XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü

advertisement
1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına
karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Merkezi otoritenin güçlü olması
B) Ekonomik önlemlerin yeterli olması
C) Avrupa devletlerinin,çıkar çatışması içinde bulunması
D) Devlet yönetiminin yetenekli ellerde olması
E) Islahatlarla ordunun çok güçlendirilmesi
2- XIX. yüzyılda Mısır sorunu bir iç sorunken, aşağıdaki hangi antlaşmayla, uluslararası
boyut kazanmıştır?'
A) Bükreş
B) Hünkar İskelesi
C) Londra Mukavelenamesi
D) Kütahya
E) Paris
3- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, XIX. yüzyılda Boğazların, Avrupalı devletleri,
tarafından uluslararası bir sorun haline getirilmesinde etkili olmuştur?
A) Bükreş
B) Edirne
C) Küçük Kaynarca
D) Kütahya
E) Hünkar İskelesi
4- Balkan Devletleri bağımsızlıklarını genellikle bu Osmanlı - Rus Savaşları sonunda
kazanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir savaştan sonra bağımsızlığını elde etmemiştir?
A) Yunanistan
B) Sırbistan
C) Arnavutluk
D) Romanya
E) Karadağ
5- Kırım Savaşıyla (1856), Avrupa'nın büyük devletleri, Rusya’nın aşağıda belirtilen
emellerinden hangisini, özellikle engellemeye çalışmışlardır?
A) Ortodoksların haklarını savunmasını
B) Akdeniz'e inmesini
C) Osmanlı Devleti'nden ekonomik çıkarlar elde etmesini
D) Panistlavist politikalarını sürdürmesini
E) Osmanlı Devleti'ni parçalamasını
6- Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı padişahının Ayanlara söz geçiremeyecek
duruma düştüğünün bir kanıtıdır?
A) Sened-i İttifak-ı kabul etmesi
B) Kanun-i Esasi'yi kabul etmesi
C) Tanzimat Fermanı'nı yayınlaması
D) Kanunname-i AI-i Osman'ı yürürlüğe koyması
E) Islahat Fermanı'nı yayınlaması
7- İngilizlerin Mehmet Ali Paşa ayaklanmasını yakından izleyerek, bir Avrupa sorunu
haline getirmelerinin en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsyanının bastırılmasında Osmanlı Daveti’ne yardımcı olmak
B) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılmasını sağlamak
C) Akdeniz'deki çıkarları için, Mehmet Ali Paşa'yı engellemek
D) Boğazları denetim altına almak
E) Rusya ile birlikte hareket etmek
8- Mora Yarımadasında, Bağımsız Yunanistan devletinin kurulmasında etkili olan cemiyet,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rum - Pontus
B) Etniki Eterya
C) Mavri Mira
D) Hınçak Komitesi
E) Taşnak Komitesi
9-
I. Rusya'nın donanmasını ilk kez Akdeniz'e geçirme hakkını elde etmesi
II. Boğazların sözde Osmanlılara bırakılmasına karşın denetiminin Avrupalıların
elinde olması
Yukarıdaki gelişmelere, aşağıdakilerden hangileri neden olmuştur
A) Kütahya Antlaşması – Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Hünkar İskelesi Antlaşması - Londra Boğazlar Sözleşmesi
C) Edirne Antlaşması - Berlin Antlaşması
D) Bükreş Antlaşması - Paris Antlaşması
E) Londra Boğazlar Sözleşmesi – Atina Antlaşması
10. İngiltere ve Fransa'nın Kırım Savaşı'nda (1853) Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin
yanında yer almasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Devletler Hukuku'nu, uygulamaları
B) Osmanlı Devleti'ni de Avrupa birliğine almak istemeleri
C) Osmanlı Devleti'ni korumaları
D) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak istemeleri
E) Osmanlı Devleti'ni yenilgiden kurtarmak istemeleri
11. Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin kefilliği altına aşağıdaki
antlaşmalardan hangisiyle sokulmuştur?
A) Hünkar İskelesi Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Edirne Antlaşması
E) Londra Boğazlar Sözleşmesi
12-
Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminin ıslahatları arasında, yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
İllerde, İl Meclisleri’nin kurulması
Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmesi
İlköğretimin İstanbul’da zorunlu tutulması
Mahalle ve köy muhtarlıkları uygulanması
Nazırlar Kurulu'nun kurulması
13- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde "Ermeni Sorunu" ilk kez uluslararası bir sorun
haline gelmiştir?
A) Berlin
B) Sevr
C) Lozan
D) Kütahya
E) İstanbul
14- Tarihimizde aşağıdaki antlaşmalardan hangileri, yürürlüğe girmemiştir?
A) Bükreş – Edirne
B) Sevr - Lozan
C) Prut - Pasarofça
D) Ayestefenos- Kütahya
E) Ayastefanos - Sevr
15- Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinde, etkili olmamıştır?
A) Kurum ve kuruluşların, Avrupalılaştırmak istenmesi.
B) Sırbistan'ın bağımsızlığının önlenmek istenmesi.
C) Avrupalıların, iç işlerimize karışmalarını engellemek.
D) Yenilik hareketlerini güçlendirmek.
E) Sultan Abdülmecit’in onay vermesi.
16- Osmanlı Devleti'nde,"Kanun kuvvetinin her kuvvetin üzerinde olduğu" görüşü,
aşağıdakilerden hangisiyle ilk kez kabul edilmiştir?
A) Kanun-u Esasi'yle
B) Fatih Kanunnamesiyle
C) Islahat Fermanı'yla
D) Tanzimat Fermanı'yla
E) Mecelle ile
17- Tanzimat Fermanı'na ortam hazırlayan ilk önemli gelişme, aşağıdakilerden
hangisidir?
.
A) Mustafa Reşit Paşa'nın çabaları
B) Boğazlar Sorunu'nun sürmesi
C) Mısır sorununun sürmesi
D) Sened-i İttifak’ın kabul edilmesi
E) Ulusçuluk ayaklanmalarının yaygınlaşması
18- İçerik bakımından İngiltere’nin Magna Charta’sına benzer, Osmanlı Devleti’ndeki ilk
demokratikleşme hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Mecelle'nin hazırlanması
D) Kanun-u Esasi'nin yürürlüğe konması
E) Fatih Kanunnamesi
19- Osmanlı padişahlarının mutlak otoritesini aşağıdaki gelişmelerden hangisi,
sınırlandırmamıştır?
A) Islahat Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Kanun-u Esasiye
D) Tanzimat Fermanı
E) Mecelle
20- Osmanlı Devleti'nin "toprak bütünlüğü"nü, XIX. yüzyıl boyunca korumayı çıkarlarına
uygun bulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya
B) İngiltere
C) Prusya
D) Rusya
E) Lehistan
21- Aşağıdakilerden hangisi, 1878 Berlin Antlaşmasının koşullarından biri değildir?
A) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması
B) Ermenilerin yaşadığı Osmanlı topraklarında, ıslahat yapılması
C) Bulgaristan’a özerklik verilmesi
D) Sırbistan, Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilmesi
E) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılması
22-
I. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasında
II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde
III. Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasında
IV. Sened-i İttifak'ın imzalanmasında
V. Mecelle'nin hazırlanmasında
Yukarıdakilerin hangisinde, doğrudan Avrupalı devletlerin baskı ve etkisi vardır?
A) II - III
B) I - II
C) II - IV
D) III - V
E) I - V
23- Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamit döneminin gerçekleşen olaylardan biri
değildir?
A) 31 Mart olayı
B) Dömeke meydan Savaşı
C) Fas'ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi
D) Kıbrıs'ın İngiltere tarafından işgal edilmesi
E) Romanya, Karadağ ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması
24- Ruslar Osmanlı donanmasını;
I. Çeşme’de
II. Sinop’da
III. Navarin’de yakılmıştır.
Bu olayların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II – III
B) I - III - II
C) II - I - III
D) II – III - I
E) III – I - II
25- Aşağıdaki olaylardan hangisi, II. Mahmut döneminde gerçekleşmemiştir?
A) Posta teşkilatı'nın kurulması
B) Sened-i İttifak
C) Boğazlar Sorunu'nun başlaması
D) Vakay-ı Hayriye
E) Mecelle'nin hazırlanması
26- II. Mahmut döneminde ilk defa yapılan nüfus sayımının amacı aşağıdaki hangi alanla
ilgilidir?
A) Eğitim
B) Yönetim
C) Kültür
D) Hukuk
E) Askerlik
27- Osmanlı Devleti, tarihinin ilk ağır savaş tazminatını aşağıdaki devletlerden hangisine
vermiştir?
A) Lehistan
B) Rusya
C) İngiltere
D) Fransa
E) İran
28- Osmanlı Devleti'nde hukuk ve yönetim alanında köklü yenilikler, daha çok
aşağıdakilerden hangisinden sonra başlatılmıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Meşrutiyet
E) Lale Devri
29- Vehabi İsyanını bahane ederek Mısır’ı aşağıdaki devletlerden hangisi işgal etmiştir?
A) Fransa
B) Purusya
C) Rusya
D) İngiltere
E) Avusturya
30- Osmanlı Devleti, Bosna Hersek’i Avusturya’ya aşağıdaki hangi olayla kaptırmıştır?
A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Tanzimat Fermanı
D) Balkan Savaşları
E) Belgrat Antlaşmasıyla
Cevap Anahtarı
1
6
CDECB
ACBBD
11
CAAEB
16
DDBEB
21
AACBE
26
EBADB
Download