coğrafi keşifler ve sonuçları

advertisement
http://sunuindir.blogspot.com

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca
Avrupa'nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can
damarı olmuştur. Özellikle bunlardan en önemlileri
olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin
eline geçmesi, Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk
etti. Orta Çağ'ın sonuna kadar dünyanın pek çok
yeri bilinmiyordu. İşte bu yeni yollar arama
girişimleri sırasında pek çok yer ilk kez keşfedildi
ve yeni ticaret yollan bulundu. Yeni Çağ'ın
başlarında meydana gelen bu keşif olaylarına
"Coğrafî Keşifler" adı verilir.

Çin'den başlayan İpek Yolu, Hazar Denizi'nde iki
kola ayrılıyor, kuzey kolu Kırım limanlarında son
bulurken güney kolu Karadeniz kıyılarından
İstanbul'a ulaşıyordu.Diğer önemli bir yol olan
Baharat Yolu ise Hindistan'dan başlıyor ve kuzeyde
Suriye limanlarında, güneyde ise İskenderiye'de
son buluyordu. Özellikle denizci İtalyan devletleri
bu limanlardan aldıkları malları Avrupa'ya
satıyorlardı. Bu yolların tamamının Osmanlı
denetimine girmesi ve bir kaç el değiştiren malların
pahalıya mal olması Avrupalıları yeni yollar aramaya
sevketmiştir.

Orta Çağ'da Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri çok azdı.
Avrupalılar, dünyayı tepsi gibi düz zannediyorlardı. Ortasında
Kudüs'ün bulunduğuna inandıkları dünyanın kuzeyi buzlarla,
güneyi ise kaynar sularla kaplıydı. Batıda sonsuz bir deniz,
doğuda da Kaf dağları (Kafkas dağları) nın bulunduğuna ve onun
ötesinde cinlerin yaşadığına inanırlardı. Özellikle Haçlı
Seferleri ve daha sonraki ilişkiler ve seyyahların gezi notlarının
incelenmesi sonrasında, Avrupalıların dünya hakkındaki bilgileri
artmış, boş inançlar yıkılmıştır. Özellikle Venedikli seyyah
Marco Polo doğu üzerine Çin'e kadar büyük bir seyehat yaptı
(1271 - 1295). Bu seyahati sırasında yazdığı, doğu ülkelerinin
hem zenginliklerini, hem de coğrafyasını anlattığı "Garibeler
Kitabı" adlı eseri, Avrupalılar üzerinde büyük etkiler meydana
getirmiştir.
Marko Polo

İlk kez Çinliler tarafından icat edilen
pusula, Haçlı Seferleri sırasında
Avrupa'ya geçmiştir. Kristof
Kolomb'un pusulanın sapma açısını
düzeltmesiyle artık yönlerini kaybetme
korkusundan kurtulan Avrupalılar,
okyanuslara daha rahat ve korkusuzca
açılmaya başladılar.
Cristobal Colon

Eskiden kullanılan kadırgaların
geliştirilerek 30 metre uzunluğunda, üç
direkli beş yelkenli ve okyanuslara
daha dayanıklı Karavel tipi gemilerin
yapılması okyanuslara açılmada
insanların cesaretini artırdı.

Orta Çağ'da Avrupalılar, Atlas okyanusunun
içinde gemileri çeken çok büyük girdapların
olduğu ve bu sularda dolaşan gemicilerin
zenciye dönüşecekleri gibi hurafelere
inanırlardı. Ancak doğu ile olan ilişkiler ve
coğrafya bilgisinin ilerlemesi bu gibi
inançların yıkılmasına neden olmuştur.
Portekizli Bartelmi Dias Afrika'nın güney
ucuna ulaşarak Ümit Burnu'nu buldu (1487).


İspanyol asıllı Kristof Kolomb, İspanya'nın
Palas limanından hareket edip Atlas
Okyanusu'nu aşarak Amerika Kıtası'nı buldu
(1492). Ancak burasını Hindistan
zannettiğinden batısındaki Bahama
takımadalarına Batı Hint Adaları, halkına da
Hintliler adını verdi. Daha sonraları Amerika
Kıtası'na üç sefer daha yaparak kıtanın
orta ve güney kesimlerini de keşfetti.
Ancak yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadan
öldü.

Portekizli Vasko do Gama Ümit Burnu'nu
dolaşarak Hindistan'a vardı (1498). Bu
tarihten itibaren Portekizliler Hint
Okyanusu'na hâkim olmaya başladılar.
Böylece Hindistan'dan gelerek Süveyş'te
sona eren Baharat Yolu yön değiştirerek
Ümit Burnu Yolu hâline geldi ve Portekiz
egemenliğine girdi. Bu gelişme Hint sularında
Osmanlı - Portekiz mücadelesini
başlatmıştır.
Kristof Kolomb'un ölümünden kısa bir
süre sonra İtalyan gemici Ameriko
Vespuçi, Amerika'nın Hindistan değil
yeni bir kıta olduğunu dünyaya ilân
etti ve kıtaya onun adı verildi
"Amerika" (1507).

• 1519'da Portekiz asıllı Macellan
tarafından başlatılan batıya seyahat
Del Kano tarafından tamamlanarak
(1522) dünyanın yuvarlak olduğu ilk
kez ispatlanmıştır.

Başlangıçta Portekizliler ve
İspanyollar tarafından başlatılan
Coğrafî Keşifler, özellikle İngilizler,
Fransızlar ve Hollandalılar tarafından
tamamlanmıştır.
• Hristiyanlık yayıldı. Buna karşılık
dünyanın düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi
aktaran din adamlarına olan güven azaldı.
• Keşfedilen yerlerde yetişen
domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi
bitki türleri ile Avrupalılar ilk kez tanıştı.
• Avrupalıların, keşfettikleri yerleri
sömürgeleştirmesiyle Sömürgecilik Dönemi
başladı.

• Keşifler, ticaret yollarının
değişmesine neden oldu. Hint Deniz Yolu'nun
bulunmasından ve Amerika'nın keşfinden
sonra Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek
Yolu eski önemini kaybederken Hint
Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.
• Yeni keşfedilen ülkelerde bol
miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli
madenler Avrupa'ya getirildi. Avrupa'da
ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva sınıfı)
zenginleşti. Tüccarların, soyluların ellerinde
bulunan toprakları satın almalarıyla soylular
eski güçlerini kaybettiler.
• Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika'ya
Avrupa'dan pek çok insan göç etti. Avrupa kültür
ve uygarlığı yeni yayılma alanları buldu.
• Amerika'nın eski bir medeniyet merkezi
olduğu öğrenildi.
• Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat
hareketlerini desteklediler. Böylece, Avrupa'da
Rönesans'ın doğmasına ortam hazırlamış oldu.
• Coğrafî Keşiflerle ticaret yollarının
değişmesi sonucunda Osmanlı Devleti ekonomik
yönden büyük gelir kaybına uğradı.
HAZIRLAYAN:
SİNAN EROĞLU
SINIFI:7/B
Download