türkiye cumhuriyeti ile lîbya sosyalist arap halk cemahiriyesî

advertisement
—5—
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÎBYA SOSYALİST ARAP HALK CEMAHİRİYESÎ
ORTAK HOLDİNG ŞİRKETİ KURULMASI HARKINDA ANLAŞMA
ARASINDA
Türk, Libya Arap ve diğer İslam ülkeleri arasındaki tarihî ve Islamî ilişkileri geliştirmek ve iştirakçi üd'keler arasıınlda sanayi ve tarım alanlarında diaiha îyi teknolojik imkânlara salhip olmak amacıyla Mümzî Taraflar
beraberce bir Onta'k Holding Şirketi kurulması için anılaşmaya varımışlaı(dır.
Aşağıda kayıtlı işbu hususlar üzerimle mutabık kalınmıştır :
Ma'dde 1
Kısa atfıyla ISCO diye anılan İslam Ülkeleri Ortak Holding Şirketi kurulmuştur.
Madde 2
Holding Şirketinin müseccel bürosu İstanbul'da kâindir. Sözkonüsu büro, Y«oetim Kurulunun kararı uya­
rınca Türkiye içinde başka bir mahale veya diğer herhangi: bir ülkeye naklefdMeblir, bürodar açabilir.
Madde 3
Holding Şirketinin hedefleri şunlardır :
a) Malîye, sanayi, tioareit, tunizm, tarım, baljlkçıük ve nakliye, alanlarında projeler ve ,düğer. mümasil faa­
liyetlerle ilgili olarak bir Holding Şirketinin işlerini yüıültmek,
b) Projelerin gelişmesi ve işlemesi amacıyla finansör, öncü, kalkırtdırıcı, danışman, yönetici ve düzenle­
yici olarak işleri yürütmek,
c) Uygun gördüğü üye ülkelerde herhangi bir şirket, firma'veya malî kuruluşa iştirak'etmek, hisse satın
almak veya iştiraklerini elden çıkarmak,
d) Diğer herhangi bir şirket veya şirketler toplu hığürtdar hüsse jseneHiteri ve.tafoviier satın almak maksa­
dıyla şirket kurmak ve kurulmasına yardım etmek,
e) Holding Şirketin gayeleri çerçevesine giren herhangi bir proje hakkında fizibilite etüdü hazırlamak,ve/
veya yürütmek,
f) Yukarıda sözü etliden hedefe ulaşmak için direkt olarak gerekli herhangi bir hizmetin sağlanması veya
geliştirilmesi,;
g) Uygun görülecek şekilde, herhangi bir şirket, firma veya teşebbüs için acentalık, mümessillik, mü­
dür veya memur sağlamak veya bunların görevlerinibizzat ifa etmek ve bu meyatida» büro ve ikametgâh
kolaylıkları sağlamak,
h) TürMyeMe veya herhangi bir üye ülkede herhangi bir. sıfat, aıltırida herhangi bir1 gayrimenkulu satın
almak, kiralamak, mübadele veya iktisap etmek, idare ve tasarruf .jeitmek,
i) Holding Şirketinin yürütmekle yetkili olduğu işleri yürüten veya yürütmeyi teklif eden herhangi bir
şahıs, firma veya ortaklığın işi ve aktiflerinin tamamını veya belli bir cüzünü iktisap etmek ve/veya taahhüt
etmek,
j) Yukarıda zikredilen hedeflere, ulaşılmasına müşevvik veya müns%> olabilmesi düşünülen • ddğer her
türlü şeyi yapmak.
Madde 4
Holding şirketi elli yıllık bir süre için kurulmuştur. Genel Kurul; -sena erdirilmesine dair bir karar alma­
dıkça 50 yıllık.süre otomatik olarak ellişer yıl olarak uzatılır. Holding'Şirketi kendi süresini aşan dönem­
ler için taahhütlere girebilir.
Madde 5
Holding Şirketr'nin resmî sermayesi 500 000 000 (beşyüz möyon) Amerikan' Doları olacaktır. Bu ser­
maye her biri 1 000'er (bin) Dolar değerinde 500 000 (beşyüz bin> münferit hisse serfedi şeklinde bölüne­
cektir.
Anılan hisse senetleri değer itibariyle, aşağıdaki tarzda paylaşılacaktır :
a) Libya Arap Dış Yatırım Şirketi hissenin % 50'si (yüzde ellisi),
b) Türk Hükümeti tarafından tayin edilecek Türk şirketleri hissenin % 50'si (yüzde ellisi).
Danışma'Meclisi
(S.-Sayısı :,lt22)
Download