Ekokardiyografi

advertisement
Temel Ekokardiyografi
Prof. Dr. M. Taner Gören
Ekokardiyografi: Sesin fiziği
1 saniyedeki tam devir (siklus) sayısı: Sesin frekansı(f)
Frekans birimi: Hertz (Hz)
1 saniyede 1 tam devir = 1 Hz
Dalga yüksekliği: Sesin amplitüdü, sesin şiddeti
Şiddet birimi: desibel(dB)
Heinrich Rudolf Hertz
(1857 – 1894)
Ekokardiyografi: Sesin fiziği
1000 Hz = 1 kilohertz (kHz)
1.000.000 Hz = 1 megahertz (MHz)
Ultrason: >20.000 Hz
Tanısal amaçlı kullanılan ultrason: 1.000.000 Hz(1 MHz)’den başlar,
40 MHz’e kadar çıkar.
Ekokardiyografi: Piezoelektrik olay
- Ultrasonik sesin elde edilmesi piezoelektrik olayın keşfi ile mümkün olmuştur.
- Quartz kristaline ani basınç uygulandığında elektrik enerjisi ortaya çıkar
- Tersine, Quartz kristaline elektrik enerjisi verildiğinde yüksek frekanslı ses titreşimleri
meydana gelir.
Ekokardiyografi: Piezolektrik etki
Jacques Curie (1856-1941)
Pierre Curie (1859-1906),
Nobel Fizik Ödülü, 1903
Piezoelektrik etkinin ilk ispatı Pierre Curie ve Jacques Curie kardeşler tarafından
1880 yılında yapılmıştır.
Ekokardiyografi: Piezolektrik etki
• Piezoelektrik özelliğe sahip kristaller: Kuvartz, kurşun-zirkonat-titanat,
baryum titanat
• Günümüzde kullanılan transduserlerde, baryum titanat, kurşun-zirkonattitanat kullanılmaktadır.
Ekokardiyografi: Makineler
Eko cihazlarının 5 temel parçası vardır:
1. Ses kaynağı
2. Transdüser: Elektrik enerjisini mekanik
enerjiye(ultrason), mekanik enerjiyi
elektrik enerjisine dönüştürür.
3. Alıcı: Zayıf sinyalleri alır ve kuvvetlendirir
4. Ekran: Ultrason sinyallerini değişik
modlarda gösterir
5. Hafıza: Resim ve videoları depolar.
Kayıtlar üzerinde hesaplamalar yapılır.
Ekokardiyografi: Transduser
• Transduser(prob):
- Ultrasonik sesi üretir; ses demetinin vücuda gönderilmesini sağlar.
- İki boyutlu incelemede, çok sayıda ses dalgası içeren daire dilimi şeklinde
ses demeti gönderilir.
- M-Mode EKO’da tek bir ince ses dalgası gönderilir.
Ekokardiyografi: Görüntü oluşturma
• Sesin hızı
- Havada: 340 m/sn
- Vücut dokularında:
1540 m/sn
• Transduser:
- Saniyede 200-5000
ultrason demeti
- Ses verme-sesi geri alma
işlemi için geçen sürenin
% 1’i verici, % 99’u alıcı
olarak kullanılır.
• Günümüzde kullanılan
transduserlerin frekansı:
- Transtorasik EKO: 2.5 MHz’den
başlar.
- İntravasküler EKO: 20 MHz
- Transduserin dokuya ultrason
göndermesi ve dokudan
dönen ultrasonu alması
Ekokardiyografi: Görüntü oluşturma
Ekokardiyografi cihazı, kalpten geri dönen ses
dalgalarını, üzerinde bulunan programlarla,
- İki boyutlu görüntüye(resimdeki gibi)
- M-Mode görüntüye
- Doppler görüntülerine
dönüştürür.
EKO Modaliteleri
Üç temel Modalite:
1. M-Mode ekokardiyografi
2. B-Mode ekokardiyografi
a) İki boyutlu ekokardiyografi
b) Üç boyutlu ekokardiyografi
3. Doppler ekokardiyografi
a) "Continuous wave " (CW) Doppler
b) "Pulsed wave" (PW) Doppler
c) "Colour flow"(CF) (renkli) Doppler
d) Doku Doppler incelemesi
EKO Yöntemleri
• Transtorasik ekokardiyografi
• Transözofajiyal ekokardiyografi
• Kontrast ekokardiyografi
• Stres ekokardiyografi
• İntraoperatif ekokardiyografi
• İntrakardiyak ekokardiyografi
• İntravasküler ekokardiyografi
• Ekofonokardiyografi
• Ultrasonik doku karakterizasyonu
Transtorasik EKO: Akustik pencereler
Transtorasik EKO’da akustik pencereler
• M-Mode ve 2 boyutlu EKO görüntülerinin alınmasında transduserin konulduğu ve ses
demetinin kalbe gönderildiği alanlar
- Transduser, kosta aralıklarında, suprasternal çukurda ve subkostal bölgedeki
pencerelerden ses demetini kalbe gönderir
- M-Mode görüntüler standart olarak parasternal pencereden kaydedilir.
• İki boyutlu EKO ile bu pencerelerden, kalbin daire dilimi tazındaki kesitler halinde
iki boyutlu, gerçek zamanlı hareketli görüntüleri kaydedilir.
Parasternal Yaklaşım
(1)
(2)
(3)
Parasternal yaklaşım: Transduser solda sternum
yanında 3. veya 4. interkostal aralığa yerleştirilir.
(1) Parasternal uzun eksen(PUE)
- Bu yaklaşımda: Sağ ve sol ventrikül, sol atriyum, perikard,
aort ve mitral kapaklar, aort kökü, çıkan aort incelenir.
(2) Parasternal kısa eksen(PKE), papiller kas düzeyi
- Bu yaklaşımda sol ventrikül duvar hereketleri incelenir.
(3) Parasternal kısa eksen, aort kapağı düzeyi
- Bu yaklaşımda: Aort, pulmoner ve triküspit kapaklar;
atriyumlar, interatriyal septum, pulmoner arter incelenir.
Apikal Yaklaşım
(1)
(2)
Apikal yaklaşım: Solda, midklaviküler hatta, 5. interkostal aralıkda, transduser uygun
kaydırma(«tilting»), açılandırma(«angulation») ve döndürme(«rotation») hareketleri ile
istenilen görüntüler ekranda oluşturulur.
(1) Apikal 4 boşluk (A4B) yaklaşım: Sağ ve sol ventrikül, sağ ve sol atriyum, interventriküler
septum, sol ventrikül lateral duvarı, aort kapağı, mitral ve triküspit kapaklar incelenir.
(2) Apikal uzun eksen(AUE) yaklaşım: Sol ventrikül inferiyor ve anteriyor duvarları,
mitral kapak görüntülenir.
Sub–Kostal 4 Boşluk Yaklaşım(SK4B)
Subkostal 4 boşluk(SK4B) yaklaşım
• Transduser epigastriyuma, ksifoidin
hemen altına, karın duvarı ile çok az açı
olacak şekilde konup biraz bastırarak
görüntü elde edilir
• Bu yaklaşımda uygun açılanma ve
rotasyonlarla:
- Kalbin 4 boşluğu
- İnteratriyal ve interventriküler septumlar
- Mitral ve triküspit kapaklar
- V. Kava inferiyor, hepatik venler
- Perikard
incelenir.
Suprasternal Yaklaşım
Suprasternal yaklaşım
- Transduser suprasternal çentiğe yerleştirilir.
- Çıkan aort, arkus aorta, arkus aortadan çıkan dallar incelenir.
M-Mode ekokardiyografi
M-Mode EKO:
• İlk kullanılan EKO modalitesidir.
• Günümüzde, iki boyutlu EKO kılavuzluğunda çok
sık kullanılmaktadır.
• Kalbin belli bir kesitinden geçen bir tek
ses dalgası ile elde edilir.
• Kalbin o kesitinin anatomik yapısı ve
hareketleri kayan ekranda görüntülenir.
• M-Mode EKO ile yapılabilenler:
A. Ölçümler
- Sağ ventrikül duvar kalınlığı
- Sağ ventrikül diyastolik çapı
- Sol ventrikül diyastol ve sistol sonu çapları
- Sol ventrikül septal ve arka duvar kalınlıkları
- Aort kökü çapı
- Aort kapak açıklığı
- Sol atriyum çapı
M-Mode EKO
B. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu(EF) hesabı
• M: «Motion», hareket
C. Sol ventrikül kas kitlesi hesabı
• Kayan ekranda kalp hareketlerinin
C. Kapak hareketlerinin incelenmesi
görüntülenmesi
- Mitral, aort, pulmoner kapaklar
M-Mode EKO: Normal EF
EF’si normal olan örnek hastada EF hesabı:
Diyastol sonu çapı: 4.7 cm; sistol sonu çapı: 2.8 cm;
Diyastol sonu volümü: (7/2.4+4.7)x(4.7)3 = 101 ml;
Sistol sonu volümü=(7/2.4+2.8)x(2.8)3= 29 ml
EF=[(101-29)/101]x100= 71
EF % 71
M-Mode EKO ile EF hesabı
• Parasternal uzun eksen
planda, EKG ile eş zamanlı
kaydedilen sol ventrikül(SV)
M-Mode görüntülerinde sistol
ve diyastol evreleri en iyi
şekilde belirlenir.
• SV diyastol sonu sistol sonu
çapları en doğru şekilde
ölçülür.
• Bir formül ile SV diyastol sonu
volümü (DSV) ve sistol sonu
volümü(SSV) hesaplanır.
• Bu volümler üzerinden EF
hesaplanır .
• Volüm hesabı için en çok
kullanılan formül Teichholz
formülü:
Volüm= (7/2.4+D)xD3
D: Ölçülen çap
• EF= [(DSV-SSV)/DSV]x100
M-Mode EKO: Düşük EF
• Kalp yetersizliği olan hasta örneği
• İleri derecede genişlemiş
sol ventrikül
- Diyastol sonu çapı: 7.4 cm
- Sistol sonu çapı: 6.2 cm
• Teichholz formülü ile diyastol sonu
ve sistol sonu völümlerinin hesabı:
DSV=(7/2.4+7.4)x(7.4)3
= 0.71x405= 288 ml
SSV=(7/2.4+6.2)x(6.2)3
= 0.81x238=193 ml
• EKO cihazının bilgisayarında Teichholz formülü
yüklü.
• Ölçümler verildiğinde cihaz, volümleri ve
bu volümler üzerinden EF’yi otomatik olarak
hesaplayıp ekranda göstermektedir.
• EF=[(288-193)/288]x100=33
• EF % 33
M-Mode EKO: Mitral kapak
M-Mode EKO ile mitral kapak hareketleri
D: Diyastol sonu
E: Erken açılış(«Early», erken)
F: Diyastol ortası kapanış
A: Atriyal sistol
C: Mitral kapağın sistolde kapanışı(«Closure», kapanış)
M-Mode EKO’da EKG ile eş zamanlı
kaydedilen mitral kapak
hareketlerinin diyastol ve sistol
ile ilişkisi
M-Mode EKO: Aort-Sol atriyum
Ses demetinin aort yaprakçıklarının ucundan geçirildiği kesitten alınan M-Mode
görüntüsü, aort kökü çapını, sol atriyum çapını ve aort yaprakçık açıklığını en doğru
şekilde ölçmeyi sağlar.
Ao: Aort kökü çapı
LA: Sol atriyum
AV: Aort yaprakçık açıklığı
M-Mode EKO: Standart değerler
Parametre
Değer(Cm)
Sağ ventrikül diyastol sonu çapı
0.9-2.6
Sol ventrikül diyastol sonu çapı
3.5-5.7
Sol ventrikül sistol sonu çapı
2.3-3.5
İnterventriküler septum kalınlığı
0.6-1.1
Sol ventrikül arka duvar kalınlığı
0.6-1.1
Sol atriyum çapı
1.9-4.0
Aort kökü çapı
2.0-3.7
Aort yaprak açıklığı
1.5-2.6
İki Boyutlu Eko
Gri skala
Sağ V
Sol ventrikül
Perikard
Aort
Sol atriyum
PUE: Normal kalp, normal kalp boşlukları
Sağ V
Sol ventrikül
Aort
Sol atriyum
Kalp yetersizliği: Genişlemiş sol V ve sol A
İki boyutlu(2D) EKO; B-Mode EKO
• B: «Brightness», parlaklık; 2D: «Two Dimensional» (iki boyutlu)
• Kalbe gönderilen ses demeti, kalbin çeşitli bölümlerine çarpıp geri döner.
• En az yansıma boşluklardan, en çok yansıma parikarttan olur.
• Gri skalaya göre, sesi en çok yansıtan yapılar en parlak(ekodens), en az yansıtanlar en
siyah(ekolusent) görünürler.
İki Boyutlu EKO
Sağ V
Sol
ventrikül
Sol
atriyum
Apikal 4 boşluk: Normal kalp
Sağ V
Sağ
atriyum
Sol
ventrikül
Sol
atriyum
Kalp yetersizliği: Sol V geniş
İki Boyutlu EKO: Neler yapılabilir?
• Doğuştan ya da sonradan olan anatomik bozukluklar
• Kalp hareketlerinin gerçek zamanlı incelenmesi:
- Sağ ve sol ventrikül duvar hareketleri: Hipokinezi, akinezi
- Kapak hareketleri: Darlıklar, yetersizlikler
• Mitral kapak alanının hesaplanması
• Kalp boşluklarının çaplarının ölçülmesi
• Sol ventrikül EF’sinin hesaplanması
• Kalp içi kitlelerin araştırılması: Tümör, trombüs, vejetasyon
• Çıkan aort patolojileri: Anevrizma, disseksiyon
• Perikardın incelenmesi: Perikard sıvısı; perikard kalınlaşması,
perikard kalsifikasyonu
İki Boyutlu Eko: Sol ventrikül sistolik fonksiyonu
SVDSV
SVSSV
İki boyutlu(2D) EKO ile sol V EF hesaplanması
• Geçirilmiş miyokard infarktüsüne bağlı duvar
hareket bozukluğu varsa M-Mode EKO ile EF
hesaplanması doğru sonuç vermez.
• Bu hastalarda 2D EKO ile diyastol sonu ve sistol
sonu volümleri hesaplanır.
• Volüm hesabında en çok kullanılan 2 yöntem:
- Simpson kuralı: Sol ventrikülü ince disklere;
bölerek hacim hesabı
- «Area-Lenhgth»(alan-uzunluk) yöntemi
• DSV ve SSV değerleri üzerinden EF hesaplanır.
SVDSV: Sol ventrikül diyastol sonu volümü: 245 ml
SVSSV: Sol ventrikül sistol sonu volümü:176 ml
EF=(245-176)/245x100= 28
• Bu hesabı cihaz otomatik olarak yapar
İki Boyutlu Eko: Sol ventrikül segmentleri
Normokinezi: 1
Hipokinezi: 2
Akinezi: 3
Diskinezi: 4
2D EKO ile sol ventrikül duvar hareket amlitüdleri 17 segment üzerinden değerlendirilir.
Üç Boyutlu EKO: Sol ventrikül sistolik fonksiyonu
Üç boyutlu EKO:
- Sol ventrikül EF’si, 3 boyutlu EKO ile, 3 ayrı plandaki hareketlerin
toplamı üzerinden hesaplanır.
İki Boyutlu EKO: Mitral kapak alanı
İki boyutlu EKO ile mitral kapak alanı, planimetrik yöntemle ölçülür.
- Daralmış mitral kapağın tam açılmış görüntüsü elde edilir.
- Mitral kapak açıklığının etrafı çizilerek cihaz tarafından alan hesaplanır.
İki Boyutlu EKO: Endokardit
İki boyutlu EKO:
Aort kapağında bakteriyel endokarditin
tipik lezyonu: Vejetasyon
Renkli Doppler EKO:
Vejetasyona bağlı aort kapağı harabiyetinin
neden olduğu aort yetersizliği akımı
İki Boyutlu EKO: Endokardit
Vejetasyon
İki boyutlu EKO:
Mitral arka yaprakçıkta endokarditin tipik lezyonu: Vejetasyon
İki Boyutlu EKO: Kalp içi trombüs
İki boyutlu EKO:
- Sol ventrikül apeksi anevrizmatik
- Anevrizma içinde trombüs
- Anevrizma bölgesinde akımın yavaş olması
trombüs oluşumuna zemin hazırlar.
- Trombüs serebral veya sistemik
emboliye yol açabilir.
İki boyutlu EKO:
- Sol atriyumun appendiks bölgesinde
trombüs
- Mitral darlığında, atriyal fibrilasyonda
sık görülür
- Serebral veya sistemik emboliye
sıklıkla neden olur.
İki Boyutlu EKO: Kalp içi kitleler
Miksoma
İki boyutlu EKO:
Kalp içi kitle: Sol atriyumda, interatriyal septuma yapışık miksoma
Kalbin en sık rastlanan tümörü
İki boyutlu EKO: Hipertrofik
kardiyomiyopati
İki boyutlu EKO:
Hipertrofik kardiyomiyopati
İleri derecede kalınlaşmış sol ventrikül duvarları
Doppler Etkisi
Christian Doppler
(1803-1853)
Avusturyalı matematikçi
ve fizikçi
Doppler, frekans kayması olayını tanımlamış ve formülünü
oluşturmuştur.
Doppler etkisi
Doppler etkisi:
• Hareketsiz bir objeye belli bir
frekansta ultrasonik ses dalgası
gönderilir.
• Objeden yansıyıp geri dönen sesin
frekansı gönderilen sesinki ile aynıdır.
• Eğer obje hareket ediyor ve
transdusere yaklaşıyorsa, dönen sesin
frekansı gönderilen sesinkinden daha
yüksektir.
• Eğer obje transduserden
uzaklaşıyorsa, dönen sesin frekansı
gönderilen sesinkinden daha
düşüktür.
• Hareketli objeden dönen sesin
frekansının orijinal sesinkinden farklı
olmasına Doppler etkisi adı verilir.
• Hareketli objeden dönen sesin
frekansı ile gönderilen sesin frekansı
arasındaki farka, Doppler frekans
kayması adı verilir.
Doppler Etkisi: İnsan vücuduna uyarlanması
Δf: Doppler frekans kayması
f0: Gönderilen sesin frekansı
V : Kan akım hızı
θ : Ultrason demeti ile
kan akım doğrultusu
arasındaki açı
c : Sesin vücut ortamındaki
hızı
• f0 ultrasonik bir ses frekansı olmasına karşın, Δf değeri kulağın duyabildiği 20-20000
frekans aralığındadır(kardiyak görüntülemede genellikle 5000-20000 arası).
• Eko cihazındaki programlar, kalbe gönderilen ve eritrositlerden geri dönen sesin
uğradığı frekans kaymasını Δf olarak hesaplar ve bunun ses, grafik ve renk olarak
görüntülenmesini sağlar.
Doppler Ekokardiyografi
• Nabızlı Doppler(«pulse wave», PW-Doppler):
- Transduser önce sesi gönderir, sonra geri
dönen sesi dinler.
- Kalp veya damar içinde, örnek volüm(«sample
volume») adı verilen belli bir noktadaki kan akım
hızını görüntüler.
- Kayan ekranda bir 0 çizgisi vardır. Yaklaşan akımlar
çizginin üstünde, uzaklaşan akımlar çizginin altında
görüntülenir.
- Avantajı: Belli noktadaki akım hızını verebilmesi
- Dezavantajı:
- 2 m/sn’den daha yüksek hızdaki akımları gösteremez
- Yüksek hıza sahip kapak darlıklarındaki akımları ve
basınç farklarını gösteremez.
Doppler Ekokardiyografi
• Devamlı dalgalı («continuous wave», CW) Doppler:
- Transduser iki kristal kullanır; biri devamlı ses
dalgası gönderir, diğeri devamlı olarak geri dönen
sesi dinler.
- Avantajı: 7 m/sn’yi aşan akım hızlarını bile
görüntüleyebilir. Bu nedenle,
- Kapak darlıklarında basınç farkının ölçümünde
- Mitral ve triküspit yetersizliği akımlarını görüntülemede
- Ventriküler septal defektte yüksek akımın
görüntülenmesinde
kullanılır.
Doppler Ekokardiyografi
Doppler EKO: Mitral kapak
Sample
volüm
E
A
PW Doppler ile normal mitral akımı:
- Transdusere yaklaşan akım: Akım grafiği
0 çizgisinin üstünde
- E: erken doluş akımı; A: Atriyal
kontraksiyon akımı
- Normal mitral akımında E/A>1’dir
Normal, relaksasyon bozukluğu ve restriktif
bozukluk durumunda mitral akımı örnekleri
- Miyokard gevşeme bozukluğunda
(relaksasyon bozukluğu), E/A<1 olduğu
görülmektedir.
Doppler EKO: Aort ve pulmoner akımlar
PW Doppler ile normal aort akımı:
- Transduserden uzaklaşan
akım: Akım grafiği 0 çizgisi altında
PW Doppler ile normal pulmoner akımı:
- Transduserden uzaklaşan
akım: Akım grafiği 0 çizgisi altında
Renkli Doppler Ekokardiyografi
Aort yetersizliği
Mitral yetersizliği
Renkli Doppler EKO:
- Doppler ferkans kayması renkle kodlanarak elde edilir.
- Transdusere yaklaşan akım: Kırmızı renkte; uzaklaşan akım: mavi renkte
- Darlık ve yetersizlik akımları türbülan olduğu için karışık renkte görülür.
- Kapak yetersizlikleri, septal defektler renkli akım ile kolayca değerlendirilir.
Doppler EKO: Mitral darlığı
Mitral kapak
Sol atriyum
Pressure half-time (basınç yarılanma zamanı; P1/2t) ile mitral kapak alanı(MKA) hesabı:
- Mitral kapağın CW Doppler akım grafiğinden, maksimum basınç değerinin yarıya
inmesine kadar geçen zaman msn cinsinden bulunur.
- Ampirik 220 sayısı, bulunan bu süre değerine bölünür.
- Bu hastada: P1/2t= 237 msn; MKA= 220/237= 0.92 cm2
- Günümüzde cihazlar bu yöntemle MKA hesabını otomatik olarak yapmaktadırlar.
Doppler Eko: Basınç farkı hesabı
Modifiye Bernoulli
denklemi:
• İki boşluk arasındaki basınç farkı modifiye
Bernoulli Denklemi ile hesaplanır.
• Aort akım hızı: 4.8 m/sn
• Sol V-Aort arası gradiyent:
ΔP=4V2 = 4x(4.8)2 = 92 mmHg
• Gradiyent 50 mmHg’nin üzerinde ise ciddi
aort darlığı vardır.
Doppler EKO: Aort yetersizliği ve darlığı
Aort yetersizliği
akımı
Aort akımı
CW Doppler ile:
Aort akım hızı: 3.99 m/sn
Sol V-aort arası basınç farkı:
=4xV2=4x(3.99)2=64 mmHg
Aort yetersizliği akımı:
- Transdusere yaklaşan akım
- 0 çizgisinin üzerinde
Doppler EKO:Kalp debisi hesabı
Sol ventrikül çıkış yolu
alanı:
Aort debisi:
• VTI: «Velocity-time» integral (hız-zaman integrali); aort kapak düzeyinde PW Doppler
ile elde edilen akım grafiğinin etrafı çizilerek hız-zaman integrali cihaz tarafından
hesaplanır. VTI kan sütununun aortadaki yüksekliğini cm cinsinden verir.
• Taban alanı sol ventrikül çıkış yolu olan ve yüksekliği VTI kadar olan silindirin hacmi atım
hacmini (stroke volum, SV) verir: SV=(Taban alanı)x(yükseklik)= (Sol ventrikül çıkış yolu
alanı)x(VTI)= Sol ventrikül atım hacmi
• Kalp debisi=(Sol ventrikül atım hacmi)x(kalp hızı)
Doppler EKO: Aort kapak alanı
LVOT: Sol ventrikül çıkış yolu
VTI: Velocity-time integral
LVOT CSA: LVOT kesit alanı
VTI hesabı: Doppler akım
grafiğinin etrafı çizilerek cihaz
tarafından hesaplanır.
Devamlılık denklemi(continuity equation) ile hesaplanır:
(LVOT VTI)x(LVOT kesit alanı)=(Aort VTI)x(Aort kapak alanı)
Aort kapak alanı=(LVOT VTIxLVOT CSA)/Aort VTI
LVOT Doppler kaydı PW Doppler ile, stenotik aort akımı
Doppler kaydı CW Doppler ile yapılır.
Doppler EKO: Pulmoner basınç hesabı
Triküspit yetersizliği akımının CW Doppler görüntüsünden pulmoner arter sistolik basıncının
hesaplanması:
- Triküspit yetersizlik akım hızı: 3.88 m/s; bu akım sağ ventrikül(RV) ile sağ atriyum arasındaki
basınç farkına bağlı olarak oluşur. Bu basınç farkı modifiye Bernoulli denklemi ile hesaplanır:
ΔP=4V2 = 4x(3.88)2= 60 mmHg
- Sağ atriyum tahmini ortalama basıncı 15 mmHg kabul edilir.
RVSB=60+15=75 mmHg RVSB=PASB=75 mmHg (Pulmoner kapak darlığı varsa yapılamaz)
Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE)
TEE probu: Bir çeşit endoskop.
Transözofajiyal Ekokardiyografi
TEE: Mitral kapak
TEE: Mitral yetersizliği
• TEE: Bir çeşit endoskop olan TEE probu hastaya yutturularak, kalbi özofagustan ve
mideden inceleme yöntemidir
• Özellikle endokardit tanısında değerli; TTE’de görülemeyen vejetasyonlar burada
görülebilir.
• Ayrıca, sol atriyal appendiks trombüsleri TEE ile kolayca saptanır.
• Mitral kapak ve aort kapak fonksiuyonları ve anatomisi çok net olarak değerlendirilebilir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards