Basın Açıklamasının Tamamını okumak için tıklayınız - Türk Büro-Sen

advertisement
Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Adalet Çalışanları,
Çağdaş toplumlarda, milli bütçeden Adalet sistemine ayrılan pay %3’ler civarında iken,
ülkemizde ne acıdır ki, adalet sistemine Milli Gelir’den ayrılan pay %1 bile değildir.
Son 7 Yılda iktidarın yanlış ekonomik ve sosyal politikaları nedeniyle, adliyelerin yükü
Türkiye’de 7 kat artmıştır. Neredeyse Adliye kapısına uğramayan yetişkin vatandaşımız
kalmamıştır. Cezaevleri ağzına kadar dolmuş, başta hırsızlık ve yankesicilik olmak üzere adi
suçlar olağanüstü artmıştır.
Mahkemelerde artan suç dosyaları, yetersiz personel nedeniyle zamanında
sonuçlandırılamamakta, yıllarca süren davalardan dolayı vatandaşlarımız büyük
mağduriyetler yaşamaktadır.Geciken adalet nedeniyle, bir kısım insanımız sorunlarını kendi
yöntemleri ile çözmeye kalkışmakta ve bu da mafya denilen olgu yaygınlaşmaktadır.
Hakimi-savcısı, yazı işleri müdürü, katibi, mübaşiri ve diğer çalışanları ile bir bütün olan
Adalet personeli, AKP iktidarı döneminde ayrıma tabi tutularak, iş barışı bozulmuştur. Bu
dönemde hakim ve savcıların mağduriyetlerini gideren ekonomik düzenlemeler yapılırken,
diğer adliye çalışanlarının ekonomik durumları geriye götürülmüştür. Her ay aldıkları ve
kendi alın terlerinin karşılığı olan keşif ve yol ücretleri ellerinden alınmıştır.
Bir yılı aşkın bir süredir, havuzda bekletilen bu gelirler maalesef çalışanlara verilmemektedir.
Bu hak gaspıyla yetinmeyen hükümet, karşılığını vermeden çalışanlara nöbet tutturmaktadır.
Adliye personeli kadro yetersizliği ve yoğun iş yükü altında ezilmekte ve mesai mefhumu
gözetilmeksizin gece-gündüz çalıştırılmaktadır. Pek çok adliyede, çalışma ortamı yeterli
değildir. Başta yemek olmak üzere çalışanların servis ve çocuklarının kreş problemleri
çözülebilmiş değildir. Dava dosyaları içinde bunalıma sürüklenen, Adliye çalışanlarının
psikolojisi bozulmuştur. Tüm adliyelerde psikoloji kadrosunda, psikolog istihdamına
gidilmelidir.
Adalet dağıtan Adliye çalışanı, kendileri içinde adalet istiyor. Ellerinden alınan
haklarının iadesini istiyorlar. Yol, keşif ve nöbet ücretlerini yeniden düzenleme
yapılarak iadesini istiyorlar. Havuzda biriken alın terlerini talep ediyorlar.
Değerli Basın Mensupları,
Son günlerde yargı ve yargıç bağımsızlığı ülke gündemini sürekli meşgul etmektedir. Bir
demokratik ülkede yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin bir birinden ayrılması ve bu
kuvvetlerin her birinin diğerinden bağımsız olarak çalışması kuvvetler ayrılığı olarak kabul
edilmektedir. Kuvvetler ayrılığı prensibi, demokrasinin temelini oluşturur.
Yargı yetkisi ve bağımsızlığı hukuk devletinin temel niteliklerinden biridir. Her türlü baskı ve
etkiden uzak bir biçimde yürütülmelidir. Anayasamız yargı ve yargıç bağımsızlığını temel
almıştır. Anayasamızın 138. maddesinde “Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.Hiçbir organ,
makam, merci ve ya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve
talimat veremez. Genelge gönderemez, Tavsiye ve telkinde bulunamaz.” denilmektedir.
Anayasamızda ki bu açık hükümlere rağmen bugün siyasi iktidar beğenmediği ya da işine
gelmeyen her yargı kararına itiraz etmekte, mahkemeleri ve karar veren yargıçları
aşağılamaktadır.
Başta Başbakan olmak üzere, yürütmenin tüm bakanları yargıyı siyasallaştırmak için
olağanüstü gayret göstermektedir. Yargıya olan güveni ortadan kaldırmaya yönelik bu
çabalarının hiç kimseye yararı olmayacaktır.
Bugün yargı bağımsızlığı tehlikedir. Mahkemeler, hakim ve savcılar siyasi iktidarın baskısı
altındadır. Yargının üzerindeki baskılar dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Hukukun üstünlüğü
tartışılır hale gelmiştir. Yargı siyasallaştırılmak istenmektedir.Daha dün yaşanan ibret verici
hadise hukukun üstünlüğünün, yargının etkinliğinin ne hallere düşürüldüğünü göstermektedir.
Savcının talimatını yerine getirmeyen, sadece izleyen polis teşkilatı… Ne acıdır ki, polis
teşkilatı da siyasi iktidar tarafından hukuk dışı bir şekilde kullanılmaktadır.
Siyasi iktidar bir yandan yargıyı kontrol altına almak isterken diğer yandan çeşitli yöntemlerle
milleti korkutarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korku cumhuriyeti ve polis devletine
dönüştürmeye çalışmaktadır.
Ülkenin gidişatından endişe duyan sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği burada hükümeti
bir kez daha uyarıyoruz. Yargıdan elinizi çekiniz. Kamu kurumlarını yıpratmaktan vazgeçiniz.
Vatandaşlar arasındaki ayrımcılığa son veriniz. Hukuk bir gün size de lazım olabilir.
Unutmayınız, adaletin olmadığı yerde kargaşa, anarşi ve zulüm olur.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na siyasi atamalar yapmaktan vazgeçin. Bu kurula mali
özerklik verin. Adalet müfettişlerini bu kurula bağlayacak düzenleme yapın. Kurul üyelerinin
seçimini birinci sınıf hakim ve savcıların katılımı ile yapılmasını sağlayın. Bu kurulda
akademisyenlerin yer almasını sağlayın.
Değerli Basın Mensupları;
Sonuç olarak, Türkiye’nin dört bir yerinde canhıraş bir şekilde görev yapan, bu görevi
yaparken de adaletin onurunu en üst seviyede tutmaya özen gösteren çalışanlar adına
sesleniyorum. Havuz paraları, bizim alın terimizin ve emeğimizin karşılığıdır. İşyerinde
verimliliği arttırmak ve personelin mağduriyetini gidermek adına adalet çalışanlarına daha
önceden de dağıtılan, bu paralarının yeniden, kurumda 4/C’li statüde çalışan personeli de
kapsayacak şekilde dağıtılması için dün olduğu gibi bugünde, Türk Büro-Sen olarak, bu
konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildirirken sorumluları da görevlerin yapmaya
davet ediyoruz.
Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 Kocatepe-ANKARA * Tel: (0.312) 424 22 11 (Pbx) * Fax: (0.312) 424 22 19
www.turkburosen.org.tr
*
[email protected]
Download