Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın - KOÇ-KAM

advertisement
1
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (Koç-Kam) Tarafından 13 Mart 2010 Tarihinde
Gerçekleştirilen Çalıştay’a ilişkin Rapor
Koç-Kam tarafından 13 Mart 2010 tarihinde, ekli listede yer alan (EK:1) katılımcıların önemli
katkıları ile gerçekleştirilen Çalıştay’da görüşülen konulara, aşağıda maddeler halinde yer
verilmiştir. Aşağıda yer verilen başlıklar, Çalıştay katılımcıları tarafından, bundan sonraki
çalışmalarda üzerinde durulması ve önem verilmesi gerektiği belirtilen konulardan oluşmaktadır.
1. Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışan Merkezler ve Yüksek
Lisans Programlarının fikirlerini paylaşmasının, söz konusu birimleri içeren bir iletişim
ağı kurulmasının ve eşgüdüm içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmesinin önemi.
Çalıştay’da, Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışmakta
olan gerek merkezlerin gerekse yüksek lisans programlarının iletişim ve işbirliği
içerisinde bulunmasının önemi vurgulanmış; iletişimin artırılması için gösterilen çabanın
devam ettirilmesi ve bu amaçla bir iletişim ağı oluşturulmasının yararı paylaşılmıştır. Söz
konusu iletişim ağının kurulması ve sürdürülmesinin, çalışmalarda eşgüdüm ve uyum
sağlanmasının yanı sıra birlikte hareket edilebilmesi açısından da önem taşıdığı
belirtilmiştir.
2. Ortak çalışmalara STK’ların dahil edilmesinin ve kamu kuruluşları ile iletişim halinde
olunmasının gereği. Kadın çalışmalarında STK’ların rollerinin taşıdığı önem.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusunda ilerleme kaydedilmesi ve
uygulamaya yönelik katkı sağlayıcı çalışmalar gerçekleştirilmesi için, yalnızca yüksek
lisans programları ve bu konuda çalışan merkezler ile değil, Sivil Toplum Kuruluşları ve
kamu kuruluşları ile de bağlantı kurulmasının, adı geçen birimlerle de ortak çalışmalar
gerçekleştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Teorik çalışmaların yanı sıra, bu
çalışmaların pratiğe geçirilmesi ve uygulanması için de gerek sivil toplum kuruluşlarının
gerekse kamu kuruluşlarının önem taşıdıkları üzerinde durulmuştur.
2
3. Toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik politikalar gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’deki
kadın profilinin çıkartılmasının gerekliliği ve bu şekilde profil çıkartmanın verimli
çalışmalar gerçekleştirilmesi için taşıdığı önem.
Gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalardan yola çıkarak üretilecek politikaların
uygun, yerinde ve doğru olabilmesi için, öncelikle Türkiye’de kadının konumunun ve
yaşantısının anlaşılmasının ve bu amaçla Türk kadınının profilini çıkartmaya yönelik
çalışmalar yürütülmesinin gerekliliği belirtilmiştir.
4. Kaynakların feminist bakış açısı ile ele alınması gerekliliği, üretilen çalışmalarda feminist
kuram ve yöntemlerin dikkate alınması, feminist bakış açısı geliştirilmesi.
Bilimsel kaynakların feminist bakış açısı ile değerlendirilmesi ve yorumlanmasının yanı
sıra, gerçekleştirilecek olan çalışma ve ürünlerde feminist bakış açısının ön planda
tutulmasının ve feminist kuram ile yöntemlerin kullanılmasının gerekliliği görüşülmüştür.
Ayrıca bu yaklaşım ile birlikte, Türkiye’de feminist bakış açısının ve yaklaşımının da
geliştirileceği ve bir bellek oluşturulabileceği vurgulanmıştır.
5. Hiyerarşik yapının değerlendirilmesi, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin incelenmesi.
Toplumun her türlü kesimindeki ve gündelik yaşantıdaki (iş hayatı, aile, eğitim vb.)
hiyerarşik yapının değerlendirilmesi ve bireylere dayatılan toplumsal cinsiyet rollerinin
incelenmesinin
ve
bu
konuda
toplumun
bilinçlendirilmesinin
önem
taşıdığı
vurgulanmıştır.
6. Kız çocuklarının okuması için, imam hatip liselerine alternatif olarak, kız liselerinin bir
tercih olup olamayacağının değerlendirilmesi, tartışılması.
Türkiye’deki kız çocuklarının okula gönderilme oranının artırılması için, kız liselerinin
sayılarının artırılmasının bir seçenek olup olamayacağının değerlendirilmesi ve ilerleyen
çalışmalarda bu konunun artı ve eksi yanlarının ayrıntılı olarak değerlendirilmesinin
gerekliliği görüşülmüştür.
3
7. Kadın çalışmalarının, ayrı bir anabilim dalı olarak yapılanmasının veya mevcut bir
anabilim dalı altında yer almasının olumlu ve olumsuz yönleri.
Üniversitelerdeki kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının, bir merkez şeklinde
yapılanması
veya
anabilim
dalı
altında
toplanmasının
yarar
ve
zararları
değerlendirilmiştir. Anabilim dalı olmasının doçentlik için yarar sağlarken, merkez
olunmasının ise diğer bilim alanlarından kopmamak için yararlı olduğu öne sürülmüştür.
Bu bakımdan, bundan sonraki yapılanmalarda yarar sağlayabilmesi içi konunun
tartışılmasının önemi belirtilmiştir.
8. Kadın hareketinin günlük politikadan kopmaması, gündemde tutulması gereği, buna bağlı
olarak toplumun bakış açısının anlaşılmasının önemi. Bilimsel çalışmaların uygulamaya
yol göstermesi gereği. Teorik alanın uygulamaya tercümesinin yapılması gerekliliği.
Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının günlük politikalardan ayrı bir yapılanma
şeklinde sürdürülmemesinin önem taşıdığı; konunun gündemde tutularak güncel
politikaların
geliştirilmesi
esnasında
dikkate
alınmasının
sağlanması
gerekliliği
görüşülmüştür. Güncel politikaların oluşturulmasının yanı sıra, bunların uygulanması
konusunda da bilimsel çalışmaların yol gösterici rolünün önem taşıdığı; bu nedenle teorik
çalışmaların uygulamaya aktarılabilmesi için gerekli iletişim ve paylaşımın sağlanmasının
ve çaba gösterilmesinin gereği belirtilmiştir.
9. Kadın sorunları ile ilgili gündem oluşturulması ve politikalar önerilmesi.
Güncel politikaların değerlendirilmesi sırasında kadın sorunlarının ve toplumsal cinsiyetin
göz önünde bulundurulmasının sağlanmasının yanı sıra, belirtilen konularda gündem
oluşturulması ve bu konuların gündemde tutulmasının sağlanmasının yararı paylaşılmıştır.
Bu bağlamda, sorunlarla ilgili yeni politika önerilerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin
ilgili kurumlarla paylaşılmasının önemi vurgulanmıştır.
4
10. İstatistiklere önem verilmesi. TÜİK, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün verileri kullanılarak çalışmalar gerçekleştirilmesi.
İstatistiki bilgiler temin eden kurumların toplumsal cinsiyet çalışmalarını ilgilendiren
konularda düzenli istatistik tutmaları, bu bilgilerin iyileştirilmesi ve bu istatistiklerin konu
alanlarının genişletilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması.
Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konularındaki istatistiki bilgilerin kullanılmasının
ve bu bilgileri kullanarak çalışmalar üretilmesinin önemi görüşülmüştür. Ayrıca, katkı
sağlayacağı görüşü edinilen yeni istatistiki bilgiler konusunda da ilgili kurumlarla iletişim
kurularak toplanan bilgilerin kapsamının genişletilmesi için girişimde bulunmasının
gerekliliği vurgulanmıştır.
11. Global ve lokal bakış açılarının nerede uzlaştığının ve nerede birinin diğerini
engellediğinin
değerlendirilmesi,
Türkiye’deki
feminist
hareketin
deneyimlerini
paylaşmasının önemi, yerli bir feminizmin nasıl olabileceğine ilişkin değerlendirilme
yapılması gereği.
Global ve lokal bakış açılarının farklılığı üzerinde durulmuş ve birinin diğerini engellediği
noktaların
saptanmasının
ve
bu
durumun
çalışmalar
sırasında
göz
önünde
bulundurulmasının gerekliliği paylaşılmıştır. Ayrıca, küresel feminist bakış açısına önem
vermenin yanı sıra, lokal bir feminizm oluşturulmasının önemi vurgulanmış ve bu amaçla
neler yapılması gerektiğinin ileriki çalışmalarda görüşülerek kararlaştırılmasının
gerekliliği belirtilmiştir.
12. Büyük çaplı projeler için fon bulunmasının güçlüğü ve bu amaçla Avrupa Birliği’nin
çeşitli
imkanlarının
ve
European
Research
Council
gibi
kaynakların
değerlendirilebileceği.
Büyük çaplı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve uygulamaya yönelik programlar
oluşturabilmek için, gerekli fon kaynaklarının araştırılmasının ve Avrupa Birliği veya
European Research Council gibi kuruluşların kaynaklarını kullanma imkan ve fırsatlarının
değerlendirilmesinin gerekliliği görüşülmüştür.
5
13. Bir çalışma yapılarak, toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışan
merkez ve yüksek lisans programlarının uzmanlıklarının ve güçlü yönlerinin öğrenilmesi
ve bu bilgiler dikkate alınarak işbölümü ve işbirliği yapılması, yeni kurulan merkezler için
mentoring sisteminin değerlendirilmesi.
Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında faaliyet gösteren merkez
ve yüksek lisans programlarının uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik bir çalışma
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu sayede, her bir birimin güçlü yönlerini diğer
birimlerle paylaşmasının sağlanabileceği ve yeni kurulan merkezlere gerekli destek ve
bilgi birikimi aktarımı yapılabileceği belirtilmiştir. Farklı uzmanlıkların ve güçlü yönlerin
olması sayesinde, farklı rollerin belirlenebileceği ve daha verimli çalışmalar
gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır.
14. Bir konsorsiyum kurularak tanınırlığın artırılması ve güç birliği oluşturulması.
Konsorsiyum aracılığı ile politikaları etkileme girişiminde bulunulması. TBMM’de yer
alan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu raporlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi ve
bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulabileceği.
Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları konularında çalışmakta olan birimler, yüksek
lisans programları, merkezler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum
oluşturulmasına karar verilmiştir. Söz konusu konsorsiyum vasıtası ile güç birliği
oluşturulacağı, faaliyetlerin bilinirliğinin artırılacağı, politikalar oluşturulması veya
oluşturulmakta
olan
politikalarda
etkin
rol
alınmasına
yönelik
girişimler
gerçekleştirilebileceği ve uygulamalar içerisinde yer alınabileceği vurgulanmıştır. Bu
bağlamda, TBMM’de yer alan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu raporlarına yönelik de
çalışmalar gerçekleştirilmesinin yararı ve bu amaçla bir çalışma grubu oluşturulabileceği
görüşülmüştür.
6
EK:1
13 Mart 2010 tarihinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın KOÇ Üniversitesi Dışından Katılımcıları
1) Prof. Dr. Serpil Sancar (Ankara Üniversitesi KASAUM)
2) Prof. Dr. Yıldız Ecevit (ODTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi)
3) Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniversitesi)
4) Yrd. Doç. Dr. Dolunay Şenol (Kırıkkale Üniversitesi)
5) Prof. Dr. Uğur Öner (Çankaya Üniversitesi)
6) Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu (Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve
Uygulama Merkezi)
7) Yrd. Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu (İstanbul Üniversitesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi)
8) Prof. Dr. Nermin Abadan Unat (Boğaziçi Üniversitesi, Danışman)
9) Prof. Dr. Zeynep Direk (Galatasaray Üniversitesi ve Koç Üniversitesi)
10) Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi)
11) Prof. Dr. Deniz Kandiyoti (University of London, School of Oriental and African Studies)
12) Prof. Dr. Feride Acar (ODTÜ)
13) Prof. Dr. Ayşe Buğra (Boğaziçi Üniversitesi)
14) Araş. Gör. Özge Atalay (İTÜ)
15) Hilal Kuşçul (AÇEV)
KOÇ Üniversitesi Katılımcıları
1) Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı (KOÇ-KAM Müdürü, Psikoloji Bölümü)
2) Yrd. Doç. Dr. Hülya Durudoğan (KOÇ-KAM Müdür Yardımcısı, Felsefe Bölümü)
3) Prof. Dr. Zeynep Aycan (Psikoloji Bölümü)
4) Doç. Dr. Dilek Barlas (Tarih Bölümü)
5) Doç. Dr. Bertil Emrah Öder (Hukuk Bölümü)
6) Yrd. Doç. Dr. Özlem Altan Olcay (Uluslararası İlişkiler Bölümü)
7) Doç. Dr. Deniz Yükseker (Sosyoloji Bölümü)
Download