idib404_kültürler arası din öğretimi

advertisement
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi Bölümü
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu
Dersin Optik Kodu
İDİB 404
Görüşme Saatleri
4508
Dersin Adı
KÜLTÜRLER ARASI DİN ÖĞRETİMİ
Yıl / Yarıyıl
2/4
Zorunlu/ Seçmeli
ZORUNLU
Programın Adı
LİSANS
Öğretim Dili
TÜRKÇE
T+U
2
Kredisi
AKTS
2
3
Ön koşul
Engelli Öğrenciler
Öğrencinin
Sorumlulukları
Dersi Veren Öğretim
Elemanı
Yrd. Doc. Dr. Mücahit ARPACI
Dersin Asistanı
Diğer
öğrencileri
Kontenjan
Bölüm
için
Dersin amacı
Öğrencilere rehberliğin tanımını, ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi
tanıma tekniklerini açıklama becerisi kazandırmaktır.
Çok kültürlü ortamlarda din ve ahlak bilgisi öğretiminin yaklaşım ve
uygulamalarını öğrenebilme.
Kültürlerarası diyalog, ve karşılaşmalarda asimilasyonist, entegrasyonist ve
kapsayıcı aidiyet pedagojilerini farklarıyla birlikte karşılaştırabilme.
Farklı kültürel ve dini değer kaynaklarının ve beşeriyetteki çoğulculuğun
çeşitliliği konusunda duyarlı olabilme.
Uluslararası kültür farklılıkları ve küreselleşme bağlamında din ve ahlak
öğretiminin temel konularını kavrayabilme.
Öğrenme Çıktıları
Dinin bir kimlik kaynağı olarak, dil, tarih ve kültürel miras yönleriyle insan
hayatını kalıcı biçimde şekillendiren etkilerinin çokkültürlü toplum modelleri
açısından değerlendirebilme.
Kültürlerarası din ve ahlak öğretiminin farklı sosyal bireysel şartlara göre
imkân ve sınırlılıklarını açıklayabilme.
Din ve ahlak öğretimi konularını, çokkültürlü ortamda demokratik
vatandaşlık, insan hakları ve hukukun üstünlüğü anlayışı etrafında
değerlendirebilme.
Kendi kültürel kaynakları dışındakilerle iletişim kurabilme.
Kamusal alanda, demokratik anlayış ekseninde farklılıklara saygıya dayalı
bir katılımı önemseyen bakış açısı geliştirebilme.
Din ve inanç özgürülüğü, ifade özgürlüğü, nefret söylemi ve suçları gibi
konularda pedagojik anlayış oluşturabilme.
Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri
Hafta
Dersin İçeriği
Öğretim Etkinlikleri
1
Kültür, Din ve Ahlak kavramları
2
Kültürlerarası diyalog, Tearuf, ve Ötekine Saygı
Kültürlerarası
Pedagoji:
Tanım,
Kapsam
ve
Çeşitleri:
3
1.Asimilasyonist Pedagoji
4
2. Klasik Kültürlerarası Pedagoji
5
3.Ayrımcılık Karşıtı Pedagoji
6
4.Kollektif Aidiyet Pedagojisi
7
Küreselleşme, Çokkültürlülük ve Vatandaşlık hukuku
8
İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve nefret suçları
9
Hindu ve Budist Gelenekte Din, Ahlak ve Muamelat İlişkisi
10
Yahudilik’te ve Hıristiyanlık’ta Din, Ahlak ve Muamelat İlişkisi
İslam’da “interkültürel” kavramlar I: Tearuf, Tevelli, Ahid, Akid, Şir’a,
11
Minhac,
İslam’da “interkültürel” kavramlar II: “La darara ve la Dırar”, Makasıd
12
ve Mesalih, Sedd-i Zerai, İhsan Islah, Nasiha, Ma’rûf Ahlakı.
13
Kamusal alanda “Emr-i bi’l-Maruf Nehy-i ani’l-Münker”
14
Kültürlerarası Din Öğretiminde Fenomenoloji ve Objektiflik
Ölçüt Tipleri
Ara sınavlar
Varsa x işaretleyiniz
Yüzdesi (%)
30
Quiz
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum
Değerlendirme ölçütleri
20
Projeler
Derse Devam / Katılım
Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi
çalışması raporu, tez hazırlanması vb).
Dönem sonu sınavı
Ders kitabı
Yardımcı kaynaklar
50
Diğer
Ders
geçme
başarısını
belirlemek için
öğrencinin
süreçte yaptığı
etkinliklere
belli
oranda
puanlar
verilecektir.
• Kültürlerarası Pedagoji, Michael Nord Arnd, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları,
2009
• AB`nin Dini Kimliği ve Avrupa’da Dinler, Bülent Şenay, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı:1, 2002.
• Mecelle - Ekrem Buğra Ekinci - Yayınevi: Ktb Yayınları, 2008.
• Kültür Değişimleri, Mümtaz Turhan, Marmara İlahiyat Yayınları, 1994.
• Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, Erol Güngör, Ötüken Neşriyat, yeniden
basım
2010.
• İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör, Ötüken Neşriyat, yeniden
basım
2010.
• Mizanü'l - Hakk Fi İhtiyari'l-Ehakk, Katip Çelebi (17.yy), (M.KaraS.Uludağ),
Kabalcı
yayınları,
2008.
• “Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kitap”, Avrupa Konseyi
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/
Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_Turkish.pdf2009.
Düzenleyenler
Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik
etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma, vb.
1. Dersin kredisi İş Yüküne (Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Projeler, Dönem Ödevi, Laboratuvar, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre
belirlenir.
2. Geçme Notu yılsonunda yukarıda belirtilen yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır ve Öğrenci Otomasyon Sistemine tek not
olarak girilir.
3. Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.
4. Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.
5. Her dönem başında Ders İşleyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.
Download