MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Konu: C Şekeri Tahsisatı ve

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Sayı: TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2014/795-2631
Mersin, 10/03/2014
Konu: C Şekeri Tahsisatı ve Kapasite Raporu.
SİRKÜLER
T.C. Şeker Kurumundan alınan 10/03/2014 tarih, 34885905-130 sayılı talimatta:
"Kurumumuza ulaşan C şekeri hakediş belgelerinde, geçerlilik süresi sona ermiş ya
da firmaya ait geçerli kapasite raporu bulunmayan tarihlerde yapılan ihracatlar
bildirilmekte ve bu konularla ilgili olarak ihracatçı birlikleri tarafından gerek şifahen
gerekse resmi olarak bilgi talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak açıklama yapılması
gereği hasıl olmuştur.
23/02/2013 tarih, 28568 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İmalatçı İhracatçıların,
Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve
Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ"in;
-6 ncı maddesinin birinci bendinde; "Tahsisat miktarının hesaplanmasında: yan
sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri
için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.”,
-6 ncı maddesinin ikinci bendinde; "Ek-1 listede yer almayan ve/veya şeker kullanım
oranı hususunda tereddüt hasıl olan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları ise, tahsisat
belgesi düzenleme aşamasında kapasite raporunun yanı sıra, gerek duyulması
halinde analiz raporları ile diğer belge ve bilgiler Kurumca değerlendirilerek
belirlenir.”
-7 nci maddesinin ikinci bendinde ".......bu gümrük beyannamesinin 44 nolu
hanesinde yan sanayici unvanı ile yan sanayiciden temin edilen ara mamulün
adının (kapasite raporunda yer aldığı şekilde) ve miktarının kayıtlı olması halinde,
yan sanayiciden temin edilen ara mamul bu ihracat gerçekleşmelerinde ilgili ihracatçı
birlikleri tarafından hesaba alınır ve imalatçı-ihracatçıya ait hakediş bilgi formuna
işlenir."
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
-8 inci maddesinin birinci bendinde; "İmalatçı-ihracatçı firmanın ve yan sanayicinin
bulunması halinde bu firmanın ihracat döneminde geçerli olan kapasite raporu,
ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından Kuruma iletilir."
hükümleri dikkate alındığında, geçerlilik süresi sona ermiş ya da imalatçıihracatçılara ait geçerli bir kapasite raporu bulunmayan dönemlerde yapılan
ihracatlar için C şekeri hakediş belgesi düzenlenemeyeceği hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmektedir.
Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.
Saygılarımla,
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download