Çevreci Şehirler

advertisement
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU
Kadir DEMİRBOLAT
İklim Değişikliği Dairesi Başkanı
7 Temmuz 2012, Gaziantep
Çevreci şehircilik;
Çevreci Şehircilik;
 Yaşam kalitesi yüksek,
 Çevreye duyarlı,
 Tarihi ve kültürel dokusu
korunan,
 Doğal afetlere hazırlıklı
şehircilik anlayışı olarak ifade
edilebilir.
19.07.2012
 Çevrenin korunması ve
geliştirilmesi,
 Ekonomik kalkınmanın
sağlanması,
 Sosyal gelişmenin de
ilerletilmesi
unsurlarının birbiriyle uyumlu bir
biçimde yönetilmesi ile mümkün
olacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
2
Çevreci şehirler;
İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum
göz önünde bulundurularak
Etkin bir çevre yönetiminin yani etkin
 Atık yönetimi,
 Su ve toprak yönetimi,
 Hava yönetimi,
 Deniz ve kıyı yönetiminin
sağlandığı şehirler olarak inşa edilecektir.
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
3
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE – ENERJİ VERİMLİLİĞİ:
 Enerji verimli cihazların kullanılması,
 Akıllı şebeke yönetim sistemlerinin kurulması
 Isınma ve aydınlatmada, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi
gibi yenilenebilir enerji kaynağı (YEK) kullanımının yaygınlaştırılması
 Toplu konut projelerine YEK üretiminin entegre edilmesi
 Kentlere ait sera gazı envanterlerinin hazırlanması
 Mevcut binalar, model binalar ile kıyaslanarak binalarda enerji
verimliliğinin sağlanmasına yönelik hedefler belirlenmesi
 Çevre dostu teknolojilerin kullanılması
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
4
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE – ULAŞTIRMA:
 Elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve dolum istasyonları kurulması
 Bisiklet ve yaya yollarını cazip kılacak düzenlemelerin yapılması
 Toplu taşımanın yaygınlaştırılması
 Düşük emisyonlu ve tasarruflu yakıt tüketimi olan araçların teşvik
edilmesi
 Akıcı trafik düzeni, raylı sistem vb. toplu taşıma sistemlerinin
kullanımının sağlanması, çevre yollarının yapılarak şehir içi
trafiğinin azaltılması
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
5
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE – ORMANCILIK:
 Kişi başına düşen yeşil alan miktarının arttırılması
 Geniş rekreasyon ve kent orman alanları oluşturulması
 Taşkın riskinin yüksek olmadığı derelerde kanallaştırmanın
önlenmesi ve derelerin bitkisel öğelerle restorasyonunun
sağlanması
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
6
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM:
 Kuraklık ve Taşkın Bilgi Sistemi kurulması
 Doğal afetler için izleme tahmin ve erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi
 İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayabilecek yaşam alanlarının
oluşturulması;




Aşırı hava olaylarına dayanıklı yapılar,
Kuraklık durumunda suya erişim olanaklarının önceden planlanması,
Isı yalıtımı,
Sele karşı altyapının güçlendirilmesi vb.
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
7
 Ambalaj atıkları (kağıt, cam, metal, plastik vb.), organik atıklar ile
tehlikeli atıkların (pil, batarya, akü, florasan lamba, kartuş, toner vb.)
kaynağında ayrı toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması
 Pil, akü, atık yağ, elektronik eşya, mobilya vb. atıkların maddesel veya
enerji maksatlı geri kazanımının sağlanması
 İnşaat ve yıkıntı atıklarından metal, plastik, ahşap, cam vb. materyalin
ayrıştırılarak geri kazanımının sağlanması
 Beton blokların kırma öğütme makinalarında işlenerek tekrar inşaat
malzemesi ve dolgu malzemesi olarak değerlendirilmesi
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
8
 Tehlikeli atıkların ayrı toplanarak lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi
 Asfalt atıklarının yeni yollarda ve köy yollarında kullanılması
 Organik atıklardan fermantasyon ile biyogaz elde edilerek elektrik
enerjisi üretilmesi ve kalan artıktan gübre üretilmesi
 Arıtma çamurlarının ve geri dönüşümü ekonomik olmayan ancak
kalorifik değeri yüksek atıkların yakıt olarak değerlendirmesi
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
9
 Bitkisel atık yağların biyodizel olarak değerlendirilmesi ve belediyenin
toplu taşıma araçlarında ek akaryakıt olarak kullanılması ve
jeneratörlerde direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi
 Hayvansal atıkların gübre olarak kullanılması ve biyogazdan elektrik
enerjisi elde edilmesi
 Ömrünü tamamlamış lastiklerin çocuk parkı, koşu pisti, halı saha gibi
yerlerde kullanılması ve çimento gibi sektörlerde ek yakıt olarak
değerlendirilmesi
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
10
Kentsel altyapının güçlendirilmesi
Dünya standartlarına uygun içme suyu kalitesinin sağlanması
Fiziki su kayıp ve kaçaklarının azaltılması
Tam maliyet esaslı su ve atık su tarifelerinin uygulanması
Atık suyun toplanması ve arıtılması
Arıtma çamurlarının uygun bertarafının sağlanması
Vahşi depolama yerine düzenli katı atık depolama tesislerine
geçilmesi
 Kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması ve
Yağmur suyu geri kazanım sistemlerini içeren yapılaşmanın
özendirilmesi
 İçme suyu arıtma tesislerinin verimli hale getirilmesi







19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
11
 Özellikle rüzgar yönü göz önünde bulundurularak yerleşim ve sanayi
alanlarının belirlenmesi
 Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi tesisleri yer seçiminde yerleşim
alanlarının hava kirliliğinden etkilenme durumunun dikkate alınması
 Yerleşim alanı ile sanayi alanı arasında yeşil kuşakların oluşturulması
 Kaliteli kömür kullanımı ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması
 Yalıtım tedbirleri alınarak ısı verimliliğinin sağlanması
 Binaların hava akımlarını kesmeyecek yükseklik ve biçimde yapılması
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
12
 Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar
Planlarının hazırlanması aşamasında şehirlerde akustik planlamanın
yapılması ve yapıların mimari projelerinde yalıtım tedbirlerinin alınması
 Büyük kentlerde hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılması amacıyla
“trafik sıkışıklığı vergisi”nin oluşturulması
 Şehirlerin gürültü haritalarının oluşturulması ve hassas alanların
belirlenmesi
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
13
 Turizm kentlerinde yerleşmelerin, verimli tarım alanları dışına ve
kıyı kanununa uygun biçimde planlanması,
 Deniz ekosistemi ve eko-parkların oluşturulması,
 Liman kentlerde denizcilik faaliyetlerinin etkilerini azaltmak için
doğal marinalar oluşturulması, yenilenebilir enerji kullanılması
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
14
İklim Değişikliğine Uyumlu Esnek Kentlerin Yaygınlaştırılması
Projesi:
 Bütçe
:250.000 TL
 Yıllar
: 2013-2015
 Amaç
:Türkiye’nin kıyı alanlarındaki iklim değişikliği risklerinin
yönetimi ve iklim değişikliğine uyumlu esnek kentlerin
yaygınlaştırılması için sürdürülebilir kentsel politikalar geliştirmek
 Hedef
:Kentlerin, İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza
indirecek uyum eylem planları hazırlanmasına zemin oluşturacak
yasal düzenlemeler yapmak.
 Sektörler : Çevre, Turizm, Tarım, Ulaşım, Sağlık, Enerji, Altyapı
 Çıktılar
:
 Kentsel (İklim Değişikliğinden) Koruma Stratejisi
 Kent için İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı
 İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı geliştirmek için gerekli mevzuat
19.07.2012
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı
15
TEŞEKKÜRLER
19.07.201216.02.20081
8.02.2008
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim
Değişikliği Dairesi Başkanlığı
16
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards