Nur OLGUN

advertisement
Dokuz Eylül Üniversitesi
Onkoloji Enstitüsü
Prof.Dr.Nur Olgun
(THE 5th APOCP,April 3-7,2010, Istanbul, TURKEY)
(19.UKK poster)
Prevantif Onkoloji AD Etkinlikleri
I.Basamak Hekimlerine Yönelik Kanser Hastalıkları Kursları
(İzmir İl Sağlık Müd. işbirliği ile)
(Hastahane içi hanım personele)
“Bed to bench” yaklaşımı
• Kanser multifaktöriyel bir hastalıktır.
• Bu doğası gereği multidisipliner-interdisipliner çalıĢmaların
zorunlu olduğu bir alandır ve birçok disipline ait temel
prensip ve yönteme ait bilginin birlikte yorumunu gerektirir.
• Moleküler Onkoloji alanındaki bilimsel birikim hızla artmakta
ve kısa bir süre içinde laboratuvar çalıĢmaları tıbbi
uygulamalara dönüĢmektedir.
• Bu nedenlerden dolayı, klinik uygulamalar; günden güne
artan bir hızla moleküler onkoloji bilimi ile daha yakın bir
çalıĢma gerektirmektedir.
• Prediktif tıp alanında kansere yatkın bireylerin belirlenmesi
ve kanser tedavisinde klasik yöntemlerin etkin olarak
kullanılması ile yeni yöntemlerin denenmesinde sıkı bir
klinik-laboratuvar iĢbirliği gerekmektedir.
• Enstitümüz bu bağlamda Translasyonel Onkoloji yaklaĢımını
klinik, araĢtırma ve eğitim süreçlerinde uygulamaktadır.
Translasyonel AraĢtırma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KANSER HÜCRE KÜLTÜRÜYLE ĠLĠġKĠLĠ YÖNTEMLER
ÖZEL BOYAMA VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERĠYLE ĠLĠġKĠLĠ
TEKNĠKLER
Ġmmünohistokimya
Ġnsitu Hibridizasyon
Apoptoz Boyama
FARMAKOGENOMĠKLE ĠLĠġKĠLĠ YÖNTEMLER
DNA-RNA izolasyonu
Real-Time PCR
DNA Sequencing
Microarray
MOLEKÜLER ÇALIġMALARLA ĠLĠġKĠLĠ YÖNTEMLER
RNA ekstraksiyon ve cDNA çevrimi
Western Blot
Agaroz Jel Elektroforezi
BĠYOMARKER ÇALIġMALARI
TÜMÖR ĠMMÜNOLOJĠSĠ
ĠNVĠVO-ĠNVĠTRO DENEY SĠSTEMLERĠ ( Nude mice- sitotoksisite modeli)
Kanserde Bireysel Tıp Uygulamaları
 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü;
 Kanser hastalığının izlem ve tedavisinde bireysel tıp
uygulamalarını hayata geçirmektedir.
Hastalarımızda;
 Kolon Kanseri; RAS-RAF
mutasyonları
 Akciğer Kanseri; EGFR-TK
mutasyonları
 GIST; cKIT, PDGFR mutasyonları
 Malign Melanom; BRAF
mutasyonları
 Nöroblastoma protokolü
 İlaç Metabolizma enzimleri
 İlaç Yanıt ve Direnç Metabolizması






Platinium
Fluoroprimidin
Taxanes
Tamoksifen
Irınotecan
Radyoterap, Yanıtı
 MDR-1 Değerlendirilmektedir
Kanserde Bireysel Tıp Uygulamaları
 Tüm yeni yaklaşımlarda
olduğu gibi bireysel tıp
uygulamaları
 Kanıta dayalı olarak
 Büyük randomize klinik
çalışmalarla doğrulanmalıdır..
 Laboratuvar uygulamaları
 doğrulanmış ve onaylanmış
laboratuvarlarda çalışılmalıdır.
 Değerlendirme/ Raporlama
 Karar destek sistemleri
Personalized medicine: new genomics, old lessons,
Kenneth Offit/ Hum Genet (2011)
"Here's my
sequence..."
The New Yorker
9.4.2014
Farmokogenomik
Laboratuvarı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz Alt Yapısı:
GeXP tam Otomatik Genetik Analiz
Sistemi ve DNA Sequensing Cihazı
RT-PCR (kit karĢılığı ihale cihazı,
firma malıdır)
Mikroarray cihazı (demo ve yöntem
karĢılaĢtırma amaçlı, firma malıdır)
PCR –thermocycler
Submarine Elektroforez
Güç kaynağı
Thermomixer
Mikrofüj
Jel görüntüleme sistemi
DNA-RNA izolasyon aparatları
PCR-Temiz oda
Soğutucu
rotator
DNA
Sequencing
Sitotoksisite Ve
«Drug Screening» Laboratuvarı
•
•
•
•
•
Real time sitotoksisite cihazı
CO2 inkübatör
Hücre kültür kabineti (lamin air)
PCR thermocyler
Soğutucular
Moleküler Biyokimya ve Hazırlık
Laboratuarı
•
Moleküler düzeyde biyokimyasal
analizlerin yapıldığı bir
laboratuardır.
Cihaz Alt Yapısı:
• Spekrtofotometre
• 96 gözlü plate okuyucu
• Hassas terazi
• pH metre
• pure su cihazı
• ultra pure su cihazı
• pastör fırını
• sterilizatör
• elektroforez sistemi (dikey)
elektroforez sistemi (yatay)
• western blotting sistemiKimyasal
dolabu
• Cam dolabı
• Mixer
• Santrifüj
• KarıĢtırıcılar
• Türkiye’de ilk kez HEI-OC1 (Korti organ hücre
kültür);Ototoksisite çalışmaları
• Türkiye’de ilk kez cisplatin ototoksisite gen
polimorfizm çalışmaları
NÖROBLASTOM ÇALIŞMALARI
• Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastom-2009
Tedavi Protokol Koordinatörlüğü
• Ayni protokol olgularının moleküler genetik
çalışmaları
• Kemoterapi toksisite çalışmaları
• Yeni kemoterapetik ajan çalışmaları
Hücre dizi
Rat çalışmaları
Nude mice çalışmaları(Tümör modelleri)
.
Kanser araştırmaları ve tedavilerinde
uluslararası görünürlük
• Avrupa'dan görülen tek Onkoloji Enstitüsü;
• OECI: 18 Mayıs 2003’ te üyeliğe 73 üye enstitünün oy birliği
ile kabul edildi.
• OECI Education and Training Working Group Türkiye
temsilcisi ; Prof. Dr. Nur OLGUN
• Uluslar arası görünürlük
• INCTR (International Network for Cancer Treatment and
Research): 2002 yılında üyeliğe kabul edildi.
Organization of European Cancer
Institutes (OECI – Members)
Avrupa Kanser Ağında(Network)
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
OECI Nedir?
• Avrupa Kanser/Onkoloji Ağlarına doğal üyelik
–
–
–
–
ECCO (European CanCer Organisation)
EACR (The European Association for Cancer Research)
ESMO (The European Society for Medical Oncology)
EORTC (The European Organisation for Research and
Treatment of Cancer)
– ECPC (European Cancer Patient Coalition)
– National Patients’ Associations
OECI Ne Yapar?
• Halkın kanser hakkındaki bilgilere tek bir merkezden
ulaşımı sağlamak ‘one stop shop’
• Üyeleri arasında, yeni ve daha iyi tedavilerin
geliştirilmesi, kapsamlı bakım ve hasta yaşam
kalitelerini iyileştiren yaklaşımların geliştirilmesini
sağlayacak bilgi üretimini ve transferini sağlar.
• Avrupa kanser hastaların sadece % 15 Kapsamlı Kanser
Merkezi (CCC; Comprehensive Cancer Centre ) tedavi
edilmektedir. OECI; kanser tedavisinde mükemmeliyet
merkezleri oluşumuna destek verir.
Öğrenci sayıları
Akademik Personel
Profesör
13
Doçent
5
Yrd. Doçent
2
AraĢtırma Görevlisi
1
Uzman
4
Öğretim Görevlisi
1
TOPLAM
9.4.2014
26
Doktora
Yüksek lisans
TOPLAM
Kayıtlı
Öğrenci
Mezun
Öğrenci
28
12
9
6
37
18
Yayınlarla Ġlgili Faaliyetler
YAYIN TÜRÜ
Bilimsel Toplantı Faaliyetleri
SAYISI
FAALİYET TÜRÜ
SAYISI
Uluslar arası Makale
82
41
Ulusal Makale
15
Katılımda bulunulan
Sempozyum ve Kongre
Konferans
29
Panel
18
Seminer
47
Eğitim Semineri
79
Uluslar arası Bildiri
112
Ulusal Bildiri
125
Kitapta Bölüm & Kitap
21
Ödül
12
2
9.4.2014
- Ulusal
- Uluslararası
Düzenlenmesine
katkıda bulunulan
Uluslararası Kongre
1
Yurtdışı Akademik Faaliyetleri
YurtdıĢına giden
Öğretim Üyesi
1. Amerika – Harvard Üniversitesi BAMM
Laboratuvarı – 1 Ay süre ile - Döndü.
1 öğrenci Ġsveç Göteborg Üniversitesi – 3Ay süre ile –
Döndü.
Öğrenci
1 öğrenci Amerika- Arkansas Üniversitesi- 3 Ay süre
ile –Döndü.
1 öğrenci Amerika – Harvard Üniversitesi BAMM
Laboratuvarı – 1 Yıl süre ile – Devam Ediyor.
9.4.2014
Proje faaliyetleri
Yıl Ġçinde
Tamamlanan
Devam Eden
DPT
1
TÜBĠTAK
3
BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ
DĠĞER
TOPLAM
9.4.2014
19
35
3
13
22
52
Emeği geçenler 
DİLEKLERİMİZ- 1
** Alan çalışmaları
** Moleküler Epidemiyoloji çalışmaları
** Türk gen polimorfizm projeleri
** Moleküler onkolojik test ugulama tebliği
DİLEKLERİMİZ- 2
TPOG -2009 NB PROTOKOLÜ
Download