12 spor - Fırat Üniversitesi

advertisement
Fýr
at
Spor
Haber
Aralýk 2006 - Yýl: 22 - Sayý: 197
Fýrat Üniversitesi Aylýk Haber Gazetesi
ÜNÝVERSÝTE SPORLARI FEDERASYONU BADMÝNTON
B KATEGORÝSÝ GRUP BÝRÝNCÝLÝÐÝ MÜSABAKALARI
ÜNÝVERSÝTEMÝZÝN EV SAHÝPLÝÐÝNDE YAPILDI
Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Üniversite Sporlarý Federasyonu Badminton B Kategorisi
Grup Birinciliði Müsabakalarý, Üniversitemizin ev
sahipliðinde, 21 Aralýk Perþembe günü yapýlan açýlýþ töreni
ile baþladý.
Üniversitemiz Spor Salonu’nda saat 09:00’da baþlayan
Üniversite Sporlarý Federasyonu Badminton B Kategorisi
Grup Birinciliði Müsabakalarýna, Üniversitemiz Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Erkin Oður
Oður, Emniyet Müdürü Mehmet
Tekin
Tekin, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Sedat Acar
Acar, Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkaný Prof. Dr. Denizman Aygü
Aygün, Üniversite
Sporlarý Federasyonu temsilcisi Dr. Alparslan Ünveren ile 7
Üniversiteden çok sayýda sporcu katýldý.
21-24 Aralýk tarihleri arasýnda Üniversitemizin ev
sahipliðinde yapýlan Üniversite Sporlarý Federasyonu Badminton B Kategorisi Grup Birinciliði Müsabakalarýna, Fýrat,
Cumhuriyet, Atatürk, Kafkas, Mersin, Gaziantep ve Ýnönü
Üniversiteleri Badminton takýmlarý katýlarak kýyasýya
mücadele ettiler.
Açýlýþ töreninde konuþan Fýrat Üniversitesi Saðlýk Kültür
ve Spor Daire Baþkaný Prof. Dr. Denizmen Aygün
Aygün, 2 yýl
öncesine kadar badminton sporunun Fýrat Üniversitesi
açýsýndan yeni branþlardan bir tanesi olduðunu belirterek, “
Çeþitli nedenlerden dolayý 1-2 senedir bu müsabakalara
katýlmamamýzda aksamalar oldu. Þimdi yeniden bu
müsabakalara katýlýmýmýzýn ev sahipliðimiz eþliðinde olmasý
bizler için daha anlamlý ve gurur vericidir. Karþýlaþmalarýn
sportmence ve dostluk havasýnda geçeceðine inanýyorum.
Tüm katýlýmcý takýmlara baþarýlar dilerim” dedi.
Gençlik ve Spor Ýl Müdür Sedat Acar ise, Elazýð’ýn
badminton’da en iyi olan illerin baþýnda geldiðine dikkat
çekerek þunlarý söyledi; “ Bu organizasyonu Federasyonumuzun ve Üniversite federasyonumuzun ilimizde
düzenlemesi bizleri memnun etmiþtir. Badminton seyretmesi çok güzel bir spor dalýdýr. Belki bir çoðumuz ilk defa
izleyeceðiz bu spor dalýný, ama inanýyorum ki izlediðiniz
21 -24 Aralýk 2006 Tarihleri Arasýnda
Üniversite
mizde Gerçekleþen Badminton B
niversitemizde
Kategorisi Grup Birinciliði Müsabakalarý Genel
Sýralamasý:
1. Kafkas Üniversitesi
2. Cumhuriyet Üniversitesi
3. Gaziantep Üniversitesi
4. Fýrat Üniversitesi
5. Ýnönü Üniversitesi
Sahibi: Fýrat Üniversitesi Adýna
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ
Fý
rat
Haber
Genel Koordinatör:
Prof. Dr. Hasan KÜRÜM
Yazý Ýþleri Müdürü:
Yrd. Doç. Dr. Tarýk ÖZCAN
Yayýn Koordinatörü
Öðr. Gör. Recep BAÐCI
Gazetemiz, Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekanlýðý
tarafýndan hazýrlanmýþ, Fýrat Üniversitesi Matbaasý’nda Basýlmýþtýr.
zaman bir çoðunuzun çok keyif alacaksýnýz. Bu ayýn 25’i ile
29’u arasýnda 1. kademe antrenör kursu badmintonda
açýlacak. Ona da müracaat etmenizi istiyorum.”
Üniversite Sporlarý Federasyonu temsilcisi Dr. Alparslan
Ünveren de, Üniversite Sporlarý Federasyonu olarak Türk
Sporuna büyük katkýlar saðladýklarýný vurgulayarak, “Bugün
burada Üniversite Sporlarý Federasyonu Badminton B
Kategorisi Grup Birinciliði Müsabakalarýný gerçekleþtireceðiz. Burada yapýlan müsabakalara Fýrat, Cumhuriyet,
Atatürk, Kafkas, Mersin, Gaziantep ve Ýnönü Üniversiteleri
badminton takýmlarý katýlmaktadýr. 2 grupta yapýlacak olan
müsabakalar sonucu her iki grubun da birincileri ve ikincileri
bir üst kategoriye A kategorisine çýkmaya hak kazanacaklardýr. Bu müsabakalara ev sahipliði yapan Fýrat
Üniversitesine teþekkür eder, takýmlara baþarýlar dilerim”
dedi.
Bilindiði üzere Üniversite Sporlarý Federasyonu Badminton B Kategorisi Grup Birinciliði Müsabakalarý 21-24 Aralýk
tarihleri arasýnda Fýrat Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve
Dumlupýnar Üniversitesi olmak üzere üç ayrý bölge
üniversitesinin evsahipliðinde gerçekleþti.
REKTÖR PROF. DR. MEHMET HAMDÝ
MUZ’DAN ÜNÝVERSÝTEMÝZ FUTBOL
TAKIMINA YEMEK
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ,
Elazýð 1. Amatör Küme Futbol Ligi, Play-Off Gurubu’nda
mücadele eden futbol takýmýna, 27 Aralýk, Çarþamba günü
bir yemek verdi.
Düzenlenen yemeðe Rektör Prof. Dr. Mehmet Hamdi
MUZ, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Erkin Oður, Üniversitemiz
Spor Kulübü Baþkaný Prof. Dr. Necip Ýlhan, Prof. Dr.
Yasemin Açýk, futbolcular ve teknik heyet katýldý.
Yemek’te bir konuþma yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet
Hamdi MUZ, Fýrat Üniversitesi Futbol Takýmý’nýn sýnýrlý
maddi imkanlarla büyük baþarýlar elde ettiðini belirterek,
Elazýð 1. Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Gurubu’nda elde
ettiði büyük baþarýdan dolayý teknik heyet ve futbolcularý
kutladýðýný söyledi.
Üniversitemiz Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Erkin Oður ise,
1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde Fýrat Üniversitesi Futbol
Takýmý’nýn iyi seviyelerde bulunduðunu vurgulayarak, PlayOff Gurubu’nda gösterdiði baþarýdan dolayý kutladýðýný
belirtti.
Spor Kulübü Baþkaný Prof. Dr. Necip Ýlhan’ da, Fýrat
Üniversitesi Spor Kulübü’ne her türlü desteði veren baþta
Rektör Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ olmak üzere
üniversitedeki tüm öðretim üyelerine teþekkür ettiðini
belirterek, baþarýlarýnýn artarak devam edeceðini söyledi.
Spor Makale
KALP DAMAR
HASTALARININ LÝPÝT
PROFÝLLERÝ ÜZERÝNE
DÜZENLÝ EGZERSÝZÝN ROLÜ
Yrd. Doç. Dr.
YONCA S ÜREYYA BÝÇER
F iziksel aktivitenin koroner damar hastalýðý
ile olan iliþkisi birçok araþtýrýcý tarafýndan incelenmiþtir. Bu çalýþmalar, düzenli fiziksel aktivitenin kalp hastalarý için zararlý deðil, tam
tersine yararlý olduðunu göstermiþtir. Bazý
araþtýrmacýlar, fiziksel antrenman ve risk faktörlerinin kontrolü ve kalp damar fonksiyonlarýnýn
takip edilmesini gerektiren bir rehabilitasyon
programýnýn hem hastaya, hem de ailesine
ekonomik ve psikososyal yararlar getirmenin
yanýsýra (iþin hafiflemesi ve iyi hissetme)
fonksiyonel kapasitenin artýrýlmasýnda da yarar
saðlayabileceðini belirtmiþlerdir. Bu nedenle, kalp
hastalarýnýn fiziksel aktivite programlarýna
katýlmalarý önemlidir.
Zamanla, uygulanan egzersiz programý ve
oluþturulan yeni yaþam þekli ile fiziksel kondüsyon
artar. Kalp yetersizliði olan hastalarda fiziksel
aktiviteye engel olarak düþünülmüþtür. Oysa, son
yýllarda maksimal kalp hý-zýnýn %55’i gibi düþük
egzersiz programlarý ile kalp yetersizliði
hastalarýnda performans geliþtiði gösterilmiþtir.
Fiziksel egzersiz programý uygulanan
hastalar-da göðüs aðrýsý görülme sayýsý azalýr.
Fizik-sel aktivite ile kan basýncý ve kalp frekansýnda azalma olur ve anjina oluþum eþik deðeri
yükselir. Fiziksel aktivitenin blokerlerin alýmý ile
anji-na oluþumunu kontrol altýna aldýðý gösterilmiþtir. Egzersiz ile koroner kan akýmýnda iyileþme
de anjina pektoris oluþumunu azaltýr, kriz
alanlarýnýn küçülmesine yardým eder ve
dolayýsýyla ölüm oranýný azaltýr. Fiziksel egzersizin
iskemik kalp hastalýðý riskini de azalttýðý bildirilmektedir.
Normal kiþilerde fiziksel egzersiz ile vasküler
ve periferik kondüsyon birlikte artar. Vasküler
kondüsyon; vurum hacminde artma, ejeksiyon
fraksiyonu ve hýzýnda artma, sol ventrikül kasýlma
gücünde artma, kalp atým hacminde artma,
sempatik tonüs azalmasý, kalp frekansýnda
azalma ve eritrosit kitlesinde artma þeklinde
kendini gösterir. Periferik kondüsyon ise; antrene
kaslarda daha iyi bir kanlanma ve kas-larýn
oksijen alýmýnda artma, oksidatif ka-pasite ve
oksidatif enzimlerde artma ile ortaya çýkar. Kalp
hastalarýnda santral kondüsyon yavaþ ve oldukça
uzun zamanda geliþir. Çünkü, kaslardan gelen
talep azdýr. Kalp hastalarýnda kondisyonun
geliþmesi için uygulanan fiziksel egzersiz
programý en az; 6-12 hafta olmalýdýr.
Fiziksel egzersiz etkisiyle sempatik tonus
azalýr, parasempatik tonus daha güçlenir.
Dolayýsýyla, kalp kasý uyarýlma eþik deðeri
yükselir. Böylece kalp hýzý deðiþkenlikleri artar.
Kalp krizi sonrasý, ektopik vurularla oluþan ölüm
oranýnýn antrenmanlý kiþilerde antrenmansýz
kiþilere göre daha da azaldýðý gösterilmiþtir.
Egzersiz kalp hýzý deðiþkenliklerinde blokerlerin
etkili olduðu bildirilmektedir.
Fiziksel aktivite programýnda hastalara
izotonik (aerobik) ve Ýzometrik egzersizler uygulanýr. Yýllarca izotonik-aerobik egzersiz uygulanmasý tercih edilmiþtir. Ýzometrik egzersizlerde,
kan basýncýndaki yükselmenin getireceði
tehlikelerden kaçýnýlmýþtýr. Son 10 yýldýr Ýzometrik
egzersizler de uygulanmaktadýr. Gerilme
egzersizleri ile hastalarýn daha rahat gevþedikleri ve bu egzersizi daha çabuk kabullendikleri de
gözlenmiþtir.
Fiziksel aktivite ile yað profilinde iyileþme olur.
Haftada 3-4 kez, 20-30 dakika egzersiz yeterlidir.
Ýngiltere’de haftada 15 mil koþma egzersizinin yað
profilini iyileþtirdiði gösterilmiþtir. Total kolesterol
azalýrken, HDL-kolesterol artar. Hipertansiyonlu
hastalarýn tedavisinde, hipotansif ilaçlarýn yað
profili üzerindeki ters etkileri göz önüne alýnýnca;
fiziksel egzersizin tedavide daha etkili olduðu,
hipertansif hastalarda ölüm ve morbiditeyi
azalttýðý gösterilmiþtir.
Rehabilitasyon programýnda, düzenli
egzersizin pýhtýlaþmayý engelleyen yapýyý
azaltarak, koroner hastalýklarýn tedavisinde
önemli rolü vardýr. Koroner arter hastalarýnda ve
kalp krizi sonrasý ilk yýllarda sýklýkla depresyon
geliþir. Kontrollü egzersiz ile: 1-hastanýn kendine
güveni artar 2-depresyon görülmez. Daha mutlu
ve yeni yaþam stilini kabul etmiþ hasta tablolarý
sýklýkla görülmektedir. Egzersiz ile birlikte yapýlan
gevþeme teknikleri egzersizin etkisini artýrýr ve
çeþitli fiziksel ve dýþtan gelen streslerin
organizmadaki etkisini azaltýr.
Sonuc olarak kalp damar hastalýðý olan
hastalarda düzenli egzersiz; egzersiz yapan
hastalar üzerinde, sedanter yaþam süren
hastalara göre daha olumlu etkiler göstermekte
ve dolayýsýyla egzersizin kardiovasküler risk
faktörünü azalttýðý ve kan lipitlerini pozitif yönde
etkilediði literatürlerde görülmektedir. Dolayýsýyle
düzenli egzersiz, kardiyak performansý arttýrmada
ve lipit profilini olumlu yönde etkilemede yüz
güldürücü ve ilerisi için umut verici görünmekte
olup, bu konuda devam eden çalýþmalarýn
sonuçlarý merakla beklenmektedir.
Download