ÜNİVERSİTEMİZ FIRAT TIP MERKEZİNDE DNA LABORATUVARI

advertisement
Fýr
at
HABER ÖZEL
Ocak 2008
Haber
4
ÜNÝVERSÝTEMÝZ FIRAT TIP MERKEZÝNDE
DNA LABORATUVARI KURULDU
BÝR ÝLK DAHA...
Fýrat Týp Merkezi Adli Týp Ana Bilim Dalý Baþkaný
Doç. Dr. Mehmet Tokdemir
Tokdemir::
“K
urulan laboratuvar
“Kurulan
laboratuvar,, Doðu ve Güneydoðu Anadolu
Bölgesi‘nin ilk DNA laboratuvarý
.”
laboratuvarý.”
Üniversitemiz Fýrat Týp Merkezi Adli
Týp Ana Bilim Dalý Baþkanlýðý bünyesinde DNA laboratuvarý kuruldu.
Fýrat Týp Merkezi Adli Týp Ana Bilim
Dalý Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Tokdemir, kurulan laboratuvarýn Doðu ve
Güneydoðu Anadolu Bölgesi‘nin ilk
DNA laboratuvarý olduðunu belirterek,
bölgede DNA çözümü için alýnan örneklerin daha önce Ankara ve Ýstanbul‘a
gönderildiðini söyledi.
Adli Týp DNA Laboratuvarýnýn
Ankara’dan bu tarafa sadece Üniversitemiz Hastanesinde bulunduðunu
belirten Tokdemir, “Bir damla kan,
vücut sývýsý, çiðnenmiþ ciklet, týrnak
altýndaki bir deri parçasýndan DNA
tespiti yapýyoruz. Elazýð’da birçok
cinayet olayýný, birçok gömülmüþ
kimliði belli olmayan terörist cesetlerinin mezardan çýkartýlýp, onlarýn
kimliklerinin tespitini ve öldürülerek
mezarlýða býrakýlan bebeðin ailesinin
kim olduðunu bu laboratuvarda yaptýðýmýz incelemelerde ortaya koyduk. Ayrýca
birçok cinayet ve kaza olayýnda da
inceleme yaparak bunlarý Cumhuriyet
Savcýlarýna ve Mahkemelere gönderdik
ve böylece maddi delilden ve yüzde yüz
olan delilden olayýn çözülmesine gidilmiþ
oldu. Bugün adli týp için en önemli þey
suçla mücadele edebilmektir. DNA`ya
bakarak babalýk testi dahil tüm tahliller
laboratuvarýmýzda yapýlabilmektedir.
Adli Týp DNA Laboratuvarýmýz
Ankara’dan bu tarafa üniversitelerde
bulunmayan bir laboratuvar. Bundan
önce olay yerinden alýnan örnekler, DNA
incelemesi için alýnan örnekler
Ýstanbul’a gönderilmekteydi. Yine,
babalýk tayini için baþvuranlar Ýstanbul
veya Ankara’ya seyahat etmek zorunda
kalýyorlardý. Bundan sonra Adli Týp
Anabilim Dalýmýzda 1 hafta gibi bir
sürede sonuçlarýn verilmesi mümkün
olacaktýr. Laboratuvarýmýzda 1 DNA
testi 430 YTL’dir. Babalýk testi için, bir
baba ve çocuk olduðunu düþünürsek,
860 YTL’ye mal oluyor. Burada sadece
babalýk tayini deðil, annelik tayini de
yapýlýyor. Akrabalýk tayini de yapýlabilir,
soy, ýrk tayini de yapýlabilir. Þuana kadar
20’ye yakýn inceleme yaptýk. 6 aylýk
açtýðýmýz mezar da var, 4 yýllýk kemik
kalmýþ tamamen mezar da var. Olay
yerinde birtek sigara izmaritinden
edinilen DNA’lar da var. Ayrýca olay
yerinden alýnan býçak, kanlý elbiselerden
aydýnlattýðýmýz vakalar var.“ dedi.
Laboratuvarýn açýlýþýna Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Behiç Þahin,
Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Zülfü
Aðar Polis Meslek Yüksekokulu Müdür
Adem Kýzýlkaya ve öðretim üyeleri de katýldý.
FIRAT HAVZASI GAZETECÝLER CEMÝYETÝ’NE
EÞREF TURAN YENÝDEN BAÞKAN SEÇÝLDÝ.
Fýrat Havzasý Gazeteciler Cemiyeti, olaðan genel kurul toplantýsýný
gerçekleþtirdi. Toplantý açýlýþ, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn
okunmasýyla baþladý. Gazeteci- Yazar Mehmet Topal’ýn divan
baþkanlýðýnda gerçekleþen genel kurul, faaliyet denetleme raporlarýnýn
okunmasý ve ibrasýyla devam etti. Tek listeyle gidilen seçimlerde eski
yönetim kurulunda yer alan, üyeler yeniden yönetime seçildi.
ÜNÝVERSÝTEMÝZ ÝLETÝÞÝM FAKÜLTESÝ
DEKANI PROF. DR. HASAN KÜRÜM,
“ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜ”NÜ KUTLADI
Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Hasan Kürüm, 10 Ocak “Çalýþan
Gazeteciler Günü” dolayýsýyla bir mesaj
yayýnladý.
Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan
Kürüm, mesajýnda gazeteciliðin tarihsel süreç
içerisinde deðerleri ve ilkeleri deðiþmeyen
saygýn bir meslek olduðunu ifade ederek;
“Hýzla deðiþen teknoloji ve iletiþim araçlarýna
raðmen gazetecilik mesleði deðiþmeyen
deðerleri ve meslek ilkeleri ile dün olduðu gibi
bugün de saygýn bir meslektir. Gazeteciler,
kamuoyu oluþturma, kamuoyunu doðru
bilgilendirme bakýmýndan büyük sorumluluklar üstlenmiþlerdir.
Kamuoyunun haber alma hakkýný doðru,
tarafsýz ve ilkeli bir anlayýþla saðlamaya gayret
eden gazetecilerimiz elbette ki bir yandan
zamanla diðer yandan çeþitli sorunlarla
mücadele etmektedirler. Bu baðlamda,
Ýletiþim Fakültesi olarak eðitim faaliyetlerimiz
kapsamýnda ilimizdeki basýn kuruluþlarýnda
çalýþan gazeteci arkadaþlarýmýzýn bilimsel alt
yapýlarýný güçlendirmeye de özen gösterdik.
Ýletiþim Fakültesi olarak Gazeteciler Cemiyetimiz ile birlikte hareket ederek düzenlediðimiz çeþitli programlarla özellikle genç
gazeteci kardeþlerimizin bilgi ve birikimlerini
artýrmanýn gayretinde olduk. Bu yöndeki
çalýþmalarýmýz ve gazetecilerimizle güzel
sonuçlar doðuran iþbirliðimiz bundan sonra
da artarak devam edecektir.
Bu düþüncelerle, ilimizdeki basýn ve yayýn
kuruluþlarýnda görev yapan tüm gazetecilerimizin “10 Ocak Çalýþan Gazeteciler
Günü”nü kutluyor, çalýþmalarýnda baþarýlar
diliyorum.”dedi.
Yeni oluþturulan yönetim kurulu asil üyeleri:
Eþref TURAN
Murat VAROL
Vehbi ÇOÞKUN
Bahtiyar ERSOY
Zeki AKBIYIK
Ýrfan ARSLAN
Erol KARA
Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:
Ýbrahim MENENGÝÇ
Hüseyin KESKÝN
Osman SEÇKÝN
Üst Kurul Üyeleri:
Ýbrahim TAÞEL
Aydýn MERAL
Rýdvan KAYA
Murat TURAN
Toplantý, dilek ve temennilerle kapandý.Yeni yönetim kuruluna Fýrat
Haber gazetesi olarak baþarýlar diliyoruz.
Download