. : Bilge Kültür Sanat.
Davids, T. R. (2007). Eski Hindistan'da Budizm. İstanbul: Okyanus Yayıncılık.
Özbaran, S. (1977). "Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan Yolu". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (31), 65-147,
Ogden , C. (2016). Hindistan Dış Politikası. : İyidüşün Yayınları.
Kayalı, Y. (2015). "Hindistan Kuşan İmparatorluğunun Yükselme Dönemi ve
Kral Kanişka (MS 78-99)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, 55 (2), 189-204,
Tevetoğlu, F. (1971). "Hindistan'ın Değerli Evladı Rabindranath Tagore". Hayat
Tarih Mecmuası, (9(81)), 8-10,
(1928). "Hindistan'ın Büyük Mürşidi ve Milliyetperveri Gandhi ile Bir Mülakat".
Resimli Ay, 5 (3), 13-15,
Ermağan, İ. (2013). "Hindistan'ın Orta Doğu Polikası". Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 220-241,
(2016). Hint Felsefesinin Temelleri. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
(2016). Hint Felsefesinin Temelleri. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Forster, E. M. (2017). Hindistan'a Bir Geçit. İstanbul: İletişim Yayınları.
El-biruni, E. R. (2015). Tahkiku ma li'l-Hind Biruni'nin Gözüyle Hindisan.
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Ahmad , I. (2013). Afganistan'dan Keşmir'e: ABD Liderliğindeki Terörizme Karşı
Savaş ve Hindistan-Pakistan Çatışması. : Gündoğan Yayınları.
Antep, G. P. (2008). Hindistan. İstanbul: Cinius.
Zimmer, H. (2010). Hint Sanati ve Uygarliğinda Mitler ve Simgeler. : Kabalcı
Yayınevi.
Lewis, B. (1952). Fatımiler Ve Hindistan Yolu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi.
Okbatan, S. M. (1913). "Bombay-Küçük Londra (Hindistan Mektupları)".
Sebîlürreşad, X (254), 327-330,
Kolektif (2008). Hint Masalları. Ankara: Dipnot.
Yitik, A. İ. (). Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancının Tenasüh İnancıyla İlişkisi. :
Ruh Ve Madde Yayınları.
Kaya, K. (2004). "Hint, Çin ve Ortadoğu Kutsal Kitapları Eskisi, Yenisini
Etkilemiş". Bilim ve Gelecek, (), ,
Kaya, K. (2001). Hinduizm. : Dost Kitabevi.
(1922). "Hindistan'da İstiklal Mücahedeleri". Sebîlürreşad, XX (498), 48,
Kayalar, N. (2007). Hindistan Beni Çağırdı. İstanbul: Ganj Yayınları.
(1924). "[Mevlana Ebu'l-Kelam Ahmed, Hindistan'da İstiklal Mücahedeleri]".
Sebîlürreşad, XXIV (606), 127-128,
Sarma, D. S. (2009). Hint Dini Tarihine Giriş. İstanbul: Ataç Yayıları.
Bayur, Y. H. (1950). Hindistan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Zitelmann, A. (2003). Dünya Dinleri. İstanbul: İnkilap Kitapevi.
Störig, H. J. (2000). İlkçağ Felsefesi Hint Çin Yunan. : Yol Yayınları.
., H. M. (1929). "Hindistan Minyatürleri". Hayat Mecmuası, VI (139), ,
Daniels, M. (2014). Bir Nefeste Dünya Mitolojisi. İstanbul: Maya Kitap.
Okbatan, S. M. (1913). "Hindistan'ın İlk Sahili ve Hududu: Karaçi Kasabası".
Sebîlürreşad, X (253), 314-316,
İnceoğlu, Y. (2014). Hindistan Günlükleri. İstanbul: Köprü Kitaplığı.
Kaya, K. (2005). Hindistan'da Diller. Ankara: İmge Kitabevi.
Süreyya, S. (1326). "Hindistan ve İngiltere". Tearüf-i Müslimin, 2 (30), 90-91,
(1913). "Hindistan Tehlikesi.". Sebîlürreşad, XI (262), 31,
Bettany, G. T. (2005). Dünya Dinleri Ansiklopedisi. İstanbul: Say Yayınları.
Kaya, K. (2007). "Antik Hint'te Materyalizm". Bilim ve Gelecek, (37), ,
Jalal, A. (2017). Bölünmenin Acısı. İstanbul: Zoom Kitap.
Maruf, M. (). "Sömürgecilik Çağında Modernizmin İslam Dünyasındaki
Tesirlerine Çarpıcı Bir Misal, Hindistan". Tarih ve Düşünce, (), 48-52,
Coomaraswamy, A. K. (2000). Hinduizm ve Budizm. Istanbul: Kaknüs Yayınları.
Chılde, V. G. (1998). "Mezopotamya'da ve Hindistan'da Erken Tunç Çağı
Uygarlığı". Tarihte Neler Oldu?, 126-144. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Toker, H. (2016). Pakistan - Hindistan Öykü Seçkisi. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Stein, B. (2015). Hindistan Tarihi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
(2000). Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü.
Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
Kolektif (2016). Upanishadlar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Bozkaya, Z. (2007). Hindistan Gezi Rehberi: DVD'li. İstanbul: Eser Sahibinin
Kendi Yayını ;.
Demirdurak, B. (2016). Hindistan. : Gita Yayınevi.
Tarhan, T. (2015). Barış Yurdu Hindistan. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
Aydın, M. (2010). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Litera Türk.
Ifrah, G. (1998). Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü. Ankara: Tübitak
Yayınları.
Yüksel, H. (2010). "Türk Devriminin Hindistan ve İran'daki Yansımaları". Gazi
Akademik Bakış Dergisi, 3 (6), 237 - 254 ,
Kutlutürk, C. (). "Hinduizm'de Cenaze Törenleri (Antyeşti Samskara)". Şarkiyat
İlmi Araştırmalar Dergisi, 8 (1), 177-196,
Okbatan, S. M. (1913). "Bombay Şehr-i Şehiri [-I] (Hindistan Mektupları)".
Sebîlürreşad, X (255), 342-344,
Adams, S. (2008). "Mohenjo-Draho,Antik Bir Hint Şehri". Arkeoloji Dedektifi,
25-32. istanbul: İş Bankası Yayınları.
Konukçu, E. (2002). "Babürlüler Hindistan'daki Temürlüler". Türkler (VIII) , .
Ankara: .
Kutlutürk, C. (2014). Hindu Kutsal Metinleri: Upanişadlar. İstanbul: .
Bıyıklıoğlu, T. (1931). Hint Tarihi. İstanbul: Devlet Matbaası.
Bayram, F. (2013). "Hintli Bir İktisatçının Tarihte Özgürlük Arayışı: Amartya
Sen'in Hindistan'da Türk Hakimiyetine Dair Tespitleri". Belleten, LXXVII (278),
89-107,
Moore, C. A. (2004). "Hint Düşüncesine Genel Bir Bakış". Divan Dergisi, (16),
1-13,
Cöhce, S. (2002). "Hindistan'da İlk Türk Hâkimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar".
Türkler Ansiklopedisi, 816-821. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Download