1 yüksek lisans programı ders içerikleri güz yarıyılı bahar yarıyılı

advertisement
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
GÜZ YARIYILI
DERSİN OPTİK
KODU
850309501
850309503
850309505
850309507
850309511
850309509
850309561-89
850309591
DERSİN ADI
SOSYOLOJİDE
YENİ
KURAMLAR
GÖÇ, KÜLTÜR
VE KİMLİK
ÇAĞDAŞ
SOSYAL
PROBLEMLER
BİLİMSEL
YÖNTEMLER
BEDEN
SOSYOLOJİSİ
SEMİNER
ÇALIŞMASI
UZMANLIK
ALAN DERSİ
DANIŞMANLIK
DERS
DURUMU
Z
KURAMSAL
SAATİ
3
UYGULAMA
SAATİ
0
TOPLAM
SAAT
3
KREDİSİ
(AKTS)
6
Z
3
0
3
6
Z
3
0
3
6
Z
3
0
3
6
Z
3
0
3
6
Z
0
2
2
5
Z
4
0
4
24
Z
0
1
1
6
BAHAR YARIYILI
DERSİN OPTİK
KODU
850309500
850309502
850309512
850309508
850309510
850309560-90
850309592
DERSİN ADI
SOSYOLOJİDE
ARAŞTIRMA
YÖNTEM
VE
TEKNİKLERİ
IRK VE IRKÇILIK
KENTSEL
SOSYOLOJİK
ARAŞTIRMALAR
KADIN
ÇALIŞMALARI
MEDYA
VE
POPÜLER KÜLTÜR
UZMANLIK
ALAN DERSİ
DANIŞMANLIK
DERS
DURUMU
Z
KURAMSAL
SAATİ
3
UYGULAMA
SAATİ
0
TOPLAM
SAAT
3
KREDİSİ
(AKTS)
6
Z
Z
3
3
0
0
3
3
6
6
Z
3
0
3
6
Z
3
0
3
6
Z
4
0
4
24
Z
0
1
1
6
1
SOSYOLOJİ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ
850309501 – Sosyolojide Yeni Kuramlar
Sosyolojik düşünmek, sosyolojik kuramın yapısı, klasik kuramcılar, Hümanist sosyoloji, Chigago
Okulu (sosyal pragmatizm, sembolik etkileşimcilik), Çatışma kuramcıları, Modernleşme kuramı,
Bağımlılık Okulu, Frankfurt Okulu, Yapısalcılık ve Post-yapısalcılık, Postmodernizm
850309503 – Göç, Kültür ve Kimlik
Etnik çatışmalardaki belirgin artış,”kültürel” olarak tanımlanan milliyetçi ve dinsel hareketler,
farklı kültürlerden gelen insanların hareketliliği ve karışması kültürün önemini ortaya koyan
göstergelerdir. Ancak kültür kavramı giderek sıkça kullanılmakla birlikte “kültür” ün ne olduğu
üzerinde henüz tam anlamıyla bir uzlaşma bulunmamaktadır. Derste sosyolojik açıdan önem
taşıyan kültür kavramın yanısıra sınır, kültürel fark vs. gibi ilintili diğer kavramların içeriği,
özellikle kültür ve kimlik ilişkisi, kültür literatüründe sıkça değinilen bir olgu olan göç
bağlamında irdelenecektir. “Öteki” nin nasıl ve neden oluşturulduğu, göçmenlerin neden kolayca
farklı, tehdit edici ve tehlikeli olarak görüldüğü de üzerinde durulacak konulardan biridir.
Göçün küresel ekonomik düzen ile ulus-devletin geleneksel rolü arasındaki çelişkiyi nasıl ön
plana çıkardığı, küresel göçlerin neden modern kapitalist dünya ekonomisinin ayırdedilemez
parçaları olduğu gibi konular üzerinde durulacaktır.
850309505 – Çağdaş Sosyal Problemler
Ders aşağıdaki konuları içerecektir:
 Sosyal problemin tanımı ve özellikleri,
 Sosyal problemlere ilişkin kuramsal yaklaşımlar (fonksiyonalist, çatışmacı, etkileşimci,
feminist ve postmodern teoriler),
 Sosyal problemin analizine yönelik araştırma yöntemleri,
 Küresel ve yerel boyutta sosyal problemlerin tartışılması
850309507 – Bilimsel Yöntemler
Dersin ana amacını bilim, yöntem ve bilimsel yöntem konusundaki düşünsel görüşleri ele almak
oluşturmaktadır. Buna ek olarak pozitivist paradigma, yorumsamacı paradigma, eleştirel teori,
feminist metodoloji ve postmodernist yaklaşımların bilim ve yöntem anlayışları karşılaştırmalı
olarak ele alınacaktır.
850309511 – Beden Sosyolojisi
Beden Sosyolojisi dersinde konu ile ilgili temel yaklaşımlar ve tartışmalar, kavramlar ve
kuramsal tartışmalar, beden ve uygarlaşma süreci, beden ve iktidar, beden, sağlık, siyaset,
gündelik yaşam, popüler kültür ve medya, beden ve ideoloji, beden ve kapitalizm gibi konular ele
alınacaktır. Bedenin tarihsel süreç içinde, toplumsal yapı, ideoloji, sağlık, normalleştirme,
standartlaştırma, iktidar gibi alanlarda nasıl ele alındığı ve bedene olan yaklaşımlardaki değişim
ve dönüşümlerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.
850309509 Seminer Çalışması
Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının
ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı bir derstir. Seminer dersi,
2
öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin
geliştirilmesi amacını taşımaktadır.
850309509 Seminer Çalışması
Öğrencilerin akademik rapor yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmek.
850309561-89 Uzmanlık Alan Bilgisi
Dersin içeriği öğrencinin yüksek lisans programını tamamlama safhasında bir rapor halinde
hazırlayıp sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu
ve gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama,
okuma, yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği
sayesinde kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dâhilinde belirlenmektedir.
850309591 Danışmanlık
Yüksek lisans öğrencileri yüksek lisanslarını tamamlamak için tez hazırlamak zorundadır. Tezin
hazırlanma süreci, danışmanın kontrolü ve idaresi altında olmaktadır. Danışman, bu süreçte konu
seçiminden, yönteme kadar çok çeşitli basamaklarda katkıda bulunmaktadır. Danışman tezle ilgili
olarak öğrenciyi eğittiği gibi ona bilimsel-akademik destekte de bulunmaktadır.
3
SOSYOLOJİ – YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ
850309500 – Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Sosyolojide yöntem tartışmaları, Türk sosyolojisinin metodolojik tarihi, araştırma tasarımı, nicel
ve nitel araştırma türleri, uygulamalı ve temel araştırma, survey ve mülakat dersin ana konularını
oluşturmaktadır.
850309502 – Irk Ve Irkçılık
Derste ırk kavramının ortaya çıkışı incelenip, tanımlandıktan sonra kavramsallaştırma üzerinde
durulacak ve bu alandaki kuramlar tanıtılacaktır. Ayrıca ırkçılığa neden olan koşullar ve konuyla
ilintili kültür, etnisite, etnosantrizm, gibi kavramlar üzerinde durulacaktır. Grup düşüncesi,
“öteki”, etnisite ile olan ilişkisi bağlamında sömürgecilik süreci; modernite ve gelenek; küresel
süreçler ve yerel tepkiler özellikle Afrika örneğinde ele alınacaktır.
Medya ile ırkçılık ilişkisi Batı’nın oryantalist bakışının ırkçılık bağlamında etkileri de
irdelenecektir. Sömürgeciliğin aşiret ve etnik grupların oluşması/oluşturulmasındaki rolü ve
sömürgecilik sonrası gelişmeler de konular arasında yer alacaktır.
850309508 – Kadın Çalışmaları
Ders kapsamında cinsiyetin sosyal inşası, kadınlık ve erkekliğe bağlı anlamlar, cinsiyet
farklılıklarının kavramsallaştırılması, ailede, çalışma yaşamında, politikada kadın konuları
incelenecektir.
850309510 – Medya Ve Popüler Kültür
Popüler kültüre medya çalışmalarından hareketle bakmayı hedefleyen derste temel yaklaşımlar ve
tartışmalar, kavramlar ve kuramsal tartışmalar, medya ve ideoloji; medya ve kamuoyu; kamusal
alan ve kamusal tartışma alanı olarak medya; medyada kimliklerin temsili; medya ve demokrasi;
yeni medyalar, kültür ve küreselleşme, popüler kültür ile ilgili yaklaşımlar, kavramlar, Popüler
kültür ve gündelik yaşam pratikleri, gençlik ve yaşam tarzı, alt kültürler gibi konular ele
alınacaktır. Konu kültür, popüler kültür, kimlik, imaj, tarz, altkültürler, gençlik gibi temalar
çerçevesinde medya ve popüler kültüre, ilişkin yaklaşımların tartışılmasını odak alan bir
perspektifle ele alınacaktır.
850309512 – Kentsel Sosyolojik Araştırmalar
Bu derste kent, kentleşme kavramları ışığında kentsel yenileme,soylulaştırma,kentsel
dönüşüm,yeni kentsel yoksulluk,sokak çocukları,sokakta yaşayanlar,toplumsal cinsiyet ve
kent,kentsel ayrışma ve yeni kentsel alanlar,kapalı yerleşmeler,gecekondu ve varoş, sosyal
sınıflar ve kent konularında dünyada ve Türkiye’de yapılmış sosyolojik araştırmalar ele alınıp
teorik ve karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
850309560-90 Uzmanlık Alan Bilgisi
Dersin içeriği öğrencinin yüksek lisans programını tamamlama safhasında bir rapor halinde
hazırlayıp sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu
ve gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama,
okuma, yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği
sayesinde kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dâhilinde belirlenmektedir.
4
850309592 Danışmanlık
Yüksek lisans öğrencileri yüksek lisanslarını tamamlamak için tez hazırlamak zorundadır. Tezin
hazırlanma süreci, danışmanın kontrolü ve idaresi altında olmaktadır. Danışman, bu süreçte konu
seçiminden, yönteme kadar çok çeşitli basamaklarda katkıda bulunmaktadır. Danışman tezle ilgili
olarak öğrenciyi eğittiği gibi ona bilimsel-akademik destekte de bulunmaktadır.
5
DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
GÜZ YARIYILI
Dersin Kodu
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
860309601
Sosyolojide Kavramsal ve Kuramsal
Analiz
Sosyolojik
Açıdan
Yoksulluk,
Kentleşme ve Göç
Toplum ve Siyaset
Erkeklik Bağlamında Toplumsal
Cinsiyet ve Ayrımcılık
Kültürel Çalışmalar
Ekolojik Toplum
Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde
Türkiye
Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin
Gelişimi
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
Seminer Çalışması
3
0
3
860309603
860309605
860309607
860309609
860309613
860309615
860309619
860309661-689
860309691
860309601
3
Kredi
(AKTS)
6
Ders
Durumu
Z
0
3
6
S
3
3
0
0
3
3
6
6
Z
Z
3
3
3
0
0
0
3
3
3
6
Z
6
S
3
0
3
6
S
4
0
0
0
1
2
4
1
2
24
6
5
Z
Z
Z
Ders
Durumu
S
Z
S
S
Z
BAHAR YARIYILI
Dersin Kodu
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
860309602
860309604
860309606
860309608
860309610
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
0
3
6
S
860309614
Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı
Toplumsal Eşitsizlik ve Cinsiyet
Küreselleşen Dünyada Farklılık
Gündelik Hayatın Sosyolojisi
Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel
Araştırma Stratejileri
Örgütsel Davranışın Sosyo-Kültürel
Temelleri
Medya ve Toplum
Kredi
(AKTS)
6
6
6
6
6
3
0
3
6
S
860309616
Kültürlerarası İletişim
3
0
3
6
S
860309618
Çağdaş Gerçekçilik Kuramları ve
Toplumsal Bilimler
İleri İstatistik Yöntemler
Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanlık
Seminer Çalışması
3
0
3
6
S
3
4
0
0
0
0
1
2
3
4
1
2
6
24
6
5
S
Z
Z
Z
860309612
860309622
860309660-90
860309692
860309620
6
SOSYOLOJİ - DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ
860309601 – Sosyolojide Kavramsal ve Kuramsal Analiz
Bu derste sosyolojik bakış açısı, sosyolojinin temel kavramları ve kuramları arasındaki ilişkiler
irdelenecektir. Pozitivizm, hermeneutik, realizm gibi yaklaşımların ışığında eleştirel kuram, post
modernist yaklaşımlar ele alınacaktır. Sosyolojide kavram oluşturma sürecine değinilecektir.
860309603 – Sosyolojik Açıdan Yoksulluk, Kentleşme ve Göç
Yoksulluk, kentleşme ve göç kavramları sosyolojik perspektifte ele alınarak sağlık, eğitim, aile,
barınma, suç gibi toplumsal konularla etkileşim içinde makro ve mikro düzlemde analizleri
yapılacaktır. Küreselleşme ve kamu politikalarının yoksulluk, kentleşme ve göçe etkileri;
yoksulluk, kentleşme ve göçün nedenlerinin sosyo-kültürel yapı ile bağlantısı ve çözüm
stratejileri tartışılacaktır. Ayrıca gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş toplumlarda yoksulluk,
kentleşme ve göçe ilişkin benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak ortaya konarak, olası
çözümler irdelenecektir.
860309605 – Toplum ve Siyaset
Bu ders kapsamında toplum ve siyaset ilişkisi ve etkileşimi, ilgili kuramlar ile siyaset
sosyolojisinde karşımıza çıkan devlet, hükümet, otorite, iktidar, demokrasi, ideoloji, siyasal yapı
vb. kavramlardan hareketle irdelenerek tartışmaya açılacaktır.
860309607 – Erkeklik Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık
Toplumsal cinsiyet, erkeklik ve ayrımcılık kavramsallaştırılıp, ilgili kuramlar irdelendikten sonra
erkeklik bağlamında ayrımcılık ele alınacaktır.
Toplumda ötekileştirilen ve tabi kılınan erkekliklerden yola çıkılarak, kadın bağlamında gündeme
gelen ayrımcılığın erkek için de aynı derecede sözkonusu olduğu ortaya konduktan sonra bu
bağlamda medya, din, göçün etkilerine yer verilecek ve farklı toplumlardaki çözüm arayışları
örnek olarak ele alınacaktır.
860309609 –Kültürel Çalışmalar
Kültürel incelemeler sosyoloji, felsefe, sanat, medya, tarih, iletişim bilimleri, siyaset bilimi gibi
alanlarda çalışmalar yapan disiplinler arası bir konudur. Gündelik yaşam ve hayat tarzları
üzerinden çeşitli metinlerin anlam haritalarını analiz etmeyi hedefleyen bir alandır. Bu anlamda
ders Frankfurt Okulu, yapısalcılık, göstergebilim, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori,
psikanaliz ve post-modernizm gibi kuramların bu alandaki çalışmalarına dayanmaktadır. Konu
etnografi, etnometodoloji, söylem analizi, semiyoloji, içerik analizi, sözlü tarih, feminist yöntem,
görsel analiz, metin çözümlemesi ve bunların dayandığı akademik çalışmalar eşliğinde
işlenecektir. Böylece kuram ile yöntem arasındaki ilişki güncel metinlerin çözümlenmesi ile
irdelenecektir. Bu bağlamda, ders kültürel çalışmaların dayanakları ve gelişimi üzerine
temellenecektir. Kültürel çalışmalar ile ilgili metinler ve tartışmalar ele alınacak, yeni
yaklaşımlarla birlikte çözümlemeler yapılacaktır. Thompson, Richard Hoggart, Raymond
Williams, Stuart Hall gibi klasik yazarların çalışmaları birer metin olarak ele alınacak ve
çözümlemeler ile iç içe bir biçimde işlenecektir.
7
860309613 – Ekolojik Toplum
Günümüz toplumlarının karşı karşıya bulundukları ekolojik sorunların ortaya konması ve
ekonomik, siyasal, kültürel ve psikolojik boyutlarıyla irdelenmesi, toplumların ekolojik bakış
açısı ile irdelenmesi dersin genel çerçevesini oluşturacaktır. Öğrencilere ekosistem bilinci
kazandırarak ekolojik sorunlara yönelik temel kavram ve ilkeleri edindirmek, bu konuda
uzmanlaşmaya yönelmelerini sağlamak. Toplumun ekolojik çerçevede irdelenmesi, teorik
bilginin verilmesi ve dünyadan uygulama örnekleriyle değerlendirilmesi. Öğrencinin araştırmaya
yöneltilerek bilgisayar destekli sunumlara hazırlanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Konu Başlıkları: Ekoloji ve Toplumbilim ilişkisi ve etkileşimi; holistik ve canlı merkezci
yaklaşımlar; ekosistemler ve toplumsal sistemler karşılaştırılması; risk toplumu, tüketim toplumu
eleştirisi; kentsel ekoloji ve ekolojik planlama; toplumların ekolojikleşme süreçleri; toplumsal
kurumların ve üretim süreçlerinin ekolojikleşmesi; ekolojik ayakizi, ekoteknolojiler.
860309615 – Avrupa Birliği Üyeliği Sürecinde Türkiye
Ders, Avrupa bütünleşmesi sürecinin olası sorunlarını irdelemek ve Türkiye –AB ilişkilerinin
geleceği ile ilgili projeksiyonleri değerlendirip günümüz AB politikalarını tartışmayı
amaçlamaktadır. Ders kapsamında Türkiye-AB İlişkilerinin sosyo-kültürel dinamikleri, hem ikili
ilişkiler hem de Avrupa bütünleşme sürecinin koşulları açısından değerlendirilecektir.
860309619 - Türkiye’de Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi
Batı’daki bilimsel değişim ve dönüşümlerin Türkiye’deki sosyolojik düşünceye yansımaları ve
Türk sosyolojisinin şekillenişini dönemler halinde açıklamak dersin ana amacını oluşturmaktadır.
860309661-689 – Uzmanlık Alan Dersi
Dersin içeriği öğrencinin doktora programını tamamlama safhasında bir rapor halinde hazırlayıp
sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu ve
gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama, okuma,
yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği sayesinde
kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dâhilinde belirlenmektedir.
860309691 – Danışmanlık
Doktora öğrencileri doktoralarını tamamlamak için tez hazırlamak zorundadır. Tezin hazırlanma
süreci, danışmanın kontrolü ve idaresi altında olmaktadır. Danışman, bu süreçte konu
seçiminden, yönteme kadar çok çeşitli basamaklarda katkıda bulunmaktadır. Danışman tezle ilgili
olarak öğrenciyi eğittiği gibi ona bilimsel-akademik destekte de bulunmaktadır.
860309601 – Seminer Çalışması
Seminer Çalışmasının doktora öğrencilerine proje önerisi yazma ve nasıl araştırma yapacakları
konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
8
SOSYOLOJİ - DOKTORA PROGRAMI BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ
860309602 – Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı
Bu derste Türk toplumunun yapısal özellikleri tarihsel ve sosyolojik bakış açısıyla ele alınacaktır.
İçinde yaşadığımız toplumun iç ve dış dinamikler tarafından nasıl oluştuğu, diğer toplumlarla
ilişkilerinin yapıya etkileri, küresel değişmelerin toplum yapımıza etkileri irdelenerek, ekonomik,
siyasal, eğitimsel, kültürel, sınıfsal yapı özellikleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
860309604 – Toplumsal Eşitsizlik ve Cinsiyet
Bu ders kapsamında toplumsal eşitsizlik ve cinsiyet kavramları irdelenerek, toplumsal cinsiyet
üzerine olan teoriler ve bu teoriler bağlamında ırk, sınıf, etnisite gibi diğer sosyal farklılıklar ele
alınacaktır. Eğitim, sağlık, iş ve aile yaşamı gibi alanlarda toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizlik
alanları irdelencektir. Bunun yanı sıra sosyal eşitsizliğin toplumsal mekanizmalar tarafından nasıl
yeniden üretildiği, sosyal politikaların toplumsal eşitsizliği nasıl azaltabileceği gibi sorular ele
alınarak, toplumsal eşitsizliğin nedenleri ve sonuçları sorgulanacaktır.
860309606 – Küreselleşen Dünyada Farklılık
Küreselleşme kavramsallaştırılıp, ilgili kuramlar irdelendikten sonra küreselleşmenin özellikle
kültürel boyutu üzerinde durulacak ve küreselleşmenin farklılıklarla ilişkisi ve farklılıklara
etkileri ele alınacaktır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dünyadaki gelişmeler dersin konusu bağlamında
irdelenecek ve bu bağlamda mikromilliyetçilik, çokkültürlülük, ulus-devlet, kimlik gibi olgular
da ele alınacak ve küreselleşme sürecinin ulusal, kültürel, dinsel ve cinsel kimlikler üzerindeki
etkileri ve onlarla olan etkileşimi örnekler temelinde ele alınacak ve küreselleşen dünyada
farklılıklarla bir arada yaşama çabaları irdelenecektir.
860309608 – Gündelik Hayatın Sosyolojisi
Ders, sosyolojide makro ve mikro yaklaşımların kavratılması, değişen, dönüşen anlayışların
karşılaştırılması ve gündelik yaşamın ayrıntılarının literatür ve teori ile ilişkilendirilecek biçimde
ele alınıp irdelenmesini amaçlamaktadır. Gündelik yaşam pratiklerinin sosyolojik olarak ele
alındığı kuramların çerçevesi çizilerek, gündelik yaşamda karşılaşılan pratikler ve bu pratiklerin
yapılanması, üretimi ve yeniden üretimi üzerinden disiplinler arası bir yaklaşımla söylem ve
içerik analizine dayanarak çeşitli metinlerin çözümlenmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, P.
Bouırdieu, M. Foucault, Goffman, Habermas gibi düşünürlerin çalışmaları temel alınarak güncel
metinlerin, yaşam pratiklerinin (mekan, tüketim, tarz, taktik, beden, sağlık, medya, moda, strateji
gibi) çözümlenmesi, yeniden okunması sağlanacaktır.
860309610 – Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırma Stratejileri
Sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel araştırma stratejilerinin ele alınacağı bu derste, bu araştırma
stratejilerinin ait olduğu paradigmalar ve bu paradigmaların temel özellikleri ile bu araştırma
stratejilerinin bir arada kullanılmasının sosyoloji disiplini açısından önemi ve gerekliliği,
sosyolojideki makro-mikro analiz düzeyleri, nitel ve nicel araştırma tasarımı, sosyolojik
imgelem, hermeneutik ve retorik konuları üzerinde durulacaktır.
9
860309612 – Örgütsel Davranışın Sosyo-Kültürel Temelleri
Örgütsel Davranış Disiplininin Bilimsel Temelleri, Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi:
Klasik, Modern ve Post-Modern Paradigmalar; Kültür – Davranış İlişkisi; Kültürel Ayrışmanın
Mikro ve Makro Örgütsel Davranış üzerine etkisi; Farklı kültürlerde Örgütsel Davranış üzerine
Karşılaştırmalı Analizler.
860309614 – Medya ve Toplum
Dersin amacı, medyanın toplumsal değişmede oynadığı rolü ele almaktır. Bu derste, yirminci
yüzyılın ilk yarısından itibaren medyanın toplum üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışan
etki paradigması çerçevesinde medyanın siyasal, toplumsal ve kültürel etkilerini konu edinen
kuramsal çabalar ve araştırmalar irdelenecektir. Ders kapsamında ele alınacak konu başlıkları:
etki paradigmasının kökenleri ve ilk araştırmalar; medyanın siyasal ve toplumsal ve kültürel
etkilerine ilişkin yaklaşımlar; medya ve popüler kültür; medya ve şiddet; medya ve kamuoyu.
860309616 – Kültürlerarası İletişim
Kültürlerarası İletişime Giriş; Kültür, İletişim ve Kültürlerarası İletişim; Çok kültürlülük,
Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim; Kültürlerarası İletişimi Engelleyen Unsurlar; Alt
Kültürler Alt Gruplar; Kimlik Kavramı ve Farklılık; Cinsiyet, Kuşak ve Kültürlerarası İletişim;
Kültürel İkonlar, Kültürel Hegemonya; Kültürlerarası İletişim ve Sözel Olmayan Mesajlar;
Kültürlerarası İletişim ve Kültür Şoku; Kültürlerarası İletişim ve Medya; Kültürlerarası İletişim
Yeterliliği.
860309618 – Çağdaş Gerçekçilik Kuramları ve Toplumsal Bilimler
Bir dönemlik bu ders, gerçekçiliğin çağdaş kuramlarından belli başlılarına odaklanacak, bu
kuramların, gerçekliğin doğasını doğru bir biçimde kavramanın olanağına ilişkin argümanlarını
gözden geçirecektir. Bu irdelemenin ardından, ders ağırlıklı olarak sosyal bilimlerin gerçekçi bir
kavramsallaştırmasının ne ölçüde olanaklı olduğunu anlamaya/analiz etmeye çalışacaktır.
860309622 - İleri İstatistik Yöntemler
Bu ders kapsamında ilk olarak temel kavramlar veri tipi, verilerin sınıflandırması, özetlenmesi ele
alınacaktır. Olasılık dağılışları, hipotez testleri, ortalama için hipotez testleri, oranlar için hipotez
testleri, Kİ-kare analizleri, regresyon ve korelasyon analizleri, varyans analiz yöntemleri,
parametrik olmayan testler de bu ders kapsamında ele alınacak konulardır. Son olarak bu konular
SPSS paket programında analiz edeilecektir.
860309660-90 – Uzmanlık Alan Dersi
Dersin içeriği öğrencinin doktora programını tamamlama safhasında bir rapor halinde hazırlayıp
sunduğu teze ilişkin bir hazırlık aşaması niteliğindedir. Tez danışmanının sorumluluğu ve
gözetiminde öğrenci çalışmayı düşündüğü konu/problem alanı ile ilgili literatürü tarama, okuma,
yorumlama ve değerlendirme ile ilgili entelektüel bilgi birikimini bu ders içeriği sayesinde
kazanabilmektedir. Dersin içeriği tez konusu ve ilgili alan dâhilinde belirlenmektedir.
860309692 – Danışmanlık
Doktora öğrencileri doktoralarını tamamlamak için tez hazırlamak zorundadır. Tezin hazırlanma
süreci, danışmanın kontrolü ve idaresi altında olmaktadır. Danışman, bu süreçte konu
seçiminden, yönteme kadar çok çeşitli basamaklarda katkıda bulunmaktadır. Danışman tezle ilgili
olarak öğrenciyi eğittiği gibi ona bilimsel-akademik destekte de bulunmaktadır.
10
860309620 – Seminer Çalışması
Araştırma ve inceleme rapor yazım süreci, metni örgütleme, bibliyografya düzenleme, konferans
ve tebliğ sunumunu içermektedir.
11
Download