Muharrem Zeki SÖNMEZ Bakan a. Personel Dairesi Başkanı V

advertisement
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:37587856-903.02.99-E.10880
:Atama
08.09.2017
ATAMASI YAPILACAKLARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Kadro ve Pozisyonlarına 2017-EKPSS/KURA Yerleştirme İşlemleri ile Bakanlığımız emrinde
memur kadrosuna yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin
dilekçe ekinde plastik telli dosya içinde adres ve ulaşılabilecek telefon numaralarını belirtilmek
suretiyle en geç 29/09/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi
Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.
Resmi Gazetenin 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı nüshasında yayımlanan "Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin" 25 inci
maddesinde, "…atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılamaz." hükmünü amir olup, belirtilen tarihe kadar
evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muharrem Zeki SÖNMEZ
Bakan a.
Personel Dairesi Başkanı V.
Ek :
1 - Dilekçe
2 - Atama Başvuru Formu
3 - Diplomanın Tasdikli Örneği (Herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşundan tasdik ettirilmesi
ya da Bakanlığımızca onaylanmak üzere aslı ile birlikte fotokopisinin getirilmesi)
4 - KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
6 - Askerliğe İlişkin Durum Belgesi (Askerliği yapanlar için detaylı terhis belgesi)
7 - Sağlık Kurulu Raporu Aslı (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık
Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 ve üzeri çalışabilir engelli
olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu)
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara
Telefon: (0 312) 410 10 00 Faks: (0 312) 418 61 71
İnternet Adresi: www.csb.gov.tr
1/2
Bilgi için:Ali MADEN
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Telefon No:(312) 410 15 23
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:37587856-903.02.99-E.10880
:Atama
08.09.2017
8 - Adli sicil ve arşiv kaydına dair belge (Resmi kuruma başvuru için alınması)
9 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Bilgisayar Ortamında
Doldurulacak, Çıktıları İmzalanacak ve Resim Yapıştırılacaktır.)
10 - Mal Bildirim Formu (Tek Sayfaya Arkalı-Önlü) (Elle Doldurulacaktır.)
11 - Daha önce Kamu Kurum ve Kuruluşlarında (Mülga) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
kapsamında görev yapmış olanlar için hizmet belgesi
12 - 6 adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş) (Erkek adaylar için kravatlı)
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278
Çankaya / Ankara
Telefon: (0 312) 410 10 00 Faks: (0 312) 418 61 71
İnternet Adresi: www.csb.gov.tr
2/2
Bilgi için:Ali MADEN
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Telefon No:(312) 410 15 23
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards