KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
İSLÂM TARİHİ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
TAR-205
ИСЛАМ ТАРЫХЫ
3
3+0
3
4
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Cengiz BUYAR
Ders Veren
Prof.Dr. Ergin AYAN
Ders Dili
Türkçe
Yardımcılar
yok
Derslik
426
Dersin Amacı
Bu ders, Cahiliye döneminden peygamberin doğumu, İslamiyetin ortaya çıkışı, Dört Halife Dönemi
ve Emeviler konularını kapsar. Amaç; Peygamberin hayatından başlayıp, İslam Tarihini ve İslam
tarihinin Dünya tarihi içerisindeki yerini öğrencilere öğretmektir.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 C.Brockelmann, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, (çvr. N.Çağatay), Ankara 1992.
Kitap
2 Ph. Hitti, İslam Tarihi, (çvr.S.Tuğ), İstanbul 1972.
Kitap
3 C.Cahen, İslamiyet. Doğuştan Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar, (çvr. E.N.Erendor), İstanbul
1990.
Kitap
4 S.Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 1984.
Kitap
5 S.K. Yetkin, İslam Sanatı Tarihi, Ankara 1954.
Kitap
6 Z.M.Hassan, Fünûnı İslam, Kahire 1968.
Kitap
7 A.Çelebi, İslam’da Eğitim-Öğretim, İstanbul 1984.
Kitap
8 W.Durant, İslam Medeniyeti (çvr. O.Bahaddin), İstanbul 1968.
Kitap
9 Hondmir, Tarih-i Habibü’s-Siyer fî Ahbar-ı Efrad-ı Beşer, Tahran 1966.
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Cahiliye Dönemi Arap siyasal hayatı ve kültürünü İslamiyet Dönemi ile kıyaslayabilme
2 Peygamber’in hayatını, İslamiyet’in ortaya çıkışını ve yayılma aşamalarını bilme
3 Dört Halife Dönemi’ni sosyal ve siyasal olarak değerlendirebilme
4 Emevîler Dönemi’ni Dört Halife dönemiyle karşılaştırabilme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
İslam’dan önce Arabistan’ın Coğrafî, Siyasi ve Sosyal Durumu. Peygamberin Doğumu ve Gençliği
2. Hafta
Hz. Muhammed’e Peygamberliğin Gelişi. Mekke’de Cereyan Eden Olaylar. Medine’ye Göç
3. Hafta
Hz. Muhammed’in Medine’deki Faaliyetleri. Bedir, Uhud, Hendek Savaşları
4. Hafta
Hudeybiye Barışı. Hayber ve Mekke’nin Fethi
5. Hafta
Huneyn Savaşı ve Tebuk Seferi. Peygamberin Veda Haccı ve Vefatı. Peygamberin Ölümünden sonra
Gelişen Olaylar
6. Hafta
Râşid Halifeler Dönemi. Hz. Ebubekr’in Halifeliği. Ridde Harekatı ve Yalancı Peygamberlerin
Ortadan Kaldırılması
7. Hafta
Halife Ömer Dönemi. Bizans ile olan Savaşlar. Suriye, Mısır ve İran’ın Fethi
Haftalık Ders İçeriği
8. Hafta
Vize Sınavı
9. Hafta
Halife Osman Dönemi. Azerbaycan ve Ermenistan’ın Fethi. İslam Donanmasının Kurulması. İç
Karışıklıkların Başlaması
10. Hafta
Halife Ali Dönemi. Cemel Olayı. Sıffin Savaşı. Hz.Ali’nin Şehit Edilmesi. Hz. Hasan’ın Kısa Halifeliği
11. Hafta
Emeviler Dönemi. Muaviye’nin Halifeliği. Horasan, Maveraünnühir ve Sistan’ın Fethi. Anadolu’da
Bizans ile Yapılan Savaşlar. Kuzey Afrika’nın Ele Geçirilmesi
12. Hafta
Yezid Dönemi. Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesi. Bu Dönemdeki İç ve Dış Gelişmeler
13. Hafta
Halife Abdümelik Dönemi. Devlet İçerisindeki Çeşitli Yapılanmalar. İç Karışıklıkların Bastırılması
14. Hafta
Halife Velid Dönemi. İspanya’nın Fethi. Süleyman’ın Kısa Halifeliği
15. Hafta
Genel Değerlendirme
16. Hafta
Final Sınavı
Ölçme Değerlendirme Biçimi
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
1
40
40
Final
1
60
60
Download