1) Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir`de

advertisement
İLİMTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
DENEME SINAVI V
1) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden
olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Menemen olayı
b) Şeyh Sait isyanı
c) Mustafa Kemal’e Suikast girişimi
d) 31 Mart Vakası
2)
Türkiye cumhuriyetinde kurulan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b) Serbest Cumhuriyet Fırkası
c) Cumhuriyet Halk Fırkası
d) Demokrat Parti
ilk
siyasi
parti
3) Lozan ‘da Çözülemeyen sınır aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türkiye- Suriye
b) Türkiye- İran
c) Türkiye-Irak
d) Türkiye-Yunanistan
4) 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye’de;
-Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
-TBMM başkanı ,hükümetin de başkanıdır.
-TBMM yasama,yürütme,yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır.
Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Padişahın yok sayıldığı
B)Ulus egemenliğine öncelik verildiği
C)Güçler ayrılığı ilkesinin uygulandığı
D)Meclis Hükümeti Sistemi’nin uygulandığı
5) İstiklal Marşımız hangi savaştan sonra kabul edildi?
a) I. İnönü
b) II. İnönü
c) Sakarya Meydan Savaşı
d)
Büyük Taarruz
6) Temsil Heyetinin Osmanlı Devleti tarafından hukuksal olarak
tanındığını gösteren gelişme aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Damat Ferit Paşa yerine Ali Rıza Paşa’nın sadrazam
olması
b)Sivas Kongresi sonucu Damat Ferit Paşa’nın istifa
etmesi
c)Amasya Görüşmesinin yapılması
d)Bütün milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi
7) Kurtuluş Savaşını her yönden tamamlayan siyasi zafer
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lozan Barış Konferansı
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Mondros Ateşkes Antlaşması
d) Büyük Taarruz
8) TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli
ayaklanmalar çıkartılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların
nedenleri arasında yer almaz?
a)Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı Kuvayi Milliye
liderlerinin düzenli ordu aleyhine tutumları
b)İtilaf Devletlerinin kontrolündeki azınlıkların devlet kurma
faaliyetleri
c)İstanbul Hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine
fetva yayınlaması
d)Tekalif-i Milliye emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması
9) Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi
iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde
aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?
A) İnsanın doğuştan bazı haklara sahip olduğunu kabul etme
B) Diğer insanların düşünce ve davranışlarına saygı gösterme
C) Yasalar önünde bazı kişilere ayrıcalık tanıma
D) İnsan haklarını yasalarla güvence altına alma
10) Padişah, devlet adamları ve bir grup aydın işgallere karşı güçlü
bir devletin mandasına girmeyi çözüm yolu olarak görürken;
Mustafa Kemal buna şiddetle karşı çıkmıştır. Bölgesel cemiyetlerin
de kendi bölgelerinin kurtuluşunu amaçlamalarını Mustafa Kemal
çözüm yolu olarak görmemiş; bu düşüncelerin sonucunda Türk
ulusuna esaret göründüğünü belirtmiştir.
Mustafa Kemal’in işgallere karşı benimsediği çözüm yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Halifelik makamını kullanıp, Müslümanları birleştirmek
b) Turancılığı hayata geçirmek
c) Padişahın otoritesi altında toplanmak
d) Ulusal bir kurtuluş savaşı yapmak
11) Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile
daha az ilişkilidir?
a)
b)
c)
d)
Halkçılık
Laiklik
Cumhuriyetçilik
Devletçilik
HASAN ASLAN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
İLİMTEPE İLKÖĞRETİM OKULU
12) Hangisi ile eğitim ve öğretim birleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Takrir-i Sükun Kanunu
1921 Anayasası’nın Kabulü
1924 Anayasası’nın Kabulü
17)
13) TBMM, 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldıran kanunu kabul
etmiş, fakat aynı gün halifeliği kaldırmamıştır. Halifeliğin
kaldırılmasını daha sonraki bir zamana bırakmış ve halifeliği 3
Mart 1924’te kaldırmıştır.
I. Milli mücadelenin merkezi olması ve Kurtuluş
Savaşı’nın buradan yönetilmesi
II. Askeri bakımdan güvenli bir yer olması
III. Yüzölçümünün büyük olması
IV. Diğer bölgelerle ulaşım ve haberleşmenin kolay olması
Ankara’nın başkent olarak seçilmesinde yukarıda verilenlerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
a) I
b) II
c) III
d) IV
Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifeliğin sürekli devam etmesini sağlamak
B) Saltanatın kaldırılmasının zorluğu
C) Halifeliğe saltanattan sonra ihtiyaç duyulması
D) Halifeliği kaldırmak için uygun ortamı hazırlamak
14) Türk Medeni Kanunu ile kadınlara hangi hak verilmemiştir?
A) Kadın- erkek eşitliği
B) Seçme seçilme hakkı
C) Mirastan eşit pay hakkı
D) Boşanma hakkı
18) Tevhid_i Tedrisat yasasıyla ;
I. Medrese eğitiminin yaygınlaştırılması
II. Eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması
III. Eğitim esaslarının çağdaşlaştırılması
IV. Latin harflerinin kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir?
a) I ve II
15) Şapka kanunu kaç tarihinde kabul edildi.?
a) 1 Kasım 1928
b) 25 Kasım 1925
c) 5 Kasım 1925
d) 1 Ocak 1926
b) II ve III
c) III ve IV
d) I, III ve IV
19) Siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik
zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılan başarılar yaşayamaz az
zamanda söner . M.KEMAL ATATÜRK
Aşağıdaki yargılardan hangisi Atatürk’ün bu sözünü destekler?
16) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:



Hammaddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen
sanayi kuruluşları kurulacak
Özel sektörle yapılmayan teşebbüsler devletçe
gerçekleştirilecek
El işçiliğinden veya küçük imalattan süratle fabrika
üretimine geçilmelidir.
Bu kararlara bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)
b)
c)
d)
Ekonomi milli temellere dayandırılmalıdır
İhracat engellenmeye çalışılmıştır.
Devletçilik ilkesi benimsenmiştir.
Sanayileşme hedeflenmiştir.
a)
b)
c)
d)
Siyasi zaferler ekonomik zaferlerden daha önemlidir.
Siyasi güç olmadan ekonomik kazanılamaz
Siyasi başarıların devamı ekonomik başarılarla pekiştirilir
Tarım geliştirilmezse ekonomi olumsuz etkilenir.
20) Aşağıdakilerden hangisi son halifedir?
a)
b)
c)
d)
Abdülmecit
Abdülaziz
Vahüdettin
V. Mehmet Reşat
HASAN ASLAN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
Download