18.04.01* 6 9 5 2

advertisement
T.B.M.M.
B:86
18.4.2001
0:2
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SAYI.
KONU
:B.07.0.BMK.0.11.600/
: Yazılı Soru Önergesi
18.04.01*
6952
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İLGİ: 4.4.2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-9742 sayılı yazınız.
Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit KARAKAYA'nın 7/3943 esas no'lu yazılı
soru önergesinde yer alan sorulara ait cevabımız aşağıda sunulmuştur.
Kan şeker ölçüm çubuğu tedaviye yönelik olarak değil kan şekeri ölçümünde yani
teşhis amacıyla kullanılan bir tıbbi malzemedir. Şeker hastalarının kan ve idrarda şeker
düzeyinin tayini hastanelerde muayyen aralıklarla yapılmakta ve hasta devamlı takip
edilmektedir. Verilecek insülin miktarının tayini doktor tarafından yapıldığından
hastanm şeker ölçüm çubuğu ile evinde şeker düzeyini ölçmesi yeterli olmamaktadır.
Kaldı ki, şeker hastalarının temel ihtiyacı insülin olup, tüm kamu personeline ve
bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine, reçete ile öngörülen insülin
bedelinin tamamı hasta katılım payı alınmaksızın ödenmektedir.
Ancak, diyabetli çocukların daha yüksek kan şekeri oranına sahip olmaları ve kan
şekeri düzeylerinin büyüklere göre daha sık ölçülmesi zarureti nedeniyle memurun
sadece bakmakla yükümlü olduğu TİP I DİYABETLİ çocuklarının kullanmakta olduğu
şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmesi yönünde her yıl Sağlık Bakanlığının
görüşü üzerine yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatlarında düzenleme yapılmaktadır.
Diğer taraftan, TIP I şeker hastası devlet memurlarının bu tür giderlerinin
kısıtlanması sözkonusu değildir. Çünkü, şeker hastası olan devlet memurlarımızın kan
şekeri ölçüm seviyesinin şeker ölçüm çubuklan dışındaki yöntemlerle resmi sağlık
kurum ve kuruluşlarınca her zaman tespiti yapılabilmekte ve bedeli ilgili kurum
bütçelerinden ödenmektedir.
Bilgilerine arz ederim
Sümer ORAL
Maliye Bakanı
-282-
Download