Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
22
KAVRAMA
ST
TE
11.
T
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1. Lozan Barış Antlaşması’nın diğer devletlerle eşit
şartlarda imzalanması Atatürk’ün dış politika esaslarından hangisi ile ilgilidir?
4. Lozan Barış Konferansı’na İngiltere’nin TBMM’nin
yanında İstanbul Hükümetini de çağırması üzerine
TBMM;
I. Saltanatın kaldırılması,
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması,
III. Cumhuriyetin ilanı
A) Bağımsızlığımıza saygı duyanlarla ilişki kurma
B) Dünya gerçeklerini dikkate alma
C) Zorunda kalmadıkça savaşa girmeme
D) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesine dayanma
E) Türk kamuoyunu dikkate alma
çalışmalarından hangilerini hayata geçirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2. Lozan’dan sonra İngiltere’nin Musul’u Türkiye’ye
değil Irak’a bırakılması konusunda taviz vermez bir
tutum içinde olması;
I. Musul’da halk oylamasının yapılmasına,
II. Şeyh Sait isyanı’nın çıkmasına,
III. 1926 Ankara Antlaşması’nın imzalanmasına
gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye’de yaşayan ve Türk
Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit ve
aynı haklara sahip Türk vatandaşı kabul edilmiştir.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır?
A) Devletler arası eşitliğin sağlanmasını
B) Ekonomik bağımsızlığın sağlanmasını
C) İçişlerimize karışılmasının engellenmesini
D) Misakımillinin gerçekleşmesini
E) Eğitimde birliğin sağlanmasını
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5. Türkiye 1923 - 1932 arası dönemde Lozan Barış
Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunları
halletmeye çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi değildir?
A) Yabancı Okullar
B) Musul
C) Osmanlı Borçları
D) Nüfus Mübadelesi
E) Hatay
6. Nüfus mübadelesi sebebiyle bozulan Türkiye - Yunanistan ilişkilerinin düzelmesinde bir takım dış gelişmelerin etkisi olmuştur.
Aşağıdakilerken hangisi bu gelişmelerden biridir?
A) Sadabat Paktı’nın kurulması
B) Balkan Antantı’nın imzalanması
C) İtalya’nın Doğu Akdeniz’de yayılma girişimleri
D) Almanya’nın Ren bölgesine girmesi
E) Musul meselesinin çözülmesi
TEST
TEST
23
22
Precautionary
Preferences
Atatürk
DönemiMeasures
Türk Dış -Politikası
7. I. Nüfus mübadelesi
II. Yabancı okullar sorunu
III. Borçlar sorunu
10. Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz şartlar Türkiye’nin dış politikasında olumsuzluğa yol açmıştır.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi
gösterilebilir?
Yukarıdaki olaylarlardan hangileri Atatürk Döneminde iç mesele sayılarak yabancı devletlerin müdahalesi engellenerek çözüme kavuşturulmuştur?
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
8. Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türk-Fransız
ilişkilerinin olumsuz seyir etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinin olduğu söylenemez?
A) Dış Borçlar
B) Yabancı Okullar
C) Adana-Mersin Demiryollarının millileştirilmesi
D) Nüfus Mübadelesi
E) Hatay Meselesi
9. Türkiye’nin;
I. Irak,
II. İran,
III. Yunanistan
devletlerinden hangileri ile sınırları çizilirken Milletler Cemiyeti etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
11. Fransa ile Türkiye arasındaki sorunlardan biri olan
Osmanlı borçları meselesi müzâkereler neticesinde
1928’de sonuçlanmıştır. Ancak bu sorunun kesin çözüme kavuşması 1933 yılını bulmuştur.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapılması
B) Musul’un İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması
C) Hatay’ın anavatana katılması
D) Yabancı okullar sorununun çözülmesi
E) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması
Sorunun devam etmesinde;
I. 1929 Dünya ekonomik krizi,
II. Şeyh Sait İsyanı,
III. Yabancı okullar sorunu
gelişmelerinden hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12. • Musul meselesinde Milletler Cemiyetinin olumsuz
tutumu
•Fransa ve İtalya’nın İngiltere’yi desteklemesi
•Sovyetlerin Boğazlar konusunda Türk tezini savunması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisine
neden olmuştur?
E) II ve III
A) Türk - Sovyet yakınlaşmasına
B) Türkiye’nin Batı ile ekonomik ilişkilerini bitirmesine
C) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasına
D) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine katılmasına
E) Briand - Kellog Paktı’nın imzalanmasına
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
Adı
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download