ESOGÜ KİMYA MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU 1c

advertisement
ESOGÜ KİMYA MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Dersin Kodu
Termodinamik I
151614554
Haftalık Ders Saati
Yarıyıl
4
Teorik
Uygulama
3
0
Kredi
AKTS
3
4
Dersin Kategorisi (kredi dağılımı)
Mühendislik
Mühendislik
Genel Eğitim
Bilimleri
Tasarımı
Matematik ve
Temel Bilimler
Sosyal Bilimler
3
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Türkçe
Lisans
Zorunlu
Önkoşul Dersleri
-
Dersin Amacı
Dersin Kısa İçeriği
Termodinamiğin temel ilkelerinin, termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarının kapalı ve
açık sistemlere uygulanması, entropi kavramının mühendislik uygulamalarındaki öneminin
vurgulanması, termodinamik özellik bağıntılarının çıkarılmasındaki genel yöntemlerin
verilmesi, kimyasal tepkime olan sistemlerde kütle ve enerji korunum ilkelerinin
kullanılması, kimyasal ve faz dengesinin temel ilkelerinin verilmesi amaçlanmaktadır
Termodinamiğin temel kavramları, termodinamiğin birinci yasası: kapalı sistemler, açık
sistemler; termodinamiğin ikinci yasası, entropi; termodinamik özellik bağıntıları; kimyasal
tepkimeler; kimyasal denge ve faz dengesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Katkı
Sağladığı
PÇ/PÇ’ler
Öğretim
Yöntemleri *
Ölçme
Yöntemleri **
1. Termodinamiğin önemini ve uygulama alanlarını fark eder
1c
1,6
A,B
Termodinamiğin birinci yasasını dayandığı ilkeleri
tanımlayarak kapalı sistemler için bu eşitliği uygular
İzotermal ve adyabatik işlemleri tanımlayarak problemleri
3
çözer
1c, 1d, 6b
1,6, 12
A,B,D
1c, 1d, 6b
1,6,12
4 Termodinamiğin ikinci yasasını tanımlayarak problem çözer
1c, 1d, 6b
1,6,12
Isi makinesi, soğutma makinesi ve ısı pompası tanımlayarak
ilgili problem çözer
1c, 1d, 6b
1,6,12
6 Carnot çevrimi ve ilkelerini açıklar
1c, 1d, 6b
1,6, 12
Entropiyi tanımlar, tersinir ve tersinmez sistemlerde
entropiyi hesaplar.
Kimyasal tepkime içeren sistemlerde birinci yasa
8
çözümlemesini yapar.
Tepkime iç enerjisi, tepkime entalpisi, tepkime serbest
9 entalpisini tanımlar ve bu özellikleri kimyasal dengede
kullanır.
1c, 1d, 6b
1,6, 12
A,B,D
1c, 1d
1,6
A,B
1,6
A,B
2
5
7
10
A,B,D
A,B,D
A,B,D
A,B,D
1c, 1d
.
*Öğretim Yöntemleri 1:Anlatım, 2:Tartışma, 3:Deney, 4:Benzetim, 5:Soru‐Yanıt, 6:Uygulama, 7:Gözlem, 8:Örnek Olay İncelemesi, 9:Teknik Gezi,
10:Sorun/Problem Çözme, 11:Bireysel Çalışma, 12:Takım/Grup Çalışması, 13:Beyin Fırtınası, 14:Proje Tasarımı / Yönetimi, 15:Rapor Hazırlama
ve/veya Sunma
**Ölçme Yöntemleri A:Sınav, B:Kısa Sınav, C:Sözlü Sınav, D:Ödev, E:Rapor, F:Makale İnceleme, G:Sunum, I:Deney Yapma Becerisi, J:Proje
İzleme, K:Devam; L:Juri Sınavı
ESOGÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ © 2016
Temel Ders kitabı
Yardımcı Kaynaklar
Derste Gerekli Araç
ve Gereçler
Çengel, Y., Boles, M. A. (Çeviri: Derbentli, T.), “Mühendislik Yaklaşımıyla
Termodinamik”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1996.
1. Smith J.M., Van Ness H.C., Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics ,
Boston : McGraw-Gill, 2001., 789 s. 2. Gürüz K., “Kimya Mühendisliği Termodinamiği”,
Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1986. 3. Öztürk, A., Kılıç, A., “Çözümlü
Problemlerle Termodinamik”, Çağlayan Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul, 1993.
Dersin Haftalık Planı
1
2
3
4
5
6
7
8,9
10
11
12
13
14
15,16
Termodinamiğin Temel Kavramları
Termodinamiğin Temel Kavramları
Termodinamiğin Birinci Yasası
Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler
Termodinamiğin Birinci Yasası: Açık Sistemler
Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı - Soğutma Makineleri, Isı Pompaları, Carnot Çevrimi
Termodinamiğin İkinci Yasası: Entropi
Yarıyıl Sınavları
Entropinin Açık ve Kapalı Sistemlere Uygulanması
Termodinamik Özellik Bağıntıları
Termodinamik Özellik Bağıntıları
Kimyasal Reaksiyonlar
Kimyasal Denge ve Faz Dengesi
Yarıyıl sonu sınavı
Dersin İş Yükünün Hesaplanması
Ders Süresi (haftalık toplam ders saati)
14
Süresi
(Saat)
3
Sınıf Ders çalışma süresi (tekrar, pekiştirme, ön çalışma,….)
10
3
30
Ödev
5
5
25
Kısa Sınav
2
1
2
Kısa Sınav hazırlık
2
6
12
Ara sınav
1
2
2
Ara Sınav hazırlık
1
17
17
Yarıyıl sonu sınavı
1
2
2
Yarıyıl sonu sınavı hazırlık
1
18
18
Etkinlikler
Sayısı
Toplam İş
Yükü (saat)
42
Sözlü Sınav
Sözlü Sınav hazırlık
Rapor (Hazırlık ve sunum süresi dahil)
Proje (Hazırlık ve sunum süresi dahil)
Sunum (hazırlık süresi dahil)
Toplam iş yükü
150
Toplam iş yükü / 30
5
Dersin AKTS Kredisi
5
ESOGÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ © 2016
Değerlendirme
Yarıyıl içi Etkinlikleri
%
Sınav
35
Kısa Sınav
10
Ödev
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
45
Toplam
100
DERSİN YÜRÜTÜCÜLERİ
Yürütücü
Prof. Dr. Sait Yorgun
Doç. Dr. Hakan Demiral
İmza
…./…../2016
ESOGÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ © 2016
Download